SONER YALÇIN: Kafayı
değiştirmek


Kimi yandaşlar…


Erdoğan’ı “Ulu Hakan” dedikleri II.
Abdülhamit’e benzetir!


Oysa. Erdoğan bir Osmanlı sultanına
benzetilecekse bu isim, Abdülaziz’dir!


Abdülaziz’in 1861’de koltuğa oturması
“muhafazakarların zaferi” olarak bilinir. Ağabeyi (ki saray kadınlarının korse
giyerek balolara katılmasını zorunlu hale getirecek kadar) modernist
Abdülmecit’in tam zıttıydı. Ağabeyi gibi zarafet, nezaket ve rafine zevklere
sahip değildi!


Abdülaziz sadece kaba ve görgüsüz
değil; aynı zamanda çabuk sinirlenen bir kişiliğe sahipti.


Kuşkusuz geleneksel bir otokrattı.
Reformların yarattığı sosyokültürel değişimden rahatsızlık duydu; gelişmelere
derin şüpheyle yaklaştı. Fakat. Pragmatist/faydacı idi.


Bu sebeple…


Osmanlı Ordusu’nda başlamış olan
modernizasyona karşı çıkmadı. Sanki, babası II. Mahmut’un askeri konulara
düşkünlüğünü miras almıştı. Osmanlı maliyesine yıkıcı bir yük getirmesi
pahasına Avrupa’dan silah ve teçhizat ithal etti. Modern zırhlı kruvazörlerden
filo kurdu. Harbiye Mektebi’nin kurucusu Namık Paşa’yı başkomutan olarak
atayarak askeri eğitime ivme kazandırdı. Subayların yüksek kalitede eğitim
almasında ısrarcı oldu. Profesyonel astsubay sınıfı oluşturuldu.


Prusya’nın/Almanya’nın Avrupa’daki
askeri başarılarının sebebi olarak zorunlu asker alma sisteminin gösterilmesi,
Osmanlı’nın da bu konuda adım atmasına neden oldu.


Bunlar iyiydi, güzeldi ama sorun
değişimin çok yavaş gerçekleşmesiydi…


Hele… Abdülaziz’in -anayasal hükümet
isteyen- muhalif akıma düşmanlığı sonunu hazırladı. Yazdığım gibi, Abdülaziz
dünyadaki gelişmeleri okuyamadı.


Kibirliydi; kendine çok güveniyordu.
Bu nedenle ordu’daki hareketleri küçümsedi, önemsemedi. Ve darbeyle koltuğundan
indirildi. İntihar etti…


Darbeci dergah


Tarikatler, cemaatler “politika üstü”
veya “partiler üstü” müdür?


AKP öyle gördüğü için 15 Temmuz
gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı!


Osmanlı’ya baktığınızda tarikatler
-cemaatler siyasetin hep merkezindeydi. (Atatürk bu nedenle kapatmıştır.)


Abdülaziz’i darbeyle indirenler
arasında sadece Harbiye’nin ilk mezunlarından Askeri Mektepler Komutanı
Süleyman Askeri Paşa yoktu.


Bu darbede Yenikapı Mevlevihanesi’nin
rolü hep göz ardı edildi.


II. Mahmut ve Abdülmecit bu dergahın
koruyucularındı. Keçecizade Fuat Paşa, Ali Paşa gibi sadrazamlar, Mehmet
Sadeddin Efendi, Ahmet Muhtar gibi şeyhülislamlar, nazırlar, valiler, alimler
ve eşleri ve kızları bu dergaha intisap etmişlerdi.


Ancak. Abdülaziz döneminde dergahın
saray nezdindeki gücü azaldı. Padişah, dergahı ziyaret bile etmedi. Dergah
Abdülaziz’e diş biledi.


Mesele sadece bu olamazdı. Abdülaziz
gerek dış politikada gerekse ekonomide Sadrazam Mahmut Nedim Paşa’nın
inisiyatifiyle Rusya’ya yakın bir siyaset takip etmeye başladı. Bu durum
Osmanlı üzerinde büyük etkisi olan İngilizleri kızdırdı.


Sonunda İngilizlerin desteğiyle
medrese talebelerinin de katıldığı darbe gerçekleşti.


Tabii ki Avrupa darbeyi destekledi;
Osmanlı’nın Bulgar ayaklanmasını bastırma yöntemi Batı medyasında zaten
abartılarak veriliyordu. Neyse.


Sonuçta:


“Yeniçeriler sürekli
ayaklanıyor/darbe yapıyor” diye lağvedildi.


Yerine konan ordu da aynı yolu
izledi.


Demek ki, askeri yapıları
değiştirerek darbeler önlenemiyordu?


Ne yapılmalıydı?


Bunun için, 30 Mayıs 1876 darbesinden
ders alındı mı?


Darbe paranoyası


Yeniçerileri öldürüp ocağı
lağvederek…


Ordu’ya Hz. Muhammet’in adını
vererek…


Askere yeni kıyafet giydirerek…


Ordu’yu modern silahlarla donatarak…


Darbe engellenemiyordu.


İnsanın kafasının içini değiştirmek
gerekiyordu. Avrupa orduları aydınlanma çağıyla bunu başarmıştı. Yıllarca
mezhep-tarikat savaşlarıyla acılar çeken Avrupa bu sebeple laikliğe sımsıkı
sarılmıştı.


O yıllarda…


“Ulu Hakan” II. Abdülhamit’in çözüm
yolu ise, meclisi kapatmak oldu! Ardından, askere güvenmeyip- şüphe duyduğu
için emir komutayı hep elinde tutmak istedi. Bu amaçla… Seraskerlik ve Erkan-ı
Harbiye-i Umumiye (Genelkurmay Başkanlığı) kurumlarını denetim altına almak
için saray’da bunlara paralel görev ve yetkide Teftiş-i Askeri ve Maiyet-i
Seniye-i Erkan-ı Harbiye’yi kurdu!


Tabii ki buraya seçilen subayların;
askeri başarılarına, kabiliyetlerine, birikimlerine değil, sadece saraya
bağlılıklarına bakıldı. (Örneğin, Rıza Paşa 18 yıl Seraskerlik; ve Ethem Paşa
25 yıl Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisliği yaptı.)


Mevkileri padişaha bağlı subayların,
II. Abdülhamit’e karşı çıkmaları ve ona sağlıklı tavsiyelerde bulunması
imkansızdı. Bu durum, büyük-küçük tüm kararların padişah tarafından alınmasına
ve itibarıyla ordunun çöküşüne neden oldu. Yetmezmiş gibi…


II. Abdülhamit başarısızlıkların
önüne geçmek için paşaları sık sık divanı harbe yolladı. Başarılı olanları da
“darbe yapar” diye pasifleştirdi.


Paranoya derecesinde darbeden
korktuğu için, büyük askeri birliklerin -manevra için bile olsa- bir araya
gelmelerine izin vermedi! Subaylar, emirlerindeki birlikleri muharebe
koşullarında sevk ve idare etme bilgi-pratiği edinemediler.


Almanya’dan alınan uzun menzilli
Mauser tüfeklerini birliklere dağıttırmadı. Kruvazörleri Haliç’te çürüttü.


Bunlar ordu’da paniğe ve tepkilere
yol açtı; subaylar görev ve sorumluluk almaktan kaçındı. Bu kaos, ordunun
gerekli stratejik planlama yapmasına engel oldu. Tek yapabildikleri,
emperyalizm ürünü “Düyun-ı Umumiye”nin borçların toplamasına yardımcı olacak
Osmanlı zabit teşkilatından bağımsız kolluk teşkilatları kurmak oldu!


Sonuçta: Mısır, Tunus, Girit, Sudan,
Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Kars, Artvin Habeşistan vs.
kaybedildi.


Ve. II. Abdülhamit darbe sonrası
yıkıldı.


Bu topraklarda neden sürekli darbe
olduğunu irdelemeye yarın devam edeceğim.


Çünkü… AKP’nin yapacağı askeri
sistemdeki hatalar ülkemizde onarılmaz yıkımlara sebep olacaktır…