Mithat IŞIK : Gayri Nizami Harp Teknikleri
ve Taliban’ın Başarısı


Gayri Nizami
Harp (GNH):


 • Düzenli
  ve büyük birlikler yerine küçük ve hareketli birliklerle düşmanı
  yıpratmak, moralini bozmak, kayıplar verdirmek için yapılan bir savaş
  şeklidir.
 • Bir başka
  tarifi de şu şekilde yapılabilir. Silahlı kuvvetlerle müşterek ve onun
  emrinde savunma stratejisi içinde ülkenin bir parçasının işgaline mani
  olmak, şayet ülke işgal edilirse kurtarılmasını sağlamak, taarruz
  stratejisi içinde düşman gerisinde taarruz kuvvetlerine yardım etmek üzere
  gayri nizami kuvvetlerin yaptığı harekâttır. GNH klasik harbin dışında
  kalan harp harekâtını ihtiva eder. Yakın tarihimizde Güney Vietnam’da
  ABD’nin Kuzey Vietnam’a karşı kaybettiği savaş. Kuzey Vietnam’ın,
  kendisinden sayı ve eğitimce üstün ABD silahlı kuvvetlerine karşı
  uyguladığı savaş taktik ve teknikleri GNH olarak nitelendirilir. İkinci
  Dünya Savaşı’ndan sonra uyanan milletler kurtuluş mücadelelerini GNH
  taktik ve teknikleri uygulayarak yapmışlardır. SSCB işgaline karşı Afgan
  gerillalarının (mücahitlerinin) sürdürdüğü ve kazandığı mücadele bir GNH
  mücadelesidir.
 • GNH,
  düşman ülkede veya düşmanın işgal etmiş olduğu bir ülkede hâkim otoriteyi
  yıkmak ya da zayıflatmak, harekâtını engellemek ve bölgeye sahip olmak
  maksadıyla halkın kuvveti ve desteği ile yapılan askeri, siyasi ve
  iktisadi hedeflere yönelen harekâttır. Afganistan’da Taliban’ın
  mücadelesini buna örnek olarak verebiliriz.


GNH
Kuvvetleri:


 1. Gerilla
 2. Yeraltı Teşkilatı
 3. Yardımcı Kuvvetler
 4. Özel Kuvvetler 


 1. Gerilla:
  Gayri Nizami Harpte düşmanla silahlı mücadele yapılırken, genelde arazide
  ihtiyaç hâlinde meskûn mahalde en önemli silahlı güçtür. Gerilla GNH
  unsurlarının aynı zamanda en genç ve etkili savaşçılarından oluşur.


Gerilla
güçleri (birlikleri) savaştan önce çekirdek bir kadro olarak oluşturulur. Özel
kuvvetler tarafından eğitilir. Barış zamanında sorumluluk alanları belirlenir.
Sorumlu olduğu alanda esas, yedek ve değiştirme gerilla üsleri tespit edilir.
Çekirdek kadronun silah, mühimmat ve teçhizatı sorumluluk alanında oluşturulan
gizli depolarda depolanır. Ülkenin işgal edilmesi ile birlikte verilecek olan
bir talimatla bütün gerilla birlikleri sorumluluk alanlarına çok gizli bir
şekilde hareket ederler ve liderlerinin emrine girerler. Her gerilla birliğinin
bir ismi vardır. Bu isimleri genellikle ülkenin tarihindeki önemli
şahsiyetlerden, coğrafi bölgeler ve savaşlardan alırlar. Gerillanın resmi bir
kıyafeti vardır. Gerillalar silahlarını açıkta taşırlar. Belli bir tanıtma
işaretleri vardır. Bu işaretler genellikle rozet ve amblemler şeklinde göğüs ve
kollarında taşırlar. Gerillalar savaş hukukuna dâhil olup esir alındıklarında
savaş esiri muamelesi görürler.


Gerilla
birlikleri düşmanla mücadele devam ederken zamanla bir kartopu gibi büyürler.
Gerillanın savaşçı kaynağını yeraltı teşkilatı oluşturur. Yeraltı teşkilatı
meskûn mahalde düşman kuvvetleri ile gizli bir şekilde mücadele ederken bu
mücadelede açığa çıkanlar düşmana esir olmamak için bölgelerindeki en yakın
gerilla birliğine katılırlar ve gerillanın belli bir süre kontrolü altında
tutulurlar. Bunun nedeni de düşman tarafından kullanılabilme ihtimalidir.
Güvenilir olduğuna inandıktan sonra yemin ettirilip gerilla olurlar.


Gerillanın
uygulayacağı değişmez prensipler:


 • Düşman güçlü ise ve saldırıyorsa kaybol
 • Düşman savunuyorsa rahat verme
 • Düşmanın zayıf tarafını tespit ettiğin anda taarruz ederek onu yok et
 • Uzun soluklu bir mücadele için daima hazır ol ve halk desteğini kaybetme


 1. Yeraltı
  Teşkilatı: İşgal edilmiş meskûn mahallerde (şehir, kasaba, mahalle, köy)
  GNH faaliyetlerini icra etmek üzere oluşturulmuş ve teşkilatlandırılmış
  GNH’nin görünmeyen yüzüdür. Meskûn mahallerde yaşayan halktan oluşur.
  Yeraltı teşkilatı mensuplarında meslek ve cinsiyet ayrımı yoktur.


 • Gizli harekât teknikleri uygular.
 • Hücreler hâlinde üzüm salkımı şeklinde teşkilatlanır.
 • Her hücre bir lider dört hücre elemanı olmak üzere beş kişiden oluşur.
 • Meskûn mahalin büyüklüğü ve küçüklüğü hücre sayısını etkiler.
 • Hiçbir hücre elemanı diğer hücre elemanını tanımaz.
 • Hücre liderleri mahalle liderlerine bağlıdır. Emirleri mahalle
  liderinden alırlar.
 • Mahalle liderleri ilçe liderlerine, ilçe liderleri il liderlerine, il
  liderleri de bölge liderlerine bağlı olarak faaliyet gösterirler.
 • Yapılacak eylemin büyüklüğüne göre hücre sayısı artar.
 • Gizli haberleşme teknikleri ile haberleşirler. Haberleşmede canlı veya
  cansız haberleşme vasıtaları kullanılır.
 • Her haberleşme ve buluşmada bir sonraki buluşma yeri günü ve saati
  kararlaştırılır.
 • Liderle konuşmada lider tanınmak istemiyorsa bir perde gerisinden
  konuşur.
 • Her yaş grubundan insan yeraltı teşkilatının üyesi olabilir.
 • Düşmanın tespit ettiği yeraltı elemanı açığa çıkacağını anladığı an en
  yakın gerilla birliğine katılarak gerilla olur.
 • Yeraltı teşkilatının adamları gündüz külahlı gece silahlıdır.
 • Sorumluluk alanlarında emirle sabotajlar, fert olarak veya toplu
  olarak işgal güçlerine karşı sivil itaatsizlikler yapılmasını planlayıp
  icra ederler.
 • Çalışmalarda önce emniyet sonra verim esastır.


 1. Yardımcı
  Kuvvetler: Yardımcı kuvvetler de hücre şeklinde teşkilatlanırlar.
  Gerillanın ve yeraltı kuvvetlerinin ikmal, iaşe ve barınmalarına yardımcı
  olurlar. Bölgede yaşayan her yaş ve cinsiyetten sivillerden oluşurlar.
  Çoğunluğunu orta yaş ve üstü gruplardaki insanlar teşkil eder. Sorgulama
  ve sorguya mukavemet konusunda eğitim alırlar. Haberleşmelerini yüz yüze görüşerek
  veya haberciler kullanmak suretiyle yaparlar. Canlı veya cansız posta
  kutularını kullanarak da haberleşme yaparlar. Çalışmalarında önce emniyet
  sonra verim esas alınır.
 2. Özel
  Kuvvetler: GNH’nin esas ve en önemli unsurunu oluştururlar. Komando kursu,
  paraşüt kursu, GNH kursu, terör ve antiterör kursu, sualtı kursu, koruma
  kursu, yaz dağı kış dağı ve kayak kursları, sorgulama ve sorguya mukavemet
  kursu, ilkyardım kursu ve timdeki görevine göre uzmanlık kursu olmak üzere
  değişik kurslardan geçerler. Değişik zamanlarda gördükleri bu kursların
  toplamı yaklaşık iki buçuk yıl sürer. Bir özel kuvvet mensubu özel
  kuvvetçi olduktan sonra özel kuvvetlerde asgari sekiz-dokuz yıl görev
  yapmalıdır.


Özel
Kuvvetlerin Görevleri


 • Karadan, havadan, denizden uzun mesafeli sızmalar yaparak düşmana ait
  stratejik hedefleri tahrip etmek.
 • Düşman derinliklerinde tahrip ve sabotaj görevleri icra etmek.
 • Kritik dost personeli kurtarıp kaçırmak.
 • Düşmanın kritik personelini kaçırmak.
 • Düşman derinliklerinde istihbarat elde etmek.
 • Yerel güçleri teşkilatlandırmak, teçhiz etmek, eğitmek ve onları
  yöneterek savaştırmak.
 • Düşman derinliklerindeki kritik hedeflerin koordinatlarını tespit
  etmek. Uçaklara hedef tarif etmek (İHK görevi icra etmek.)
 • Dost gerilla birliklerini eğitmek.
 • Ülkenin GNH teşkilatının oluşturulmasını sağlamak ve ilgili personele
  GNH eğitimi vermek.
 • Gerillanın kullanacağı esas yedek ve değiştirme üs bölgelerini seçmek.
 • Hedef ülkede yerel güçlerin ve işgal edildiğinde ülkesinde gerillanın
  ihtiyaç hâlinde havadan, denizden ve karadan ikmalini yapmak.


Gayri Nizami
Harp Taktik ve Teknikleri


 • GNH’nin sorumluluğu silahlı kuvvetlere aittir. Silahlı kuvvetler yoksa
  gayri nizami harp kuvvetlerinin yönetimini merkezi idare üstlenir. Türk
  Kurtuluş Savaşı’nda GNH’nin hedefi askeri strateji içinde tayin ve tespit
  edilmiştir.
 • GHN’nin her unsuru kendi görev tanımına uygun taktik ve tekniklerini
  uygular ve ona göre teşkilatlanır. Genel olarak uygulayacağı teknik ve
  taktikler gizli harekâttır. GNH’nin bütün unsurları için değişmeyen
  prensip hayatta kalmaktır. Bu nedenle önce emniyet sonra verim prensibini
  unutmamak değişmez kuraldır.
 • GNH mücadelesinde liderler askeri, siyasi, ekonomik, sosyal ve idari
  cepheleri bulunan bu tür harekât için ayrıca yetiştirilmelidir.


Genel olarak
uygulanan GNH teknikleri şu şekilde sıralanabilir:


 • Düzenli ordulara karşı ciddi asimetrik tehdit oluşturmak.
 • Dinamik manevra kabiliyetine sahip olmak ve devam ettirmek.
 • Düşmanı yıpratarak moralini bozmak.
 • Halkın desteğini kazanmak ve bu desteği devam ettirmek.
 • İdeolojik, sosyolojik ve medyatik olarak halk desteğini sağlamak.
 • Gayri nizami savaşı destekleyecek ideolojiyi çok iyi belirlemek.
  Savaşların genellikle siyasi, ırki, mezhep, din ve parti gibi kimliksel
  nitelikler için yapıldığını unutmamak.
 • Her kademede düşman hakkında istihbarat toplamak.
 • Gerektiğinde küçük birlikler halinde düşmanın içine sızarak bilgi
  toplamak ve bu bilgilerin ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak.
 • Düşman üzerinde şok etkisi ve psikolojik baskı yaratacak pusu ve
  baskınlar yapmak.
 • Düşmana karşı yapmış olduğu başarılı eylemleri medya yolu ile halka
  duyurarak halkın moralini yüksek tutmak ve kurtuluş için halka umut
  vermek.
 • Düşmanın çocuklara, kadınlara, yaşlılara yaptığı baskıları ve
  zulümleri halka duyurmak ve anlatmak suretiyle halkta düşmana karşı kin ve
  nefret duygularını körüklemek.
 • GNH unsurlarını meşrulaştırmaya çalışmak. Böylelikle uluslararası
  hukuk açısından tanınırlık ve muhataplık sağlamak.
 • Hem saldırı hem de savunma taktik ve tekniklerini en iyi şekilde
  uygulamak ve aşağıdaki üç prensibi daima uygulamak.


 1. Düşman
  güçlü ise ve taarruz ediyorsa kaybol
 2. Düşman
  savunuyorsa rahat verme
 3. Düşmanın
  zayıf tarafını bulduğun anda taarruz et


 • Uzun
  soluklu mücadele için GNH unsurlarının ve halkın direniş ve mücadele
  iradesini güçlü tutmak.


TALİBAN’IN
BAŞARISI


ABD’nin 7 Ekim
2001’de Afganistan’da El Kaide ve Taliban’a karşı terörle mücadele adı altında
başlattığı operasyonun üzerinden 18 yıl geçti. ABD tarihinin en uzun süreli
savaşında Afganlara karşı savaşı kaybetti.


Oysaki ABD
güçleri ve Kuzey İttifakı olarak adlandırılan Afgan müttefikleri 2001 yılında
Kabil’e girdiğinde halk tarafından kurtarıcı olarak algılanmışlardı. Ancak
şimdi baktığımızda 18 yılı geride bırakan savaşta Taliban neredeyse ülkenin
yarıdan fazlasında kontrolü ele geçirmiş durumdadır. Şu anda Afganistan’da
güvenlik son derece kötü ve Afgan halkı bu durumun birinci sorumlusu olarak
Amerikalıları görüyor.


Şu anda ABD
işgali Afgan halkını bıktırmış durumda. ABD’nin Afganistan işgali ülkede
eğitimsizlik, işsizlik, ümitsizlik ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirdi.
ABD Afganistan’da halkın desteğini tamamen kaybetmiş durumda. Oysaki GNH’de
kazanmak için en önemli prensip halkın desteğini kazanmaktır. Halkın desteğini
kazanamayan mücadeleyi de kazanamaz. ABD şu an kaybetmiş durumda ve Taliban ile
görüşmeler yapıyor.


ABD’nin
Afganistan’da yaptığı hatalar Taliban’ın kazanmasına sebep olmuştur. Diğer bir
deyişle ABD’nin kaybetme sebepleri Taliban’ın kazanma başarısının nedenlerini
oluşturmuştur.


ABD’nin
yaptığı hataları şu şekilde sıralayabiliriz:


 • Operasyonun başlangıç tarihi yanlıştır. ABD operasyonu 2001 yılının
  Ekim ayında başlatarak hata yapmıştır. Bu nedenle yeterli hazırlık yapamamıştır.
 • Kullanacağı yerel güçlere yeterli eğitimi verememiştir.
 • ABD özel kuvvetlerinin tutum ve davranışları yerel güçler tarafından
  kabul görmemiştir. Yerel güçler ABD özel kuvvetleri emrinde savaşmaya pek
  istekli olmamıştır.
 • Lider kadroya nokta operasyonları yapmak için yeterli istihbarat temin
  edememiştir.
 • Operasyon güçlerinin vazifesinin ne olduğu açık ve net olarak ifade
  edilememiştir.
 • Afganistan arazisinin El Kaide ve Taliban’a sağlayacağı avantajlar iyi
  analiz edilememiştir.
 • ABD Irak’taki yorgun ve bıkkın güçlerini Afganistan’da kullanarak hata
  yapmıştır.
 • ABD Taliban savaşçılarını Irak ordu güçleri gibi değerlendirerek hata
  yapmıştır.
 • Afgan arazisinin GNH kuvvetlerine sağladığı avantajları iyi analiz
  edememiştir.


Bütün bu
nedenler ABD’nin kaybetmesinin en önemli sebeplerini oluşturmuştur.


 1. Harekâtın
  Başlangıç Tarihi Yanlıştır


Harekâtın
başlangıç tarihi olarak Ekim ayının seçilmesi ile ABD kışı önüne almıştır.
Hâlbuki yabancı bir ülkede GNH kuvvetlerine karşı icra edeceğiniz operasyonda,
bu kuvvetler üzerindeki baskıyı sürekli kılmak için operasyonun başlangıç
tarihi bahara yakın olmalıdır. Doğru tarih bence 2002 Mart olmalıydı. Eğer Mart
ayında operasyon başlamış olsa idi


 • Yeterli istihbarat elde edilirdi.
 • Yerel güçler daha iyi eğitilmiş olurdu.
 • Irak’tan yorgun gelen ABD güçleri yeniden teşkilatlanmak ve dinlenmek
  için zaman kazanmış olurdu.
 • Harekât dağlık arazi kesiminden başlatılarak Taliban’ın barınma, ikmal
  ve gizlenme bölgelerinin büyük bir kısmı kontrol altına alınmış olurdu.
  Harekâtın Ekim ayında başlatılması böyle bir harekâtın yapılmasını
  önlemiştir. Oysaki Taliban’ın esas gerilla üsleri Torabora Dağları ve
  uzanımı hattında idi.
 • Silah, mühimmat ve yiyecek depoları da dağlık bölgede bulunuyordu.
  Operasyonun başlaması ile kışın gelmesi Taliban’a durumu daha iyi
  değerlendirmesi, düşmanın imkân ve kabiliyetlerini daha iyi analiz etmesi
  yönünde büyük avantaj sağlamıştır.


 1. Vazife


ABD’nin
Afganistan operasyonunda ordusuna verdiği vazife açık ve net değildir. ABD
güçlerinin vazifesi neydi?


 • El Kaide lideri Usame Bin Ladin’i yakalamak mı?
 • Afganistan’da kendisine müzahir bir otorite oluşturmak mı?
 • Afgan ordusunu oluşturmak, eğitmek ve teçhiz ederek Taliban’a karşı
  kullanmak mı?
 • Yoksa Irak’taki gibi kaos ortamı oluşmuş bir Afganistan yaratmak
  mıydı?


Şu anda
baktığımızda başardığı tek şey kargaşa ve kaosa sürüklenmiş bir Afganistan
yaratmış olmaktır.


 1. Arazi


 • Afganistan arazisi Irak arazisi gibi değildir.
 • Afganistan arazisinin büyük bir kısmı sarp ve dağlık bir yapıya sahiptir.
 • Afganistan arazisi nizami güçler harekâtından ziyade GNH kuvvetlerine
  uygun bir arazidir.
 • ABD ordusu araziden faydalanamamıştır.
 • Afganistan arazisi nizami birliklere,


 1. Uygun gözetleme imkânı sağlamaz.
 2. Uzun mesafeli ateş etme olanağı vermez.
 3. Nizami birliklerin harekâtına uygun yaklaşma imkânı sağlamaz.
 4. Nizami birliklerin harekâtını engelleyen, geciktiren bir yapıya
  sahiptir.


Ancak GNH
kuvvetlerinin yapacağı gerilla savaşına çok uygun ve adeta gerilla savaşı için
oluşmuş bir coğrafyadır. Taliban da bildiği ve tanıdığı bu araziyi ABD ordusuna
karşı etkili bir silah olarak kullanmıştır. Taliban SSCB işgalinde Rus
askerlerine karşı verdiği gerilla savaşında araziyi çok daha iyi etüt etmiştir
ve bunu da ABD askerlerine karşı etkili bir şekilde kullanmıştır.


 1. Halkın
  Desteğini Kazanmak ve Kaynakları Kontrol Altına Almak


ABD ordusu
halkın desteğini kazanamamıştır. Çünkü


 • Ayrı bir din ve uyuşmayan örf ve adetler
 • Sivil halka karşı ABD askerlerinin disiplinsizliği ve şiddeti
 • Halkın namus ve ırzına tecavüz olayları
 • Meskûn mahal kontrollerinde ve operasyonlarda hedef göstermeden
  ateşlenen silahlar
 • Bölge halkının lisanını bilmediği için halk ile ilişki kuramaması ve
  korkunun artırdığı şiddet nedeni ile suçsuz kadın, çocuk ve yaşlı birçok
  insan hayatını kaybetmiştir.
 • Bütün bu ve benzeri olaylar halkın her geçen gün ABD askerine karşı
  olan kin ve nefretini artırmıştır.


Bu durum
Taliban için büyük bir avantaj olmuştur. ABD ordusunun halka yaptığı yanlışlar
Taliban tarafından çok iyi değerlendirilmiş ve kullanılmıştır.


ABD tarafından
Afgan halkının savaşma azim ve iradesi iyi analiz edilememiştir. Harekâtın
planlanandan uzun sürmesi ABD ordusunda bıkkınlık ve yılgınlık yaratmıştır. ABD
askerlerini dinlendirmek, eğitimlerini tazelemek için bir rotasyon
uygulayamamıştır.


ABD’nin
güvendiği teknoloji sarp Afganistan arazisinde pek de başarılı olamamıştır.


Araziyi ve
gerilla savaş taktiklerini çok iyi uygulayan Taliban’ın kurduğu pusular,
baskınlar ve tuzakladığı mayınlar ABD ordusuna büyük zayiatlar verdirmiştir.


ABD’nin zırhlı
araçları, tankları, topları yol güzergâhlarından hareket etmek zorunda kaldığı
için birçoğu tahrip olmuş, kullanılamaz hâle gelmiştir. Ölen ABD askerlerinin
cenazelerinin ABD’ye gitmesi sivil toplum kuruluşları ve ailelerin savaşı
protesto etmesine neden olmuştur. Siyasi otoriteye baskıyı artırmıştır.


ABD’nin
uyguladığı yanlış stratejisini, insanların kaşık yerine bıçakla çorba içmeyi
tercih etmesine benzetebiliriz. Neticede yaptığı hatalar ABD’ye Afganistan’da
da kaybettirmiştir.


Taliban kendi
toprakları için savaşırken ABD ordusu amaç ve gayeden yoksun olması Taliban’ın
kazanmasına sebep olmuştur.


ABD Taliban
ile masaya oturmaya razı olmuştur.


GNH kuvvetleri
nizami ordulara karşı yine kazanmıştır.