Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi (NSDAP) Programı

KAYNAK : Serenti

1918 yılında Adolf Hitler,
Münih’te o zamanlar için önemsiz bir parti olan Alman İşçi Partisi’nin yürütme
komitesine yedinci üye oldu. Halk yığınları karşısında rahatlıkla konuşan,
yığınları harekete getiren bir insandı. Çevresinde tanınmaya başlayınca
partinin adını NSDAP  (Nationalsozialistsche
Deutsche Arbeiterpartei – Nasyonal
Sosyalist Alman İşçi Partisi
) olarak değiştirdi. 24 Şubat
1920’de, Nasyonal Sosyalist Partisi’nin ilk toplantılarından birinde, Hitler 25
maddelik bir program ilan etti.

Adolf Hitler ve Anton Drexler tarafından kaleme bu programda
Alman ırkının üstünlüğü açıkça ileri sürülüyor, eğitim sisteminin devlete saygı
temeli üzerine kurulacağı, pratik bilgilere önem verileceği belirtiliyordu.
Parlamentarizm soysuzlaşmış bir sistem olarak gösteriliyor, basındaki Yahudi ve
materyalist öğeler temizlenerek gerçek bir Alman basınının kurulması
isteniyordu. Programa göre Roma kaynaklı kozmopolit ve materyalist hukukun
yerini Cermen Hukuku almalı, devlet merkezileştirilmeli, din özgürlüğü Cermen
ırkına zarar getirmemek kaydıyla tanınmalıydı.

Nasyonal Sosyalizm’in temelini oluşturan bu
program aynı zamanda Hitler’in iktidara gelmesi durumunda Almanya’nın saldırgan
ve savaşçı bir tutum alarak diğer devletler için ne büyük tehlikeler
yaratacağının ipuçlarını veriyordu. Zira programda tüm Almanlar aynı devlet içinde
toplanması, Alman ulusunun Versay Antlaşması’nın yüklediği yükümlerden
kurtarılması I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın elinden alınmış olan eski
sömürgelerin tekrar Almanya’ya geri verilmesi isteniyordu.

Bununla birlikte bu program birçok anlama çekilebilecek,
partinin demokrasiye ve mevcut yasalara saygılı olduğu izlenimi yaratacak
bir ifadeye de sahiptir. Demokratik düzene karşı olan partilerin
demokrasiye bağlıymış izlenimi vermeleri olağandır. Zira Asıl hedeflerin içi
boş söylevlerin ardına gizlenmesi politik arenada sık rastlanan bir olgudur.

Nasyonal Sosyalist Program

Alman İşçi Partisi’nin programı bir çağ programıdır. Önderleri
programda sayılan hedeflerin gerçekleştirilmesinden sonra kitlelerin yapay
olarak artırılmış hoşnutsuzluğundan yararlanarak partinin devamını sağlamak
amacıyla yeni hedefler belirlemeyeceklerini ifade ederler.

1) Bütün Almanların,
ulusların kendi yazgısını tayin hakkı çerçevesinde, bir Büyük Almanya’da bir
araya gelmelerini talep ediyoruz.

2) Alman ulusunun
başka uluslar karşısında eşit haklara sahip olmasını, Versay ve St. Germain
barış anlaşmalarının feshini talep ediyoruz.

3) Milletimizin
iaşesi ve nüfus fazlamızın iskanı için toprak ve arazi (koloni) talep ediyoruz.

4) Ancak Alman
ulusundan olanlar yurttaş olabilir. Mezhebi ne olursa olsun, Alman kanı taşıyan
herkes Alman ulusundandır. Bu nedenle, Yahudiler Alman ulusundan sayılamazlar.

5) Yurttaş
olmayanlar Almanya’da ancak konuk olarak bulunabilirler ve yabancılar yasasına
tabi olmalıdırlar.

6) Devletin
yönetilmesine ve yasalarına ilişkin karar verme hakkı, yalnızca yurttaşlara
tanınmıştır. Bu bakımdan, ister ülke düzeyinde olsun, ister eyalet veya
belediye düzeyinde, her türlü resmi makamda yalnızca yurttaşların
bulunabilmesinden yanayız. Bir makamı işgal edecek kişiyi, karakter ve
yeteneklerine bakmaksızın salt parti üyeleğine göre belirleyen yozlaştırıcı
parlamento düzenini reddediyoruz.

7) Devletin,
öncelikle kendi yurttaşları için çalışma ve yaşama olanaklarını
geliştirmesinden yanayız. Ülkedeki nüfusun tamamını doyurmak mümkün değilse,
başka uluslardan olanlar sınırdışı edilmelidir.

8) Alman olmayan
unsurların ülkeye gelişi engellenmelidir. 2 Ağustos 1914’den sonra Almanya’ya
göç etmiş bulunan, Alman olmayan herkesin sınırdışı edilmesini talep ediyoruz.

9) Bütün yurttaşlar
eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir.

10) Her yurttaşın
ilk yükümlülüğü, manevi ve bedensel olarak yaratımda bulunmak olmalıdır.
Bireyin faaliyeti toplumun genel çıkarlarına aykırı olamaz. Bütün toplumu
kapsayacak şekilde ve herkesin yararına olmalıdır.

Bu nedenle şunları
talep ediyoruz:

11) Emek ve çaba
harcamadan gelir elde edilmesinin önüne geçilmelidir. Faiz köleliği
yıkılmalıdır.

12) Her savaşın
bütün ulusun malından ve kanından olağanüstü fedakârlıklarda bulunmasına yol
açtığı göz önüne alınarak, savaştan kişisel servet elde etmek, ulusa ihanet
olarak tanımlanmalıdır. Bu nedenle, savaş sayesinde elde edilmiş bütün
kazançlara el konulmasını talep ediyoruz.

13) Anonim
şirketleşmiş (tröstleşmiş) olan bütün işletmelerin devletleştirilmesinden
yanayız.

14) Büyük
işletmelerde çalışanlara kârdan pay verilmesini talep ediyoruz.

15) Yaşlılık
sigortasının geliştirilmesini istiyoruz.

16) Sağlıklı bir
orta zümrenin yaratılıp korunmasını, bütün büyük mağazaların derhal
kamulaştırılarak düşük fiyatlarla küçük esnafa kiralanmasını, küçük esnafın
devletin, eyaletlerin ve belediyelerin mal alımlarında öncelikle gözetilmesini
talep ediyoruz.

17) Ulusal
gereksinimlerimize yanıt verecek bir toprak reformu yapılmasını ve toprağın
topluma yararlı amaçlar için tazminatsız olarak kamulaştırılmasına olanak
sağlayan bir yasanın çıkarılmasını istiyoruz. Tarımda faiz kaldırılmalı, toprak
ve arsa spekülasyonu engellenmelidir.

[Hitler, 13 Nisan 1928’de bu maddeye şu eklemeyi yaptı:]

NSDAP programının rakiplerimiz tarafından çarpıtılması nedeniyle
aşağıdaki saptama gerekli görülmüştür:

NSDAP’nin özel mülkiyetten yana olduğu açıktır. Bu itibarla,
“tazminatsız kamulaştırma” fıkrası ancak yasalar çerçevesindeki bir uygulamayı
ifade etmektedir ve yasadışı yollarla edinilmiş ya da ulus yararına
işletilmeyen toprakların, gerek görülürse kamulaştırılması durumu için
öngörülmüştür. Burada öncelikle kastedilen, Yahudi arsa spekülatörleridir.

18) Faaliyetleriyle
toplumun genel çıkarlarına zarar veren unsurlarla ödün verilmeden mücadele
edilmesini talep ediyoruz. Vatan hainleri, tefeciler, vurguncular, karaborsacılar,
vs. ırk ve mezheplerine bakılmaksızın ölümle cezalandırılacaklardır.

19) Materyalist
düzene hizmet eden Roma hukukunun yerini, Alman toplum hukuku almalıdır.

20) Her yetenekli ve
çalışkan Almana daha yüksek eğitim ve böylelikle yönetici görevlere gelme
yolunu açmak için devlet, ulusal eğitimi titizlikle geliştirmeyi görevi
saymalıdır. Bütün eğitim kurumlarındaki tedrisat, pratik yaşamın
gerekliliklerine uygun duruma getirilmelidir. Okuldan başlayarak (yurttaşlık
dersiyle), devlet fikrinin küçük yaştan kavratılması hedeflenmelidir. Ebeveyni
yoksul olan özel yetenekli çocukların, zümre ve mesleklerine bakılmaksızın
devlet adına okutulmasını talep ediyoruz.

21) Devlet, ana ve
çocuğu koruyarak, gençlerin çalışmasını yasaklayarak, beden eğitimi ve sporun
yasayla zorunlu kılınması yoluyla bedensel gelişmelerini sağlayarak, gençliğin
bedensel gelişmesiyle ilgili dernekleri destekleyerek ulusun sağlığını yükseltmelidir.

22) Paralı
askerliğin kaldırılarak bir halk ordusunun kurulmasını talep ediyoruz.

23) Bilinçli siyasal
yalanlarla ve bunların basın yoluyla yayılmasına karşı yasalarla mücadeleden
yanayız. Alman bir basının yaratılması amacıyla,

a) Almanca çıkan bütün gazetelerin yönetici ve çalışanlarının
Alman yurttaşı olmasını,

b) Alman olmayan gazetelerin yayınlanabilmek için devletten izin
alma zorunluluğunun getirilmesini ve bunların Alman diliyle yayın yapmalarının
yasaklanmasını,

c) Alman gazetelerine Alman olmayanların ortak olmalarının ya da
yayın politikalarını etkilemelerinin yasaklanmasını talep ediyoruz. Bunlara
uygun hareket etmeyen gazeteler kapatılarak, buralarda çalışan Alman olmayan
kişiler sınırdışı edilmelidir.

Ulusun genel yararına aykırı davranan gazeteler kapatılacaktır.
Ulusal yaşamı parçalayıcı etkileri olan sanatsal ve edebi eğilimler ile
mücadele edilmesini ve bu düzenlemelere aykırı hareket eden kuruluşların
kapatılmasını talep ediyoruz.

24) Devletin
varlığını tehlikeye düşürmedikleri ve Cermen ırkının töresel ve ahlaki
duygularına aykırı olmadıkları sürece, her türlü dini inanç serbest olmalıdır.
Parti, belirli bir mezhebe bağlanmaksızın, pozitif Hristiyanlığı savunur. İçte
ve dışta Yahudi-materyalist zihniyet ile mücadele eder. Parti, ulusumuzun
sürekli iyiye gitmesine “ortak yarar kişisel yarardan önce gelir” esasına bağlı
kalınarak gerçekleşebileceğine olan kesin inancını ifade eder.

25) Bütün bunların
yaşama geçirilebilmesi için, güçlü bir merkezi otoritenin yaratılmasını talep
ediyoruz. Merkezi siyasal parlamento, bütün ülkede ve devletin bütün
kurumlarında mutlak otoriteye sahip olmalıdır.

Ülke çapında çıkarılacak yasaların tek tek eyaletlerdeki
uygulaması için, zümre ve meslek odaları kurulmalıdır.


Parti önderleri, yukarıdaki maddelerin gerçekleştirilmesi için
kararlılıkla, gerektiğinde canlarını ortaya koymaktan çekinmeyerek çaba
göstermeye söz verirler.