Tereke nedir ?


Miras, yani ölen bir
kimsenin geriye bıraktığı mal ve mülke verilen isim. Tereke, bir bütün olarak
ve kendiliğinden mirasçılara geçer. Bir külli halefiyet hali vardır. Terekenin
intikal edeceği kimselerin gerçek mirasçı olmaları lazımdır. İntifa (faydalanma,
kullanma) hakkı sahibi terekenin gerçek mirasçısı olmadığı için, terekenin
bunlara kendiliğinden intikali mümkün değildir.


Medeni Kanuna göre
mirasçıların tereke üzerindeki hakları iştirak halindedir. Bu terekenin
taksimine kadar devam eder. Tereke borçlarından dolayı tek mirasçı varsa tek
başına, çok mirasçı varsa müteselsilen sorumludur. Tereke borçlarından dolayı
alacaklı, mirasçıların şahsi mallarına da başvurabilir.


Her ne kadar miras
kelimesi, tereke yerine kullanılmaktaysa da tam olarak karşılamaz. Terekeyle
mal varlığı aynı şey değildir: a) Malvarlığında bulunup da terekede bulunmayan
hukuki ilişkiler: Bunlar miras bırakanın şahsına bağlı haklar olup, şahsi
irtifak hakları, bozulan nişandaki hediyelerin iadesi gibidir. Terekede yer
almaz, mirasçılara geçmez. b) Mal varlığında olmayıp da terekede yer alan
hukuki ilişkiler: Miras bırakan tarafından evlenmenin hakları için açılan
davaya mirasçılar da devam edebilir.
DOKUMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.