İŞTE 2020 YILINDA DÜZENLENECEK
ŞERİAT ÇALIŞTAYININ GEREKÇESİ : POZİTİF HUKUK YAPILARININ ÜLKENİN VE DÜNYANIN
AHLAK KRİZİNİ AŞMAYA YETMEMESİ

Anadolu İlahiyat Akademisi, eski Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun danışmanlığında, 2020 yılı nisan
ayında “Değerlerden Pratiğe Ortak Bir Fıkıh-Hukuk Politikası” başlıklı bir
çalıştay düzenleyecek. Çalıştayın gerekçesi, “pozitif hukuk yapılarının ülkenin
ve dünyanın ahlak krizini aşmaya yetmemesi” olarak gösteriliyor.


Anadolu İlahiyat Akademisi Kurucu Genel
Müdürü Tuncer Namlı imzasıyla, çeşitli üniversitelerdeki akademisyenlere
gönderilen mektupta, çalıştayın çıkış noktasının ülkenin içinde bulunduğu
“hukuk krizi” olduğu kaydedilerek “Tarihsel, kültürel, sistemsel pek çok yönü
olan bu krizin özünde bir ahlak krizi olduğunu fark etmek zor değildir. Pozitif
hukuk yapılarının ülkemizin -ve dünyanın- içinde bulunduğu ahlak krizini aşmaya
yetmediği ortadadır. Ahlak krizi aşılmadıkça hukuk yapılarının verimli ve
adaletli olamayacağı da ortadadır” denildi.


Ahlak alanında en iddialı olan dini kurum
ve geleneklerin de yetersiz kaldığına değinilen mektupta, düzenlenecek
çalıştaya ilişkin şu değerlendirme yapıldı:


“Çalıştay serimiz, modern pozitif hukuk
ile geleneksel fıkhın birlikte gözden geçirilmesi ve birbirine yanaştırılması
vizyonu üzerine kuruludur. Bu iki alan birbiriyle uyuşmaz görünebilse de
evrensel ve İslami değerlerin birbiriyle uyuşması gerektiğini, bu uyuşmanın
hukuk diliyle ifade edilip uygulamaya konulabileceğini düşünmekteyiz. 2020 yılı
çalıştayımız bu düşüncenin teorik olarak olgunlaştırılmasına adanmıştır.”


HUKUKUN
HER ALANINDA


Mektupta ayrıca, izleyen yıllardaki
çalıştaylarda aile hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku gibi somut
uzlaştırma çabaları içine girmenin hedeflendiğine vurgu yapılarak şöyle
denildi:


“Modern ve geleneksel hukuk sistemlerini
süzerek her hukuk alanı için ortak değerler dizgesi üretebilmeyi ve bu
dizgelerin hukuk politikalarına aktarılmasını ümit ediyoruz. Bu bağlamda, başta
ilahiyat ve hukuk fakülteleri öğretim elemanları olmak üzere, konuya ilgi duyan
sosyal bilimcilerin ve tecrübeli uygulamacıların desteğini beklemekteyiz.”


AKADEMİNİN
AMAÇLARI


Cumhuriyet’ten Işık Kansu’nun haberine
göre Anadolu İlahiyat Akademisi, Hacı Bayram Camii’nin bulunduğu mahallede,
Melih Gökçek’in Ankara Belediye Başkanlığı döneminde onarılan Boyacılar Sokak’taki
bir yerleşimde çalışmalarını sürdürüyor.


Akademi, üstlendiği misyonu “İslamı ilk ve
esas kaynaklardan hareketle doğru bir şekilde anlamak, duygusal ve geleneksel
olarak sahip olunan dini duyarlılığı bilgi ve bilinç ile buluşturmak, din
eğitiminde, öğrenmeyi öğreten bir yaklaşımla, öğreneni, eğitimin pasif öğesi
olmaktan kurtarıp öznesi haline getirmek, hayatı ve olayları Müslümanca okuyan
ve düşünen, üretken, özgüven ve sorumluluk sahibi bireyler yetişmesine ön ayak
olmaktır” diye belirliyor. Akademinin vizyonu da şu:


“Din eğitiminde, İslami kişiliği
oluşturacak usul ve yöntemlerin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı sağlayan,
İslamı kaynağından öğrenmiş bilinçli bireyle yetiştiren öncü ve örnek bir kurum
olmaktır.”


Akademinin ilkeleri, “ilahi vahiy, nebevi
sünnet, kollektif akıl ve kişilikli birey” olarak açıklanmış bulunuyor.


Akademi, ilahiyat ve sosyal bilimler
alanında çalışma yapmak isteyen öğrencilere yönelik lisans ve lisans üstü
destek programları uyguluyor.