TARİH


İşte
Mondros’un kısa tarihi.


Mondros Mütarekesi


Mondros Mütarekesi, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile
İtilaf Devletleri arasında imzalanan bırakışma belgesidir. Osmanlı
İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından, Limni adasının Mondros
Limanı’nda demirli Agamemnon zırhlısında 30 Ekim 1918 akşamı imzalanmıştır. Bu
antlaşma ile beraber Osmanlı İmparatorluğu fiilen sona ermiştir.


30 Ekim 1918 yılında imzalanan ve barış antlaşması görüşmeleriyle ilgili
hiçbir koşul ileri sürülmediği için Osmanlı imparatorluğunun kayıtsız şartsız
teslimi anlamına gelen bu belgenin müzakeresi konusunda İngiltere, Ege’deki İngiliz
komutan Amiral Calthrope’a, Fransız meslektaşı Amiral Amet’yi devre dışı
bırakarak görüşmeleri tek başına sürdürmesi emrini vermişti. Bu nedenle Mondros
görüşmeleri, tamamen İngiltere ile Osmanlı İmparatorluğu arasında geçti ve
İngilizler nihai belgede, önceden saptanmış olandan sapan değişiklikler
yaptılar. Bu değişiklikler nedeniyle Müttefikler arasında çıkar çatışmaları
doğmuştur.


Mondros Anlaşmasının maddeleri şöyledir:


1- Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının açılması,
Karadeniz’e serbestçe geçişin temini ve Çanakkale ve Karadeniz istihkamlarının
İtilaf Devletleri tarafından işgali sağlanacaktır.


2- Osmanlı sularındaki bütün torpil tarlaları ile
torpido ve kovan mevzilerinin yerleri gösterilecek ve bunları taramak ve
kaldırmak için yardım edilecektir.


3- Karadeniz’deki torpiller hakkında bilgi
verilecektir.


4- İtilaf Devletlerinin bütün esirleri ile Ermeni
esirleri kayıtsız şartsız İstanbul’da teslim olunacaktır.


5- Hudutların korunması ve iç asayişin temini dışında,
Osmanlı ordusu derhal terhis edilecektir.


6- Osmanlı harp gemileri teslim olup, gösterilecek
Osmanlı limanlarında gözaltında bulundurulacaktır.


7- İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir
durumun ortaya çıkması halinde herhangi bir stratejik yeri işgal etme hakkına
sahip olacaktır.


8- Osmanlı demiryollarından İtilaf Devletleri istifade
edecekler ve Osmanlı ticaret gemileri onların hizmetinde bulundurulacaktır.


9- İtilaf Devletleri, Osmanlı tersane ve
limanlarındaki vasıtalardan istifade sağlayacaktır.


10-Toros Tünelleri, İtilaf Devletleri tarafından işgal
olunacaktır.


11- İran içlerinde ve Kafkasya’da bulunan Osmanlı
kuvvetleri, işgal ettikleri yerlerden geri çekilecekler.


12- Hükümet haberleşmesi dışında, telsiz, telgraf ve
kabloların denetimi, İtilaf Devletlerine geçecektir.


13- Askeri, ticari ve denizle ilgili madde ve
malzemelerin tahribi önlenecektir.


14- İtilaf Devletleri kömür, mazot ve yağ maddelerini
Türkiye’den temin edeceklerdir. (Bu maddelerden hiç biri ihraç olunmayacaktır.)


15- Bütün demiryolları, İtilaf Devletlerin zabıtası
tarafından kontrol altına alınacaktır.


16- Hicaz, Asir, Yemen, Suriye ve Irak’taki kuvvetler
en yakın İtilaf Devletlerinin kumandanlarına teslim olunacaktır.


17- Trablus ve Bingazi’deki Osmanlı subayları en yakın
İtalyan garnizonuna teslim olacaktır.


18- Trablus ve Bingazi’de Osmanlı işgali altında
bulunan limanlar İtalyanlara teslim olunacaktır.


19- Asker ve sivil Alman ve Avusturya uyruğu, bir ay
zarfında Osmanlı topraklarını terk edeceklerdir.


20- Gerek askeri teçhizatın teslimine, gerek Osmanlı Ordusunun
terhisine ve gerekse nakil vasıtalarının İtilaf Devletlerine teslimine dair
verilecek herhangi bir emir, derhal yerine getirilecektir.


21- İtilaf Devletleri adına bir üye, iaşe nezaretinde
çalışacak bu devletlerin ihtiyaçlarını temin edecek ve isteyeceği her bilgi
kendisine verilecektir.


22- Osmanlı harp esirleri, İtilaf Devletlerinin
nezdinde kalacaktır.


23- Osmanlı Hükümeti, merkezi devletlerle bütün
ilişkilerini kesecektir.


24- Altı vilayet adı verilen yerlerde bir kargaşalık
olursa, vilayetlerin herhangi bir kısmının işgali hakkını İtilaf Devletleri
haiz bulunacaktır.


25- Müttefiklerle Osmanlı Devleti arasındaki savaş,
1918 yılı Ekim ayının 31 günü mahalli saat ile öğle zamanı sona erecektir.


Müttefik devletler, bu anlaşmanın bir silah bırakışması olmasını hiçe
sayarak madde 7.yi gerekçe alıp işgallerine devam etmişlerdir.