YARGININ KANAYAN YARALARINDAN OLAN BİLİRKİŞİLİK KONUSUNDA
YENİ KANUN NE GETİRİYOR?


Mahmut ESEN


E. Mülkiye Başmüfettişi


I-GİRİŞ


03.11.2016 gün ve 6754 sayılı
Bilirkişilik Kanunu 24.11.2016 gün ve 29898 sayılı R.G. yayımlanarak aynı gün
yürürlüğe girmiştir.[1]


Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik
bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi
için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine bilirkişi denilmektedir.


Yeni Kanun; sayıları on binlerle
ifade edilmekte olan bilirkişilerin yanı sıra[2], “hâkimlik mesleğinin
gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda da” bilirkişiye
başvurulmasına yönelik yaygın uygulama nedeniyle milyonlarca yurttaşımızı da
yakından ilgilendirmektedir. Zira her ceza soruşturması/kovuşturması sırasında
veya hukuk davalarında bilirkişi görevlendirilmesinin usul haline getirilmiş
olduğu bilinmektedir. Bu yüzden bilirkişilik konusu ülkemizde yargının kanayan
yaralarından biri haline gelmiştir.


Kanunla, bilirkişilik konusunda
ülkemizde ilk kez, özel/ayrıntılı yasal bir düzenleme gerçekleştirilmiş
bulunmaktadır. Bu suretle mevzuatta, bilirkişilik konusundaki mevcut
hükümlerdeki farklılıkların giderilmesi ve uygulamada yeknesaklık sağlanmak
istenmiştir. Bu bağlamda bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve
denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin
ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulması amacıyla düzenlemeler getirilmiştir.
Bu yüzden Kanun; adli, idari ve askerî yargı alanında yürütülen her türlü
bilirkişilik faaliyetini kapsamaktadır. Böylelikle bilirkişiye
başvurulması/görevlendirilmesi konularındaki mevcut düzensizliğin önü alınmak
istenmiştir.  Ayrıca bilirkişilerin
sicili, listeye kaydı, listeden çıkarılması/denetimleri vb. hususlar merkezi
sistemle kayıt altına alınmakta, kurumsallaşma hedeflenmektedir. (6754/ 1, 2
md.)


Tam olarak uygulanabilmesi halinde
Kanunun, toplumun önemli bir ihtiyacına büyük oranda cevap verebileceği,
yararlı olacağı düşünülmektedir.


Kolay ve noksansız kavranması için
Kanun; bilirkişiler, Adalet Bakanlığı/ yargı örgütü ve mevzuattaki usul
hükümlerinde getirdiği değişiklikler itibarıyla üç ayrı başlık altında
incelenmiştir.


II-BİLİRKİŞİLİKLERE YÖNELİK
DÜZENLEMELER


1-Bilirkişilik için temel ilkelerin
belirlenmesi


Yürürlükteki mevzuatta değişik
yasalarda yer alan genelgeçer ilkelerden yararlanılarak, bilirkişilere yönelik
temel ilkeler yeniden/ayrıntılı/toplu olarak Kanunda belirlenmiştir


Bu temel ilkelerden önemli
görülenleri aşağıya çıkarılmıştır.


 
Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız
ve objektif olarak yerine getirir.


 
Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi
gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde
bulunamaz.


 
Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği
hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz.


 
Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin
veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.


 
Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça
belirtilmeden ve inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça
gösterilmeden bilirkişi görevlendirilemez. Ayrıca UYAP Bilişim Sistemi /bağlısı
bilişim sistemleri üzerinden ulaşılabilen bilgiler veya çözülebilen sorunlar
için de bilirkişiye başvurulamaz. (6754/ 3. md.)


2-Bilirkişiliğe kabul koşulları


Bilirkişiliğe kabul edilebilmek için
daha önceki tarihlerde mevzuatta belirtilmiş olan genel koşulların yanı sıra
Kanunla bazı özel/yeni koşullarda getirilmiştir. Bu düzenlemeler uyarınca
bilirkişi olacakların:


 
Bilirkişilik temel eğitimini tamamlaması,


 
Bilirkişilik yapacağı temel ve alt uzmanlık alanları için (Bilirkişilik
Daire Başkanlığınca belirlenecek olan) yeterlilik koşullarını taşıması,


 
Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl çalışmış olması,


 
Hukuk öğrenimi görmüş kişiler için hukuk alanı dışında ayrı bir
uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmesi,


 
Bilirkişilik listesinden ( isteği dışında) çıkarılmamış olması;


Gerekmektedir. (6754/10 md.)


 Ayrıca bu koşullara uyan tüzel kişilere de
bilirkişilik yapma olanağı getirilmiştir.


Bilirkişiler, bölge adliye
mahkemesinin kurulu olduğu yerlerde 
(bölgeler bazında) belirlenecektir. Bilirkişiliğe başvurular bölge
kurulunca değerlendirilecek; seçilenler sicile kayıt edilecek ve bölge kurulu
bilirkişi listesi oluşturulacaktır. Adli, idari ve askeri yargı alanında görev
alacak bilirkişiler, yargı çevresindeki bilirkişilik bölge kurulunca
hazırlanmış listelerden görevlendirilecektir.


Bölge kurullarınca yeni listeler
oluşturuluncaya kadar mevcut listeler geçerliliklerini korumaktadır. (6754/10-12,
Geç. Md. 1)


3-Bilirkişilik sicilinden ve
listesinden çıkarılma


Bilirkişiler,


 
Bilirkişiliğe kabul şartlarının kaybedilmesi,


 
Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınılması veya
raporun belirlenen süre içinde mazeretsiz olarak verilmemesi,


 
Bilirkişilik görevi ve bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle
bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunulması; temel
ilkelere aykırı olarak bilirkişilik faaliyetinde bulunulması,


 
Performans değerlendirmeleri sonucunda yeterli bulunulmaması vb.
durumlarda;


Bölge kurulu kararıyla sicilden ve
listeden çıkarılabilmektedir. Bölge kurulunun kararlarına karşı ilgililere
itiraz ve dava hakkı tanınmıştır. (6754/ 13,15 md.)


4-Bilirkişilerin denetlemesi ve
haklarında inceleme yapılması


Bilirkişilerin; görevleriyle ilgili
tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların (özel/teknik bilgi yönü
hariç ) ilgili mevzuata uygunluğu bakımından bölge kurulları tarafından resen
veya başvuru üzerine denetlenmesine ilişkin önemli bir kural getirilmiştir. Bu
tür olumsuz durumların tespit halinde C. savcısı/hakimin, konuyu bölge kuruluna
bildirme yükümlüğü bulunmaktadır.


Bu kişiler hakkında yapılacak
inceleme sonucuna göre bilirkişilerin görevlerine son verilebilecektir. (6754/
14.md.)


III-ADALET BAKANLIĞINDA ve YARGI
ORGANLARINDA KONUYA İLİŞKİN YENİ ÖRGÜTLENME MODELİ


Bilirkişilik hizmetlerinin etkin,
düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, bilirkişilik
hizmetlerinin yürütülmesinde önerilerde bulunmak amacıyla Adalet Bakanlığı
bünyesinde, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile arabuluculuk için
getirilmiş olan düzenlemeye benzer yeni örgütlenmelere gidilmiş, yeni kadrolar
ihdas edilmiştir.


Bu bağlamda Bakanlık merkez
teşkilatında Hukuk İşleri Genel Md. bağlı “Bilirkişilik Daire Başkanlığı” ve
“Bilirkişi Danışma Kurulu”; (taşrada) bölge adliye mahkemelerinin bulunduğu her
yerde, “bilirkişilik bölge kurulu başkanlığı” ve “bilirkişilik bölge kurulu”
kurulmuştur.


Kanunla (ilk kez) kurulmuş olan bu
birim ve (sürekli görev yapacak) kurulların oluşum ve görev alanları aşağıya
çıkarılmıştır.


1-Bilirkişilik Daire Başkanlığı


Bilirkişi uzmanlık alanlarının
tespiti başta olmak üzere, bilirkişilerin sahip olması gereken nitelikler,
uyulması gereken etik ilkeler, bilirkişilere verilecek temel eğitimin
usul/esasları, bilirkişilerin denetimi, bilirkişiliğe kabulün usul ve esasları,
bilirkişilerin sicilinin/listesinin tutulması/listeden çıkarılması,  bilirkişi asgari ücret tarifesinin belirlenmesi,
görev alanına giren konularda bilim komisyonları/ çalışma grupları oluşturması
vb. işlemler; Bilirkişilik Daire Başkanlığınca yürütülecektir.


2-Bilirkişilik Danışma Kurulu


Danışma Kurulu, Adalet Bakanı
Müsteşarının başkanlığında toplanmakta ve başkan dahil 23 üyeden oluşmaktadır.
Kurul üyeleri; çoğunluğu yargı mensubu olmak üzere, kamu kurum/kuruluşları ile
kamu kurumu niteliğindeki bazı meslek kuruluşlarının temsilcilerinden meydana
gelmiştir. Kurulun, yılda en az iki kez toplanması öngörülmüştür.


3-Bilirkişilik bölge kurulu başkanlığı


Bölge Kurulu Başkanı, HSYK tarafından
bölge adliye mahkemesi üyeleri arasından seçilmektedir. Bilirkişiliğe kabul
edilenlerin sicil/listeye kayıt/listeden çıkarma işlemleri, bilirkişiler
hakkında inceleme/araştırma yapılması, bilirkişi raporlarının arşivlenmesi vb.
işlemler bilirkişilik bölge kurulu başkanlığınca yerine getirilecektir. Bölge
kurulu başkanı yalnızca bu görevleri yürütecek,(asli görevinden ayrılacak)  kendilerine başka bir görev verilemeyecektir.


4-Bilirkişilik bölge kurulları


Bölge adliye mahkemesi, bölge
kurulunun bulunduğu il merkezindeki adli/idari yargı mensupları arasından HSYK
tarafından seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Bilirkişilerin sicile/listeye
kaydı/listeden silinmesine karar verilmesi; bilirkişilerin denetimi/performansının
ölçülmesi vb. görevler bölge kurullarınca yerine getirilecektir. Bölge
kurulları ayda en az bir kez toplanacaktır.


Bilirkişilik Danışma/bilirkişilik
bölge kurulu ve bilim komisyonu üyelerine her toplantı için 2250 gösterge
rakamı esas alınarak ( 2250 x 0,093259= 209,8 TL) huzur hakkı ödenecektir.
(6754/4-9 md.)


IV-DEĞİŞTİRİLEN VE YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILAN HÜKÜMLER


6754 sayılı Kanunla, 2577 sayılı
İYAK, 5271 sayılı CMK, 6100 sayılı HMK başta olmak üzere toplam (11) ayrı
kanunda;  ek/değişiklikler yapılmış, bazı
hükümler yürürlükten kaldırılmıştır.


Bilirkişilerin nitelikleri;
seçilmesi, görevlendirilmesi, görevlerinin kapsamı/niteliği vb. konularda,
(askeri mahkemeler ve AYİM dahil) Bilirkişilik Kanunundaki hükümler
doğrultusunda mevzuatta yeknesaklık sağlanması amaçlanmıştır. (6754/ 19-54 md.)


Bu bağlamda;


 
Bilirkişi ataması/görevlendirilmesine ilişkin mevzuattaki mevcut
kurallar ağırlaştırılmıştır.


(Genel bilgi veya tecrübeyle ya da
hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukukî bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan
konularda bilirkişiye başvurulamayacaktır. Ayrıca hukuk öğrenimi görmüş
kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu
belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemeyecektir.)  Uyulmaması halinde hakim/C. Savcıları için
(uyarı niteliğinde) disiplin cezası getirilmiştir.


 
Bilirkişiler bölge kurulu tarafından hazırlanmış listede yer alanlar
arasından seçilecektir.


 
Bilirkişiler rapor veya açıklamalarında çözümü uzmanlığı, özel veya
teknik bilgi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamayacak; bunun yanı sıra
hakimin görev alanına giren hukuki nitelendirme ve değerlendirmede
bulunamayacaktır.


 
Gerçeğe aykırı bilirkişilik yapılması halinde verilecek hapis cezanın
üst sınırı artırılmıştır.


 
Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılmıştır. ( Adli tıp üst kurulları ve
8 adet adli tıp ihtisas kurulu oluşturulmuştur.)