Tosya,
XIX. yüzyılın sonlarında Kastamonu vilâyetine bağlı bir kaza olup; tarihî ve
kültürel yönden önemli bir merkez konumundadır. Bu özelliği ile gerek Beylikler
ve gerekse Osmanlı Dönemi eğitim ve kültür hayatında etkili olmuş; Kazasker
Mustafa İzzet Efendi, Celalzâde Mustafa Çelebi ve Reisülküttap Ebubekir Ratip
Efendi gibi önemli şahsiyetlerin yetişmesinde önemli roller üstlenmiştir. Bu
çalışmada, Tosya ilçesinin Kastamonu Vilâyet Salnâmeleri göz önüne alınarak
1869-1903 yılları arasındaki eğitim durumu ele alınmıştır.


DÖKÜMANI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.