Siber Mücadele Kapsamında Siber İstihbarat

Sadece ülkemizde değil, esasında tüm dünyada popülist bir yaklaşımla
kullanılan bir başka kavram da “Siber İstihbarat” tır. Şu anda günümüz
dünyasında, siber istihbarat servisleri ve ürünleri, çoğunlukla keşfedilen
zafiyetlerin organizasyonlara duyurulması çerçevesinde şekillenir. Bu çerçevede
verilen servisleri, tehditlerin oluşmadan önce haber alınması olarak
değerlendirmemek gerekir. Zira tehdit, zafiyetin olduğu her durumda
vardır. Zafiyetin olası exploit edilme durumudur. Bu açıdan bakıldığında ilgili servisi
veren firmalar, esasında olası zafiyetler üzerine haber alma faaliyetleri
yürütmektedirler. Sıkça karıştırılabilen bu iki noktanın karıştırılmaması
önemlidir.

Yine bu servislerde, zafiyetlerin haber alınmasına ek
olarak, siber suç trendleri, aktivitist hareketlerin gelişimi üzerine de
faaliyetleri genişletme çabaları mevcuttur. Son dönemde, bazı firmaların
(ülkemizde Arquanum), tüm bu çalışmalara ek olarak espiyonaj ve siber dünyada
insan odaklı haber alma ağı oluşturmaya yönelik faaliyetler yürüttüğü
bilinmektedir. Dolayısı ile, önleyici faaliyetlerin ofansif tarafa kaymaya
başladığı tespitini yapmak kolay olacaktır.

Elbette, farkındalığın artması ile birlikte, sosyal
bilim uzmanları da konuya müdahil olmaya başlamış ve kendi disiplinlerinden
süreci tanımlama çalışmaları artış göstermiştir. Bu artış sevindirici olsa da
esasında, sürecin doğru olarak anlanabilmesi ve tanımlanabilmesi, buna
müteakiben doğru faaliyet yürütülebilmesi için, muhakkak disiplinler arası bir
anlayış gerekmektedir. Zira siber dünya hemen her disipline dokunan ama kendine
has dinamikleri olan yeni bir alandır. Hangi disiplin üzerinde uzman olunursa
olunsun, siber dünya dinamiklerinin tam olarak algılanabilmesi, kurulacak
korelasyon açısından hayata öneme sahiptir.

İstihbari faaliyetler yalnızca ulusal güvenlik
çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Özellikle özel istihbarat firmaları ile
birlikte, pek çok büyük organizasyon, çıkaracakları ürün için market
segmentasyonundan ürün özelliklerinin belirlenmesine kadar, taktik bilgiye ihtiyaç
duyulan her aşamada bu firmaların istihbarat yetenekleri kullanılmaya
başlanmıştır. Anket firmalarının yetersiz anket ve analiz çalışmaları yavaş
yavaş terk edilmektedir. İşin içine sanayi casusluğu, yoğun rekabet de
girdiğinde aslında olaya yalnızca ulusal güvenlik çerçevesinden bakılmasının
dar bir görüş olacağı kolayca anlaşılacaktır.

İstihbaratın tanımı noktasında, yıllardır pek çok çalışma
yapılmıştır. Cyber Struggle,
istihbaratı “organizasyonun hedefleri doğrultusunda
karar alıcı mekanizmaları desteklemek adına, taktik olarak işlenmiş bilgi”
 olarak
tanımlamaktadır. Bu noktada organizasyonun ne olduğu, karar alıcı
mekanizmalarının kimler olduğu çeşitlilik gösterebilir.

Bilginin taktik olarak işlenmesi ise tam olarak
hedefler, organizasyon ve karar mekanizmalarına göre değişim gösterebilir.
Ulusal güvenlik çerçevesinde parametreler farklı olabilirken, kurumsal bir
şirket çerçevesinde değerlendirme ve işleme kriterlerin değişiklik gösterebilir.

Siber dünya ve üzerindeki faaliyetlerin kolaylık,
fiyat performans, etki odağı gibi pek çok açıdan avantajlara sahip olduğu
gerçeği düşünüldüğünde, istihbari çalışmaların ve espiyonaj faaliyetlerinin
siber ortama kayması oldukça normal olarak değerlendirilmektedir.

Söz konusu faaliyetler, kimi zaman yaratılacak kinetik
etki için seçilen siber yöntem olabileceği gibi, kimi zaman da doğrudan
yaratılacak etkinin siber dünya ile sınırlı kalabileceği aktivitelerle
karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile faaliyetler, yalnızca ülkelerin ulusal
güvenliği çerçevesinde, kritik altyapılara yönelik olmakla kalmamaktadır.

Rakip firmanın ihale sürecinde vereceği fiyat aralığı
da kimi organizasyon için milli güvenlik kadar önemli olabilmektedir. Yahut
daha genel finansal veriler, piyasaya sürülecek bir ürünün özellikleri ve
yeteneklerine yönelik bilgiler, rekabet sürecinde önemli düzeyde asimetrik etki
yaratabilmektedir.

Özellikle günümüzde siber dünya ve kinetik yaşamın bu
denli iç içe geçmesi aslında bu hibrit olgunun ana nedenidir. Bu bağlamda,
gerek günümüzde, daha çok yakın gelecekte, saha elemanlarının bir kısmının
yetileri arasına ofansif siber yeteneklerin katılacağı Cyber Struggle
tarafından ön görülmektedir.

Sahada görev alacak olan personellerin gerek espiyonaj,
gerekse kontraya yönelik  faaliyetlerinin bir kısmı siber ofansif
yetenekler ile belirleyici olacağı düşünülmektedir. Yalnızca angaje edilen obje
üzerinden yürütlen çalışmaların yakın gelecekte yeterince etkin olarak
işlemeyeceği, doğrudan operasyonel süreçlerde yeni nesil yetilere ihtiyaç
duyulacağı yönünde belirtiler güçlenmektedir. Söz gelimi, illegal arama yapacak
operasyonel bir saha elemanının gelecekte, elektronik cihazlar üzerinde anlık
müdahale ihtiyacı artacaktır. Cihazlar üzerinde yapacağı müdahalelerle, gerek
defansif gerekse ofansif asimetrik avantaj sağlama ya yönelik eğilimler çok
daha yoğun olacaktır.

Tam da bu çerçeveden bakıldığında, gerek alan dışında
hibrit gerekse alan içerisinde hem ofansif hem defansif tekniklere hakim olan
personel ihtiyacı, organizasyonların ve ulusal güvenliğin önemli
problemlerinden biri olacaktır.

Bu problemi çok önceden görmüş ve 6 yıl önce programın çalışmalarına
başlamış olan Cyber Struggle, gerek hacking ve incident response faaliyetleri,
gerekse psikolojik harekat, terör, gayrinizami harp, temel siber istihbarat
faaliyetleri konusunda yoğun uygulamalı Rangersertifikasyonuna
ek olarak, yine yoğun saha
uygulamalı, istihbarat, istihbarat analizi, haber toplama, haber analizi, case
officing, espiyonaj kont/espiyonaj, derinlemesine psikolojik harp ve algı
yönetimi, enformasyon savaşı ve hibrid savaş doktrini, siber espiyonaj,
humint’e dayanan faktörler, elemanlama, spoting, obje araması, cover story
oluşturma, approaching, angaje ve run, teknik takip, ortam dinleme, takip,
takipten kurtulma, sert/yumuşak sorgu, sorguya mukavemet, espiyonaj sorgusu,
sızdırma teknikleri, pusu, pusudan çıkış, taktik takım eğitimi
 gibi
daha pek çok konuyu barındırdığı yeni sertifika programı çalışmalarını
tamamlamıştır.

360 derece güvenlik uzmanı yetiştirme prensibi ile kariyer yoluna,
Türkiye’de yine ilk olmanın gururu ile bu kapsamlı yeni programı eklemeyi
başarmıştır. Bu bağlamda, Ranger programı
ile kursiyer teknik ve mental olarak gerekli seviyeye çıkarılmakta, yeni
sertifika programı ile de olası saha çalışmaları için yoğun uygulama ile
gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktadır. Yetiştirilen personel, gerek
ulusal güvenlik, gerekse kendi kariyer hedefleri doğrultusunda kişisel gelişim
çerçevesinde önemli bir fark yaratacaktır.


Tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla 6 yıl öncesinden ön
gördüğü gelişmelere yönelik olarak kendini konumlandıran Cyber Struggle, bu
yeni nesil mücadele çerçevesinde Türkiye’de farkındalık yaratmayı başarmış,
tanımladığı mücadele çerçevesinde rakip firmaların oluşmasına olanak tanımış,
yeni bir pazar alanı ile, ulusal siber güvenlik çalışmalarına katkı
sağlamıştır. Bununla gurur duymaktadır.

LİNK : https://cyberstruggle.org