Bilgi
Harbi ve Türkiye


Ömer Çay*


Information
Warfare (IW) Türkçe’ye “Bilgi Harbi” olarak çevrilebilecek yeni nesil
bir savaştır. Özellike son 20-25 yılda tüm dünyada bilgisayar teknolojilerinin
hızlı bir şekilde gelişmesi, bilgisayar kullanımının birey-şirket-devlet
piramidinde esansiyel hale gelmesi aynı zamanda bilgisayar-ağ sistemlerini
bizim açımızdan vazgeçilmez kılmıştır. Bu vazgeçilmezlik aynı zamanda bir
zayıflığı da beraberinde getirmiş olup, son yıllarda Bilgi Harbi denen yeni
nesil harp doktrinini meydana getirmiştir.


Temelde
IW yeni bir konsept değildir. Aslında düşman bilgi ağlarına zarar verecek her
türden saldırı IW içine dahil edilebilir. Örneğin düşman fiberoptik
kominikasyon ağına zarar veren bir özel harekât bir nevi askeri IW operasyonu
kapsamındadır. Bununla birlikte muharebe alanında düşmanın elektronik
alt-yapısını çökertecek EMP (elektromagnetik pulse) ya da HPW (high power
microwave) tipi özelleşmiş saldırı silahları IW kapsamında değerlendirilebilir.
Ama IW daha dar kapsamlı olarak algılanmaktadır ki bu dar bağlam, özellikle
bilgisayar ağlarının kullanımının engellenmesi, bilgisayarlardan bilgi
çalınması şeklinde görülmektedir. Bazı kaynaklara göre IW 4 sınıfa ayrılmıştır:


-
1. Sınıf: Kişisel verilerin ele geçirilmesi

– 2. Sınıf: Endüstriyel-Ekonomik Espiyonaj ile hükümet, şirket sırlarının ele
geçirilmesi.

– 3. Sınıf: Info-Terörizm olarak da adlandırılan ve bilgisayar
sistemlerinin-ağlarının işleyişinin bloklanması

– 4. Sınıf: Askeri IW olarak da adlandırılan ve rakip karşısında avantaj
sağlamak için yukarıdaki tekniklerin ve bunlarla birlikte fiziki-imha
tekniklerinin kombine olarak kullanılmasıdır.


Dikkat
edilecek husus özetle şudur:

IW; bilgi çalmak (istihbarat), bilginin dağılımının engellenmesi (hacker
ataklarından EW’ye kadar geniş bir spektrum) ve bilgi dağıtım mekanizmalarının
yok edilmesi olmak üzere (EMP, HPW, konvansiyonel saldırılar) üç temel sacayağı
üzerine kuruludur.


Tanımlamaya
çalıştığım IW konsepti aslında düşünülen IW algılamalarından sadece biri.
Gözlemlediğim kadarıyla IW terimi yukarıda anlattığımdan daha dar kapsamlı
olarak algılanmakta. Şöyle ki IW; virüsler, trojenler vs. gibi bilgisayar
yazılımlarını kullanarak karşı tarafın sivil-askeri IT tabanlı servislerinin
çökertilmesi, geçici olarak engellenmesi, dinlenmesi, yanlış yönlendirilmesi;
bilumum hizmet dışı bırakılması (denial-of-service) ve propaganda yapmak
amacıyla kullanılmasıdır.


Klasik
bir muharebede Elektronik Harp (EW) ve Bilgi Harbinin (IW) beraber kullanılması
başarıyı getirecektir. Bazı kaynaklar 1. Körfez savaşında Irak C2 sisteminin
çökertilmesinde klasik EW harbinin yanında, IW’nin de çok etkili olduğunu iddia
etmektedir. İsrail’in Suriye’ye yaptığı son saldırıda Suriye C2 altyapısının
özellikle konvansiyonel olmayan metotlarla (IW ile Network Attack olabilir)
engellendiği söylenmektedir. Geçtiğimiz aylarda ABD, siber muharebe
komutanlığını USAF bünyesinde oluşturmuştur ve birimin kabiliyetlerinin sadece
defansif değil aynı zamanda ofansif olduğu da söylenenler arasındadır. DARPA
destekli bazı projelerde ABD’nin; açık ya da kapalı loop bilgisayar ağlarına
hangi yazılım altyapısını kullanıyor olursa olsun sızma, tespit edilmeden ağda
kalma, ağları (network) engelleme, hatalı bilgi üretme ve gerekirse tümüyle servis
dışı bırakma amaçlı bir takım donanım-yazılım teknolojilerini geliştirmekte
olduğu biliniyor.


IW’nin
propaganda boyutu da ele alınmalıdır. Kosova savaşı, Çeçen Savaşı,
Litvanya-Rusya ve daha sonra Gürcistan gerginlikleri sırasında IW, internet
ortamında yürütülen propagandalar ve hizmet dışı bırakma operasyonlarında
kullanılması ile dikkat çekmiştir.


Bazı
kaynaklar EW-IW arasındaki ilişkiyi simetrik-asimetrik muharebe arasındaki
ilişkiye benzetmektedir. EW, hedefindeki bilgi alış-verişini çok fazla spesifik
olmadan kaba kuvvetle elektromanyetik spektrumda engellemeye çalışırken, IW
daha spesifik hedeflere bilginin dijital olduğu ortama yönelik operasyonları
içermektedir. EW unsurları giderek daha fazla birbirine benzeyen ve hızla
yaygınlaşan sistemler olmakla beraber; IW unsurlarının daha çok ülke/servis
odaklı olması önemli bir avantajdır.


Ancak
IW modern, dijitalleşmiş ordu ve devlet sistemi olan ülkelere karşı başarılı
olabilir; söz gelimi bu teknolojiler Yunanistan’a karşı İran’dan daha fazla işe
yarayacaktır. Bir başka durum ise IW’nin etkilerinin geri döndürülebilir
olmasıdır. Siz geçici bir süre için Yunanistan telefon şebekelerini
çökertebilirsiniz ama bu şebekelerde meydana gelen kayıplar kısa sürede manüel
olarak telafi edilebilir ya da bin bir güçlükle sızdığınız bir askeri ağda
tespit edilmeniz durumunda rakiplerinize kısa sürede pek çok şeyi
değiştirecektir. Ama yine de sadece IW vasıtasıyla bile karşı taraf üstünde tek
bir kurşun atmadan caydırıcı etki oluşturulabilir.


Türkiye’de
Durum


Türkiye,
oluşturulmaya çalışılan “Ulusal Bilgi Güvenliği” programı ile yüksek önemi haiz
kamu kuruluşlarının bilgisayar sistemlerini ve ağlarını koruma altına almak
için TÜBİTAK tarafından kurulmuş birimler vasıtasıyla çalışmalarını
sürdürmektedir. Bu amaç için kurulan Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi
(BOME) Gebze’de bir danışma/sorun çözme merkezi olarak çalışmaktadır. Daha
yetkin bir merkez olması beklenen Elektronik Ortam Savunma Merkezi ise
Ankara’da kurulmaktadır. Kurulması düşünülen “Siber Komutanlık” konusunda son
dönemlerde medyaya yansıyan haberler, TSK’nın bilgi harbi kabiliyetlerini
artırmak istediği şeklinde yorumlanabilir. Gerek stratejik seviyede gerekse
taktik seviyede gelişmiş bilgisayar/iletişim ağlarına sahip TSK’nın elbette bu
alt yapısını barış ve savaş zamanında daha organize bir şekilde korumak
istemesi doğaldır. Benzer hassasiyetin diğer kamu kuruluşlarında da
gösterilmeye başlanması Türkiye adına sevindirici gelişmelerdir.


10
Aralık 2009 tarihinde Savunma Sanayii İmalatçılar Derneği tarafından Ankara’da
düzenlenecek Sayısal Ortamda Savaş sempozyumunda (SOS2009) bilgi harbi
konusunda Türkiye’de ve dünyadaki gelişmeler masaya yatırılacaktır. Bu konuda
ortak akıl oluşturması açısından bu sempozyum, gerek sivil gerekse askeri
katılımcılara Türkiye’nin IW konusundaki çalışmaları açısından yol gösterici
olabilir