100. YILINDA SOVYET İHTİLALİ, GELİŞİMİ VE BÖLGESEL ETKİLERİ
ULUSLARARASI SEMPOZYUMU


 


(25-27 Ekim 2017/KARS)


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk
Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü  ve
Kafkas Üniversitesi iş birliğiyle 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Kars’ta, Türkiye
ve Türkiye dışından bilim insanlarının katkılarıyla “100. Yılında
Sovyet İhtilali, Gelişimi ve Bölgesel Etkileri Uluslararası Sempozyumu”
 düzenlenecektir.


Kafkas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan
sempozyumun amacı; Sovyet ihtilalinin öncesinde Rusya, Türkiye, Kafkasya,
Türkistan ve Doğu Avrupa’nın genel siyasi, askeri ve sosyal yapısını tespit
ederek ihtilal sonrasında söz konusu bölgelerde yaşanan değişimi ortaya
koymaktır.


Sempozyumun ana konusunu teşkil eden Sovyet İhtilali bölgenin
yakın tarihinde köklü değişikliklere yol açmıştır. Çarlık Rusyası’nın
yıkılmasına sebep olan ihtilal, Kafkasya ve Türkistan’da siyasi, sosyal ve
iktisadi yapıyı değiştirirken, Türkiye, İran, Doğu Avrupa’ya da tesir etmiştir.


Kafkasya, ihtilal günlerinde etkilenen bölgelerin başında
geliyordu. Rusya İmparatorluğu’nun güneye inme siyasetinde önemli bir köprü
durumunda olan Kafkasya, 1917-1921 yılları arasında siyasi ve askeri
gelişmelere maruz kalmıştır. Bunun sonucunda Osmanlı Devleti ve İngiltere kısa
süreli de olsa bölgede kuvvet mücadelesinin bir parçası olmuşlardır. 1921
sonrasında ise Sovyet Rusya’nın kontrolüne giren bölgede siyasi, sosyal ve
ekonomik değişim süreci yaşanmaya başlamıştır.


Dolayısıyla yukarıda adı geçen coğrafyaları her yönden etkileyen
ve değiştiren bu ihtilalin yüzüncü yılında muhtelif yönlerden incelenmesi ve
elde edilecek bilgilerin bilim dünyasına ve kamuoyuna kazandırılması önem arz
etmektedir.


SEMPOZYUMUN KONU
BAŞLIKLARI:


1.    
İhtilale Giden Süreç ve İhtilal


–       Sosyalizm Düşüncesi ve
Tartışmalar


–       İhtilali Hazırlayan İç ve
Dış Sebepler, Siyasi ve Fikri Gelişmeler


–       Çarlık Rusyası, İran ve
Osmanlı Devleti’nde Rejim Değişiklikleri


–       İhtilal Teşkilatları ve
Faaliyetleri


–       Rusya’da İhtilal Günleri
ve İç Savaş


–       Türk ve Dünya Basınında
Sovyet İhtilali


–       Avrupa Diplomasisinin
İhtilale Bakışı ve Avrupa’daki Yankıları


–       Türkiye ve İran’ın
İhtilale Bakışı ve Bu ülkelerdeki Yankıları


1.    
2.      İhtilal Sonrası Rusya,
Türkiye ve Kafkasya


–          Rusya’da
Sovyet Sisteminin Tesisi


–          Sovyet Yayılmacılığında
İhtilalin Rolü ve Etkileri


–         
Kafkasya’da; Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Dağıstan’da Bolşevik
Hareketleri


–         
Türkistan’da Bolşevik Hareketleri


–         
Türkiye’de Bolşevik Faaliyetleri


–         Kafkasya ve Türkistan’da Sovyet
Sisteminin Meydana Getirdiği Değişimler


INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON THE CENTENARY OF THE RUSSIAN REVOLUTION, ITS DEVELOPMENT AND
REGIONAL EFFECTS


(25-27 OCTOBER
2017/KARS)


With the cooperation of Ataturk Supreme Council for Culture,
Language and History Ataturk Research Center, Azarbaijan National Academy of
Sciences Istitute of History and Kafkas University, “International Symposium on
the Centenary of the Russian Revolution, Its Development and Regional Effects”
will be held on 25-27 October 2017 in Kars with contributions of scientists
from Turkey and abroad.


The aim of the Symposium to be hosted by Kafkas University is to
identify the general political, military and social structure of Russia,
Turkey, the Caucasus, Turkestan and Eastern Europe before the Soviet Revolution
and to put forth the transformation undergone in the mentioned regions after
the revolution.


The Soviet Revolution, which constitutes the main theme of the
Symposium, has caused radical changes in the recent history of the region.
While the revolution that led Tsarist Russia to collapse changed the political,
social and economic structure in the Caucasus and Turkestan, it also affected
Turkey, Iran and Eastern Europe.


The Caucasus was at the forefront of the affected regions during
the revolution days. As an important bridge for the policy of Russian Empire to
gain access to the South, Caucasia had been exposed to political and military
developments between the years of 1917-1921. As a result of this, the Ottoman
State and England became parts of the power struggle in the region even for a
short time. After 1921, political, social and economic transition process began
to take place in the region going under the control of Soviet Russia.


Therefore, it is important to examine this revolution which
influenced and changed the geographies mentioned above in every aspect and to
bring the information that is obtained to the science world and public.


TOPICS OF THE
SYMPOSIUM:


1.    
The Revolution Process and the Revolution


–       The Idea of Socialism and
Debates


–       Domestic and Foreign
Causes Paving the Way for rhe Revolution, Political and Intellectual
Developments


–          Regime
Changes in Tsarist Russia, Iran and the Ottoman State


–       Revolutionary Organizations
and Their Activities


–       Days of Revolution and
Civil War in Russia


–       Russian Revolution in
Turkish and World Press


–       The View of European
Diplomacy towards Revolution and Its Repercussions in Europe


–       Turkish and Iranian View
of Revolution and Its Repercussions in These Countries


1.    
2.      Russia, Turkey and Caucasia
in the Post-Revolution Period


–          The
Establishment of the Soviet System in Russia


–          The Role
and Effects of the Revolution n Soviet Expansionism


–         
Bolshevik Movements in Caucasia, Azerbaijan, Armenia, Georgia and Daghestan


–         
Bolshevik Movements in Turkestan


–         
Bolshevik Activities in Turkey


–          Changes
Made by the Soviet System in Caucasia and Turkestan


Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye Atatürk Araştırma
Merkezi’nin internet sitesinden ulaşılabilir.


LİNK : http://www.atam.gov.tr/duyurular/100-yilinda-sovyet-ihtilali-gelisimi-ve-bolgesel-etkileri-uluslararasi-sempozyumu-25-27-ekim-2017kars


 


Yrd. Doç. Dr. Süleyman TEKİR

KAÜ FEF TARİH BÖLÜMÜ