Hun Türklerinde Eğitim


Hunlar bozkırların
atlı kavmi, Türk-Moğol kökenli, çok sayıda topluluğun bir araya gelmesiyle
oluşan Orta Asya kökenli bir halktır. Tüm bu halklara ortak bir isimle
tanınmasının en önemli sebebi; bu halkların yazılı bir uygarlıklarının
olmalarıdır. Onlarla ilgili bilgilere Çin ve Avrupa kaynaklarından öğrenmek
zorunda kalmışız (Yardımcı & Çıvgın, 2007). Orta Asya halklarının geneli
avcılık ya da hayvancılıkla uğraşır ve halkın çoğunda göçebe yaşam etkilidir.
Tarih boyunca devletler sosyo-ekonomik yönden hayvancılıkla uğraşmışlar. 
Bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlardır. Bozkır coğrafyası Hunların
beslenme, giyinme, barınma gibi alışkanlıklarına yön vermiştir. Hunların hayat
tarzı yılın belirli dönemlerinde yaylaklar ve kışlaklar arasında göç etmek
şeklindedir. Türkleri göçebe yaşamaya zorlayan sebep; hayvancılığa dayalı
sosyo-ekonomik yapıdır. Ayrıca kışlak hayat ve yaylanın birlikte olması
Türklerdeki bu hayat tarzını yarıkonar-göçerliğe dönüştürmüştür. Asya Hun
Devleti Ötüken bölgesinde kurulmuş ve bilinen ilk hükümdarı Tuman’dır.
Tuman’dan sonra Mete tahta geçerek devlet ve orduyu teşkilatlandırdı. Asya
Hunlarının diğer hükümdarları Ki-ok(174-160) Çün-Çin (160-126). Mete Han
zamanında bu 26 şehir devletinden başka bütün Türkçe konuşan kavimler bir
merkezden idare olunuyordu. Asya Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra kalan
Hunlar bazı toprakları ele geçirip batıya doğru harekete geçmişler ve Balamir
komutasıyla Volga nehrini geçtiler. Var olan yerleşik kavimleri de yerlerinden
etmeleriyle Kavimler Göçünü başlattılar. Avrupa’nın etnik yapısı köklü
değişikliğe uğradı. En büyük hükümdarları Atilla’dır (Balaban, 2006).


Hunlar göçebe bir
kavimdir. Çin kaynaklarından elde edilen bilgilere göre bunlar sürüleri ile
meşgul olurlardı. Göçebe Türkler’in düşmanları, yine kendileri gibi atlı olan
komşularıdır. Bu yüzden atlı düşmanları, onları bir anda bastırabiliyor ve her
şey de o anda yok olabiliyordu. Her an savaşa hazır olmalıydı. Eli silah tutan
ve düşmana karşı koyabilecek kimseler, nerede-nasıl göreve başlayacaklarını çok
önceden bilmeleri gerekiyordu. Kadınları ve çocukları kimlerin nasıl ve nerede
koruyacaklarının kesin kaidelerle belirtilmiş olması gerekirdi (Akyüz,2014:6).
Mete Han, üç yüz bin atlı ile çok süratli biçimde Çin sınırlarına girmiş ve
Çin’in merkezine kadar ilerlemiştir. Mete’nin ordusu atların renklerine göre
düzenlenmiş ve her yön farklı bir renk ile belirtilmişti. Savaş anında kim
hangi vazifeyi yapacaksa o yöne doğru hızla ilerlerdi. O zamana kadar askeri
alanda uygulanan böyle bir taktik görülmemiştir. Çin gibi geniş ve kalabalık
bir ülkeye akınlar düzenlenmiş pek çok savaşlar kazanılmıştır. Çin Seddi onları
durdurmak için yapılmıştır. Hunlar, Orta ve Batı Avrupa’da çok geniş bölgeleri
ele geçirmiş, Roma ve Bizans’a baş eğdirmişlerdir. Bunlar bize Hunların iyi bir
askerlik ve savaş eğitimi gördüklerini kanıtlamaktadır. Bu eğitim töre içinde
gerçekleşmiştir. Mete’den daha öncesinde de Hunlar ’da belirli bir ordu
sisteminin olduğu bilinmektedir. Mete’nin babası Teoman Han, Yüeçilerin elinden
kaçan oğlu Mete’ye on bin atlıdan oluşan bir tümen vermiş, o da babasının
kurduğu sistemi daha da geliştirmiş, disiplin ve itaati öne çıkarmıştır.
Eğitimde önemli bir unsur da hayvan yetiştiriciliğidir. Atın ilk
evcilleştirilmesi ve bununla ilgili atlı-çoban kültürünün oluşmasını İç Asya’da
yaşayan Türklere dayanmıştır. Türkler, at terbiyesi ve türlü cinsten
hayvanların yetiştirilmesinde büyük ilerleme kaydetmişlerdir. Türkler için at,
çok önemlidir. Geleneğe göre Türk hükümdarlarına idare etme yetkisi Tanrı
tarafından verilmiştir. Bu yetki “Kut” ile ifade edilmiştir. Onlara göre tüm
insanlar Türk devletinin halkı, Türk hakanı ise dünyanın hükümdarıdır ve Atilla
kendisini Tanrı’nın kırbacı olarak ilan etmişti. Türklerde her zaman bir dünya
devleti kurma düşüncesi hâkim olmuştur. Bunun dışında özgür ve bağımsız yaşama
isteği her zaman Türkler arasında kabul gören bir görüş olmuş ve bu iki anlayış
da töre yoluyla yeni yetişen kuşaklara aktarılmıştır. Bu sistem yaygın eğitime
örnek olarak verilebilir (Ünalan& Öztürk: 2008). Altay bölgesinde Hun
çağında açıldığı düşünülen sulama kanallarının izine rastlanmıştır. Bu
kanallardaki sulamanın ilmi bir usulle yapıldığı belirlenmiştir. Selenga nehri
ve Baykal gölü yakınlarında bulunan saban demirleri, muhtelif büyüklükte
oraklar, zahire saklamak için özel bir şekilde kazılmış kuyular, hububatı ezmek
ve öğütmek için kullanılan taşlar bu kültürün en önemli eserlerini oluşturmuştur
(Ögel, 1984: 88).


Hunlarda Eğitim


A) Toplum Eğitimi


– Göçebe yaşam tarzına uygun ve dinamik bir toplum
oluşturmayı,


–  Bağımsız yaşamayı ideal edinerek, cesaretli
ve dayanışmacı bir toplum oluşturmayı; bu amaçla toprağın kutsallığını yeni nesillere
kavratmayı hedeflemiştir.


B) Askeri Eğitim


– Dış tehditlere karşı önlem almayı,


– Güçlü bir askerî yapı oluşturmayı,


– Eli silah tutan her Türk’ü askeri eğitimden
geçirerek toplumu savaşa hazır tutmayı hedeflemiştir.


C) Dini Eğitim


– İktidarın varlığını güçlendirmek ve pekiştirmek
için dinî motifleri kullanmayı,


– Şaman, kam adı verilen din adamları vasıtası ile
yapılan dini tören ve ayinlerle halkı eğitmeyi amaçlamıştır.


D) Mesleki Eğitim


– Hayvan ürünlerinin işlenmesi (et, süt, kürk, deri,
yün) ve halı dokumacılığına yönelik eğitim yapılmasını sağlamayı,


– Maden işleme alanında mesleki eğitimi ön plana
çıkarmayı ve ordunun ihtiyacı olan ok ve yay yapımını öğretmeyi amaçlamıştır.


Yrd. Doç. Dr. Servet HALİ – Selcan RENCÜZOĞULLARI


Mustafa Kemal Üniversitesi


NOT:  “Hun
Türklerinde Eğitim” yazısı, Sayın Servet Hali ve Selcan
Rencüzoğulları’nın  “İslamiyet Öncesi Dönemde Türklerde Eğitim”
makalesinden alınmıştır.


LİNK : https://yenidenergenekon.com/994-hun-turklerinde-egitim/