TELEGRAM


Uzaya gönderilen astronotlarda görülen ve
haftalarca sürebilen yorgunluk, adale ağrısı, baş ağrısı ve dönmesi nedeni ilk
yıllarda anlaşılamamıştı. Daha sonraki yıllarda sürdürülen kapsamlı
araştırmalar sonucu bu belirtilerin dünyanın manyetik alanının eksikliğinden
kaynaklandığı belirlenmiştir, (Lindner, 2002).
 

Biyomanyetoloji ilkelerine göre, tüm maddeler
dolayısıyla tüm canlılar, zayıf ya da güçlü birer manyetik özelliğe
sahiptirler. Her mekanda dolayısıyla tüm canlıların içindeki ve dışındaki tüm
boşluklarda yüksek yada düşük birer manyetik alan mevcuttur. İnsan vücudu
aslında her hücrenin kendine özgü elektrik devresi olduğu bir elektromanyetik
makinedir ( Paulines, 2002). İnsan vücudundaki manyetik alan, biyoelektrik
yüklerinin hareketinden meydana gelir.
Biot – SavarTeorisine göre, hareketli elektrik
yükleri manyetik alan oluşturur. Biyoelektrik oluşan herhangi bir bölgede
mutlaka manyetik alan vardır. Dolayısıyla kalp, adale, sinir ve beyin gibi
organlar belli bir manyetik alana sahiptir. İnsanı oluşturan maddelerin
birbiriyle haberleşmek için kullandıkları manyetik alanın sinyalleri birbiriyle
uyum içindedir. Bu sinyaller dünya manyetik alanı ile de uyum içindedir,
(Widgery, 2002).
İnsanın kendi iç manyetik alanı ile dünyanın
oluşturduğu manyetik alan arasındaki uyumluluk çeşitli nedenlerden dolayı
bozulabilmektedir. Bunun bir nedeni de insanın yaşadığı yerin manyetik alanının
büyüklüğüdür. Yer kabuğunun doğal bir manyetizması vardır. Bütün alanlar üç
değişken içerir; frekans, spinin yönü, spinin büyüklüğü veya gücüdür. Bu üç
değişken insan vücuduna uyduğunda vücut kendi enerjisini destekler, (NBC,
2002).
Bu manyetik etkileşim hücre zarlarında madde
alışverişlerini mümkün kılar. Böylece bir fabrika gibi çalışan hücrenin, atık
maddeleri ve toksinleri bünyesinden uzaklaştırarak su, besin maddeleri, oksijen
ve gerekli mineralleri alarak işlevinin uygun bir seyirde ve canlılık içinde
sürdürmesi mümkün olmaktadır. Sara hastaları üzerinde yapılan bir deneyde de
dışarıdan, deneklerin manyetik alanının değiştirilmesi durumunda, beyindeki
biyoelektrik faaliyetin, dolayısıyla snapsların kirlenmesi sağlanarak hastalık
durumundaki etkileri aynen oluşturulmuştur.
Geceleyin dünya manyetik alanı hücresel
oksijeni arttırır, uykuyu destekler, biyolojik iyileşmeyi desteklerken iltihaplanmayı
azaltır, acıyı dindirir. Ama güneş doğduğunda beraberinde getirdiği pozitif
manyetik alanı hücresel oksijeni azaltır, uyanıklığı destekler, biyolojik
iyileşmeye engel olur ve acıyı arttırır. Kafamızın merkezde bulunan hormonları,
enzimleri ve bağışıklık fonksiyonları yöneten pineal bezi manyetik
kristallerden oluşan bir manyetik organdır. Manyetik enerjiye çok duyarlı olup
ona has madde olan melatonin hormonu, geceleyin dünya manyetik alanı etkin
olduğu zaman ortaya çıkar. İyi uyku için melaton seviyesinin yüksek olması
gerekir. Büyüme hormonu melatonin seviyesi ile ilişkilidir. İnsan yaşlandıkça
bu asıl hormonları daha az üretmeye başlar. Büyüme hormonu saç, cilt (deri) ve
adaleleri kontrol altında tutar, (Philpott, 2002).
Multiple Sclerosis (MS) hastalığını başlatan
sebeplerden biri dünya manyetik alanıdır. Dünya manyetik alanının haritası
incelendiğinde alanın yapısı ile MS hasta sayısı arasında kuvvetli ilişki
bulunmuştur. Manyetik alanın düşey bileşeni biyolojik maddeleri etkiler. MS
hastalığına yakalananların sayısı 60 (°E) boylam civarında en yüksek değere
ulaşırken Orta Asya, Hindistan, Çin, Japon, Afrika ülkeleri, Orta Amerika gibi
ekvatora yakın yerlerde vaka sayısı yok denecek kadar azdır. Düşey manyetik
alanı bileşeni kutuplara yakın yerde hemen hemen yoktur ve MS hastalığına düşey
bileşenin zayıf olduğu bölgelerde çok sık rastlanır. Başka bir araştırmada
çocukların büyümesinin dünya manyetik alanın güneş aktivitesine göre
değişmesine bağlı olduğu tespit edilmiştir, (Tatarin et al., 2002).
İnsan vücudunun manyetik alanla olan dengesini
bozan etkenlerden birisi de kimyasal kirleticiler, haberleşme frekansları,
elektrik güç taşımalarından gelen sinyallerle çevrenin kirlenmesiyle ortaya
çıkar.
Toksik madde radyasyon gibi kirleticilerden gelen
sinyaller canlının elektromanyetik dengesini bozmaktadır, (Widgery, 2002).
Araştırmacıların insan tarafından yapılan
elektromanyetik kirlilik veya smog olarak bilinen elektromanyetik alanın
birikimli olduğunu ve genel keyifsizlik, boyunda sertlik, göğüs acısı, hafıza
kaybı, baş ağrısı, kalp atışında ve kan kimyasında değişime uğratma, sindirim
ve dolaşım sorunları oluşturabilmektedir. Elektro smog adı verilen teknolojinin
beraberinde getirdiği elektromanyetik kirlenme, insan sağlığını tehdit eden
ciddi unsurlardan birisidir.
Yüksek gerilim hatlarından cep telefonu
dalgalarına, radyo ve TV dalgalarından ev ve iş yerlerindeki bilgisayar ve
elektrikli diğer eşyaların yaydığı elektromanyetik dalgalara kadar maruz
kalınan elektromanyetik kirlilik sosyal yaşam ortamında hemen hemen her yerde
sağlıksız bir atmosfer oluşturmaktadır. Elektromanyetik smog beyinden hücrelere
gönderilen sinyalleri engelleyerek vücudun bağışıklık sistemine zarar verir,
(Paulines, 2002). Son yıllarda büyük çapta araştırmalar yapılmasına neden olan
bir etki ise insan yapımlı kuvvetli manyetik alan kaynağından doğan
hastalıklardır. Kuvvetli manyetler Hall etkisinden dolayı, anestesia
oluşturuyor, (Pawluk, 2002; Komor, 2002).
Tunaya’nın araştırmalarına göre yüksek gerilim
hatlarının çocuklarda lösemi ya da beyin kanseri yaptığı bilinen bir gerçektir.
1988’de ve 1991’de yine ABD’de, 1992 ‘de Isveç ve Meksika’da ve 1993 ‘de
Danimarka’da yapılan araştırmalarda çocuklarda görülen kanserlerle ve özellikle
de lösemiyle iletişim hatlarına yakın yaşama arasında bir ilişki olduğunu
ortaya koymuştur, (Tutev, 2002). Cep telefonu zararları üzerinde birçok
araştırma yapılmaktadır. Kandaki zararlı proteinlerin ve toksinlerin beyne
girmesini engelleyen savunma mekanizmasını devre dışı bırakmaya, yorgunluk, baş
ağrısı, deride yanma hissi ortaya çıkarmaya, yüksek tansiyon oluşmasına, baş
ağrıları, baş dönmesi ve dikkatin dağılmasına sebep olduğuna dair bulguları
elde edilmiştir (Tutev, 2002). Cep telefonu alzheimer, parkinson ve multiple
sclerosis (MS) gibi sinir hastalıklarının oluşma riskini arttırıyor.
Kulaklık-mikrofon seti kullananların % 80’inde bu tip sorunların olmadığı
gözlenmiştir. Bu tip elektromanyetik alanların genelde iki etkisinden
bahsedilir. Birisi ısı etkisidir. Çünkü yaydığı enerji, insan vücudundan
geçerken bir miktar emilir, tutulur ve içerde bir ısı birikimi oluşur. Bu ısı
istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. İkincinin etkisi ise canlı organizma
içindeki birbirine bağlanmış olan molekülleri, atomları etkiler ve bozar.
Organizma kendini tamir eder, düzeltir. Ama bir an kontrolden çıkabilir.
Kontrolden çıktığında ise basit bir iki hücrenin ölümüne veya kanser gibi
ölümcül bir hastalığa neden olabileceğinden şüphelenilmektedir, (Kalkan, 2002).
Ortalamadan yüksek manyetik alanı olan bölgede
yaşayan çocukların kanser olma olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna
varılmıştır.
Birkaç araştırmada ortalama değerden yüksek
manyetik alanın bulunduğu bölgede uzun süre kalan hamile kadınlarda zor doğum
yaptıkları gözlenmiştir.
Yüksek manyetik alanın, anne adaylarının düşük
yapma olasılıklarını 3 kat artırdığı vurgulanmıştır, (ARPNSA, 1999). 1994’te ve
1998’te ABD ve Finlandiya’da yapılan araştırmalarda; elektromanyetik alanların
çok sık etkisinde kalan (radyo operatörleri, endüstriyel donanım işçileri, veri
işleme aygıtı tamircileri, telefon hattı işçileri, elektrik santralleri ve
trafo merkezlerinde çalışan) işçilerde alzheimer hastalığının normal insanlara
göre erkeklerde 4-9 kat kadınlarda 3-4 kat daha çok görüldüğü, enerji iletim
hatlarına 40 m.’den daha yakın yaşayan çocukların, normal çocuklara göre 2-3
kat daha fazla kansere yakalandığı, Finlandiya’da yapılan bir başka araştırma
erkek çocukların merkezi sinir sisteminde oluşan tümörlerle iletim hatları
arasındaki ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer bir etken ise uzaydan
ve güneşten gelen kozmik ışınlardır.
Dubrov (2002) 1228 kişi üzerinde yaptığı
deneylerinde kozmik ışınların kalp krizi, işyerindeki ve karayolu kazalara ve
ani şizofren dönemlerle ilişki içinde olduğu sonuca varmıştır, (Harris, 2002).
EMF sağlık raporunda (1995) mevsimsel stres maksimumlar ile güneş rüzgarının
maksimumu arasında ilişki olduğu vurgulanmıştır.
İnsan sağlığına zararlı kozmik olayları uzay
arası manyetik alanın radyal bileşeni olduğu zaman en fazla etkiler. Bu olay da
güneş rüzgarı dünyadan geçtiği zaman olabilir. Nikolaev ve arkadaşları
(1976) 85 tane ruh hastası insan üzerine
yapılmış deney sonucunda gök cisimleri arasındaki manyetik alanın pozitif
olduğu zaman hastaların sayısının arttığı gözlenmiştir, (Parkinson,1983).
Zayıf manyetik alanın insan sağlığına zararlı
olup olmadığı hala tartışılıyor. Bu zayıf alanların hemen gözle görülür
zararları yoktur. Fakat hayvan hücresi üzerinde yapılan deneylerde zayıf
manyetik alanın hormon ve enzim seviyesini değiştirmek, dokulardaki
kimyasalların hareketini engelleme gibi biyolojik etkenlere sebep olduğu
kararına varılmıştır (NRPNSA, 1999)
Sonuçlar ve öneriler
Kalp krizi yaşlarının 20’li yaşlara düşmesi,
bağışıklık sistemlerinin çöküşü, sık hastalıklara maruz kalma, beyin kanamaları
sıklıklarında artışlar ve de kanser olgularında görülen tırmanışlarda manyetik
alanların etkisi vardır. Bu tip hastalıkları iyileştirme yöntemi olarak
akupunktur ve manyetik terapi son yıllarda gelişmektedir. Manyeto terapi ilk
önce astronotlar üzerinde uzayda kullanılmıştır. Daha sonra 200.000 insan
üzerinde yapılan klinik deneyler neticesinde tıp hizmetine sunulmuştur . Yer
kabuğunun statik manyetizmasından daha da etkin olan pulsatif manyetik alan,
hücre zar hareket periyodikliği ile daha uygun bir etkileşim oluşturmaktadır.
Kazuo Shimodaira’a göre enerji eksiklği, genel
ağrı, baş ağrısı, yorgunluk manyetik alanı eksikliği sendromun belirtileridir.
Bunlar kronik yorgunluk sendromuna benzemektedir, ama dışarıdan manyetik alan
verilince hasta düzelmektedir. Neurobiolojistlere göre manyetler depresyonda
olan insanlarda ağır işlediği sol beyini uyardığına inanıyorlar,
(Chandrasekaran, 2002).
Zihinsel ve fiziksel rahatsızlığı olan hastalar
üzerine yapılan kliniksel araştırmalarda %90 başarı gösteriyor. Japonya’da bir
üniversite 11.648 kişi üzerine yapılan manyetik tedavinin (%43 erkek) %92
başarı gösterdiği görülmüştür (Blackman ve Friedman, 2002). Bunun nedeni olarak
manyetik alan vücuda uygulanınca manyetik dalgalar dokudan geçer ve ikinci akım
oluşturur. Bu akımlar manyetik alan ile birleşince hücrelerdeki elektronlara
ısı verir. Bu ısı adale ağrısı, kaslardaki şişmelere çok iyi gelir. Kandaki
kalsiyum ve kolesterol miktarı azalınca haemoglobin daha hızlı hareket eder.
Yüksek tansiyona sebep olan diğer maddelerde de azalma görünür. Kan temizlenir
ve akışı hızlanır. Kalp rahatlar ve acı azalır veya yok olur. Yönetici sinirler
normale döner ve onların yönettiği organlar düzgün şekilde çalışır. Kan
akımının iyileşmesinden dolayı besleyiciler daha kolay ve verimli şekilde
taşınır. Manyetik dalgalar cilt, yağlı dokular ve kemikleri canlandırır.
Sonuçta hastalığa karşı direnci arttırır. Manyetik alan düzensizliği azaltarak
enerji aktarır, sağlığa katkıda bulunur.
Hücrelerin büyümesini destekler. Manyetler diş
ağrısı, omuzlar ve diğer birleşimlerdeki uyuşukluk, ağrıya iyi gelir. Vücudun
kendi kendini iyileştirme özelliğini destekler (Shimodaira ,2002).
Hayatımızı etkileyen biyomanyetik alanın ay,
güneş, diğer yıldız veya gezegenler gibi dünya dışı etkenler ve içinde
bulunduğumuz yakın çevre ile kullandığımız cihazların etkisinin bilinmesi
tedbir alma ve tedavi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma ülkemizde
biyomanyetik alan konusunda yeterince çalışmanın mevcut olmaması nedeniyle hem
bilgilendirici hem de bundan sonraki çalışmalara yardımcı olacaktır.
Altansuvd Bold, Hüseyin Toros ve Orhan Şen
İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji
Mühendisliği Bölümü
Link : http://www.maksimum.com/saglik/haber/54/42150.php


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir