ÜLKELER BAZINDA ANALİZLER & ÜLKELER DOSYASI

Bu
çalışmada, Oryantalizm kavramı ile Doğu Sorunu arasında bir ilişki kurulmaya
çalışılmıştır. Rusya’nın Avrupa kültür çevresine girişi ve Rusya’da Oryantalist
düşüncenin zemin bulması sonrasında ortaya konulan araştırmaların Rusya’nın
Asya ve Osmanlı coğrafyasındaki yayılma perspektifinde bir rolünün olup
olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. Rusya’nın bir siyasal sistem olarak
klasik fetih politikaları bir yana, söz konusu Rus Oryantalist çalışmalar ile
siyasi yönelimleri arasında bir ilişkinin varlığı konunun temel yaklaşımını
oluşturmaktadır. Dolayısıyla Oryantalist faaliyetlerin ilgi alanları ve buna
bağlı olarak üretilen entelektüel ürünlerin Rus siyasetine etkileri
tartışılmıştır. Bu tartışmaya alt yapı oluşturması açısından öncelikle
Oryantalizm ve Doğu Sorunu kavramlarının temel dayanakları tarihsel süreç
içinde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Rusya’daki sosyo-kültürel ve siyasal
dönüşümün ve yeniden yapılanmanın temelinde Batı kaynaklı Oryantalist
düşüncenin Rusya’da yeniden üretilmesi ve kurgulanmasının önemli bir rolü
olduğu vurgulanmaktadır. Bu çerçevede Rusya’nın politik yönelimleri ile
özellikle XIX yüzyılla birlikte hız kazanan oryantalist faaliyetleri arasında
bir ilişkinin varlığı sergilenmek istenmiştir. Bu bağlamda Rus oryantalist
faaliyetlerinin bir bakıma kısa bir dökümü de ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Osmanlı-Rus ilişkileri çerçevesinde konuyu ele alırken, iki ülkenin tarihsel
konumları ve Batı ile ilişkileri olabildiğince karşılaştırmalı olarak verilmeye
çalışılmıştır.


DÖKÜMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.