Osmanlıca
Divanlar


Ahmed Lü tfi – Divance.pdf

Ahmed Müsellim Dîvânı.pdf

Bayezid – Divan.pdf

Enderunlu Vâsıf Dîvânı.pdf

Garîbî Dîvânı.pdf

Hâfız Mehmed Sebâteddin Dîvânı.pdf

Hâlet Dîvânı.pdf

Hüsn ü Aşk.pdf

II. Bayezid – Divan.pdf

Izzet Molla – Divance.pdf

Koca Râgıb Paşa Dîvançesi.pdf

Leylâ Hanım Dîvânı.pdf

Lâtîfî Tezkiresi.pdf

Lütfî Dîvânı.pdf

Moralizade Hamid Kızı Leyla Hanım – Divan.pdf

Mâhir Dîvânı.pdf

Nakşibendî Dîvânı.pdf

Niyazî Dîvanı.pdf

Nâbî’nin Hayriye’si.pdf

Pertev Paşa Dîvânı.pdf

Sabri Şâkir Dîvanı.pdf

Selâmî Dîvânı.pdf

Surûrî Dîvânı.pdf

Sâlis Divanı.pdf

Sâmî Dîvânı.pdf

Sümbülzade Vehbi – Divan.pdf

Sümbülzâde Vehbî Dîvânı.pdf

Yahyâ Nâzım Dîvânı.pdf

Zati İvaz Çelebi Divanı.pdf

İzzet Molla Dîvânçesi.pdf

Şem’î Dîvânı.pdf

Şeyhülislam Yahya Dîvânı.pdf

 

İNDİRME
LİNKİ : https://yadi.sk/d/Duc7MEu3vG6pk/Osmanl%C4%B1ca%20Divanlar