SİYASET BİLİMİ & DIŞ POLİTİKA & SİYASİ PARTİLER

1.    
FOTOĞRAF : AZERBEYCAN ONUR ÖDÜLÜ TÖRENİ

2.    
FOTOĞRAF : AFGAN ONUR ÖDÜLÜ TÖRENİ

3.    
FOTOĞRAF : ÜSTÜN CESARET ÖDÜLÜ TÖRENİ

Mustafa ACER : SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI
ADAYI OLAMAZ

01 Mayıs 2018

T. C. Bir hukuk devletidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan
herkes yasalara uymak zorundadır.

T. C. Anayasasının 174. Maddesindeki “İnkılâp Kanunlarının Korunması” konusundaki Kanunlardan 7.
Sırada yer alan  “26
Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve
Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun”
2. Maddesinde ifade edildiği
gibi “Türkler yabancı Devlet
nişanları da taşıyamazlar.”

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN;
Cumhurbaşkanı olarak ikinci yurtdışı ziyaretini 03 Eylül 2014 tarihinde
Azerbaycan’a yapmıştır. Bu ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Sayın İlham ALIYEV
tarafından, Azerbaycan Devlet Nişanı olarak “Haydar Aliyev Onur Ödülü” verilmiştir.

Sayın R. Tayyip ERDOĞAN’ın 18 Ekim 2014 Afganistan’ı ziyareti
sırasında, Cumhurbaşkanı Sayın Eşref Gani Ahmedzai tarafından, Afganistan
Devlet Nişanı olarak “Afganistan’ın en
yüksek sivil nişanı” verilmiştir.

Ayrıca bir Devlet Nişanı olmamasına rağmen, bugüne kadar hiçbir
Müslüman’a verilmemiş olan; “Yahudi
Üstün Cesaret Ödülü” 26 Ocak 2010’da Amerikan Yahudi Birliği ve Dünya Yahudileri Birliği tarafından
Recep Tayyip ERDOĞAN’a verilmiştir. Bu ödülün o dönemde T. C. Başbakanı olan
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kabul edilmiş olması da etik olarak uygun
olmamıştır.

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN; T. C. Anayasasına göre, yabancı devlet
nişanı taşıdığı için T. C. Vatandaşı olamaz. Anayasanın 101. Maddesine göre T.
C. Vatandaşı olmayan bir kişi Cumhurbaşkanı olamaz.

******

T.
C. ANAYASASI ilgili maddeleri aşağıda verilmiştir.

-
Türk vatandaşlığı:  

MADDE
66.– Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür.

Türk
babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.

Vatandaşlık,
kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde
kaybedilir.

Hiçbir
Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan
çıkarılamaz.

Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı
yolu kapatılamaz.

-
Cumhurbaşkanı:

A. Adaylık ve seçimi

Madde 101- Cumhurbaşkanı,
kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme
yeterliliğine sahip, Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk
tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş
yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel
seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini
almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir. …
(Devamı)

– İnkılâp
Kanunlarının Korunması

MADDE 174. – Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş
uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin lâiklik
niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının,
Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin,
Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;

2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası Hakkında Kanun;

3. 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin
Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanun;

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisiyle kabul edilen,
evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapılacağına dair medenî nikâh esası
ile aynı kanunun 110 uncu maddesi hükmü;

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabulü Hakkında
Kanun;

6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki
Hakkında Kanun;

7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590
sayılı Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun;

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin
Giyilemeyeceğine Dair Kanun.

EFENDİ,
BEY, PAŞA GİBİ LAKAP VE UNVANLARIN KALDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun Numarası: 2590  Kabul
Tarihi: 26.11.1934     

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 29.11.1934  Sayı: 2867

Yayımlandığı Düstur: Tertip: 3  Cilt:
16  Sayfa: 6
Madde 1 – Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi,
Paşa, Hanım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır.
Erkek ve kadın vatandaşlar, kanunun karşısında ve resmi belgelerde yalnız
adlarıyla anılırlar.

Madde 2 – Sivil ve rütbe ve resmi nişanlar ve madalyalar kaldırılmıştır ve bu
nişan ve madalyaların kullanılması yasaktır. Harb madalyaları bundan
müstesnadır. Türkler yabancı Devlet
nişanları da taşıyamazlar.

Madde 3 – Askeri rütbelerden adın başına gelmek üzere kara ve havada
Müşirlere Mareşal, Birinci Ferik, Ferik ve Livalara General, Denizde Birinci
Ferik, Ferik ve Livalara Amiral denilir. Generallerin ve Amirallerin
derecelerini gösteren unvanlarla Deniz Müşirleri unvanlarının ve diğer askeri
rütbelerin karşılıkları Ali Askeri Şurası kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin
tasdiki ile konulur.

Madde 4 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 5 – Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir