TARİH & TARİHİ ESERLER


Türklük
için hayati önem taşıyan Kâşgarlı Mahmud’un Divanu Lügâti’t-Türk’ü maalesef
Türk toplumu tarafından yeterince bilinmiyor, tanınmıyor. Okullarımızda kitabın
adı, yazarı ve muhtevası hakkında yuvarlak birkaç cümle öğretilmekle
yetiniliyor. Bugüne kadar seçmeler yapılarak hazırlanmış iyi bir popüler yayımı
da yok.


Bu
dev eser okur yazarların büyük çoğunluğu tarafından yalnız bir kuru sözlük
zannediliyor. Demek ki, bütün kültürel zenginliklerimiz gibi onun da kıymetini
bilmiyoruz. Bu ve benzeri değerlerimiz ancak nadir elde edilen vesilelerle
hatırlanıyor. Oysa atalarını bilmek isteyen, kendi kültür ve medeniyetinin
köklerini öğrenmek isteyenlerin böyle eserleri başucu kitabı yapması gerekir.


Türk
toplumu Orhun Kitabeleri’ni, Divanu Lügâti’t-Türk’ü,Kutadgu Bilig’i, Yunus
Emre’yi, Âşık Paşa’yi; Hacı Bektaş-ı Veli’yi bilmiyor. Fuzuli’yi, Baki’yi,
Nedim’i, anlaşılmaz Arapça, Farsça tamlamalarla şiir söyleyen birer divan şairi
olarak tanıyor.


Türklüğe Övgü


Türk
tarihinde dönüm noktalarında söz sahibi olmuş çok önemli şahsiyetler vardır. Bu
şahsiyetler içerisinde, 11. yüzyılda Türkçeyi önemseyen, Türk yurtlarını adım
adım gezip Türk kültür ve medeniyetini tespit ederek yazıya geçiren, Türkçenin
ilk gramerini yazan ve Türkçeyi yücelten Kâşgarlı Mahmud’un ayrı bir yeri
vardır. Ondaki Türklük şuûru, 11. yüzyılda Divân’ın giriş bölümünü
yazdırmıştır. Orada Türklüğü övmüş;


“Tanrı’nın devlet güneşini Türk burçlarında doğdurmuş olduğunu ve
onların mülkleri üzerinde göklerin bütün tegrelerini döndürmüş bulunduğunu
gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne hâkim kıldı.
Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare yularını
onların ellerine verdi; onları herkese üstün eyledi; kendilerini hak üzere
kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte çalışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve
Türkler yüzünden onları her dileklerine eriştirdi… Derdini dinletebilmek ve
Türklerin gönlünü almak için onların dilleriyle konuşmaktan başka yol yoktur…”

diyerek Doğu ve Batı Türkistan yanında Ortadoğu’da da hâkim olan Türklüğün
gücünü ortaya koymuştur.


Araplar Türkçe’yi Öğrenmeli


Kâşgarlı
11. yüzyılda barış içinde yaşamanın şartlarından birisi olarak Türkçe öğrenmeyi
ve Türklerle iyi geçinmeyi gösterir. Bu yüzden dindaşları Arapların Türkçeye
olan ihtiyaçlarını bu kitapla gidermek düşüncesindedir. Onları ikna etmek için,
Peygamberimiz’in (aleyhisselam) kıyamet alametlerini, ahir zaman
karışıklıklarını ve Oğuz Türklerinin ortaya çıkacaklarını söylediği sırada
“Türk dilini öğreniniz; çünkü onlar için uzun sürecek egemenlik vardır.”
hadisini buyurduğunu, bu hadisleri kendisinin birisi Buharalı diğeri Nişaburlu
iki imamdan duyduğunu zikreder. Hadis doğru ise Türkçeyi öğrenmenin vacip
olduğunu, yok eğer doğru değilse zaten aklın da bunu emrettiğini belirterek
Türkçeyi yüceltir.


Türk
dili ile Arap dilinin atbaşı beraber yürüdükleri bilinsin diye bu kitabını
yazdığını söyleyen Kâşgarlı Mahmud, Dîvân’la âdeta bir Türk ansiklopedisi
ortaya koymuştur. Eserinde Türk boylarıyla ilgili verdiği bilgiler Türk
tarihinin önemli bir bölümünün aydınlatılması için birer belge vasfındadır.


Kâşgarlı,
Türk boylarını dillerinden hareketle çok rahat ayırt edebilmektedir. Hatta
Dîvân, karşılaştırmalı ilk Türk grameri sayılır. Müslüman Türklerin ellerinde
bulunan dağlar, çöller, dereler, sular, göllerin adlarından tanınmış olanları
yazan Kâşgarlı, Müslüman olmayan Türk illerinden de bazılarını yazmıştır.
Türklerin soyunu Nuh peygamberin oğlu Yafes’e kadar götürür.


Divan
gerçek bir Türk ansiklopedisidir. Bu ansiklopedinin sayfaları arasında
dolaşarak 11. yüzyıldaki atalarımızın hayat felsefesinden tutunda yiyip
içtiklerine, kap kacaklarına, giydiklerine, yer ve kişi adlarına, atasözlerine,
deyimlere, destanlarına kadar neredeyse her konuda bilgilenmek mümkündür.


Prof. Dr. MUSTAFA ARGUNŞAH


LİNK
: http://akademikperspektif.com/