Adana’nın Aladağ ilçesinde 10 öğrenci ve 1 çocuk ile 1
güvenlik görevlisini hayatını kaybetmesiyle gerçekleşen faciada yangının
çıktığı yurdun Süleymancılar Tarikatı’na ait olduğu gündeme geldi. Türkiye’nin
çeşitli yerlerinde örgütlü olan Süleymancılar’a gözler çevrilirken, tarikata
dair 2002 yılında Genelkurmay Başkanlığı’nın çalışmasında bu tarikata dair
geniş yer aldığı ortaya çıktı.


Genelkurmay’ın “İrticai Örgütlerin Tehdit
Değerlendirmesi” başlıklı raporunda, Süleymancılık, Nakşibendi
Tarikatı ve Kadiri Tarikatı ile ilgili çarpıcı bölümler şu şekilde:


SÜLEYMANCILIK1.Genela. Tarihi Gelişimi:(1) Süleyman Hilmi Tunahan tarafından esasları ortaya konulan bir radikal grup
olan Süleymancılar, şer’i esasları benimsemiş olmasına rağmen milli görüşçülerin
fikirlerini kabul etmemektedirler.(2) Süleyman Hilmi Tunahan, 1930-1936 yılları arasında İstanbul’da çeşitli
camilerde resmi vaiz olarak görev yapmıştır. Daha sonra Süleymancıların başına
geçecek olan Kemal Kaçar ile de bu dönemde tanışmıştır. Bilahare Kemal Kaçar,
S. Hilmi Tunahan’ın kızı ile evlenmiştir.(3) Bugünkü Süleymancılığın temelini, 1930’lu yıllarda “Ehl-i Maneviyat
Meclisi” adı altında düzenlenen toplantılar oluşturmuştur. Süleyman Hilmi
Tunahan, 1943 yılında vaizlik belgesinin iptal edilmesi üzerine Kur’an
Kurslarını faaliyete geçirmiştir. 1949 yılında ilk kez Kur’an kurslarının
kanunla açılmasına müsaade edilmesi üzerine de tarikat kısa sürede Kur’an
kurslan vasıtasıyla yurdun her tarafına yayılmıştır.(4) Bilahare Süleyman Hilmi Tunahan, kendisinin üç ay gibi kısa bir zamanda din
görevlisi yetiştirebileceği iddiasıyla faaliyete geçirdiği Kur’an kurslarını,
gönderdiği talebeleri ile yurtdışında da yayma imkânı bulmuştur.(5) 1965 yılında yürürlüğe giren 633 sayılı “Diyanet İşleri Başkanlığı
Kuruluş ve Yönetmeliği Hakkındaki Kanun” ile getirilen hüküm gereği,
Kur’an kursundan mezun olanların Diyanet İşleri teşkilatında görev almalarının
önlenmesiyle, 1966 yılı Ocak ayında, İstanbul’da üç kurucu derneğin bir araya
gelmesiyle “Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Dernekleri Federasyonu”
hayata geçirilmiştir. Kur’an kursu açma yetkisinin Diyanet’te olduğundan
bahisle devamlı takibata uğrayan teşkilat mensupları, 1971 yılına kadar
tartışmalı bir şekilde faaliyetlerine devam etmişlerse de bu tarihten itibaren
faaliyetlerini “Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği” adı
altındaki dernekler vasıtasıyla sürdürmüşlerdir.b. Amacı:Cumhuriyet’in ilanından sonra ortaya çıkan ve tarikat tanımlaması içerisinde
mütalaa edilen İslamcı cemaatierden olan Süleymancıların da nihai hedefi kendi
görüşleri ile şekillenmiş İslam devletidir.c. Stratejisi:(1) Süleymancı kesim, dernekler yasasından istifadeyle yurt çapında geniş bir
organizasyon kumıak suretiyle halkla bütünleşerek gerçek manada Diyanet
hizmetinin ancak kendi mensupları vasıtasıyla verilebileceği telkinine dayalı
bir hareket tarzı benimsemiştir. u

(2) Anılan kesimin Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarını ele geçimıeyi hedef
alan bir çalışması, 1965 yılında yürürlüğe konan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı
(DİB) kanunu ile engellenmiştir.

(3) Süleymancı kesim bu tarihten itibaren nihai hedef doğrultusunda;(a) Yurt çapında kurulmuş cami ve Kuran kursu derneklerini ele geçirme,

(b) Uygun ortam buldukları her beldede statüleri aynı olan, yurt ve okul
talebelerine yardım demeği (KOTYD) ve tahsil çağındaki talebelere yardım
dernekleri (TÇTYD) adı altında dernekler açma,(c) Kurulan bu dernekleri bir çatı altında toplama,

(d) Her fırsatta DİB’in çalışmalarını kötüleme ve bu kuruluşu halkın gözünde
küçük düşürme,

(e) İmam Hatip Liseleri İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri
açılması yönündeki çalışmaları sabote etme ve engelleme,

(f) DİB’deki görevlerinden uzaklaştırılan cemaat mensuplarını yurt dışına
göndermek suretiyle buralarda organize olma bazında bir hareket tarzını
geliştirmiş ve uygulamıştır.2. Teşkilatı:a. Kuruluşu:Süleymancıların teşkilat yapısı EK-L’dedir.b. Lider Kadrosu:Cemaat, kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan‘ın 1959 yılında vefat
etmesi üzerine, Kemal Kaçar‘ın önderliğinde faaliyetlerine devam
etmiştir. Kemal Kaçar’ın 17 Haziran 2000 tarihinde vefat etmesi üzerine ise
yerine Arif Ahmet Denizolgun adlı şahıs cemaatin başına getirilmiştir.

Tarikatın tüm faaliyetleri Arif Ahmet Denizolgun’un talimatlan doğrultusunda
tek merkezden yürütülmektedir.


Ahmet Arif Denizolgun’un ölümünden sonra ‘Süleymancı Cemaati’nin
lideri, 34 yaşındaki Alihan Kuriş oldu. Denizolgun’un ablasının oğlu olan
Kuriş, yüksek mimar olarak görev yapıyor.
c. Yurtiçi – Yurtdışı Yapılanması:Halen Arif Ahmet Denizolgun’un mutlak yönetimi altında bulunan Süleymancılar,
Türkiye genelinde yaklaşık 800 dernek, bu derneklerce faaliyete geçirilen 1200
yurt ve pansiyon ile 16 vakıf ve 28 şirketle yurt içinde ve yurt dışında
organize olmuşlardır.

Süleymancı kesimin yurtiçi organizasyonu, lider Arif Ahmet Denizolgun’a bağlı
bölge ve bunlara bağlı il sorumlulan şeklindedir. Teşkilat içerisinde en
yetkili kurul, İstanbul Ümraniye’de kurulu bulunan “Kurs ve Okul
Talebelerine Yardım Dernekleri Federasyonu”dur.

Teşkilatın, kurs ve okul talebelerine yardım dernekleri bünyesinde 100.000
civarında öğrencisi olduğu değerlendirilmektedir.

Yurtdışında ise ilk defa 1974 yılında Almanya’nın çeşitli şehirlerinde kurduğu
camiler ile yurt dışı faaliyetlerine başlayan Süleymancılar, 1975 yılında
Almanya Köln şehrinde İslam Kültür Merkezleri Birliği (İKMB)’ni kurarak, bütün
dernekleri tek çatı altında toplamışlardır. Halihazırda Süleymancılara ait
Avrupa çapında 400 civarında derneğin bulunduğu tahmin edilmektedir.

Bunun dışında Süleymancıların son dönemde, Avrupa alanı dışında ABD ve Asya
ülkelerindeki faaliyetlerine ağırlık verdikleri gözlenmektedir.3. Yan Kuruluşları ve Destekleyen Sivil Toplum Örgütleri:İllegal örgütlenmesine rastlanılmayan Süleymancıların legal düzeyde;a. Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği (yurtiçi),

b. İslam Kültür Merkezleri Birliği (yurtdışı) adında örgütienmeleri mevcuttur.Bunun yanı sıra anılan cemaate ait;– Kur’an Kursları ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı (Aydın)

– İKAV/Kültür Araştırmaları Vakfı (Bolu)

– Kur’an İlimlerine ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı (İzmir)

– Ali Hancıoğlu Vakfı (Manisa)

– Fatih Vakfı (Trabzon)

– Aziz Mahmut Hüdai Vakfı

– Eğitim ve Milli Kültüre Hizmet Vakfı (İstanbul)

– Fatih Eğitim ve Kültür Vakfı

– Halil Dağlı Vakfı (Edirne)

– İlim Yayma Vakfı

– İstanbul Kültür Araştırmalar Vakfı (İKAV)

– Mimar Sinan Vakfı

– Pir Seyyid Hasan Hüsameddin Uşşak-i Vakfı

– Tokat İli ve Çevresi Eğitim ve Kültür Vakfı (Tokat)4. Destekleyen Basın Yayın Organları:a. Anılan cemaate ait:– Genç Akademi Dergisi

– Tepe Edebiyat Dergisi

– Genç Atılım Dergisi

– Gökkuşağı Dergisi

– Milli Kültür Dergisi

– Ufuk Dergisi bulunmaktadır.b. Ayrıca Süleyman Hilmi Tunahan tarafından yazılan “Küçük İlmihal”
isimli kitabı da mevcuttur.5. Mali Kaynakları:Süleymancıların finans kaynağını büyük ölçüde;– Cemaat içi ve dışından yapılan ve toplanan yardımlar,

– Ticari işletmelerden elde edilen gelirler,

– Kurban derilerinden elde edilen gelirler oluşturmaktadır.6. Ele geçirilen mühimmat, silah, araç gereç: Bu konuda herhangi bir bilgiye
ulaşılamamıştır.

7. Yabancı Ülkelerdeki Faaliyetleri ve Ülkelerin Örgüte Verdiği Destek:a. Süleymancılar 1975 yılından itibaren Amerika’ya yönelik faaliyetlere
girişerek, 1979 yılından itibaren bu ülkede kurumlaşmaya

başlamışlardır.b. Halen New York’ta bulunan Fatih Cami ve Külliyesi ana karargÂh olarak
kullanılmakta, bütün kararlar burada alınarak titizlikle izlenmekte

ve alt hizmet birimleri oluşturma çabalan sürdürülmektedir.c. Genel başkanlığını Burhan Satar’ın yaptığı Fatih Camii ve Külliyesi, Amerika
Müslümanlar Birliği’nin merkezi konumundadır. Bu merkeze bağlı olarak 5 cami,
11 adet vakıf ve şirket, 6 adet şube, 2 adet temsilcilik faaliyetlerini
sürdürmektedir.d. Süleymancılar, Almanya’da “Kamusal kurum olarak tanınmaları dolayısıyla
resmi makamlara başvuruda bulunmuşlar ve bu hususta bazı Hıristiyan demokrat
politikacılarla Almanya Büyük Mason Locası’ndan da destek görmüşlerdir.8. Son Dönem Faaliyetleri:Ahmet Arif Denizolgun’un göreve gelmesiyle birlikte, Süleymancı cemaat
yönetiminde yaşanan değişikliklerin uygulamalara da yansıdığı, nitekim anılan
şahıs döneminde yurtiçi yanı sıra yurtdışı faaliyetlere de ağırlık verildiği
gözlenmektedir.Cemaatin yurtiçi faaliyetleri kapsamında Ahmet Arif Denizolgun tarafından,

Daha önce öğrencilere öncelikle dini nosyon kazandırılması uygulamasının ikinci
plana alınarak, 2001-2002 eğitim yılından başlamak üzere din ve okul eğitiminin
birlikte verilmek suretiyle gelecekte cemaat yönetimini üstlenecek öğrencilerin
pozitif ilimlere hâkim olarak yetiştirilmeleri talimatı verildiği ve halen
cemaat yurtlarında kalan öğrencilerin okul başarı oranının %80’in üzerinde
olması yönünde bir hedefin belirlendiği ifade edilmektedir.Bunun yanı sıra Süleymancıların; Üniversite
giriş sınavında başarılı olan öğrencilerin
 halkla temasının daha çok olması
nedeniyle tıp alanında eğitim görmeye teşvik ettikleri,

– Mevcut öğrenci yurtlanılın ilgili kamu kuruluşlarınca kontrolünü engellemek amacıyla
cemaat mensubu şahıslara satılmasının gündeme getirildiği,

– İstanbul’da cemaate ait bir vakıf arsası üzerine hastane yapma arayışı
içerisinde oldukları ve Erzurum’da granit işine girmek üzere hazırlık
yaptıkları belirlenmiştir.Ayrıca her yıl kurban bayramında büyük oranda deri ve et toplayan
Süleymancıların bu yıl gerek yurtiçi gerekse yurtdışında vekalet yoluyla kurban
kesme şeklinde bir hareket tarzı belirlemiş olmalarına rağmen bu yıl birçok
Avrupa ülkesinin kurban kesimine müsaade etmemesi sonucunda, 2002 kurban
gelirinin 2001 yılının gerisinde kaldığı öğrenilmiştir.Bu arada Ahmet Arif Denizolgun tarafından Avrupa’da faaliyet gösteren
Süleymancı unsurlara gönderilen bir talimatla, Türkiye’deki üniversitelerde
eğitim gören öğrencilerin yatay geçiş yaparak Avrupa ülkelerinde eğitimlerine
devam etmeleri imkânlarının araştırılmasının, öğrencilerin barınma, yemek gibi
temel ihtiyaçlarının o ülkedeki cemaatin katkılarıyla karşılanması için gerekli
hazırlıkların yapılmasının istendiği belirlenmiştir.

Cemaatin yurtdışı faaliyetleri kapsamında ise,

Son dönemde Süleymancıların Avrupa’ya göre yeni sayılabilecek diğer yurtdışı
açılımlarda önemli mesafeler aldıkları gözlenmektedir.Bu bağlamda cemaatin; Finlandiya ve Brunei Sultanlığında
faaliyet yürütmeye başladığı,

 Fas’ta açtığı kuran kursu kanalıyla
Afrika’ya, ilk açılımını gerçekleştirdiği,

 Ukrayna’da faaliyetlerinin
geliştirilebilmesi için Kiev’de bulunan
Müslüman toplumun temsilcileriyle ilişkilerin geliştirilmesine çalışıldığı,

 Ganalı Devlet yöneticileri tarafından cemaate ülkede
dini eğitim vermeleri yönünde teklif sunulduğu,

 Bulgaristan
Kırcali
 müftüsünün
cemaatten bölgede yurt açmalarını talep ettiği, cemaatin Balkanlardaki
faaliyetlerinin “Balkanlar Eğitim ve Kültür Derneği” tarafından
yürütüldüğü, böylece bu ülkedeki Bektaşileri kendi lehinde etkilemeye çalıştığı,– Cemaatin Ramazan ayı boyunca Almanya ve cemaatin faaliyetlerini yürüttüğü
diğer ülkelere 20.000 din görevlisi gönderildiği,

– Cemaatin Almanya’da kesilen kurban etleri üzerine “İslami usullere göre
kesilmiştir” mührünün patentini alarak, Almanya’da kurban kesme konusunda
tekelleşmeye çalıştığı,

 Bosna-Hersek ve Arnavutluk’ta dağıtılmak
üzere içinde dini ibarelere yer verilen 10.000 takvim hazırlandığı,