Mısır Tarihinde
Mehmed Ali Paşa Dönemi


Kavalalı, 1801 yılında
Mısır’ın Fransız egemenliğinden kurtarılmasından sonra 1812-1818 yılları
arasında Vehhabi hareketi ile mücadele etmiş ve kısa sürede Mısır topraklarında
iktidarını sağlamlaştırdı


Dünya Bülteni / Tarih Dosyası – Hamza Ahıskalı


30 senelik Hüsnü Mübarek
rejiminin sonlandırıldığı Mısır toprakları birçok iktidarı ve medeniyeti
bünyesinde barındırmıştır. Nil Nehri’nin getirmiş olduğu doğal zenginlik
beraberinde bu topraklarda derin geçmişe sahip kültürlerin ve Mısır
medeniyetinin oluşmasına zemin hazırlamıştır.


Mısır topraklarının
iktisadî açıdan verimli olması geçmişten günümüze dünya güçlerinin bu topraklar
üzerindeki çıkar hesaplarını da arttırmıştır. Farklı siyasî ve askerî güçler
tarafından ele geçirilen Mısır toprakları, Firavunlar, daha sonra
Bizans(395-638), Fatimî(969-1171),  
Eyyubî(1171-1250), Memlûk(1250-1517),  Osmanlı(1517-1914), 
Fransız(1798-1802) ve  son  olarak da  İngiliz
hakimiyetine(1882-1922) girmiştir.


Kavalalı Mehmed Ali Paşa
iktidarı altında uzun süre yönetilen Mısır toprakları, Osmanlı yönetimi altına
1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in(1512-1520) Mısır’ı ele geçirmesi ile
girmiştir. Osmanlı yönetimi altında uzun süre yönetilen bu topraklar
Napoléon’un(1769-1821) 2 Temmuz 1798 işgaline kadar tek  bir 
yönetim  altında  siyasi  bütünlüğünü  sürdürmüştür.


KAVALALI, MISIR NAPOLÉON’UN İŞGALİNDEN KURTARMAK İÇİN
GEKMİŞTİR


Kavalalı Mehmed Ali Paşa,
Osmanlı Devleti  tarafından  Napoléon’un Mısır’ı  işgal 
etmesine  karşı gönderilen Osmanlı ordusu içinde  Arnavut
alayının  ikinci  kumandanı  olarak  görevliydi. Kendisi
Yunanistan’ın Kavala kasabasının Kondova köyünde doğmuştur.


Kavalalı, 1801 yılında
Mısır’ın  Fransız  egemenliğinden  kurtarılmasından  
sonra   1812-1818 yılları arasında Vehhabi hareketi ile
mücadele  etmiş ve kısa sürede Mısır topraklarında iktidarını
sağlamlaştırdı.


Mısır topraklarında
Memluk egemenliğine son veren Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Mısır’daki hakimiyetini
sağlayıp iktidarını güçlendirdikten sonra Mısır ulemasının teklifi ile 1805
yılında Mısır valisi olarak yönetimi devralmıştır.


Babıâli tarafından iç
işlerinde bağımsız bir yapıya da sahip olan  Kavalalı  Mehmed 
Ali  Paşa Mısır’ın altyapısını geliştirmeye ve halkın günlük ihtiyaçlarını
karşılamak üzere altyapı sistemlerini geliştirmiştir. Bu amaçla sulama 
ile  ilgili kurumlar oluşturuldu. Altyapı ile birlikte ülke ithalatına da
önem veren Kavalalı; ithalatı devlet tekeline alarak sanayiyi geliştirmek için
çeşitli alanlarda fabrikalar kurdu.


Enver Ziya Karal’a göre
okur yazar olmayan Kavalalı; çalışkan, cesur, becerikli kişiliği ile kendini
göstermiştir. Kavalalı Mehmed Ali Paşa, ülke altyapısını ve sanayi sektörünü
geliştirirken; bu ilerlemede insan beynine ve gücüne ihtiyaç duyulacağının da
farkındaydı. Bu maksatla özellikle batı ülkelerine çok sayıda öğrenci
gönderildi. Böylece Mısır’ın gelişen sanayisine yetişmiş  insan  güç
de sağlanmış oldu. Öğrenciler özellikle İtalya, Fransa ve Avusturya gibi batı
ülkelerine gruplar halinde  Mısır yönetimi tarafından gönderildi.


BATILI OKULLAR ELİT SINIFIN OLUŞMASINA VESİLE OLDU


Mısır’da batı dilleriyle
öğrenim yapan okullar açtıran Kavalalı; Fransızca, İtalyanca  
kaynaklı  eserlerin   Türkçe  ve  Arapça’ya 
çevrilmesine  de destek  verdi. Ayrıca ülkede Fransız,  
Amerikan,  İtalyan,  Yunan  ve  Alman 
okullarının  kurulmasına  izin verildi. Ancak eğitim alanında atılan
adımlar, Batı eğitimiyle öğrenim görmüş elit sınıfın hem topluma, 
hem  de  ulemaya  yabancılaşmasının önünü açtı.


İLK ARAPÇA GAZETE KAVALALI DÖNEMİNDE YAYINLANDI


İlk Arapça gazete Mehmed
Ali Paşa döneminde yayınlanmıştır. 1821 yılında yayınlanan Jurnâlü’l-Hidiv
Gazetesi dünyada yayınlanan ilk gazete olma özelliğini de taşımaktadır.
Bu  gazeteyi 1827 Arapça-Türkçe basılan Veqâi’ul-Mısriyye Gazetesi takip
etti.


Kaynak:


Kölemenler/Memlûk sosyal
ve ekonomik statüleri için bkz: Osmanlı İmparatorluğu  Ekonomik 
ve  Sosyal  Tarihi, Ed: Halil  İnalcık,  Eren
Yayınları,  İstanbul, 2004, C:II,


Bedri Gencer, 
İslam’da  Modernleşme (1839-1939),  Lotus  Yayınları,
İstanbul,  2008


Enver  Ziya 
Karal,  Osmanlı Tarihi  Islahat  Fermanı  Devri (1856
1861),  TTK,   C:VI


İLGİLİ DOKUMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.