SİYASET & DIŞ POLİTİKA


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
ÖNCEKİ ÜYELERİNİN BASIN AÇIKLAMASI


 


1.    
Önceki TBMM üyeleri sıfatıyla
göreve başlarken, Anayasa gereği ettiğimiz yemine sadakatimizi, anayasanın
bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesine inancımızı ifade etmek üzere bir araya
geldik.


 


2.    
Bizler, Anayasanın Başlangıç
Kısmında yazılı Türkiye Cumhuriyetinin Kuruluş Felsefesine özüyle ve sözüyle
bağlı kişiler olarak; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü ve arkadaşlarını
saygı ile anıyoruz.
Anayasanın Başlangıcında “Kuvvetler Ayrımının Devlet Organları
Arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmediği” vurgulanmış, ancak son
teklifle yürütmenin üstünlüğü ve hakimiyeti karşısında, Yasama ve Yargı
güçsüzleştirilerek, denge ve denetim mekanizması telafisi güç ve hatta imkansız
şekilde zarar görmüştür.


 


3.    
Bizler, Anayasanın Birinci
Kısmında (1-11 nci maddelerde) Yazılı “Esaslar”ı dikkate alarak bu konuda
tereddüt yaratacak her değişikliğe karşıyız.


 


4.    
Bizler, Anayasamızın İkinci
Kısmında yazılı “Temel Haklar ve Ödevlerin Yasama – Yürütme – Yargı
tarafından dokunulmaz olduğunu”, İnsan hakları ihlallerinin insan onuru
ile bağdaşmadığını, devletin temel amaç ve görevleri arasında; kişinin temel
hak ve özgürlüklerini hukuka aykırı sınırlayan engellerin kaldırılmasını ve
kişilerin “iyi yönetişim” haklarının bulunduğunu insan hakkı bakımından
ihlallerin endişe verecek şekilde arttığını ve “insan haklarına saygıyı”
hatırlatarak “Anayasanın uygulanmasını ve Devletin organlarının düzenli ve
uyumlu çalışmasının gözetilmesini” Devletin başı olan Bağımsız Sayın
Cumhurbaşkanına ettiği yeminle hatırlatıyoruz.


 


Düşünce ve Düşünceyi Açıklama Özgürlüğünün sınırlı olduğu OHAL
döneminin de tartışma ve karar alma süreçleri ile anayasa değişikliği ilk andan
itibaren hep tartışılacaktır.


 


Anayasanın Mali ve Ekonomik Hükümleri arasında yer alan bütçe ve
kesin hesapla ilgili maddelerin temel hak ve özgürlüklerden olan “Bütçe Hakkı”
nın TBMM’nin yasama yetkisinde olduğunu ve hiçbir kişiye ve kurum veya kuruluşa
devredilemeyeceğini hatırlatırız.


 


5.    
Bizler, Anayasa yapım konusundaki
bilgi birikimi ve uygulamalarımız dikkate alındığında; “nevi şahsına münhasır
anayasa”, “Türk Tipi Anayasa” gibi söylemler ve kişisel arzu ve hevesler
yerine, bundan sonraki süreçlerde; (Teklifin 2. Tur oylamasında,
Cumhurbaşkanınca onanması veya geri gönderilmesinde, referanduma sunulmasında)
aklın, bilimin ve evrensel değerlerin esas alınmasını, özel düzenlemelerden
kaçınılmasını talep ediyoruz.


 


Anayasa Yapma Usul ve Esasları’na uyularak Karar sürecinde;
Teklifin leh ve aleyhindeki her türlü düşüncenin, Teklifin getirdiği fırsat ve
imkanların, Teklifin doğuracağı risk, tehdit ve tehlikelerin, birer birer
sayılmasını ve yazılmasını, sonunda Düzenleyici 
Etki Analizinin yapılmasını öneriyoruz.


 


Bizler Anayasanın 3. Kısmında yazılı, Devletin Temel Organları
olan Yasama, Yürütme ve Yargı’da kuvvetler ayrımının önemine binaen
yapılacak,  Anayasal ve Yasal
Düzenlemeleri yapma yetkisinin; Anayasal sınırlar içinde TBMM nde olduğunu
bilerek, toplumu ve mevzuatı derinden etkileyecek bu düzenlemelerin iyi
yönetişim ve Demokrasi Kuralları dairesinde iyi bir hazırlık sürecinden sonra
teklifin yetkili organlar önüne getirilmesinin katılımcı ve çoğulcu
demokrasinin gereği olduğunu düşünüyoruz.


 


Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin anayasamıza vazgeçilmez biçimde
yerleştirdiği demokratik parlamenter sistemin güçlendirilerek sürdürülmesi
gereğine inanıyoruz.


 


Denge ve Denetim Konusunda ileri sürülen aleyhteki görüşler
dikkate alınmalıdır.


 


Kuvvetler ayrımının Yasama aleyhine bozulduğu, Yasamanın
etkinliğinin ve verimliliğinin azaltıldığı süreçte Yasama Meclisi Üye sayısının
arttırılması gereksiz yüktür.


 


Yürütme içindeki Cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığı ile
Görev ve Yetkileri, Sorumluluk ve sorumsuzluğu gibi hükümler açık seçik net
olmalı ve tartışılır olmaktan çıkarılmalıdır.


 


Cumhurbaşkanı da olsa, hesap veren, yargılanan, herhangi bir özel
imtiyazın tanınmadığı, dokunulmazlık zırhı ile koruma kabul edilemez ve
soruşturmanın zorlaştırılması düşünülemez.


 


OHAL Kararını almak, uzatmak Temel Hak ve Özgürlükleri ve onların sınırlandırılmasını
içerdiğinden, yürütmenin değil TBMM’nin işi olmalıdır.


 


6.    
Bizler, TBMM’nin “Yargının
Bağımsızlığı, Tarafsızlığı, Yansızlığı” ilkeleri konusunda hiçbir tereddüt
yaşanmaması gereğini önemle vurguluyoruz.


 


HSK yapısı, hakim ve savcıların atanması, özlük hakları gibi
hususlar bağımsız kurullar tarafından düzenlenmelidir.


 


Cumhurbaşkanının yargılanmasına veya Cumhurbaşkanı tarafından
açılacak iptal davalarına bakacak Anayasa Mahkemesi Üyelerinin atanmasında
Cumhurbaşkanının tek başına karar vermesi endişe duyulacak ve tartışılacak bir
husustur.


 


7.    
Bizler, Anayasa Değişikliği ile
ilgili olarak istikrarın öncelikle demokrasi, hukuk ve normalleşmede aranması
gerektiğine inanıyor, Yüce meclisimizin bunu başaracak güç ve kabiliyette olduğuna
inancımızı halkımızın yüce takdirlerine sunuyoruz.


 NO

AD-SOYAD

PARTİ

GÖREV

1

ABDÜLLATİF
ŞENER

AKP

19.
20. 21. ve 22. Dönem Sivas Miletvekili, MALİYE ESKİ BAKANI, BAŞBAKAN ESKİ
YARDIMCISI, GENEL BAŞKAN (TP)

2

EMİN
ŞİRİN

AKP

22.
Dönem İstanbul Milletvekili, GENEL BAŞKAN (LDP)

3

ERDAL
KALKAN

AKP

18.
Dönem Edirne, 23. ve 24. Dönem İzmir Milletvekili

4

ERTUĞRUL
YALÇINBAYIR

AKP

20.
21. ve 22. Dönem Bursa Milletvekili, BAŞBAKAN ESKİ YARDIMCISI

5

HALUK
ÖZDALGA

AKP

23.
ve 24. Dönem Ankara Milletvekili

6

MİRAÇ
AKDOĞAN

AKP

20.
21. ve 22. Dönem Malatya Milletvekili

7

YAŞAR
YAKIŞ

AKP

22.
ve 23. Dönem Düzce Milletvekili DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI

8

BURHAN
ORHAN

AKP

21.
Dönem Bursa Milletvekili

9

BEYHAN
ASLAN

ANAP

21.
Dönem Denizli Milletvekili

10

İSMAİL
SÜHAN ÖZKAN

ANAP

21.
Dönem İstanbul Milletvekili

11

KURTCEBE
ALPTEMUÇİN

ANAP

17.
ve 18. Dönem Bursa Milletvekili, DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI

12

MEHMET
PÜRDELİOĞLU

ANAP

18.
Dönem Hatay Milletvekili

13

MURAT
BATUR

ANAP

18.
Dönem Şanlıurfa Milletvekili

14

NESRİN
NAS

ANAP

21.
Dönem İstanbul Milletvekili, GENEL BAŞKAN

15

RIFAT
DİKER

ANAP

18.
Dönem Ankara Milletvekili

16

TINAZ
TİTİZ

ANAP

17.
Dönem İstanbul 18. Dönem Zonguldak ve 19. Dönem Ankara Milletvekili, KÜLTÜR
VE TURİZM ESKİ BAKANI

17

ALİ
ARSLAN

CHP

22.
ve 23. Dönem Muğla Milletvekili

18

ALİ
ÖZGÜNDÜZ

CHP

24.
Dönem İstanbul Milletvekili

19

ALİ
RIZA GÜLÇİÇEK

CHP

22.
Dönem İstanbul Milletvekili

20

ALİ
RIZA ÖZTÜRK

CHP

23.
ve 24. Dönem Mersin Milletvekili

21

ALİ
SARIBAŞ

CHP

24.
Dönem Çanakkale Milletvekili

22

ALİ
SERİNDAĞ

CHP

24.
Dönem Gaziantep Milletvekili

23

ALTAN
ÖYMEN

CHP

16.
Dönem Ankara, 20. Dönem İstanbul Milletvekili TURİZM ESKİ BAKANI, GENEL
BAŞKAN (CHP)

24

AZİMET
KÖYLÜOĞLU

CHP

16.
ve 19. Dönem Sivas Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI

25

BERHAN
ŞİMŞEK

CHP

22.
Dönem İstanbul Milletvekili

26

BEYTİ
ARDA

CHP

14.
Dönem Kırklareli Milletvekili

27

BİNNAZ
TOPRAK

CHP

24.
Dönem İstanbul Milletvekili

28

BÜLENT
BARATALI

CHP

22.
Dönem İzmir Milletvekili

29

CELAL
DİNÇER

CHP

24.
Dönem İstanbul Milletvekili

30

CEVDET
SELVİ

CHP

18.
Dönem Eskişehir, 20. Dönem İstanbul, 22. Dönem Eskişehir, 23. Dönem Kocaeli,
GENEL BAŞKAN (CHP)

31

ERCAN
KARAKAŞ

CHP

19.
ve 20. Dönem İstanbul Milletvekili, KÜLTÜR ESKİ BAKANI

32

GÖKHAN
GÜNAYDIN

CHP

24.
Dönem Ankara Milletvekili

33

GÖNÜL
SARAY

CHP

21.
Dönem Amasya Milletvekili

34

GÜRYÜZ
KETENCİ

CHP

20.
ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili

35

HALİL
ÇULHAOĞLU

CHP

18.
ve 19. Dönem İzmir Milletvekili, TURİZM, BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI

36

HASAN
GEMİCİ

CHP

20.
ve 21. Dönem Zonguldak Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI

37

HURŞİT
GÜNEŞ

CHP

24.
Dönem Kocaeli Milletvekili

38

HÜSEYİN
BAYINDIR

CHP

22.
Dönem Zonguldak Milletvekili

39

İZZET
ÇETİN

CHP

22.
Dönem Kocaeli ve 24. Dönem Ankara Milletvekili

40

KEMAL
ANADOL

CHP

15.
ve 16. Dönem Zonguldak, 18. 22. ve 23. Dönem İzmir Milletvekili

41

KEMAL
EKİNCİ

CHP

24.
Dönem Bursa Milletvekili

42

MEHMET
ALP

CHP

19.
Dönem Kars Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI

43

MEHMET
BOZTAŞ

CHP

22.
Dönem Aydın Milletvekili

44

MEHMET
KERİMOĞLU

CHP

19.
Dönem Ankara Milletvekili

45

MURAT
KARAYALÇIN

CHP

20.
Dönem Samsun Milletvekili, DIŞİŞLERİ ESKİ BAKANI, BAŞBAKAN ESKİ YARDIMCISI,
GENEL BAŞKAN (SHP)

46

MUSTAFA
KUL

CHP

18.
19. ve 20. Dönem Erzincan Milletvekili, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ
BAKANI

47

NADİR
SARAÇ

CHP

22.
Dönem Zonguldak Milletvekili

48

NİHAD
MATKAP

CHP

19.
ve 20. Dönem Hatay Milletvekili, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI

49

NURİ
ÇELİK YAZICIOĞLU

CHP

14.
ve 16. Dönem Çankırı Milletvekili

50

ONUR
ÖYMEN

CHP

22.
ve 23. Dönem Bursa Milletvekili

51

OSMAN
KORUTÜRK

CHP

24.
Dönem İstanbul Milletvekili

52

ÖNAY
ALPAGO

CHP

PARLAMENTO
DIŞI DEVLET ESKİ BAKANI

53

RAMİS
TOPAL

CHP

24.
Dönem Amasya Milletvekili

54

RIDVAN
BUDAK

CHP

21.
Dönem İstanbul Milletvekili, SENDİKA GENEL BAŞKANI (DİSK)

55

RIZA
TÜRMEN

CHP

24.
Dönem İzmir Milletvekili

56

SÜHEYL
BATUM

CHP

24.
Dönem Eskişehir Milletvekili

57

ŞAHİN
MENGÜ

CHP

23.
Dönem Manisa Milletvekili

58

TİMUÇİN
SAVAŞ

CHP

19.
Dönem Adana Milletvekili, KÜLTÜR ESKİ BAKANI

59

TURABİ
KAYA

CHP

25.
ve 26. Dönem Kırklareli Milletvekili

60

ULUÇ
GÜRKAN

CHP

19.
20. ve 21. Dönem Ankara Milletvekili

61

VEZİR
AKDEMİR

CHP

22.
Dönem İzmir Milletvekili

62

YILMAZ
KAYA

CHP

22.
Dönem İzmir Milletvekili

63

ZÜLFÜ
LİVANELİ

CHP

22.
Dönem İstanbul Milletvekili

64

AGAH
OKTAY GÜNER

DP

16.
Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili, TİCARET VE
KÜLTÜR ESKİ BAKANI

65

HÜSAMETTİN
CİNDORUK

DP

17.
Dönem Samsun ve 19. Dönem Eskişehir Milletvekili, TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI ESKİ
VEKİLİ, TBMM ESKİ BAŞKANI

66

NAMIK
KEMAL ZEYBEK

DP

18.
ve 20. Dönem İstanbul Milletvekili, KÜLTÜR ESKİ BAKANI GENEL BAŞKAN (Demokrat
Parti)

67

ALİ
ARABACI

DSP

21.
Dönem Bursa Milletvekili

68

AYDIN
TÜMEN

DSP

20.
ve 21. Dönem Ankara Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI

69

AYŞE
GÜROCAK

DSP

21.
Dönem Ankara Milletvekili

70

FADLI
AĞAOĞLU

DSP

21.
Dönem İstanbul Milletvekili

71

HASAN
METİN

DSP

21.
Dönem İzmir Milletvekili

72

İSMET
VURSAVUŞ

DSP

21.
Dönem Adana Milletvekili

73

MAHMUT
ERDİR

DSP

20.
ve 21. Dönem Eskişehir Milletvekili, TARIM VE KÖYİŞLERİ ESKİ BAKANI

74

NECDET
SARUHAN

DSP

21.
Dönem İstanbul Milletvekili

75

NUMAN
GÜLTEKİN

DSP

21.
Dönem Balıkesir Milletvekili

76

ORHAN
OCAK

DSP

21.
Dönem Bursa Milletvekili

77

RAMİS
SAVAŞ

DSP

21.
Dönem Sakarya Milletvekili

78

YEKTA
AÇIKGÖZ

DSP

21.
Dönem Samsun Milletvekili

79

YÜCEL
ERDENER

DSP

21.
Dönem İstanbul Milletvekili

80

AYFER
YILMAZ

DYP

20.
ve 21. Dönem Mersin Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI

81

UFUK
SÖYLEMEZ

DYP

20.
ve 21. Dönem İzmir Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI

82

SAVAŞ
ARPACIOĞLU

HP

17.
Dönem Amasya Milletvekili

83

ERTUĞRUL
KUMCUOĞLU

MHP

21.
Dönem DSP 23. Dönem MHP Aydın Milletvekili

84

İBRAHİM
YAŞAR DEDELEK

MHP

19.
20. ve 21. Dönem Eskişehir Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI

85

MEHMET
ASLAN

MHP

21.
Dönem Ankara Milletvekili

86

MELEK
DENLİ KARACA

MHP

21.
Dönem Çorum Milletvekili

87

METANET
ÇULHAOĞLU

MHP

21.
Dönem Adana Milletvekili

88

METİN
ERGUN

MHP

21.
ve 23. Dönem Muğla Milletvekili

89

MUSTAFA
GÜL

MHP

21.
Dönem Elazığ Milletvekili

90

NAZİF
OKUMUŞ

MHP

21.
Dönem İstanbul Milletvekili

91

RECEP
TANER

MHP

23.
Dönem Aydın Milletvekili

92

SADİ
SOMUNCUOĞLU

MHP

16.
Dönem Niğde, 20. ve 21. Dönem Niğde Milletvekili, DEVLET ESKİ BAKANI

93

ŞENOL
BAL

MHP

23.
Dönem İzmir Milletvekili

94

BİROL
BÜYÜKÖZTÜRK

MHP

21.
Dönem Osmaniye Milletvekili

95

ENİS
ÖKSÜZ

MHP

21.
Dönem Mersin Milletvekili, ULAŞTIRMA ESKİ BAKANI

96

ERDAL
KOYUNCU

SHP

19.
Dönem Siirt Milletvekili

97

HASAN
KORKMAZCAN

VATAN

14.
15. 19. ve 20. Dönem Denizli Milletvekili, TBMM ESKİ BAŞKAN VEKİLİ, TPB BAŞKANI

98

YAŞAR
OKUYAN

VATAN

20.
ve 21. Dönem Yalova Milletvekili, GENEL BAŞKAN (DTP) ÇALIŞMA
VE SOSYAL GÜVENLİK ESKİ BAKANI,

99

SAADETTİN
TANTAN

YURT

21.
Dönem İstanbul Milletvekili, İÇİŞLERİ ESKİ BAKANI, GENEL BAŞKAN (YURT
PARTİSİ)


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir