DUYURULAR

DAVET

Atpazârî Osman Fazlı Efendi
(1632-1691), Muhyiddîn İbn-i Arabî, Sadreddîn Konevî ve takipçileri üzerinden
gelişerek klasik İslam düşüncesine derinden etki eden tasavvufî varlık ve bilgi
anlayışının, Osmanlı XVII. yüzyılındaki önemli mümessillerinden biridir.
Mutasavvıf kimliğinin yanı sıra ilmî ve edebî yönleriyle de öne çıkmış çok
yönlü bir sima olan Osman Fazlı Efendi, mensubu olduğu ekolün kurucu metinleri
ile klasik ilim geleneğinin temel bazı metinlerine yazdığı şerh ve hâşiye
türünden eserlerle literatüre önemli katkılarda bulunmuş, bununla beraber
müntesibi olduğu Celvetî âdâbı dairesinde yetiştirdiği pek çok mutasavvıf
şahsiyetle de adından söz ettirmiştir. Osmanlı tasavvuf kültürü ve şerh
geleneğinin önemli temsilcilerinden biri olan İsmail Hakkı Bursevî’nin de bu
isimlerin başında geldiği görülür. Bütün bu özellikleri dolayısıyla dönemi ve
sonrasında ismini duyuran, hatta kimi zaman idarî karar ve devlet tercihlerine
de katılım gösteren Osman Fazlı Efendi, farklı sebeplerle Osmanlı coğrafyasının
çeşitli bölgelerinde bulunmuş ve en nihayetinde de Kıbrıs’ın Magosa şehrinde
vefat etmiştir.

Kabriyle beraber adına inşa edilen
tekkenin de bulunduğu Kıbrıs’ta daha ziyade Kutup Osman olarak bilinen Osman
Fazlı Efendi, ilmî-tasavvufî konumu, eserleri ve müritleri, Osmanlı tekke ve
tasavvuf kültüründeki yeri, tarikat-devlet münasebetlerindeki rolü, Kıbrıs dinî
ve sosyal hayatına olan katkısı gibi çeşitli noktalar itibariyle farklı
çalışmalarla incelenmeye değer bir isim olarak karşımızdadır. Bu düşünceden hareketle
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nin
müşterek organizasyonu olarak, zikredilen bu noktalar merkezinde Osman Fazlı
Efendi hakkında, Kutup Osman Sempozyumu başlığıyla ilmî bir toplantı düzenleme
kararı alınmıştır. Sempozyum için gönderilecek olan tebliğler aracılığıyla
özelde Osman Fazlı Efendi ve çevresi, genelde ise XVII. yüzyıl Osmanlı tasavvuf
gelenek ve tecrübesinin daha iyi anlaşılmasına akademik bir katkıda bulunmak
amaçlanmaktadır.

Düzenleme Kurulu

KONULAR

Atpazarî Osman Fazlı Efendi

* Yaşadığı Dönem ve Çevre

* Hayatı, Ailesi ve İlmî Kişiliği

* Eserleri
(Tefsir-Tasavvuf-Fıkıh-Belâgat)

* Edebî Kişiliği ve Şiirleri

* Etkilendiği Ekol ve İsimler

* Çağdaşı Olan Mutasavvıflar ve
Etkileşimi

* Devlet ve Devlet Adamlarıyla
Olan İlişkisi

* Siyasî Gelişmelerdeki Rolü

* Müritleri ve Etkilediği İsimler

* İsmail Hakkı Bursevî

* Atpazarî Tekkesi (Fatih)

* Kutup Osman Tekkesi (Magosa)

Osmanlı XVII. Yüzyılında Tasavvuf
ve Tarikatlar

* Vahdet-i Vücûd Takipçileri

* Tarikat-Devlet İlişkileri

* Tekke ve İrşad Faaliyetleri
* Celvetiyye Tarikatı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir