TERÖR

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DIŞ ÜLKELERDEKİ
FAALİYETLERİ VE İÇ YAPISI – ÖZEL DOSYA –

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ORTADOĞU VE TÜRKİ
CUMHURİYETLERDEKİ FAALİYETLERİ

Terör örgütü PKK, Avrupa’dan İran, Suriye ve
Kuzey Irak’a gelen militanların geçiş noktası olarak Ermenistan’dan sonra
Gürcistan’ı da kullanmaya başladı. Ermenistan’daki kampları yeniden faaliyete
geçiren örgüt, Türkiye ve Avrupa’dan götürdüğü gençlerin Kazakistan’daki Abay
Alma-Ata Devlet Üniversitesi’nde eğitim görmelerini sağlıyor.

Örgüt için Ermenistan büyük önem taşıyor.
Örgütün, Gümrü, Spitag, Erivan, Laçin ve Kelbecer’de kampları var.
Ermenistan’da PKK’ye en büyük desteği Taşnak Partisi veriyor. Mart 1930’dan bu
yana çıkartılan Yeni Yol (Raye Taze) adlı gazete tamamen PKK’nin kontrolüne
geçerken, Erivan’ın Sesi Radyosu’ndan da propaganda yapılıyor. Gürcistan’da
faaliyet gösteren Kürtlerin Hakları ve Dini Vakfı, Kürt Gençleri Derneği, Kürt
Kültür Derneği, Yezidi Kürt Kadınlar Derneği PKK’nin kontrolünde. Örgütün,
Gürcistan sorumluluğunu uzun süre Uluslararası Kürt Kültür ve Enformasyon
Bürosu başkan yardımcılığı görevini yürüten Abdurrahman Patiyav yapıyor.

PKK’nin, Kazakistan’daki faaliyetleri de
Moskova merkezli olarak yürütülmekte. Kazakistan’da yaşayan yabancıların kurduğu
dernekler Cumhurbaşkanı’nın başkanlık yaptığı ”Halklar Assamblesi” ne bağlı.
Bu derneklerden biri PKK’nin kontrolündeki Kürt Kültür Derneği. Dernek devletin
temin ettiği bir büroda faaliyet gösteriyor. Rapora göre, PKK’nin
Kazakistan’daki faaliyetlerinin yoğun olmasının nedenlerinden biri de Prof. Dr.
Nadir Nadirov . Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ‘in danışmanlığını yapan
Nadirov, Kürt Ulusal Kongresi üyesine destek veriyor.

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK-KUK) :

• Ö.Şerif VANLI Başkan’lığında, Rue J.Stass, 41
Saint-Gilles/BRÜKSEL/ BELÇİKA, adresinde faaliyetlerinin yürütmektedir.

• 1995 yılında PKK terör örgütünün V nci
kongresinde, örgüt başının direktifleri doğrultusunda, sözde kürt ileri
gelenlerinin katılımı ile Kürt Ulusal Kongresi toplanmıştır.

Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu
(KON-KURD) :

• Ali (K) Cenap YETER Başkanlığında, Av.Louise,
459/a 1050 BRÜKSEL/ BELÇİKA, adresinde faaliyetlerini yürütmektedir.

• Bünyesinde 9 Federasyon bulunmaktadır.

• Dokuz (9) Avrupa ülkelerinde bulunan PKK
uzantısı Kürt derneklerinin (130) oluşturduğu Federasyonları, 01 Ekim 1993’de
gerçekleştirdiği kongre ile bir çatı altında toplanmış ve Avrupa Kürt
Dernekleri Konfederasyonu adını alarak, BELÇİKA’da kurulmuştur.

• PKK terör örgütü kontrolünde faaliyet
yürütmekte olan KONKURD’un amacı; Avrupa’da yaşayan Kürtlerle diğer göçmen
toplumları ve AB vatandaşları arasındaki uyumu, dayanışmayı ve yardımlaşmayı
esas alarak, demokratik bir ortamda birlikte yaşamalarını sağlamak gibi
görünmekle birlikte esas olarak, örgüt başkanlık konseyinin talimatları
doğrultusunda örgüte müzahir kitlenin koordineli bir şekilde yürüterek örgütün
barınma ve idame imkanlarını genişletmek, propaganda ile sempatizan kitleyi
bilinçlendirmek, örgüte terörist eleman temini için çalışmalar yapmak, örgüte
gelir desteğini artırmak ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Federasyonlar            :

• Avrupa’daki PKK terör örgütünün oluşturduğu
federasyonlar ilk defa, Almanya’da, değişik tarihlerde kurulmuş 12 PTÖ yanlısı
derneğin bir araya gelerek, Almanya’nın 1993 tarihinde koyduğu yasak nedeniyle
oluşan kurumsal boşluğu doldurmak amacıyla; 27 Mart 1994 tarihinde BOCHUM
kentinde, legal görünümlü olarak, Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM)’nu
kurmuştur.

• Bunun yanısıra; Avrupanın diğer sekiz (8)
ülkesinde de federasyonlar kurulmuş ve faaliyetleri yürüten derneklerini de
aynı şekilde, bulunduğu ülkelerde kendi bünyesi altında bir araya getirmeye
başlamıştır.

• Anılan federasyonların amacı, federasyon ve
derneklerin faaliyet gösterdiği alanlarda yaşayan kürtlerin taleplerini ve
sorunlarını bulunduğu şehirlerdeki parti, sendika, kilise ve demokratik kitle
örgütlerine aktarmak, çözmek ve bulunulan ülkede terör örgütüne destek
sağlamaktır.

• PKK terör örgütü, Avrupa’nın çeşitli
ülkelerde, gençlik, öğrenci, aile, sosyal ve kültürel amaçlarla kurulmuş
bulunan uzantısı 350’nin üzerinde oluşum ile amaçları doğrultusunda
faaliyetlerini yürütmektedir.

PKK’NIN CEPHE ÖRGÜTÜ

a) ERNK-Yurtdışı

PKK’nın yurtdışında sürdürdüğü propaganda ve
örgütlenme gibi temel faaliyetlerin önemli bir kısmı ERNK faaliyetleri olarak
sürdürülmektedir. Bu faaliyetleri ülkeler, bürolar ve birlikler olarak tasnif
etmek mümkündür.

ERNK’nın faaliyetlerini sürdürdüğü ülkeler,
Avrupa Cephe Merkezi, Kafkas ülkeleri, Balkan ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri
olarak tasnif edilebilir. Bunların dışında PKK Japonya’dan Avustralya’ya, Güney
Afrika’dan Kanada’ya kadar pek çok ülkede temsilcilik bulundurmaktadır.

ERNK’nın Avrupa Cephe Merkezine bağlı büroları,
genellikle yurtiçi (metropol kentler), dış ilişkiler, eğitim, basın yayın,
maliye konularında faaliyet göstermektedirler.

Temel propaganda ve örgütlenme teşkilatları ise
birliklerdir. PKK’nın faaliyetlerini kamufle eden birlikler, sözde “demokratik-mesleki
birlikler” adı altında örgütlenmişlerdir. Hukukçular Birliği, Gazeteciler
Birliği, Yazarlar Birliği gibi.

b) ERNK-Yurtiçi

PKK’nın yurtiçi faaliyetleri, başta HADEP olmak
üzere legal sendika, dernek ve benzeri legal kuruluşlar içinde kamufle
edilmiştir. Ancak, henüz oluşma aşamasında da olsa bazı özgün örgütlenme
deyimleri söz konusudur.

PKK, ERNK’nın yurtiçi faaliyetlerini
geliştirmek amacıyla “Eyalet Cephe Karargahı/Konseyi” isimli birimler
oluşturmuştur.

c) ERNK’nın Din ve Mezhep İstismarına Dayalı
Faaliyetleri

KİH (Kürdistan İslam Hareketi)

PKK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde, halkın dini duygularını istismar ederek örgüt bünyesine kanalize
etme amacıyla, cephe birimi içinde oluşturduğu Mollalar Birliği, Din Yayanlar
Birliği, Dindarlar Birliği gibi İslami motif taşıyan paravan oluşumlarını,
yakın dönemde Abdurrahman DÜRRE’nin başkanlığında birleştirmek suretiyle
Kürdistan İslam Hareketi ismiyle yeni bir paravan örgüt oluşturarak, diğer dini
oluşumları kendi ideolojik hedeflerine kanalize etmeyi amaçladığı
bilinmektedir.

Bu yöndeki örgütlenme faaliyetlerini Avrupa
ülkelerinden başka Mısır, Suriye ve Türkiye gibi Müslüman Kürt nüfusun
bulunduğu ülkelerde sürdürmekte, propaganda amaçlı seminer ve konferanslar
tertiplemektedir.

KAB (Kürdistan Aleviler Birliği)

12 Eylül öncesinde olduğu gibi Alevi inanca
sahip vatandaşlarımızı bir takım provokasyonların içine çekebilmek için
yurtdışında Kürdistan Aleviler Birliği isimli kuruluş geliştirilmiştir

Asıl gaye;

• Sözde Gazan, Botan, Amed adıyla tabir
ettikleri bölge üzerindeki operasyonları etkisiz kılmak amacıyla Sivas,
Kahramanmaraş, Erzincan, Tunceli, Adıyaman, Malatya gibi illerdeki Alevi
vatandaşlarımızı harekete geçirerek cepheyi genişletmek,

• Alevi gençliği kendi saflarına çekerek eleman
kaybını telafi etmeye çalışmak

• Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya,
Tunceli-, Sivas, Erzincan gibi çok sayıda Alevi inanca sahip vatandaşlarımızın
yaşadığı bu bölgeleri Karadeniz, Toroslar ve İç Anadolu bölgelerine açılmada
temel almak, Kurt Alevileri PKK, Türk Alevileri DHP vasıtasıyla kendi saflarına
çekerek, adı geçen bölgelere açılımı sağlamaktır.

KUM (Kürdistan Ulusal Meclisi)

Terör örgütü PKK, uluslararası kamuoyu nezdinde
terörist kimliğini maskelemek, kendisinin Kürt halkının gerçek temsilcisi
olduğu imajını vermek ve uluslararası kuruluşlarla diyalog zemini oluşturmak
amacıyla “diplomasi cephesi” olarak nitelendirdiği ulusal meclis çalışmalarına
1990 yılında gerçekleştirdiği IV. Kongrede aldığı kararla start vermiştir.
Kürdistan Ulusal Meclisi’ne sadece diplomatik misyon verilmemiş, aynı zamanda
siyasi kurumlaşma, yasama ve yürütme organı işlevi de yüklenmiş. böylece KUM
vasıtasıyla geleceğin Ulusal Kongresinin altyapısı da oluşturulmaya
çalışılmıştır.

Terör örgütünün lideri Abdullah ÖCALAN. 8
Haziran 1993 yılında Lübnan’ın Barelias Kasabasında yaptığı toplantıda “örgütün
ana hedefinin siyasi alanda tanımak” olduğunu açıklamıştır.

1992 yılı başlarında hazırlık çalışmaları
başlayan ve yıl sonunda toplanması beklenen KUM, yurtiçinde bir varlık
gösterememiş, Avrupa ülkelerinde sözde bir seçim yapılarak Avrupa
kontenjanından 15 milletvekili seçilmiştir.

1993 yılında KUM için yeni bir atak yapılmış,
çoğunluğu yurtdışından olmak üzere 400 kişi Kuzey Irak’ta bulunan Zeli Kampı’na
çağrılmıştır. Ancak, çağrılanlardan 134 kişi Zeli Kampı’na ulaşmıştır.

Yaklaşık 3 aylık eğitimden geçirilen bu
şahıslara KUM’un oluşturulabilmesi için evvela Eyalet Meclislerinin
teşkilatlandırılması. KUM’un da Eyalet Meclisi temsilcilerinden oluşturulması
talimatı verilmiştir. Söz konusu şahıslar 1993 yılında bu yönde çalışmalara
başlamışlar, ancak 1994 yılında bu çalışmalarını durdurmuşlardır.

Sözde Sürgünde Kürdistan Parlamentosu, ERNK ve
ona bağlı olan aşağıdaki kuruluş temsilcilerinden oluşmuştur:

ERNK; PKK’nın cephe örgütü,

TAJK (Tevgera Azadiya Jinen Kürdistan-Kürdistan
Özgür Kadın Hareketi); ERNK bünyesinde yer alan bir kadın komitesi olup, son
dönemde YAJK (Yektiya Azadiya Jinen Kürdistan-Kürdistan Özgür Kadınlar Birliği)
olarak isimlendirilmiştir.

YWRK (Yektiya Welatparazen Rewşanberen
Kürdistan-Kürdistan Yurtsever Aydınlar Birliği); ERNK’nın sözde aydınlan
bünyesinde toplayan alt örgütlenmesi.

YCK (Yektiya Civanen Kürdistan-Kürdistan
Gençler Birliği); ERNK’nın gençlik örgütlenmesi.

HÜNDER-KOM (Kürdistan Sanatçılar Birliği);
ERNK’nın kültür ve sanatla uğraşan kesime yönelik bir kuruluştur.

Kürdistan Yurtsever Esnaflar Birliği; ERNK’nın
yurtdışında bulunan Kürt orijinli vatandaşlara hitap eden bir örgütlenmesi.

Kürdistan Yezidiler Birliği;Yurtdışında bulunan
Yezidi kökenli vatandaşları PKK terör örgütüne kazandırma amacını taşıyan
oluşum.

Asuriler Birliği; Çeşitli Avrupa ülkelerine
göçmüş bulunan ve çoğunluğunu Iraklıların oluşturduğu bir örgütlenme.

KUM (Kürdistan Ulusal Meclisi) Avrupa Grubu;
PKK tarafından sözde ulusal meclis oluşturmak amacıyla Avrupa ülkelerinde
yapılan sözde bir seçim sonucu oluşturulan ancak, etkinlik kazanamayan
yapılanması.

Kapatılan DEP eski milletvekilleri ve
yöneticileri; PKK’nın güdümünde hareket eden ve bilahare yurtdışına çıkan
milletvekili ve yönetici grubu.

KON-KURD (Avrupa Kürt Devleti Federasyonu);
Çeşitli Avrupa ülkelerinde bulunan ve çoğunluğu PKK’nın güdümünde olan
derneklerin üst kuruluşu.

KİH (Kürdistan İslam Hareketi); PKK tarafından
dindar kesimi kazanmak amacıyla oluşturulan örgütlenme.

KAB (Kürdistan Aleviler Birliği); PKK
tarafından Alevi vatandaşları kazanmak amacıyla oluşturulan örgütlenme.

ORDU-ARGK (ARTEŞE RIZGARIYA GELE KURDİSTAN)
(KÜRDİSTAN HALK KURTULUŞ ORDUSU) İŞLEVİ VE YAPISI

PKK, kuruluşundan itibaren silahlı mücadeleye
büyük önem atfetmiş, kendini kamuoyuna tanıtma ve etkinlik kurma aracı olarak
silahlı yöntemi seçmiştir. Eğiterek yetiştirdiği her elemanını savaşçı olarak
algılayan örgüt, savaşçılık yeteneği olmayan kişilere fazla itibar etmemiştir.

12 Eylül Harekatı ile birlikte silahlı grupları
dağıtılan örgüt, 1981 yılında Lübnan’da gerçekleştirmiş olduğu I. PKK
Konferansı’nda;

“Partinin yeniden inşasıyla birlikte silahlı
mücadele anlayışına öncelik vermek, silahlı mücade1eyi hemen bir gerilla savaşı
olarak düşünmemek, gerilla savaşını hazırlayacak alt birimlerin de olduğunu
görmek, siyasi mücadeleyi sürekli geliştirecek bir silahlı mücadele çizgisini
uygulamak gereklidir.

…Gerilla güçlendirilmeden, Kürdistan
koşullarında siyasi sonuçlar alınabileceğini, siyasi sonuçlara
ulaşılabileceğini sanmak gülünç olur. Gerilla… Kürdistan tarihinde, Kürdistan
IJlusal Kurtuluş mücadelesinde diğer ülkelere kıyasla daha büyük ve daha önemli
rol oynayacaktır. …Gerilla savaşının, halk savaşının bu biçimini Kürdistan’da
uzun süre ve çok güçlü bir şekilde uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Kürdistan’da sabırla ve özenle hazırlanmış bir
gerilla mücadelesinin gelişimi içinde ve onunla birlikte geniş kitlelerin
ayaklanması beklenmektedir… Bu durum şimdiden akılda tutulmalı, halk ayaklanmasının
hazırlıkları ve sorunları daha şimdiden partinin gündemine getirilmeli,
özellikle bu konuda sorumluluk alan arkadaşlar, bu iş üzerinde düşünmeye ve
planlar geliştirmeye çalışmalıdırlar.

Askeri örgütlenme açısından küçük silahlı
gruplar, gerilla grupları, gerilla ordusu ve giderek halk ordusunun
örgütlendirilmesi bu alanda kurulacak örgüt biçimleridir.” şeklindeki
açıklamalar ile silahlı mücadeleye verilen önem açıkça ortaya konulmuştur.

Bu dönemde hazırlanan ve sürdürülecek olan
silahlı faaliyetlerin teorik çerçevesi niteliğindeki” Kürdistan’da Zorun
Rolü-Ulusal Kurtuluş Siyaseti ve Ulusal Kurtuluş Savaşı” isimli bir kitapçık
hazırlanarak örgüt mensuplarının istifadesine sunulmuştur. 1982 yılı başında
hazırlanan bu kitap ile PKK’nın silahlı faaliyetlere verdiği önem, siyasi
faaliyetlerin PKK açısından üstlendiği rol ve silahlı faaliyetlerin ne tür
yöntemlerle tırmandırılacağına açıklık getirilmek istenmiştir. Bu kitap
incelendiğinde daha o dönemde PKK’nın silahlı faaliyetlerinin diğer bütün faaliyetlerin
dinamosu olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır.

Nitekim, genel hazırlık dönemi tamamlanarak
silahlı faaliyetlerin başlamasından hemen önce Temmuz 1994 tarihinde üst düzey
örgüt mensuplarınca yapılan toplantıda Abdullah ÖCALAN’ın verdiği talimat doğrultusunda
HRK (Hezen Rızgariya Kürdistan-Kürdistan Kurtuluş Birliği) adı altında bir
askeri aparatın kurulmasına karar verilmiş ve alınan karar gereğince HRK takım
ve grupları kısa zamanda kurulmuştur.

Örgüt lideri Abdullah ÖCALAN’ ın bilahare
HRK’nin kuruluş ve fonksiyonlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamalarında “HRK
birimleri halkımızın kurtuluş ordusunun çekirdekleridir. Bu olgu ne kadar
yükseltilse, ne kadar üzerinde durulsa yeridir. 0 halde partimizin silahlı
mücadelesini ve bunun somut boyutu olan HRK olayını en az ideolojik, politik
kalkış kadar dikkatle değerlendirmek gerekmektedir” demek suretiyle HRK’nin
muhtevasını belirlemiştir.

PKK tarafından oluşturulan bu takım ve gruplar
sözde gerilla taktiklerinin başladığı 1987 yılına kadar askeri aparat olarak
faaliyetlerini sürdürmüşlerdir.

1986 yılında yapılan PKK III. Konferansı’nda
alınan bir kararla HRK isimli askeri aparat lağvedilerek yerine ARGK (Arteşe
Rızgariya Gele Kürdistan-Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu) isimli askeri aparat
kurulmuştur. Bu kuruluşun hemen ardından görevlilerine ve yapısına uygun
yönetmeliği hazırlanmıştır.

“ARGK Genel Yönetmeliği” başlığını taşıyan bu
yönetmelik. “Genel Hükümler. Halk Savaşı, Gerilla Birlikleri. Örgüt Yapısı,
Örgütsel İşleyiş, Suç ve Ceza” bölümlerinden oluşmaktadır. Bu tarihten sonra
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirilen kanlı terör eylemlerinin tamamı
ARGK adına üstlenilmiştir.

Kuruluşundan günümüze kadar kendisini yukarıdan
aşağıya ve yatay olarak organize etmeye çalışan ARGK’nin henüz oturmuş bir
hiyerarşisi yoktur. Bununla birlikte yukarıdan aşağıya doğru “Yüksek Askeri
Konsey, Genelkurmay, Ana Karargah, Sahra Komutanlığı, Eyalet Komutanlığı” gibi
bir kurumlaşmaya ve tabur, bölük, takım, manga gibi askeri birlikler
oluşturmaya çalışmaktadır.

ARGK’nin üst birimleri; Başkomutanlık, Yüksek
Askeri Konsey ve Genelkurmaylık olarak isimlendirilmiştir.

Başkomutan; ARGK’nin Başkomutanı olarak PKK’nın
lideri olan Abdullah ÖCALAN gösterilmiştir. Silahlı eylemlerin hemen tamamı
Abdullah ÖCALAN’in talimatları üzerine gerçekleştirilmiştir.

Yüksek Askeri Konsey; Ana karargah sorumluları,
sahra komutanları, eyalet komutanları, PKK/MK üyeleri, tabur düzeyindeki bölge
ve birlik komutanları gibi üyelerden oluşur. Başkomutanın belirlediği esaslara
uygun planlama ve yürütme faaliyetlerini üstlenmiştir.

Genelkurmaylık; Yüksek Askeri Konsey üyeleri
arasından seçilen bir yürütme ekibidir. Yüksek Askeri Konsey kararları
doğrultusunda sevk ve idareden sorumludur. Genelkurmaylık faaliyetlerini ana
karargah ve alt komutanlıklar vasıtasıyla sürdürmektedir.

Ana Karargah; Silahlı faaliyetlerin sevk ve
idaresi yönünden tüm destek faaliyetlerinin organizasyonundan sorumludur. Ana
Karargah başlıca “İstihbarat Bölümü, Planlama. Hareket Bölümü. Eğitim Bölümü,
Lojistik Bölümü, Muhabere Bölümü, Sağlık Bölümü, Arşiv-Sicil Bölümü,
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü, Milis Bölümü gibi bölümlerden oluşur.

Alt Komutanlık Karargahları; Saha Komutanlığı,
Eyalet Komutanlığı. Bölge Komutanlığı karargahlarından ve yerel
komutanlıklardan oluşur.

Birlikler; Örgütçe sözde düzenli ordunun
kurulması için oluşturulan birlikler zaman zaman tugay ve alay olarak
isimlendirilmişse de, fiiliyatta tabur düzeyinde bazı birliklere rastlanmıştır.
Daha ziyade takım, manga düzeyinde hareket esas alınmıştır.

Birlikleri, düzenli ve hareketli birlikler
olarak ikiye ayırmak mümkündür.

Düzenli Birlikler; Manga 7 kişiden, takım 3
mangadan, bölük 3 takımdan, tabur 3 bölükten oluşur.

Hareketli Birlikler; Fizik, eğitim ve donanım
yönünden vurucu gücü yüksek elemanlardan oluşan, bir bölgede daha ziyade
sindirme ve sansasyonel amaçlı eylemlere yönelen ve takım, bölük seviyesinde
hareket eden silahlı birliklerdir.

Milis Komutanlıkları; Genellikle aranır durumda
olmayan işbirlikçileri silahlandırarak sabotaj, pusu, kundaklama gibi eylemlere
sevk eden birimlerdir.

PKK’NIN ORTADOĞUDAKİ ROLÜ

Lübnan: PKK örgütünün Lübnan topraklarına
yerleşmesi, Suriye ile eş zamanlıdır. 1982 yılına kadar Filistinli örgütlere
ait kamplarda kalan PKK, 1982 yılından sonra müstakil kamplarda faaliyet
sürdürmeye başlamıştır. Yıllarca PKK militanlarının eğitildiği ve Mahsun
Korkmaz Akademisi olarak isimlendirilen Helvi Kampı Lübnan topraklarında
bulunmaktadır.

PKK terör örgütü, Lübnan’dan sadece eğitim
değil, ekonomik amaçlı da istifade etmektedir. Bir kısım örgüt mensubu veya
sempatizanı örgütçe kurulan işyerlerinde çalışmaktadır. Bekaa’nın önemli bir
uyuşturucu merkezi olduğu bilinmektedir. Yine Lübnan’da yerleşik bulunan Türk
ve Suriye asıllı Kürtler ile Lübnan asıllı Kürtler arasında eleman temini
çalışmaları devam etmektedir.

Kuzey Irak: K. Irak, örgüt faaliyetleri
açısından yurtdışı veya cephe gerisi olarak değerlendirilmiştir. Başlangıçta
yurtiçine girişte sıçrama tahtası rolü oynayan K. Irak, giderek örgütün
hakimiyet ve iktidarlaşma sahası olarak rol oynamaya başlamıştır.

PKK terör örgütü mensupları ilk defa 1982
yılında K.Irak’a yerleşmişlerdir. K.Irak’a ve Iran sınırına yerleştirilmek
üzere gruplar halinde Suriye üzerinden gönderilen PKK mensupları. IKDP (BKDP)
kamplarının yanı başında veya IKDP’nin gösterdiği mıntıkalarda üslenmişlerdir.

Irak, Iran ve K.Irak’a yerleştirilen PKK
militanlarının iaşeleri ilk etapta IKDP tarafından karşılanmıştır. Bölgeye
yerleşen PKK mensuplarının evvela aldıkları talimat gereği araziyi tanıma ve
keşif çalışmaları, daha sonra Türkiye sınırından sızarak Hakkari ve Şırnak’ın
sınıra yakın köylerinde ilişki kurma çalışması yaptıkları tespit edilmiştir.

PKK mensupları, K.Irak’a yerleşirlerken daha
ziyade sınıra yakın. Türkiye’ye geçişlere elverişli. Türkiye’den gelen
kaçakçılarla kolay irtibat kurabilecekleri, zamanla IKDP’nin kontrolünü boşa
çıkarabilecekleri yerleri tercih etmişlerdir. Bu nedenle zamanla IKDP ile
aralarında sürtüşmeler meydana gelmeye başlamıştır. PKK, K.Irak’a yerleştikçe
bağımsız harekete başlamış. IKDP’nin gösterdiği yerlerin dışında da kamplar
oluşturmuşlardır. Nitekim kısa zamanda Türkiye-Irak sınırı boyunca hareket
serbestisi, beslenme ve barınma imkanları elde etmişlerdir.

K.Irak’a yerleşen PKK, 1988-1991 yılları
arasında meydana gelen göçler nedeniyle önemli avantajlar elde etmiştir. 1991
yılından sonra 36’ncı paralelin kuzeyinin güvenli bölge ilan edilmesinden sonra
BKDP ve KYB gibi yerel otoriteleri aşmak için yoğun bir çaba içine girmiştir.
PKK, 8-27 Ocak 1995 tarihinde gerçekleştirdiği V. Kongresinden sonra K. Irak’ın
kendileri için temel ve vazgeçilmez bir faaliyet alanı olduğunu ilan
etmişlerdir.

Örgüt, K.Irak’ta denetim bölgeleri oluşturmayı.
bu bölgelere dayanarak direkt veya paravan örgütler vasıtasıyla yöre halkını
kendi saflarına çekmeyi. yine paravan örgütler vasıtasıyla Federe Parlamento’da
temsil edilmeyi, yandaş örgütler veya ittifak kurabileceği örgütlerle ulusal
kongreyi oluşturmayı hedefleyerek bu yönde çaba sarf etmiştir.

V. kongreden sonra bölgede üslenme
faaliyetlerini yoğunlaştıran örgüt, BKDP ve KYB’den sonra bölgede üçüncü güç,
giderek bölgenin tek hakimi durumuna gelmek için yoğun çaba harcamıştır. Öte
yandan KYB’nin PKK’ya destek vererek bölgedeki rakibi BKDP’nin etki alanını
daraltmaya çalıştığı görülmüştür.

PKK, bir taraftan bölgenin etkili güçleri olan
BKDP ve KYB’ni etkisizleştirmeye çalışırken, bir yandan da kolayca boyun
eğdirebileceği küçük örgütlerle ittifaklar kurmuş tur.

Yine PKK’nın, BKDP ve KYB haricinde K.Irak’ta
bulunan küçük örgütler ve gruplarla “Ulusal Demokratik Birlik” adı altında bir
birlik oluşturması. bu bölgede kalıcı olmak istediğinin diğer bir
göstergesidir.

Libya: Libya-PKK ilişkileri 1982 yılından
itibaren gelişmiştir.

PKK’nın Libya’da sürdürdüğü ilişki, işçiler
arasında para. eleman kitle desteğini sağlamanın yanı sıra Libya’nın siyasi
desteğini sağlama amacına yöneliktir.

PKK’NIN İRAN BAĞLANTISI

PKK, K.Irak’ta IKDP vasıtasıyla 1982 yılında
yerleşmiştir. Ancak, zamanla IKDP’den bağımsız olarak İran Devrim Muhafızları
ile irtibat kurarak IKDP’yi bertaraf etmeye çalışmıştır.

İran-PKK ilişkileri 1987 yılından itibaren
hızla gelişmiş, 1993 yılında bir durgunluk dönemi geçirmiş, 1995 yılından
itibaren yeniden gelişmiştir. Halen İran’da PKK’nın pek çok kamp ve barınak
yeri ile Urumiye’de hastanesi bulunmaktadır. Örgüt Iran topraklarını aynı
zamanda Ermenistan ve Azerbaycan gibi ülkelere geçiş için kullanmaktadır.

Ortadoğu bölgesinde yapılan uyuşturucu
kaçakçılığında, son 20 yıl içerisinde büyük bir artış kaydedilerek, münferit
olaylardan sistemli ve profesyonelce yürütülen uluslararası boyuttaki
kaçakçılık faaliyetlerine dönüşüm olduğu göze çarpmaktadır. Bu konuda terör
örgütü PKK da, uyuşturucu ticaretini Avrupa’ya yerleştirdiği profesyonel
aracılarla yürütmekte ve bu yolla finansman ihtiyacını karşılamaktadır.

Türkiye’de yakalanan eroin maddesinin menşei
itibariyle %90’dan fazlasının Iran, Irak ve Suriye Bekaa’daki uyuşturucu
merkezlerinden ülkemize girdiği ve Avrupa’ya sevk edildiği bilinmektedir. Terör
örgütü PKK, İran’da sağlanan uyuşturucu maddelerinin ticari organizasyonu için
Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ı görevlendirmiştir.

18.12.1992 tarihinde Akdeniz’in uluslararası
sularında batırılan Kısmetim 1 gemisindeki uyuşturucunun, terör örgütü PKK’ya
ait olduğu zaten daha önce istihbarat servisleri tarafından açıklanmıştır.

Ortadoğu’daki terör hareketlerine damgasını
vuran İran’ın da, terör örgütleri ile olan bağlantısı oranında uyuşturucu
kaçakçılığına adı karışmaktadır. Aynı zamanda, İran’da meydana gelen rejim
değişikliği sonucu, ülkelerinden ayrılarak Amerika ve Avrupa ülkelerine
yerleşen İranlıların, İran’daki akrabaları aracılığı ile uyuşturucu kaçakçılığına
başlamış olmaları, uyuşturucu kaçakçılığı organizasyonundaki İran’ın etkisini
arttırmıştır.

Ortadoğu’da afyon sakızı maddesinin işlenmesi
ve tüketilen bölgelere sevk edilmesinde, İranlı kaçakçıların ön plana çıktığı
görülmektedir.

PKK’NIN SURİYE BAĞLANTISI VE PKK’NIN UYUŞTURUCU
EKİMİ

Suriye, Türkiye ve batıya karşı izlediği
“Şantaj Politikasını’ geçmişte çok iyi uygulamış ve işgal altında tuttuğu
Lübnan’ı uluslararası terörizm için bir barınak, silah ve uyuşturucu
kaçakçılığı açısından da bir liman haline getirmiştir.

Suriye’nin yönlendirdiği uyuşturucu trafiğinde
1988’den itibaren terör örgütü PKK da önemli bir yer tutmaktadır. Suriye’den
G.Kıbrıs’a oradan da Rum gemileriyle Avrupa ve ABD’ye gönderilen uyuşturucu
kaçakçılığında terör örgütü PKK mensupları dağıtıcı rolündedir.

Suriye’nin çıkarları için farklı birçok alanda
hizmet gören terör örgütü gençleri, ölme ve öldürme için Türkiye’ye sokarken
Suriye adına taşeronluğuna soyunduğu uyuşturucu taşımacılığında da, özellikle
bu gençler arasından seçtiği kadınları kullanmıştır. Özel Büro elemanları
tarafından Aralık 1990’da Adana’da yakalanan 4 kadın militandan Öznur Dağ ve
Zahide Özbek ifadelerinde, “Bekaa’da eğitim gördükten sonra seçilip,
uyuşturucu kaçakçılığında yer aldıklarını” açıklamışlardır.

İstihbarat Servileri uzun süreden beri, PKK’nın
1984 yılından bu yana Avrupa ülkelerine yönelik uyuşturucu ticareti yaparak
kendini finanse ettiğini belirtiyor ve açıkça PKK ile mücadelede Avrupalılar’ın
taraf olması gerektiğini anlatıyor. PKK sindirilmeden ve mali kaynakları
kurutulmadan Avrupa’da giderek salgın haline dönüşen uyuşturucu kullanımının
önüne geçilemez. Özel Büro, bu konudaki sorumluluğun ortak olduğuna işaret
ediyor.

Nitekim Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan bir rapora göre PKK İran, Irak, Suriye’nin Türkiye sınırları,
Ermenistan sınırının dağlık kısımları ve Suriye’nin denetimindeki Lübnan’ın
Bekaa Vadisi’nde uyuşturucu hammaddesi bitkiler olan hint keneviri ve haşhaş
ekiyor. Bunları hasat ettikten sonra uyuşturucuya çevirip Avrupa’da
pazarlanıyor. Öyle ki PKK, sırf Bekaa’daki ekim dolayısıyla yılda 60 ton
civarında esrar, eroin ve baz morfin üretiyor.

PKK uyuşturucu sevkiyatında Abdeh, Tripoli,
Beyrut, Sayda, Sur ve Minyan gibi göz yumulan veya kontrolün gevşek olduğu yerleri
seçiyor. PKK Avrupa’daki pazarlama faaliyetleri için Doğu kökenli ve daha önce
uyuşturucu, altın ve silah kaçakçılığına ismi karışmış bazı ailelerden
yararlanıyor. Baybaşin, Kocakaya, Yıldırım, Koylan, Aksoy, Polat ve Cantürk
aileleri bu işbirliği yapan ailelerin başında geliyor. PKK’nın Avrupa’ya
sağ-salim varan uyuşturucuyu tüketicilere ulaştırmak için kullandığı yol ise
siyasi amaçlı dernekler ve deşifre olmamış militanlar. PKK’nın bu amaçla
Almanya’da 187, Avusturya’da 10, Belçika’da 6, Fransa’da 23, Danimarka’da 9,
Fillandiya’da 2, Hollanda’da 12, İspanya’da 1, İngiltere de 10, İsveç’te 20,
İsviçre’de 13, İtalya ve ABD’de 13 derneği bulunuyor.

İstihbarat servisleri, bu yasadışı ticaretten
sağlanan kara paralarla MED-TV’nin kurulduğunu belirten belgeleri Belçika
makamlarına verince, PKK’ya karşı ılımlı tavrıyla dikkat çeken bu ülkede bir
anda dengeler değişmişti. MED-TV yöneticileri, kuruluş sırasında kullanılan 500
milyon Belçika Frangı tutarındaki paranın kaynağını bir türlü açıklayamadılar. Bu
arada PKK’nın kara paralarının aklanmasına 2 Belçika vatandaşı aracı oluyordu.
Özel Büro’nun sorgulamasından sonra alınan bilgilere göre PKK, yasadışı
kazançlarını MED-TV’nin yanısıra Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki uydurma bir finans
şirketi aracılığıyla aklamaya çalıştığı anlaşıldı.

Yine bir Kanadalı işadamı, 1996 başında Kıbrıs
Rum Kesimi’nden getirmeye çalıştığı 13 milyon DM ve 5 milyon İsviçre Frangı’nı
FATF üyesi Lüksemburg’daki Banque Continentale’da aklamaya çalışınca yakayı ele
vermişti. Banque Continentale, Kanadalı işadamından bir başka kara para
aklayıcısı kişiyle ilişkisinden şüphelenerek polise ihbar etmişti. Kanadalı
işadamı, daha sonra mahkemede alacağı komisyon karşılığında akladığı parayı
MED-TV’ye aktaracağını kabul etmişti. Lüksemburg Polisi, kara paranın kaynağı
konusunda yaptığı incelemede, sözkonusu paranın Avusturyalı bir işadamı
tarafından Kıbrıs Rum Kesimi’ne getirildiğini öğrenmişti.

Ayrıca, 1992 Ocak ayında İspanya’da
gerçekleştirilen bir operasyonda terör örgütü PKK’ya gelir sağlamak için
uyuşturucu kaçakçılığı yapan 2 kişi yaklaşık 2 milyon dolar değerinde eroin ve
60 bin dolar para ile yakalandılar. İspanyol polisinin büyük bir titizlikle bir
yıl sürdürdüğü izleme sonucu yakalanan Abdullah Keçeciyan ve Veci Kahveci’nin
eroin ticaretinden elde ettikleri parayı silah alımında kullanabilmesi için
teröristlere ulaştırdığı, İspanyol polisi tarafından açıklanmıştır.

Uyuşturucu kaçakçılığından terör örgütü PKK’nın
1990 yılındaki payı, 300-400 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır.

KÜRT MAFYASI UYUŞTURUCU TRAFİĞİNE YÖN VERİYOR

Avrupa’da yaşayan ve çoğunluğunu Kürt
kökenlilerin oluşturduğu Türkiyeli gruplar uyuşturucu trafiğini elinde tutuyor.
İdeolojiler farklı olsa da çıkarda birliktelik var. Başka yerde bir araya
gelmeyen Kürtler ve Türkler beraber hareket ediyor. Eğer pazara girmeye çalışan
rakip bir oluşum varsa işbirliğine gidiliyor. Mesela, İngiltere pazarına
girmeye çalışan Arnavut mafyasına karşı ortak hareket ediyorlar. İngiltere,
eroinin en pahalı olduğu ülke. Pahalı olması, bu ülkenin uyguladığı sıkı
güvenlik politikası ve yakalanması durumunda satıcıya verilen astronomik hapis
cezalarından kaynaklanıyor.

Yılda 250 milyon paundluk uyuşturucu sokuluyor
bu ülkeye. Bütün eroin piyasası Türk-Kürt işbirliği ile kontrol edilirken
kokain Kolombiyalıların, esrar ise Kuzey Afrikalıların denetiminde.
İngiltere’de 15 bin ile 23 bin sterlin arasında olan eroin fiyatı son
kullanıcıya ulaştığında kilosu 100 bin sterline fırlıyor. Normal şartlarda
hayal bile edemeyeceği paraları bir seferlik işte kazanabilen Kürt gruplar bu
sektörü bırakmak istemiyor.

Sanıkların çoğu Türk ya da Kürt olunca çok
sayıda Türk avukatın uzmanlık alanı bu konu oluyor. İngiltere’deki ceza
avukatlarından sadece Cemil Gürsel’in elindeki davaların toplamı 28 milyon sterlin
ediyor. Kürt ve Türk mafya ayrımı en azından resmi makamlar tarafından dile
getirilmiyor. Tamamı “Turkish Mafia” olarak adlandırılıyor. Eroinin
ülkeye getirilmesi işini, başında birkaç Kürt ailenin olduğu Türkiyeliler
yapıyor. Sokaklara dağıtımı ise Kolombiyalılar başta olmak üzere Afro Karabian
olarak adlandırılan grup yapıyor. Buna rağmen belli bölgelerin dağıtımı tamamen
Kürtlerin elinde. Mesela İskoçya’da son kullanıcıya dağıtımı Kürtler yapıyor.

Sokak boyutunda ise PKK ve Baybaşin ailesinin
ismini kullanan çok sayıda sokak çetesi var. Kendilerine ”Wood Green’in Kürt
Bulldogları”, ”Tottenham gençleri” ve ”Bombacılar’ gibi isimler takan
çetelerin en büyük hedef kitlesi Kürt gençler. Gerek ağızlarının sıkı olması
gerek feodal yapıdan kaynaklanan sağlam ilişkiler yüzünden aralarına ajan
giremiyor. Bu sebeple uyuşturucu dağıtıcılarının ana hedefi Kürtleri elde
tutmak. Karşı çıkanlar ya pasifize ediliyor ya da ‘uyarılıyor’. Uyarılanlardan
biri Londra Halkevi Müdürü İbrahim Doğuş. Kürt gençleri uyuşturucu
satıcılarının kuryesi olmaktan kurtarmak isteyen Doğuş ayağından vuruldu. Bütün
engellemelere rağmen bugün yaklaşık bin Kürt-Türk uyuşturucu suçundan İngiliz
cezaevlerinde yatıyor.

Para aklama ve cinsel suçlar ikinci sırada
geliyor. Kimse resmi olarak kanıtlayamıyor; fakat yasadışı örgütlerden elde
edilen yüklü paralarla iş yerleri alınıyor, buralar Kürt mültecilere uygun
şartlara veriliyor. Bu yöntemle hem para aklanıyor, hem düzenli gelir elde
ediliyor hem de örgüte sempatizan toplanabiliyor.

Polis Kasım 2002’de Harringey’e büyük bir
operasyon yaptı ve yüzlerce kişiyi gözlem altına aldı. Hatta sokakları
kameralarla donattı. Aylarca iz süren Scotland Yard polisi Kuzey Londra’daki
bazı adresleri bastı. Normal şartlarda silah taşımayan İngiliz polislerinin
yanında SO19 adı verilen özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 550
polis ev ve iş yerleriyle dernekleri bastı. Silahlar, uyuşturucular ve sahte
pasaport yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Keşfedilen bir hücre
polisi bile şaşkına çevirdi. Çünkü tek odalı bir dairenin gizli bölmesinde
işkence odası ortaya çıkartıldı. Scotland Yard’a göre burası haraç vermeyi
reddeden esnafların çengellere asılıp elektrikle işkence edildiği yerler. Yine
aynı polis kaynaklarına göre çevrede 250 kişilik sokak çeteleri var.

KÜRT MAFYASI ROMANYA’DA

Kürt mafyasının etkili olduğu bir diğer ülke
ise Romanya. Avrupa’ya kaçışlarda üs olarak kullanılan bu ülkede uyuşturucunun
yanında insan kaçakçılığı en çok yapılan iş. Romanya’nın geniş düzlükleri, Bulgaristan
üzerinden kolay geçiş yapılabilmesi bu ülkeyi Kürt mafyası için önemli kılıyor.
Esnaflardan haraç almak da en sık görülen yöntem. Romanya’da başta uyuşturucu
ve silah kaçakçılığı olmak üzere çeşitli yasadışı faaliyetleri bulunan PKK ve
bu ülkedeki Türk şirketlerinin büyük bölümünden haraç topluyor. PKK,
Romanya’daki 4 binin üzerindeki kayıtlı şirketin yaklaşık yüzde 90’ından haraç
alırken, Avrupa’ya transit geçiş yapan Türk TIR şoförlerinden psikolojik baskı
ve tehdit ile para topluyor. Özellikle Bükreş çevre yolundan geçen TIR
şoförlerinden bu yolla para alan bölücü terör örgütünün Romanya’da, Mezopotamya
Kültür Derneği ve Şark İşadamları Derneği adı altında legal olarak faaliyet
gösterdiği; insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı konularında yasadışı yollara
başvurduğu biliniyor. Sadece İngiltere’de 2003’te 8 milyon sterlin toplayan
PKK’nın tüm Avrupa genelinde yıllık topladığı haraç ve bağışların toplamının 50
milyon Euro’ya yaklaşmıştır.

PKK’NIN TV YAYINLARI

YAYIN ADI                              :      
MEDYA TV

YAYINA BAŞLAMA TARİHİ     :      
31 TEMMUZ 1999

YAYIN YERİ                            :       BELÇİKA – DENDERLEEUW BRD STÜDYOSU

KAPSAMA ALANI                    :       AVRUPA, TÜRKİYE, ORTADOĞU, RUSYA

YAYIN FREKANSI                   :       HOT BIRD 4.13 DOĞU UYDUSU (TRANS NO :
117, FREKANS : 10.845 – 10853)

YAYIN PERİYODU                  :       13:00 – 02:00

 

YAYIN ADI                              :       MEZOPOTAMYA TV

YAYINA BAŞLAMA TARİHİ     :      
19 HAZİRAN 2000

YAYIN YERİ                            :       DANİMARKA KİRALIK STÜDYO

KAPSAMA ALANI                    :       AVRUPA, TÜRKİYE, ORTADOĞU, RUSYA

YAYIN FREKANSI                   :       HOT BIRD 4.13 DOĞU UYDUSU (TRANS NO :
117, FREKANS : 10853)

YAYIN PERİYODU                  :       08:00 – 12:30

 

YAYIN ADI                              :       C TV

YAYINA BAŞLAMA TARİHİ     :      
12 MAYIS 1999

YAYIN YERİ                            :       BELÇİKA DENDERLEEUW BRD STÜDYOSU

KAPSAMA ALANI                    :      
AVRUPA, TÜRKİYE, ORTADOĞU, RUSYA

YAYIN FREKANSI                   :       HOT BIRD 4.13 DOĞU UYDUSU (TRANS NO :
117, FREKANS : 10.845 – 10853)

YAYIN PERİYODU                  :       06:00 – 07:00

PKK’NIN GAZETE VE DERGİLERİ

• AKIN KURDISH NEWS

• AVAŞİN

• AXİNA WELAT

• BAWERİ

• DENGE XWENDEWAN

• DRUJBA

• FONİ TON KÜRDİSTAN

• JİNA SERBİLİND

• KONGRE

• KÜRDİSTAN

• KÜRDİSTAN İRO

• KÜRDİSTAN REPORT

• KÜRDİSTAN RENDBRIEF

• KÜRT KONSEYİ BÜLTENİ

• LALİŞ

• LEKOLİN

• MEZOPOTAMYA’NIN SESİ

• ÖZGÜR POLİTİKA

• ROJA KÜRDİSTANE

• RONAHİ

• SERXWEBUN

• STERKA CİWAN

• STONE RODİNİ

• ZÜLFİKAR

• KÜRDİSTAN NEWS

• NYHEDS BREV VE DOSYA DERGİSİ

PKK’NIN İNTERNETTEKİ BÜROLARI (PALMTALK
ODALARI)

• kurdistan. K U R D I S T A N –united

• Qolka S/LAND kudayasho mudan hambalyo s/land
viva

• Kurdistan **Chaxanay**Trr Tss Tss [ HKK ]

• Kurdistan.-*^^*-. Era Dengi Kurdistan e
.-*^^*-.

• Kurdistan***Chaixanay*hawleryakan^*^

• qolka 
Majeerteen VS Mariixaan

• qolka,aqyarta.inta,iskaftan.tagano.kubaashalan.

• * Denge Azadi 
(())  Ozgurlugun Sesi *

• Kurdler-Apocu-Kemalist Guruh Ve Turkler

• qolka ma jiraa jaceyl mase waa la isku
daneystaa

• djib doorashadi somaliland wlc all

• Kurdistan+^^*+ Hawler+*+ ShaRii+*+ DeRiiNm
+^^*+

• kocka*kec*u*xortein*ezidiya

• kusdistan**Slemany.*.Shary*.*Halmato.*.Qorbany**

• Kurdistan*^^* Kech u Kurani *RomanS*

• kochka zaxoka dir

• Kocka Kurdistane

• kurdistan+*+Boki+*0*+Sharana+*0*+Sulemany+*

• qolka(macmacan_xamar_cade)welcom

• Ahmet_Kaya_Ve_Dostlari

• iran khouzestan bakhtiari

• kocka ((*+*+Ezidxana+*+Kuristane*+*+)) Lalish

• Kurdistan@Rojihelat@Mehabad@Shari,Shirinm

• kurdstan_slimani_bahashty _dniya

• Kurdistan:*^^*P E S H R A w*^^* W*^^*
Socialist

• @-@_-K o N Y a K u r T L e r i_@-@_-Z i n D i

• Afg_Khaateraat e Zindagi Bacha Wa
Dokhtara*Altal*

• K U R D I S T A N A … min

• Kocka gele . . . K u r d i s t a n

• Kurdistan ** Kurdistan iXoshawestan *W*
azezan

• Kocka*..*Kurdistan*..*Welate*..*Kurda*..*

• KURDISTAN*dashti*bitwn*hawargay*dlan

• Kurdistan+*+zhwani +*+xoshaueste *U* zame
*ashqan

• kurdestan_rojhalat_kermashan_dalahoo

• kurdstan//.je zhwani azizanw xoshawestan

• Kocka Kurdistane ( Lawan )


ÖZEL BÜRO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir