TARİH & TARİHİ ESERLER & ARKEOLOJİ & MİTOLOJİ & SANAT TARİHİ & NOSTALJİ DÜNYASI & KUVAYI MİLLİYE


KAYNAK : http://ankaenstitusu.com/sevr-ne-idi-lozan-ne-getirdi/

SEVR NE İDİ, LOZAN NE GETİRDİ
???


Kimisi Lozan’da
kayıplarımız var diyerek şunu yazar:


“Sevr
Anlaşması’nda parçalanan Anadolu topraklarının Lozan’da canlandığı yönünde
analizler yapılsa da Osmanlı’nın imzalamak zorunda kaldığı Sevr’in maddelerinin
Lozan’da yer alması dikkat çekiyor.”


Kimisi de Sevr
gösterilerek Lozan’ın imzalatıldığını, yani ölümü gösterip sıtmaya razı
ettiklerini iddia ediyor. İngilizlerin “Müslümanları İslâm’dan uzaklaştırmak”
için başvurdukları yollardan birinin Osmanlı’nın yerine laik Türk devletinin
kurulması olduğunu savunur. Bunlar Sevr’e bakmadan Lozan Antlaşması’na saldırırlar.
Çünkü Lozan Atatürk’e, Sevr Vahdettin’e ait. Dert Vahdettin’i aklayıp Atatürk’ü
“batıcı, İslam düşmanı” göstererek laik cumhuriyet karşıtlığı yapmak. O halde
durum böyle midir, 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması’nın maddelerini
gösterelim. Sevr ile;


1)
Edirne ve Kırklareli dahil olmak üzere Trakya’nın büyük bölümü Yunanistan’a,
Ceyhan-Antep-Urfa-Mardin-Cizre kent merkezleri Suriye’ye bırakılacak, İstanbul
Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacaktı.


2)
İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi silahtan arındırılacak,
savaş ve barış zamanında bütün devletlerin gemilerine açık olacak; Boğazlarda
deniz trafiği on ülkeden oluşan uluslararası bir komisyon tarafından
yönetilecek; komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletlerin donanmalarını
yardıma çağırabilecekti.


3)
İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerinden oluşan bir komisyon Fırat’ın
doğusundaki yerlerde Kürdistan’a özerklik verilecek; 1 yıl sonra Kürtler
dilerse Milletler Cemiyeti’ne bağımsızlık için başvurabileceklerdi.


4)
İzmir ili ile sınırlı alanda Osmanlı devleti egemenlik haklarının kullanımını 5
yıl süre ile Yunanistan’a bırakacak; bu sürenin sonunda bölgenin Osmanlı veya
Yunanistan’a katılması için halkoylaması yapılacaktı.


5)
Osmanlı, Ermenistan Cumhuriyeti’ni 88-93. maddeleriyle tanıyacaktı; Türk-Ermeni
sınırını hakem sıfatıyla ABD Başkanı belirleyecekti. ABD Başkanı Wilson 22
Kasım 1920’de verdiği kararla Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis illerini
Ermenistan’a verdi.


6)
Osmanlı savaşta veya daha önce kaybettiği Arap ülkeleri, Kıbrıs ve Ege Adaları
üzerinde hiçbir hak iddia etmeyecekti.


7)
 Osmanlı din ve dil ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarına eşit haklar
verecek, tehcir edilen gayrımüslimlerin malları iade edilecek, azınlıklar her
seviyede okullar ve dini kurumlar kurmakta serbest olacak, Osmanlı’nın bu
konulardaki uygulamaları gerekirse Müttefik Devletler tarafından
denetlenecekti.


8)
Osmanlı’nın askeri kuvveti 50.000 olacak, Türk donanması tasfiye edilecekti.
Marmara Bölgesinde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı
olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol
Komisyonu tarafından denetlenecekti.


9)
Savaş döneminde katliam ve tehcir suçları işlemekle suçlananlar yargılanacaktı.


10)
Osmanlı’nın mali durumundan ötürü savaş tazminatı istenmeyecek, Türkiye’nin
Almanya ve müttefiklerine olan borçları silinecekti; ancak Türk maliyesi
müttefikler arası mali komisyonun denetimine alınacaktı.


11)
Osmanlı’nın 1914’de İttihat ve Terakki’nin tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar
müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak.


12)
Türk hukuku ve idari düzeni hemen her alanda Müttefikler tarafından belirlenen
kurallara uygun hale getirilecek; sivil deniz ve demiryolu trafiği Müttefik
devletler arasında yapılan iş bölümü çerçevesinde yönetilecek; iş ve işçi
hakları düzenlenecek; eski eserler kanunu çıkarılacaktı.


 “Osmanlı’nın
imzalamak zorunda kaldığı Sevr’in maddelerinin Lozan’da yer aldığı”nı iddia
etmek aklı geçtik gözle bağdaşmıyor. Lozan’da bugünkü sınırımızdan Hatay hariç
(Atatürk’ün çabasıyla 1939’da sınırlarımıza kattık) elde edilen toprak ile
haritada görüleceği gibi Ankara çevresi ile sınırlandırılan Sevr’deki topraklar
aynı mı!


Sevr’de siyasi,
ekonomik, hukuki kapitülasyonlar artarak devam edecekti. Lozan’da ise
kapitülasyonları kaldırdık.


Batı’nın
dayattığı Sevr’i silahla yırtmak “batıcı, İslam düşmanı” yapmaz.  Lozan
ile “Müslümanları İslâm’dan uzaklaştırmak” hedefi yoktur. Aksine özgür bir
vatanda kişi inancını rahatça yaşayabilir. Lozan sonrası camiler mi kapatıldı!
İbadetler mi yasaklandı?


Hayır.
Sorunları laik cumhuriyetin kurulmuş olması. Hedefledikleri şeriat devleti
savunanların vatanı emperyalistlere peşkeş çektiğinden utanacaklarına,
insanlara İslâm’dan uzaklaşmadan Müslümanlıklarını yaşayabilecekleri bağımsız
bir vatan sağladıkları için Kuvvayi Milliyecilere ve Atatürk’e şükranlık
beslemeleri gerekir.