SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

TERÖR

TERÖR DOSYASI : 2015 Paris Saldırılarının Küresel Terör Perspektifinden Genel Olarak Değerlendirilmesi

TERÖR
Bu haber 17 Ağustos 2016 - 0:00 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


ÖZET


Terör oldukça eski dönemlerden beri bulunan bir kavramdır. Fakat
modern anlamda terör kelimesinin kullanılması, 1789 Fransız ihtilalinde yaşanan
olaylara tekabül etmektedir. Bu hali ile terör siyasal terör, devlet terörü,
ihtilalci terör gibi türlere ayrılmakta olup 21.yy ‘da dahi çözülemeyen bir
durum haline gelmiştir. Zira küreselleşmenin artmasıyla birlikte kendini
sürekli olarak yenileyen farklı terör yöntemleri de ortaya çıkmaktadır.
Günümüzün ise temel tehdit ve güvenlik algılarının başında terör eylemleri ve
terörizm ideolojisi gelmektedir. Bu çalışmanın amacı ise terör ve terörizm kavramlarının
tanımlarına değinilerek, ikisi arasında bulunan ayrımların bir şemasını çizmeye
çalışmaktır. Ardından uluslararası terör ve küresel terör kavramlarının
tanımları yapılarak, 2015 yılında Paris’te yaşanan terör saldırılarının teorik
ve pratik boyutlarını işlemektir.


Anahtar Kelimeler:
Anti
Terörizm, Fransa, Paris Saldırıları, Küresel Terör, Terörizm.


GİRİŞ


Soğuk Savaş döneminin sona ermesi ile birlikte uluslararası arena
değişen dinamiklere sahne olmuştur.1991 yılı itibariyle SSCB dağılmış, Doğu
Bloku çökmüş ve yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönem içerisinde risk ve tehdit
algılamaları değişmiş ve terörizm kavramı sıklıkla kullanılan bir kavram olarak
şekillenmiştir. Günümüzde terör hem bölgesel hem de küresel olarak çok
tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Bu hali terör bir insanlık suçudur. 21.yy’ın
ise önemli güvenlik sorunlarından birisi olmuştur. Çünkü günümüzde terör
örgütleri daha iyi örgütlenmiş ve teknolojik olanaklara sahip olmuşlardır. Bu
yüzden büyük çaplı olaylara ve büyük tahriplere yol açacak eylemlere imza
atmışlardır. Bu eylemleri yaparken teröristlerin de eylem sahaları
genişlemiştir.


Günümüz terörün ise eylem sahalarının genişlemesinde iki önemli
özellik belirgin hale gelmiştir. Bunlardan birincisi bazı ülkelerin terör
örgütlerine verdikleri destek ve bunu bir dış politika unsuru haline
getirmeleri, ikincisi ise “dinci terör” ‘ün güç kazanmasıdır. Özellikle
Ortadoğu ve Arap ülke kökenli örgütlenmeler dinci terör kavramı ile
bütünleştirilmiştir. Bunun en önemli sebebi ise 11 Eylül 2001 tarihinde El-
Kaide örgütün Amerika Birleşik Devletlerinin iki sembol binası olan Pentagon ve
Dünya Ticaret Örgütün binasına yaptıkları uçaklı saldırılardır. Bu terör
saldırısı uluslararası terörün küresel olarak anılması ve modern terör
kavramının terör literatürüne iyice yerleşmesine sebep olmuştur.


Bu hali ile 11 Eylül 2001 terör harekâtının ABD’ye yapılmasının 3
önemli sonucu olmuştur. Birincisi her ülke ne kadar güçlü olursa olsun teröre
maruz kalabilir. İkincisi terör örgütlerinin ulaştıkları ekonomik ve teknolojik
gücün boyutları; üçüncü ise hiçbir ülkenin ne kadar güçlü olursa olsun teröre
karşı tek başına mücadele edemeyeceğidir. Bu noktada bu çalışmanın ilk
bölümünde terör ve terörizm kavramlarının tanımları yapılarak ikisi arasında
nasıl bir farklılık olduğu belirtilmiştir. Ardından uluslararası arenada neden
ortak bir terör tanımının yapılamadığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. G.
Guillaume ‘nin terör ve terörizm tanımlarından yararlanılarak kavramsal bir
teorik alt yapı sunulmaya çalışılmıştır.


Çalışmanın ikinci bölümünde uluslararası terörün tanımı yapılarak,
J.P. Salmon’un hazırlamış olduğu Uluslararası Hukuk Sözlüğündeki uluslararası terörizm
tanımından yararlanılmaktadır.


Üçüncü bölümde ise küresel terörün tanımları ve teorik bilgisi
2015 yılının Kasım ayında Paris’te yaşanan saldırılar ile verilmektedir. Bu
noktada 11 Eylül 2001 tarihinden sonra küresel terörün durmadan boyut
değiştirerek geliştiği tespit edilmiştir. Bu noktada siyasal terörizmin
türlerine değinilerek, İŞİD terör örgütünün bu noktada hangi tür terör türüne
girdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Hiper terörizm kavramına değinilerek
Paris’de yaşanan saldırılarının genel bir resmi çizilmeye çalışılmıştır. Son
olarak bu bölümde küresel terörizmin neden bitirilemediği ile ilgili argümanlar
maddeler halinde sunulmuştur.


Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde Anti Terörizm konusuna
değinilmiş, Paris’de yaşanan saldırılardan sonra Fransa’nın ne gibi güvenlik
önlemleri aldığı aktarılmıştır. Bu noktada yaşanan Paris Saldırıları ile ilgili
akademik kaynağın ve makalenin az olması sebebiyle, gazete haberleri ve Fransa
basınından aktarılanlara başvurulmuştur.


I.Terör ve Terörizm Kavramları


Tarihsel olarak terör ve terörizm bir olgu olarak çok eski
dönemlerden beri mevcuttur. Ancak siyasi ve toplumsal bir mesele haline gelmesi
modern zamanlara tekabül etmektedir. Terör kelimesi, ilk olarak Fransız
ihtilalinde karşımıza çıkmaktadır. Jakoben “terör devrinde” 1789 yılı
içerisinde terör kelimesi kullanılmıştır.[1] Terörizm kelimesi ise ilk defa Fransız
ihtilali sonrası dönemde kullanılmıştır. Modern terörizmin başlangıcı olarak,
Robespierre ve Jakoben Partinin terör dönemi kabul edilmektedir. Robespierre
terörizm faaliyetinin devlet amaçları için kullanmasına öncülük etmiş, devlet
destekli terörizm kelimesini literatüre kazandırmıştır.[2]


Kavramsal olarak terör ise latince “terrere” sözcüğünden
türemiştir. Korkutmak anlamına gelmektedir. Fransızca “terreur” İngilizce
“terror” olarak bilinmiş ve bütün dünya dillerine okunuşuyla girmiştir.
Terörizmi tanımlama meselesi de aslında siyasi bir meseledir. Her ülkenin
ulusal çıkarları farklı olduğu için ortak bir terör tanımı yapılamamaktadır. Bu
yüzden terörizm kavramında her devlet kendi sübjektif kararları doğrultusunda
bir tanım yapmaktadır. Fakat hukuken bir kavramı tanımlamak demek o kavramı
sübjektif durumdan objektif bir duruma doğru getirmek demektir. Bu bakımından
baktığımızda devletlerin ortak bir terörizm tanımı yapmaları oldukça zordur.
Fakat birden fazla devletin bir araya gelerek ortak Saiklerle hareket ettikleri
örgüt ve kuruluşlarda en azından terörizme karşı bir düzenleme getirmeleri
tanım yapmaktan daha kolaydır.[3]


Bu nedenle birden fazla farklı terör tanımı bulunmaktadır. Terör
BM’nin 100’den fazla kabul ettiği anlamıyla “hukuk dışı güç kullanarak amaca
ulaşma eylemi olarak” tanımlanabilmektedir.[4]
Ya da terör, hedef alınan bir siyasi konjonktürü, uygulamakta olduğu bir
politikadan vazgeçirmek, ya da geri adım attırmak için uygulanan şiddet ve
tedhiş eylemleri olarak ifade edilmektedir. [5]
Doktrinde ise birden fazla terörizm tanımı bulmak mümkündür. Bu doğrultuda terörizm
tanımlarına bakacak olursak;


İlk olarak birçok çalışmada terörizm, aşırı politik hareketlerin
çıkarlarına hizmet edecek bir güvensizlik havası oluşturmak için sistematik
olarak başvurdukları şiddet içerikli eylemler olarak tanımlanmaktadır. Bu
tanımlamalara bazen adam kaçırma, suikast, bombalama, kamu binalarının tahrip
edilmesi şeklinde somut örneklerde verilmektedir. [6]
Terörizmi bu hali terör ile karşılaştırdığımızda; Terör, savaş gibi şiddetin
bir araç haline getirilerek kullanıldığı bir eylem türü olarak da ifade
edilmektedir.[7]  Terörizm ise politik mücadelenin
örgütlü ve sistemli bir şekilde süreklilik arz eden terör eylemleri ile
sürdürülmesidir. Bu hali ile terör; korkutma, panik yaratma gibi ihtimalleri
sürekli göz önünde bulunduran toplumu güvensiz kılma eylemleridir. Terörizm ise
bu durumun belli bir siyasi mekanizma içinde şekillenmesidir.[8]


Bir başka terörizm tanımına bakacak olursak G. Guillaume
açıklayıcı bir tanım yapmaktadır. “Uluslararası hukuk açısından terörizm, korku
uyandırma amacıyla yapılan insanların hayatlarına ve vücut bütünlüklerine zarar
verecek bir biçimde şiddete başvurmayı içeren her türlü hukuk dışı
faaliyettir.” Bu tanımdan hareketle bir faaliyetin terörizm olarak
nitelendirilmesi için 3 şartın bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.


·        
İlk şart
ölüme veya ağır bedeni zararlara sebep olabilecek bir şiddet eylemin
yapılmasıdır.


·        
İkinci
olarak, belirli bir hedefe doğru, önceden tasarlanmış bir plan dâhilinde
hareket eden toplu ya da bireysel bir teşebbüsün bulunması gerekmektedir. Bu
noktada silahlı bir kişinin amacı olmadan sağa sola ateş etmesi terör eylemi
olarak nitelendirilemez.


·        
Son olarak
ise ulaşılmak istenen amacın belirlenmesidir. Belirli şahıslar veya toplumsal
gruplar üzerinde terör yaratmak.


Bu noktada Guillaume terörist eylemlerin amaçları, sebepleri,
etkileri ve sonuçları bakımından kapsamlı bir tanımın nasıl yapılacağı
konusunda bir yol haritası çizmektedir. [9] Bu noktada baktığımızda terörizm sadece
eylemin türüne ya da niteliğine bakılarak tanımlanamaz. Eylem yapılan yer,
kişiler ve eylemin neden bu yerde yapıldığı da terörizm tanımı için oldukça
önemlidir. Terörizm terör faaliyetini yapma doğrultusunda benimsenen ideolojiyi
de içermektedir. O halde terörizm terör eyleminin hem stratejisi hem de
söylemidir. Yani terör ve terörizm arasında ince bir ayrım bulunmaktadır.
 Bu noktada terörün temel özellikleri olarak karşımıza aşağıda bulunan
hususlar çıkmaktadır.


1.    
Terör yaygın
bir sosyal, siyasi ve ideolojik tatminsizliğin sonucudur.


2.    
Terörde
mutlaka bir dış desteğin bulunması gerekmektedir. Bu destek olmasa dahi en
azından bu durumu tetikleyici bir unsur bulunmalıdır.


3.    
Dış ülkelerin
politikalarından desteklenmeyen terör faaliyetleri uzun ömürlü olamazlar.


4.    
Dış ülkelerce
desteklenen terör faaliyeti, terörün iç dinamiklerinin de devamlılığını
sağlayan en önemli etkendir.


5.    
Küresel
bağlamda gelişen evrensel değerler, gelişmekte olan ülkelerdeki terörün meşru
bir dayanağı olma zeminini hazırlamaktadır. [10]


Peki, terörist kimdir? Sorusunu sorduğumuzda karşımıza ne
çıkmaktadır? Terör eylemlerini gerçekleştiren kişiler (teröristler olarak
tanımlamamız mümkündür.) genelde sivil olmakla birlikte her zaman bu kişilerin
sivil bir örgütlenme kurmaları da beklenmemektedir. Genellikle teröristler yer
altına tipi örgütlenme ile eylemlerini planlamaktadırlar. [11]
Gizlilik içerisinde çalışarak eylemlerini yaparlar. Bu eylemlerini ise amaçları
doğrultusunda propagandaya dönüştürürler. [12]
Fakat terörist gerilladan farklıdır. Bu iki sözcük gerek hukuki gerekse de
ahlaki açıdan birbirine karıştırılmamalıdır. BM’nin yapmış olduğu gerilla
tanımına göre “toprağı düşmanları tarafından işgal edilmiş halklarının içinden
çıkardığı ve desteklediği profesyonel anlamda asker olmayan savaşçılardır.”
Gerillalar sivil hedeflere yönelik olarak eylem yapmazlar. Uluslararası hukuk
gerillayı tanımaktadır. Hatta gerillaların birtakım haklarını da garanti altına
almaktadır. Bu noktada ise halkın tamamı değil sadece bir kısmı destek
veriyorsa o halde gerilla değil ayrılıkçı terörist adını almaktadırlar. Bu
durum ise uluslararası hukukta yeri yoktur. [13]


II. Uluslararası Terör 


Uluslararası terör, bir terör eyleminin birden fazla ülkede
gerçekleşmiş olması, bu durumdan da birden fazla ülke vatandaşının etkilenmiş
olmasıdır. Uluslararası terörde birçok ülkenin üye olduğu örgütlere karşıda
aynı suçun işlendiği kabul edilmektedir. Genel olarak uluslararası terör birden
çok ülke kaynaklı olup, birden çok ülkenin desteklediği terör eylemleridir. Bu
eylemlerin ise uluslararası alanda sonuç doğurması gerekmektedir. Ayrıca
uluslararası ilişkiler kurallarına ve uluslararası hukuk ögelerine karşı
yapılan eylemler de uluslararası terör denir.[14]


J.P. Salmon’un hazırlamış olduğu Uluslararası Hukuk Sözlüğünde
uluslararası terörizm tanımı şu şekildedir. “Kendi adına veya bir devletin
tasvibi, teşviki ya da müsaadesi ile toplumlara karşı ya da mülkiyetlere karşı
bir bireyin ya da grubun ideolojik Saiklerle hareket ederek uluslararası barış
ve güvenliği tehlikeye atacak şekilde başvurdukları ağır şiddet eylemlerinin
uygulanması” olarak tanımlanmaktadır. [15] Genel olarak uluslararası terörizme
baktığımızda karşımıza terör ile ilgili tanımlanamasa bile, ortak bir kanının
oluştuğu bazı argümanlar gelmektedir. Bunları sıralayacak olur isek;


·        
Terör genel
olarak, bir mücadele aracı olarak görülmektedir.


·        
Terör
siyaseten ve fiziken gerek maddi gerekse manevi olarak var olma gibi bir amacı
bulunmaktadır. Aslında terör bakıldığında geleceğe yönelik olarak planmış
amaçlar taşımaktadır.


·        
Terörü
uygulayan tek bir kişi olsa bile o kişiyi destekleyen topluluklar
bulunmaktadır. Her ne kadar terör birileri adına yapılan eylem biçimi olarak
şekillense de terörü uygulayan kişi de ilerleyen süreçlerde kendi adına değer
atfedilen bir simge olarak karşımıza çıkmaktadır. [16]


       
I.           
2015
Paris Saldırılarının Küresel Terör Açısından Bir Değerlendirilmesi


2015 Paris Saldırıları, 13 Kasım 2015 tarihinde, yerel saat olarak
21.16’da, Paris’in birinci, onuncu ve on birinci bölgelerinde başlayan, 
Fransa stadyumu da dâhil olmak üzere gerçekleştirilmiş olan silahlı ve bombalı
terör saldırılarıdır.


2015 Paris Saldırılarının arka planda gelişen noktaları bu hali
ile küresel terör düzleminde değerlendirecek olursak en önemli sebeplerinden
birisi; Fransa’nın Koalisyon Güçleri arasına katılarak,  İŞİD’e karşı
yapılmış olan hava saldırısına destek vermiş olması olarak tespit edilmektedir.
Fransa askeri olarak bu güce destek veren büyük devletlerden birisiydi.[19]
Ayrıca Fransa İŞİD’e karşı bölgede var olan Kürt güçlerine yardım sağlamıştır.[20]
Bölgeye askeri ve insani yardım sağlayan Fransa bu noktada İŞİD’in küresel
aktörler nezdinde düşmanlarından birisi haline gelmiştir.Türkiye istihbaratı saldırılardan
aylar önce Fransa’yı iki kere uyarmış, ancak Fransız yetkililerden bir yanıt
gelmediği tespit edilmiştir.[21] İŞİD’in düzenlemiş olduğu 2015 Paris
Saldırılarında o halde, Fransa’nın siyasal faaliyetlerine yönelik olarak
kasıtlı ve soğukkanlı bir şekilde yapılmış olan şiddetin varlığı görmekteyiz. [22]
Bu noktada İŞİD’in gerçekleştirmiş olduğu eylemleri siyasal terörizm şeklinde
ifade edebiliriz. Wilkinson’a göre siyasal terörizm “teröristlerin siyasal
amaçlarını teslim etmelerini sağlamak üzere, fertleri, grupları ya da
hükümetleri yıldırmak amacıyla sistematik olarak tahrip ve cinayet işleme
eylemleridir.”[23] O halde İŞİD’in eylemleri siyasal
amaçlıdır ve siyasal terörizm kategorisine girmektedir. Wilkinson siyasal
terörizmi amaçları yönünden üç büyük gruba ayırmaktadır. Bu noktada siyasal
terörizmin de türlerine bakacak olursak İŞİD için hangisini söyleyebiliriz?


1.     İhtilalci Terörizm: Gerçek bir
siyasal ihtilalin beraberinde gelmesi için terörist şiddet ve taktiklerinin
sistematik olarak kullanılmasıdır. Fransa’daki terör rejimini buraya örnek
verebiliriz. (1793-1794)[24]


2.     Alt İhtilalci Terörizm: Devletin
baskısından dolayı başka siyasi motifleri kullanan terörizmdir. Bu daha çok
hükümetin bazı politikalarını etkileme amacıyla yapılan eylemlerdir. Örnek
olarak Avrupa’da yaşanan işçi ayaklanmalarını vermemiz mümkündür.


3.     Bastırıcı Terörizm: Gruplara boyun
eğdiren, sistematik olarak bu grupların davranışlarını ele alan ve onlara
korkutmak ve yıldırmak için yapılan terör türüdür. Aslında bastırıcı terörde
devlet terörü, koloni terörü, polis terörü gibi çeşitler bulunmaktadır. Fakat
İŞİD küresel çapta bu grupları uluslararası aktörler olarak seçmiş ve onlara
karşı bir şiddet eylemine girişmiştir. İdeolojik düşünce terörü de baskıcı
terörün içerisindedir. O halde İŞİD’i bastırıcı terör formunda ele almamız
mümkündür. Çünkü bastırıcı terör oldukça totaliter rejimlere uygun düşmektedir.
İŞİD hem küresel anlamda dünya ülkelerine hem de kendi bulunduğu coğrafya
içerisindeki halklara bastırıcı terörü uygulamaktadır. [25]


Baktığımızda 11 Eylül’den itibaren, dini ve milliyetçi
motivasyonlar taşıyan terör örgütlerinin ortaya çıktığını görmekteyiz. İŞİD
terör örgütü de bunlardan bir tanesidir. [26]
2015’de düzenlenmiş olan Antalya G-20 zirvesinin de ana gündem maddelerinden
bir tanesi İŞİD konusu olmuştur. Çünkü G-20 zirvesinde de belirlendiği üzere
İŞİD yeni tip terör eylemleri literatürüne girmiştir. Klasik terör eylemlerinin
konvansiyonel yöntemlerde farklı olarak İŞİD yeni tip terör eylemlerinde
intihar bombacılığını kullanmaktadır. [27] Genel anlamıyla intihar bombacılığı
saldırılarındaki artışının temel sebebi olarak:


1.     Eylemin engellenme güçlüğü


2.     Eylemin tahrip etkisinin genişliği


3.     Toplumda ortaya çıkan derin
güvensizlik ve kaygı durumu gösterilebilmektedir.[28]


Günümüzde bu durumu Hiper Terörizm olarak adlandıran yazarlar sorunun
büyük olduğunu ortaya koymak için intihar bombacılarının da psikolojik
durumlarına dikkat çekmektedirler. Çünkü hiper terörizmde başka hayatları sona
erdirmek için kendi hayatlarından da vazgeçen intihar bombacıları
bulunmaktadır. Bu konuda küresel güvenlik nezdinde eylemlerin önceden de
saptanması zorlaşmaktadır. Eylemcilerin kimliklerin gizliliği sebebiyle
terörizm neredeyse kaldırılması zor bir hale geldiği düşünülmektedir. 2015
Paris Saldırıları da 11 Eylül saldırılarından sonra hiper terörizme
verilebilecek nadir örneklerden bir tanesidir. [29]


2015 Paris Terör Eylemleri, altı silahlı saldırı ve üç patlamayı içeren
yedi ayrı noktadan gerçekleşen saldırılardır. Silahlı saldırılar Rue de la
Fontaine-au-Roi, Rue de Charonne, ve Rue Bataclan sokakları çevresinde
gerçekleştirilmiştirYani küresel terörün geçmiş terör eylemleri ile
kıyasladığımızda, teknolojik olarak kolaylıklardan yararlandığını görmekteyiz.
Paris Saldırılarında hem silah teknolojisi hem de bomba kullanılmıştır.
Geleneksel terör örgütleri kapsamına bu durumda İŞİD girmemektedir. Silahlı ve
bombalı eylemleri planlarken birbirine bağlı olan özerk eylemler geliştirebilme
kapasitesini de sağlamışlardır.[30] Bu noktada 2015 Paris Saldırılarını ele
alacak olursak eğer;


1.     Petit Cambodge ve Le
Carillon silahlı saldırıları


2.     Bataclan Tiyatrosu Ablukası


3.     Fransa Stadyumu Patlaması


4.     La Cosa Nostra Silahlı Saldırısı


5.     Rue de Charone Silahlı Saldırısı


Bu saldırıların her birinde gözlemlediğimiz nokta küreselleşmenin
de etkisiyle İŞİD’in mal, insan ve sermayeye hareketlerini artırdığını
görmekteyiz. Çünkü İŞİD Paris Saldırılarında uluslararası alanın yeni
aktörlerinden de yararlanma imkânı bulmuştur. Bu hali İŞİD terör örgütü, sınır
tanımayan ve hiçbir şekilde ahlaki açıdan sistemle bağdaşmayan eylemlere imza
atmıştır. Yeni terör 11 Eylül saldırıları ile isim değiştirmiş ve politik dini
motivasyona dayanan “İslamcı” ya da “Cihatçı” şeklinde ifade edilmiştir.
Aslında bu durum sebebi Ortadoğu ülkelerinde yaşanan siyasal istikrarsızlıktır.
Bu olumsuz durumun hükümetin politikalarını sarsarak, siyasal bir hareket
haline geldiği ileri sürülmektedir. İŞİD’in de ortaya çıkmasında siyasal
istikrarsızlık gibi oldukça önemli bir faktör bulunmaktadır. [31]


Bu kapsamda baktığımızda küresel terörizmin ve terör örgütlerinin
devamını sağlayan faktörleri şu şekilde sıralamamız mümkündür.


1.     Dünyada bulunan modern koşullar
terörist taktiklere başvurmayı teşvik etmektedir. Bu koşullara örnek olarak
siyasi bölünmeleri ve istikrarsız rejimleri örnek vermemiz mümkündür.


2.     Dünyada daha küçük, hafif ve
taşınabilir ucuz silahlara doğru yaklaşan bir eğilim bulunmaktadır.


3.     Terörizmin özellikle özgür ve
demokratik toplumlara karşı göreceli olarak sürdürülmesi daha kolaydır. Bu
yüzden totaliter toplumlarda terörizm daha az görülmektedir. Bu durumu ise
demokrasinin terör karşındaki üç temel zaafı ile sıralayabiliriz.


a.     Demokratik ülkelerde seyahat
özgürlüğü bulunmaktadır.


b.     Demokratik ülkelerde özel hayatın
gizliliği söz konusudur. Bireyler kendi seçtikleri gruplara katılma haklarına
sahiptirler.


c.      Batılı bazı ülkelerim getirdikleri
bazı yasal düzenlemeler teröristlerin işine gelmektedir. [32]


1.     Devlet destekli terörizm güçsüz
devletlerce kullanılarak profesyonel ordular karşısında daha fazla kullanılır
hale gelecektir.


2.     Terörizm faaliyetleri ile terör
örgütleri birtakım çıkarlar da elde etmektedirler. Bu konuda maddi ve manevi
olarak kendilerine para, prestij, statü gibi ayrıcalıklar sağlamaktadırlar.
Bunlardan dolayı terörün kısa zaman içerisinde bitmesi de çok olası
görülmemektedir. [33]


       
I.           
Anti
Terör ve Terörle Mücadele


Terör eylemleri toplumun yüz yüze kalmış olduğu karşı koyulması en
zor tehditlerden birisidir. Yukarıda görmüş olduğumuz adam kaçırmadan, silahlı
saldırıya, bomba yüklü araçlardan intihar saldırılarına kadar sivil hedeflere
yönelik olarak yapılmış terör eylemleri güvenlik sorunlarının başında
gelmektedir. Bu nedenle gerek küresel gerekse de ülkesel bazda terör
eylemlerini durdurmak için birçok çalışma yapılmaktadır. Anti terör adı
verilmiş olan bu önlemleri üç kategoride toplamamız mümkündür.


·        
Güvenlik
önlemlerinin güçlendirilmesi


·        
Askeri
Mücadele


·        
Politik
Önlemler


A.    Güvenlik Önlemlerinin
Güçlendirilmesi


Ortadoğu coğrafyası 1990’lardan bu yana etnik ve milliyetçi kökeni
olan terör örgütleri çıkartarak ABD, İsrail, Fransa, Türkiye vb. ülkelerin
uzunca yıllar bu sorunlar ile yüz yüze kalmasına sebep olmuştur. Bu nedenle
özellikle 11 Eylül’den sonra devletlerin güvenliklerini artırdığını ve acil
yasalar geliştirerek olağanüstü önlemler aldığın bilmekteyiz. Yine baktığımızda
2015 Paris Saldırıları bize gösterdi ki 11 Eylül’den sonra atılan adımlar
yeterli olmamış ve terörün önüne geçememiştir. Çünkü terör örgütleri ve İŞİD
demokrasi ve küreselleşmenin nimetlerinden oldukça yararlanmaktadır. Nitekim
bunlara rağmen 2001 yılında ABD’de çıkartılan Yurtseverlik(Patriot) Yasası ile
de göçmenlere yönelik olarak gözaltı kuralları inanılmaz derecede artmıştır.
Bir şekilde bu durum daha sonradan ortaya çıkacak olan İŞİD ‘in örgütlenme
kabiliyetini artıracak ve kendisine meşru bir zemin bulma çabası içine
girmesine yardımcı olacaktır.[34]


Baktığımızda 2015 Paris
Saldırısından sonra Fransa’da ne gibi güvenlik önlemleri alınmıştır?


       
i.           
Sivil
özgürlükler kısıtlandı. Güvenlik ve istihbarat ile ilgili yeni kanunlar
yürürlüğe girdi.


     
ii.           
Ülkede 3 ay
süre ile olağanüstü hal ilan edildi. Bu olağanüstü hal kanunu neleri
kapsamaktadır?[35]


 • Şüpheli herkesin gözaltına
  alınıp ikametlerinde arama yapılması
 • Kamu düzeni tehlikeli olduğu
  düşünüldüğünde mahkeme izni olmadan dahi arama yapılması
 • Polise arama izni yapılması
  için ayrıcalıklı bir yetkinin verilmesi
 • Gözaltındaki terör
  zanlılarının birbirleri ile iletişim kurmalarının engellenmesi
 • Şengen Antlaşmasında olan
  Fransa’nın birçok sınır noktasında serbest geçişlerin kaldırılarak, sıkı
  kontrollerin getirilmesi [36]


       
i.           
Siyasette sağ
kanat yükselişe geçti. Terörizm korkusu ile aşırı sağcı Ulusal Parti, Sosyalist
Partinin birinci olduğu bölgelerde galip gelmiştir.


     
ii.           
Paris
Saldırılarından sonra ırkçılık ciddi derecede artmıştır. Fransa İslamofobi’ye
Karşı Mücadele Derneğinin yayınladığı rapora göre saldırılardan sonraki ilk üç
hafta içerisinde 120 Müslüman karşıtı olayın yaşandığı belirtilmektedir.


  
iii.           
Fransız
toplumun durumdan dolayı psikolojik olarak devlet destekli terapiler başlattığı
bilinmektedir.


   
iv.           
Basın
özgürlüğünün ise ciddi derecede sansürlendiği medya üzerinde ciddi derecede
baskının olduğu tespit edilmiştir. [37]


A.    Askeri Müdahele


Askeri güç konsepti ABD’nin 11 Eylül saldırılarından sonra ilan
ettiği terörle mücadele yöntemi olarak ortaya çıkmıştır. Genel olarak askeri
önlemler terörle mücadele de bir strateji olarak algılanmaktadır. Bu noktada
ilk olarak yapılan eylemler teröre destek veren rejimlerin yıkılmasına yardımcı
olmaktır. İkinci olarak ise teröristlerin kamplarına ve sığınaklarına yönelik
doğrudan hava saldırısı düzenlemektir. Tüm bunlar ile birlikte Fransa 2015
saldırılarından sonra doğrudan İŞİD’e yönelik bir kara saldırısına geçmemiştir.
Fakat BM, NATO, AB gibi uluslararası kuruluşlar ile hareket etmektedir.
Politikalarını da bu kuruluşlar ile aldığı kararlar şeklinde sistematize
etmektedir. [38]


A.    Politik Önlemler


Terörle mücadelenin diğer bir yöntemi ise politik yöntemlerdir.
Çünkü çoğu terör eylemleri siyasi amaçlar taşımaktadır. Bu yüzden terörle
mücadele de mutlaka diplomasi ve uzlaşma yer almaktadır. Örneğin Kuzey
İrlanda’nın bağımsızlığı için çatışan IRA ile 1998 ‘de Belfast Antlaşması
imzalanmıştır. Ya da Güney Afrika’da çok ırklı bir demokrasi kurulmuş Nelson
Mandela devlet başkanı seçilmiştir.


Fakat Fransa ya da Batı dünyası İslamcı terör ya da köktenci terör
olarak nitelendirdikleri terör örgütleri ile siyasal bir tabanda uzlaşmanın
sağlamayacağını bunun mümkün olmayacağını belirtmişlerdir. Genel olarak
baktığımızda Batılı devletler (Arap Baharı örneğindeki gibi) terör örgütlerinin
beslendikleri yerleri siyasal olarak devirmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca bu
örgütlerin de kendi liberal demokrasilerine zarar verdiklerini söyleyerek
politik önlemlerden ziyade askeri önlemlere ağırlık vermeyi tercih ettiklerini
belirtmektedirler.[39]


SONUÇ


Bu çalışmada terör ve terörizm kavramlarının tanımları yapılmış
ardından uluslararası terörizm ve küresel terör perspektifinden 2015 Paris
Saldırılarının genel bir değerlendirilmesi aktarılmıştır. Sonuç olarak
baktığımızda terör küreselleşmeden önce de var olan bir kavramdı. Fakat
küreselleşmenin artmasıyla birlikte terör de uygulanma ve yayılma kapasitesini
güçlendirmiştir. Küreselleşme ile birlikte terör geleneksel kalıbının dışına
çıkmış ve artık küresel bir boyut almıştır. 11 Eylül saldırıları ile zirvede
kaldığı düşünülen terör fikri artık çürümüştür. Çünkü 2015 Paris Saldırıları
ile terörün aslında bir zirvesinin olmadığı ve giderek yeni yöntemler ile
geliştiği ve sistematik haline geldiği anlaşılmaktadır. Bu evrede terörizmden
tamamen kurtuluş küreselleşme ile birlikte artık zor gibi görünmektedir. Bu
evrede anti terör uygulamaların Paris Saldırıları üzerinden bir şeması
çizilmeye çalışılmıştır.


Fakat 2015 Paris Saldırıları ve ardından yaşadığımız diğer terör
eylemleri gösterdi ki oldukça uzun yıllara dayanan terörizm olgusu ile mücadele
etmek, barışçıl ve çatışmacı teoriler geliştirmek her ne olursa olsun yetersiz
kalmaktadır. Çünkü terör eylemleri de aynı barış ve savaş kavramları gibi
ideolojik fikirlere dayanmaktadırlar. Bu sebeple ülkelerin aşırı ırkçı politikalar
benimseyerek kendi ülkelerindeki diğer göçmenlere yönelik ağır yaptırımlar
uygulamaları insan hakları çerçevesine de uymamaktadır. Belirli bir süre sonra
bu ağır yaptırımlar kendi ülke politikalarını da etkileyerek, terör
örgütlerinin örgütlenme kapasitesini artıracaktır.  Uluslararası anlamda
terör ile mücadele etmek için uluslararası kuruluşların birlikte daha fazla
niteliksel olarak hareket etmeleri gerekmektedir. Kendi ülkesinin çıkarlarını
düşünerek fakat çok da sübjektif olmadan objektif bir biçimde karar alma
mekanizmalarını geliştirmeleri gerekmektedir. Çünkü dün teröre yardım eden
birçok devlet bugün terörden küresel anlamda zarar görmektedir.


[1] B. Golder and G. Willıams , “What
is Terrorism? Problems of Legal Definiton’’
UNSW
Law Journal
, 27 (2) 2004 s.270.


[2] Ibıd., s.71.


[3] Terörizmle ilgili ilk
uluslararası sözleşme 1937 tarihli Terörizmin Önlenmesi ve Cezalandırılmasına
İlişkin Uluslararası sözleşmedir. Burada (M/1/1’de)  terörizm ile ilgili
genel bir tanım verilmiştir. Fakat sözleşme yürürlüğe girmemiştir. Daha fazla
bilgi için bakınız: Fatma Taşdemir, Uluslararası Terörizme Karşı Devletlerin Kuvvete Başvurma Yetkisi (Ankara:
Siyasal Basın Yayın Dağıtım, 2006) , s.23.


[4] Konu ile ilgili bkz: https://www.un.org/sc/ctc/


[5] Beril Dedeoğlu, Uluslararası
Güvenlik ve Strateji
(İstanbul: Yeni yüzyıl Yayınları:2014)
,s.167-168.


[6] Mehmet Emin Çağıran, “Terörizm ve
Uluslararası Hukuk”, Haydar Çakmak (ed), Terörizm, içinde (Ankara: Platin Yayıncılık, 2008)
, s.46.


[7] Beril Dedeoğlu, op.cit., s.168.


[8] Ibıd., s.169.


[9] Guillaume, Gilbert, “Terrorisme
et droit international”
in Recueil des cours de l’Académie
de droit international, 1989/III, t. 215, s. 3-296


[10] Giray Saynur Bozkurt,
“Küreselleşme ve Terörizm”, İdris Bal (der.), Değişen Dünyada Uluslararası
İlişkiler
, içinde (Ankara: Lalezar Kitabevi: 2006), s.552.


[11] Beril Dedeoğlu, op.cit.,
s.168.


[12] Mehmet Emin Çağıran, op.cit.,
s.82.


[13] Haydar Çakmak, “Kavramsal Olarak
Terör”, Haydar Çakmak (ed), Terörizm, içinde (Ankara: Platin Yayıncılık, 2008)
, s. 29-30.


[14] Ibıd., s.39.


[15] Jean Salmon, Dictionnaire
de droit international public,
Ed. Bruylant (Bruxelles: Université
francophone
, 2001) , s. 1081-1085.


[16] Beril Dedeoğlu, op.cit.,
s.170-172.


[17] “Paris’de Ölenlerin Sayısı 132’ye
Yükseldi”, Vatan
Gazetesi
, 15 Kasım 2015 Pazar, Saat:21.12.


[18] Fikret Birdişli, Teori ve
Pratikte Uluslararası Güvenlik
(Ankara: Seçkin Yayıncılık,
2016), s.160.


[19] Serkut Bozkurt, “Paris Neden
Hedef”, Posta
Gazetesi,
17 Kasım 2015,  Saat:05.06.


[20]“İŞİD’e Karşı Hangi Ülke Ne Yaptı,
Ne Yapacak”, Rudaw, internet kaynağı: http://web.archive.org/web/20151117063307/http://rudaw.net/turkish/world/031020141


[21] “Ankara Fransa’yı 2 Kez Uyardı”, Habertürk,
17 Kasım 2015, Saat:07.29.


[22] P. Johnson, “The Seven Deadly
Sins of Terroism”, Charles Kegley (ed), İnternational Terroism, Characteristics, Causes Controls
(New York:St.Martin Press, 1190), s.65.


[23] P. Wilkınson, Terroism and
Liberal State
(London: The Mac Millan Press, 1986), s. 56.


[24] P. Wilkınson, Political
Terroism
(London: The Mac Millan Press, 1976), s.36.


[25] P. Wilkınson, Political
Terroism, op.cit,  s.49.


[26] Fikret Birdişli, op.cit.,
s.160.


[27] Ibıd.


[28] Ibıd., 164.


[29] E. Spınzak, “The Lone Gunmen”, Foreign
Policy
, 2001, s.127.


[30] Fikret Birdişli, op.cit.,
s.160.


[31] Ibıd., s.162.


[32] Talip Küçükcan, “Terörün
Sosyolojisi: Toplumsal Kökenleri Anlama İmkânı”, Uluslararası
İlişkiler
, Cilt 6, Sayı 24 (2010), s. 45. Ayrıca Bakınız: Talip
Küçükcan, Demokrasi
Din ve Küresel Şiddet Eylemleri
, s. 138.


[33] Deniz Ülke Arıboğan, Globalleşme
Senaryosunun Aktörleri
(İstanbul: Der Yayınları, 2001),
250-251.


[34] Fikret Birdişli, s.165.


[35] Akif Altundaş, “Dünya’nın En Çok
Ziyaret Edilen Ülkesinde 3 Ay Olaganüstü Hal İlan Edildi” , Euronews, 19 Kasım
2015, Saat:17.33.


[36] Olağanüstü hal, Fransa
anayasasında 3 Nisan 1955 tarihli kanunda öngörülen güvenlik tedbirlerinin
arttırıldığı özel bir durumdur. Fransa’da bundan önce Cezayir Savaşı esnasında
1955, 1958 ve 1961 yıllarında ülke genelinde olağanüstü hal ilan
edilmişti.1984’te ayrılıkçı hareketler sebebiyle Yeni Kaledonya’da ve 2005
yılında da banliyö ayaklanmaları sebebiyle Paris çevresinde bir buçuk aylık
kısmi olağanüstü hal ilan edilmiştir. Daha fazla bilgi için: http://tr.euronews.com/2016/01/07/teror-saldirilari-sonrasi-bir-yilda-fransa-da-neler-degisti/


[38] Fikret Birdişli, op.cit.,
s.166.[39] Ibıd.,
s.168.

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER