Cihan Dura : YABANCIYA TOPRAK SATIŞININ
AĞIR MALİYETLERİ


Komşunu sev ama, aradaki bahçe duvarını
asla kaldırma. 


Benjamin Franklin


Yabancıya toprak satışı
basit bir mülk satışı değildir; ekonomik ve politik, çok önemli sakınca ve
tehlikeleri vardır. AKP hükümeti ve Meclis’in, yasayı çıkarırken, uygularken
işin maliyet yönünü hiç hesaba katmadığı anlaşılıyor.


I) EKONOMİK SAKINCALAR


A) Toprak
temel ekonomik kaynaktır, yerine yenisi konamayan kıt bir üretim faktörüdür.
Millî servetin bir unsurudur. Demek ki biz yabancıya toprak satınca, ülkenin
temel ekonomik kaynağını, üretim faktörünü, millî servetini satmış oluyoruz.
Öyleyse yabancıya toprak satışı bir millî servet kaybıdır. Şöyle ki nasıl
yabancıya satılan işletmelerimiz başka ülkelerin millî servetine ekleniyorsa,
toprak satışı yoluyla da bir üretim faktörü olan topraklarımız yabancı
devletlerin millî servetine eklenmiş oluyor. Buna karşılık Türk devleti üretim
faktörü açısından, millî servet açısından aynı derecede fakirleşmiş oluyor.


B) Bir
ülkeye topraklarını sattırma, sömürgeci Batı’nın, Emperyalizm’in tarihî bir
aracıdır. Silahla teslim alınamayan Türkiye’nin tapusu parayla, Dolar’la,
Avro’yla alınıyor. “Efendim, toprağı alıp götürmüyorlar ya” savunmasının hiçbir
geçerliliği yoktur. Tapuyu almak, toprağı alıp götürmek demektir. Aslında
emperyalistin toprağı götürmeye de ihtiyacı yoktur, o ekonomik ve siyasal
egemenliğini kurar. “Biz de oralarda toprak alıyoruz” gerekçesi de, göründüğü
kadar sağlam değildir. Bir Türk Amerika’da ya da başka bir Batı ülkesinde
yalnızca mülk sahibi olmak için gayrimenkul alır. Oysa bir Amerikalı, bir
İngiliz,.. öyle olmayabilir. Çünkü bunlar emperyalist, sömürgeci, dünyanın
çeşitli bölgeleri hakkında politik hedefleri, gizli planları olan, tarihen
sabıkalı devletlerdir. Almanya’daki işçilerin bu ülkede mülk sahibi olması da
gerekçe olarak ileri sürülemez. Çünkü onların Alman toprakları üzerinde hiçbir
ideolojik emelleri yoktur. Almanya öyle değildir. Bu devletin Ortadoğu’ya yönelik
planları vardır. Üstelik oradaki Türkler üzerinde sıkı bir Almanlaştırma
politikası uygulamaktadır.


Yabancılara
toprak satışı ile “ikiz ihanet yasaları” da denilen İkiz Yasalar arasındaki çok
yakın ilişki bu bakımdan anlamlıdır. Günümüzdeki uygulama BOP’un da
araçlarından biri olabilir.


Yahudiler
Türkiye’nin doğu bölgelerini vaat edilmiş toprak (Arzı Mev’ud) olarak
görüyorlar. İsrail’in, bir devlet olarak toprak satın alma yoluyla kurulduğu
gerçeği hatırdan çıkarılmamalıdır.  GAP bölgesinde faaliyet gösteren
İsrail firmaları vardır. İsrailli firmalar, yerli ortaklar edinme yoluna
gitmektedir. Son zamanda bu çalışmalara Güneydoğumuzdaki mayınlı bölgenin, bir
İsrail firmasına kiralanması planı da eklenmiş bulunuyor.


C) Her hal
ve şartta, toprak satışı yoksul ülkelerin, Türkiye’nin aleyhinedir. Çünkü
ülkelerin “yapısal farklılığı”, örneğin büyük gelir farklılıkları hesaba
katılmıyor. Bir Türk Batı ülkelerinde 1000 metrekare arazi satın alana kadar,
onlar benim ülkemde 100 000 metrekare arazi satın alır. Kaldı ki bu da
Türkiye’deki 20-30 bin kişinin bir ayrıcalığıdır.


Yabancılar
ticarî amaçla da toprak satın almaktadır, gayrimenkul ticareti yapanlar vardır.
Bu yoldan yurt dışına gelir transferi, döviz çıkışı da gerçekleşmiş oluyor.


D) Yabancılara
tarım topraklarının satılması son derecede yanlıştır. Elden çıkan alanlar
Türkiye’nin en nitelikli, en değerli topraklarıdır, yerleşim alanlarıdır. Uydu
aracılığıyla çekilen ayrıntılı haritalar sayesinde Türkiye’nin hangi
bölgesinde, hangi değerli madenin,  hangi miktar ve kalitede mevcut
olduğuna dair bilgiler şüphesiz ki topraklarımızı satın alanlarda mevcuttur.
AKP hükümetinin iki uygulaması dikkat çekicidir: Bir yandan Türk tarımı 
-IMF programları ve AB uyum yasaları ile- çökertiliyor, Türk köylüsü çiftliğini
çubuğunu satarak şehirlere göç etmeye zorlanıyor; öbür yandan da yabancıların
toprak satın almalarını alabildiğine kolaylaştıran yasalar çıkartılıyor.


E)Yabancılar
GAP bölgemizden de toprak alıyor. Türkiye’nin su havzalarının yüzde 30’dan
fazlası bu bölgede… Önümüzdeki yıllarda su, petrolden daha önemli bir konuma
gelecektir. Büyük olasılıkla bir emperyal plan söz konusudur: Bir takım odaklar
tapu ellerine geçince, istediklerini yapacaklar. GAP arazilerini kontrol altına
alacak, kullanma hakkını elde etmiş olacaklar. Bu da Türkiye’nin enerji
boğazının sıkılması anlamına geliyor.


F)Yabancılar
ticarî amaçla da toprak satın almaktadır, aralarında gayrimenkul ticareti
yapanlar vardır. Taşınmaz satıldıktan bir süre sonra, bu yoldan yurt dışına gelir
transferi, döviz çıkışı da başlamış oluyor.


II) POLİTİK SAKINCALAR


Toprağın ekonomik yönü
kadar, siyasî yönü de önemlidir. Yabancıya satılması durumunda son derecede
önemli maliyetler ortaya çıkar.


A) Ülke
toprağının siyasî yönünün önemine Anayasa Mahkememiz şöyle parmak basmıştır: “Yabancının
Türkiye’de arazi ve emlak edinmesi salt bir mülkiyet sorunu olarak
değerlendirilemez. Toprak devletin vazgeçilmesi olanaksız temel unsuru,
egemenlik ve bağımsızlık simgesidir.” Yüce mahkeme bu hükmüyle, şunu demek
istiyor: Toprak bir millet için devlet olmanın temel şartıdır. Toprağı satmak
devleti satmaktır. Toprağından vazgeçmek, devletinden, egemenlik ve
bağımsızlığından vazgeçmek demektir.


Toprak
satılarak Lozan deliniyor, ülkemizin güvenliği ve geleceği tehlikeye atılıyor.


B)Yabancı
ülke şirketlerinin ve vatandaşlarının Türkiye’de toprak satın almalarının
arkasında Rum ve Ermeni lobileri de bulunmaktadır. Türkiye’den Batı ülkelerine göçmüş,
o ülkelerin vatandaşlığına girmiş Ermeni ve Rumların torunlarının Türkiye
üzerinde emelleri vardır. Bugün değişik adlarla dedelerinin bildikleri
toprakları ele geçirmeye çalışmaları olmayacak şey değildir. Bu şekilde
oluşturulacak yeni yerleşim birimlerinin, ilerde Türkiye’nin başına ne
sıkıntılar açabileceğini tahmin etmek zor değildir.


C) İki
devlet, İsrail ve Ermenistan, Türkiye’de, gizliden gizliye kendilerine en yakın
topraklara el koyma gayreti içinde görünüyor.  Ermenistan Anayasası’nda
Türkiye toprakları üzerinde hak iddiaları yer almakta, Ermeni Cumhurbaşkanlığı
bayrağında Ağrı Dağı’nın resmi bulunmaktadır.


Yunanistan’ın
ise ünlü, Megalo İdea’sı var. Hepsi de Türkiye’ye yönelik olan 10 hedefinden
5’ini gerçekleştirmiştir. Geri kalan hedefler şunlardır: Batı Anadolu’nun
Yunanistan’a bağlanması, Karadeniz bölgesinde Pontus devletinin yeniden
kurulması, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması, Gökçeada ve Bozcaada’nın
Yunanistan’a bağlanması, İstanbul’un geri alınması ve Bizans’ın yeniden
kurulması.


Şimdi
dikkat! Şu örneğe bakın: Çiftçilerimiz, özel bankalardan kredi çekebilmek için
tarla ve diğer gayrimenkullerini teminat olarak gösteriyor. Cazip ödeme
kolaylığı sunan bu bankalar, çiftçilerin borçlarını ödeyememesi durumunda
teminat gösterilen arazilere acımasızca el koyuyorlar. Bundan daha da ilginci;
Yunan sermayeli bir bankanın, elemanlarını, Karadeniz’de özellikle köy ve
yaylaları dolaştırarak çok cazip tekliflerle kredi imkânı sunmasıdır. Yunan
sermayeli bu bankalar neden özellikle Karadeniz’i seçiyor? Pontus hedefleri ile
ilgili olabilir mi acaba? 


D)Toprak
satışının bir maliyeti de yeni azınlıklar yaratmasıdır. İş mülkiyet devriyle
bitmiyor, etnik yığınlar zamanla ülkede yeni azınlık nüfuslar oluşturur;
belirli büyüklüklere ulaştıkça, her biri ekonomik ve siyasal taleplerde
bulunmaya başlar. Belli bir bölgede nüfus çoğunluğunu elde eden yabancılar,
yerel yönetimlerde ve ülke yönetiminde temsil edilme, seçme ve seçilme hakkı
taleplerinde bulunabilir.


AKP
hükümeti bir ara “yurdun birçok yerinde yabancı kolonileri oluşturma”yı
planlamıştı. Bugün, yabancıya satılan toprakların bazı düzenlemelerle koloniye
dönüştürülmesine izin verilince, yarın o toprağın Türkiye Cumhuriyeti
topraklarıyla çevrilmiş “bir başka devlete ait toprak” yani “anklav” halini alabileceğini
unutmamak gerekir. Öte yandan, Akdeniz sahilleri bugün kendiliğinden
kolonileşme yolundadır. Kolonileşme olgusu misyonerlik faaliyetlerini de
kolaylaştıracak ve artıracaktır.


E)Türkiye’nin
kendine özgü kimi koşulları da yabancıya toprak satışını sakıncalı kılıyor.
Ülkemizin jeopolitik konumu ve potansiyeli dikkate alınmadan, Türkiye ile,
örneğin Belçika’nın, İspanya’nın veya İskandinav ülkelerinin jeopolitiği aynı
tutularak toprak satılması doğru değildir. Yabancıya ölçüsüzce toprak satışı
ülkemizin bölgesel veya uluslararası güç olma potansiyelini zayıflatır.


F) Yabancıya
toprak satışı uluslararası sorunlara ve dış müdahaleye yol açabilir.


-Batılılar
için özel mülkiyetin “özel bir anlamı” vardır. “Özel mülkiyet” Batı’da, bütün
haklardan önde gelen, bütün haklardan önce tanınmış bir haktır. Kutsaldır,
dokunulmazdır. Yarın devletimizin herhangi bir kurumu; kamu yararı, millî
güvenlik veya iç hukuka (yani milli hukuka ki o da bu gidişle kalırsa eğer)
uygun başka bir sebeple, bir yabancının satın aldığı taşınmazı kamulaştırmaya
kalkarsa, sorun çok büyük bir ihtimalle derhal uluslararası bir boyut
kazanacak,  doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınacaktır.


-Yurttaşları
Türkiye’de toprak edinmiş devletler; bir süre sonra, yurttaşlarının mülkiyet
haklarına sahip çıkma adına, Ankara’ya müdahale edip, bazı şeylerin
yapılmasını veya yapılmamasını isteyebilir. Bu haklar, Türkiye’ye karşı birer
işlerimize müdahale
ve diplomasi aracına dönüştürülebilir. Söz
konusu devletler, vatandaşlarını kendilerinin bölgesel politikalarında bir araç
olarak kullanma yoluna gidebilir.


SONUÇ


Yabancıya toprak
satışının, ekonomik ve politik, 12 sakıncasını yukarda sıraladım ve kısa kısa
açıkladım. Daha başkaları da olabilir.


AKP iktidarı on yıldır
ülke topraklarını satarak kendine bir payanda sağlıyor ama, bu yaptığı;
ekonomiye, devletimize uzun dönemde çok büyük zararlar verecek sonuçlar da
içermektedir. Yerine başka finansman kaynakları bularak, en kısa zamanda bu
onur kırıcı uygulamadan vazgeçmelidir. Basın, üniversiteler ve muhalefet
partileri soruna sürekli ilgi göstermeli, bilimsel araştırmaya dayalı
katkılarda bulunmalıdır.