İnsanoğlunun yerleşik
yaşama geçmesi ile beraber zaman içerisinde yerleşimlerin ortaya çıktığı
bölgelerin, yerel nüfusun ihtiyacını karşılayamaması sonucunda kolonizasyon fikri
ortaya çıkmıştır. Roma kolonizasyon hareketi öncesinde özellikle Fenikeliler ve
Helenler ekonomik ya da siyasi sebeplerle Akdeniz ile Karadeniz’in farklı
bölgelerinde pek çok koloni yerleşimi kurmuşlardır. Bununla beraber militarist
bir yapıya sahip olan Romalılar, kendilerinden önceki kolonizayon
hareketlerinden farklı olarak temelde askeri ihtiyaçlara cevap vermek gayesi
ile koloniler inşa etmişlerdir. Özellikle I. Pön Savaşının başladığı M.Ö. 264
tarihine kadar geçen zaman zarfında Roma, tesis etmiş olduğu koloniler
vasıtasıyla İtalya’da siyasi egemenliğini yaydığı gibi aynı zamanda ele
geçirmiş olduğu bölgelerdeki hâkimiyetini de kuvvetlendirmiştir.  Roma,
askeri açıdan işlevsel olduğu çeşitli hadiseler sonucunda kanıtlanmış olan
kolonilerin askeri faydalarından Kartaca karşısında I. Pön Savaşı esnasında da
yararlanmıştır. Roma,  özellikle kıyı bölgelerin savunmasında kolonilerden
yararlandığı gibi aynı zamanda donanma için gerekli denizcilerin bir kısmını da
buralardan temin etmiştir. Konu bu açıdan ele alındığında kolonilerin savaşın
kazanılmasına ciddi oranda katkı sağladığı görülmektedir. Söz konusu çalışmada
kolonilerin savaşın gidişatı ve sonucunu ne oranda etkilediği irdelenmeye
çalışılacaktır.
DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.