Sultan V. Murad‘ın
Masonluğu ve Masonlar tarafından tekrar tahta çıkışı


KAYNAK : https://www.milligazete.com.tr/haber/1134484/sultan-vmuradin-masonlugu-ve-masonlar-tarafindan-tekrar-tahta-ci


Sultan V. Murad iyi
eğitim almış, Batıyla ünsiyet kesbetmiş bir şehzadeydi. Sultan Abdülmecid‘in
büyük oğlu olması hasebiyle tahtın en büyük varisçisiydi. Hatta bu yüzden pek
çok evlilik yapmış kırktan fazla çocuğu olmuş olan babası Sultan Abdülmecid
daha 38 yaşında hastalıkla pençeleşip acılar içerisinde kıvranırken, onun
yerine geçme hayalleri kurmuştu. Bu nedenle babasının kendisini değil de amcası
Sultan Aziz‘i tahta varis yapmasına pek öfkelenip, sindiremediği pek çok
kaynakta doğrulanmaktadır. Yine bu doğrultuda Abdülhamid‘in hatıratında
babaları hasta iken ona çok kızıp, hastalığı sırasında hiç ziyaret etmediği,
onun davetlerine aldırmadığı anlatılır. Amcası Sultan Abdülaziz‘in on beş
yıllık saltanatı sırasında kendisini tahta hazırladığı, tahta geçmek için bazı
girişimlerde bulunduğu yine kaynaklarda belirtilir.


Fakat gelin görün ki,
Şehzade Murad‘da, Ispartalı Eşekçibaşı Ahmed‘in oğlu olan Hüseyin Avni Paşa ve
avanesi diğer paşaların amcası Sultan Aziz‘i korkunç bir şekilde katlettikleri
haberi akıl  hastalığına varan ciddi korkular uyandırır. Tahta geçse de
kendinde değildir. Nitekim taht süresi de 93 günle sınırlı kalır. Tahtan
indirilip yerine Sultan II. Abdülhamid, Padişah olur. Sultan V. Murad‘da
ömrünün sonuna kadar Çırağan Sarayı‘nda hapis hayatı yaşar ve orada vefat eder.


Sultan Murad‘ın kötü bir
hususiyeti de Mason locasına üye olmasıdır. Bu nedenle Sultan II. Abdülhamid‘in
tahtan indirilmesi için iki kez girişimde bulunulur. İlk girişim Ali Suavi
tarafından gerçekleştirilir. İhtilalcı Ali Suavi de daha sonra adı “Yedi
Sekiz Hasan Paşa”ya çıkacak olan bir asker tarafından baskın sırasında başına
yediği odun parçasıyla öldürülür ve V. Murad‘ı tekrar tahta çıkarmak için
başlatılan isyan bastırılır.


Ne var ki, V. Murad ve
çevresindekiler tekrar onu tahta çıkarmak sevdasından bir türlü vazgeçmezler.
Bu kez Masonların desteğinde başka bir girişimde bulunurlar. Annesi Ferahfeza
Sultan bu girişimin öncülüğünü yapar. Sultan Murad‘ın kız kardeşi Seniha Sultan
da, anne Sultan‘ın en büyük destekçisidir.


V. Murad‘ın daha şehzade
iken onun en büyük sırdaşının Seniha Sultan olması Ağabeyi Murad‘ı tahta
çıkarmak için bir başka amildir. Şehzade Murad, Mason olduğunu ve Masonluğun
mahiyetini hanedan azasından olan kardeşi Seniha Sultan‘a bütün teferruatıyla
anlatmaktan kaçınmamış olması aradaki yakınlığı ve güveni göstermesi açısından
oldukça önemlidir.


İşte Sultan Murad‘ın
annesi Ferahfeza  (Şevk-efzâ) Sultan ve bacısı Seniha Sultan (Adliye
Nazırı Damat Mahmud Paşa‘nın eşi) ittifak ederek sabık sultanı tekrar tahta
çıkarmak için işbirliği edip yola çıkarlar. Gerisini Mustafa Ragıb Esatlı‘dan
dinleyelim:


“O sırada milletlerarası
Mason localarının İstanbul Locası reisi ve Türkiye Masonlarının Üstad-ı azamı
Kleanti Skalari adında biri idi. Rum ve İtalyan kanının birleşmelerinden doğan
bu adam, Veliahd Murad Efendi‘nin Mason olmasına delalet etmiş ve bu suretle
milletlerarası Mason teşkilatı ilk defa Osmanlı İmparatorluğu hükümdar ailesi
arasına sokulacak ilk adımı atmıştı.


“Veliahd Murad
Efendi Mason olunca, bu milletlerarası Mason teşkilatı için pek sevindirici bir
hadise olmuştu. En büyük İslâm devletinin müstakbel padişahının bahusus
“Halife” unvanı taşıyacağı -manen- İslâmların dinî reisi sıfatını
haiz bulunacak bir hükümdarın Mason olması, Masonluğun ve Masonların küfürle,
dinsizlikle itham edilemeyeceği muhakkaktı. Hatta Müslümanların daha az
tereddütle Masonluğa rağbet edecekleri tahmin ediliyordu. Bunun için Sultan
Murad‘ın cülûsu milletlerarası masonlukta derin sevinçlere sebep olmuş, birkaç
gün sonra şuurunun bozup da üç ay nihayetinde hal‘ edilmesi de büyük keder ve
teessüflere vesile vermişti.


“Milletlerarası
Masonluğun en büyük merkezi İngiltere‘de bulunduğundan ve İngiliz devlet
adamlarından birçoğu da Mason olduklarından Türklerden Mason olanlarda da
Veliahd Murad Efendi padişah olursa Osmanlı – İngiliz münasebetlerinin bir kat
daha iyileşeceğini ve İngiltere‘nin Osmanlı İmparatorluğu‘na karşı çok dost
politika takip edeceğini düşünerek parlak ümitler besliyorlardı.


“İşte Sultan
Murad‘ın saltanat makamına geçmeden evvel gerek memlekette, gerek memleket
dışında hâkim olan bu fikirler, şimdi (Sultan Abdülhamid‘in Adalet Bakanlığını
yürüten Damat Mahmut Paşa‘nın karısı ve V. Murad‘ın küçük kız kardeşi) Seniha
Sultan‘ın zihnini kurcalıyordu. Herhâlde Türkiye‘deki Masonların reisi Kleanti
Skalari veliahdlığından beri pek dostu bulunduğu Sultan Murad‘ın tekrar padişah
olmasını en çok isteyenlerden biri idi. Bu adam, Türkiye Masonluğu dolayısıyla
Avrupa Mason teşekküllerine, bilhassa İngiliz Masonluğuna dayanarak Sultan
Murad lehinde başta İngiltere olmak üzere bazı devletlerin yardımını temin
edebilirdi. Vaziyeti böyle mütalaa eden ve Sultan Murad‘ın tekrar cülûsu için
bu sefer yapılacak teşebbüsün muvaffak olacağını sanan Seniha Sultan, fikrini
Sultan Murad‘ın annesi Ferahfeza Sultan‘a da telkin ederek muvafakatini
almıştı. Şimdi de Kleanti ile temas etmek ve Masonlar reisinin bu husustaki
mütalaasını sorarak ne dereceye kadar yardım edeceğini anlamaktan ibaretti.
Seniha sultan, padişahtan korktuğu ve o devirde bir İslam kadınının yabancı bir
erkekle hususiyle bir Hıristiyan‘la görüşmesi caiz olmadıktan başka böyle bir
hâl hünkârı da kuşkulandıracak ve büyük bir tehlike doğurabilecek mahiyette
idi. Diğer taraftan Seniha Sultan, yine padişahtan çekindiği için Çırağan
Sarayı‘na gidemiyordu. Nitekim Kleanti Skalari‘nin ve Masonların yardımından
istifade etmek fikrini de Sultan Murad‘ın annesine, bir kandil günü ziyaretinde
bir fırsatını bulup valide sultana açabilmişti.


“Masonluk Türkiye‘de
henüz yeni kurulmuş bir cemiyet olduğundan -kapitülasyonların temin ettikleri
masuniyetten istifade eden- ecnebi nüfuz ve himayesi altında bulunuyordu. Mason
locası Beyoğlu‘nda, Boğaz‘ın bazı yerlerinde ecnebi tebaasından olan kimselerin
müessese veya evlerinde toplantılara devam ediyordu. Mason locasına intihap
eden Türkler de bin bir kayda ve ihtiyata riayet ederek gayet gizli bir surette
locanın toplantılarına iştirak ediyorlardı. Bu itibarla Türk tebaasından
olmayan Kleati Skalari Osmanlı zabıtasının takibatı dışında kalarak istediği
gibi hareket etmekte serbest bulunuyordu. İstanbul‘daki masonları da bir araya
getiren adamdı.


“Bunu düşünen Seniha
sultan, masonlar cemiyeti reisi ile -Sultan Murad lehine- gizlice temas edecek
becerikli, aklı başında ne söylediğini bilir”* adamlar bulup, temaslarını
sürdürür.  Mason liderleriyle anlaşır. Anne Sultan amacına ulaşıp oğlunun
tahta çıkması için hiçbir fedakârlıktan çekinmez. Mason teşekkülüne büyük bir
kutu dolusu mücevher göndererek yardımda bulunur.


Fakat tüm bunlar gizlilik
içinde olup biterken hesap etmedikleri tahta bulunan Sultan II. Abdülhamid‘in
istihbarat teşkilatı vardır. Dolmabahçe Sarayı‘nda ikamet etmek yerine Yıldız
Sarayı‘nı tercih eden Sultan Abdülhamid‘in, Çırağan Sarayı‘ndaki uçan kuştan
dahi haberi vardır. Olayı açığa çıkarır, failleri yakalar. Masonların reisini
batı kamuoyununu endişelendirmemek için dokunmaz, fakat gerekli önlemleri alır,
masonlara göz açtırmaz. Ana ve kız sultanları, sorgulayıp bırakır. Çırağan
Sarayı bütünüyle kıskaca alınır. Sabık Sultan Murad‘ın 1905 yılında 29 yıl
süren vefatına kadar bu durum devam eder. Masonlar tekrar pusuya yatarlar.
İkbal günleri yakındır. Nitekim Sultan Abdülhamid hal‘ edildikten sonra artık
Osmanlı Paşaları nezdinde Masonlarının itibarı arttıkça artar… Bu artış
beraberinde on yıllık bir süreçte altı yüz yıl devam eden İmparatorluğun sonunu
getirir…


* Mustafa Ragıb Esatlı,
Bir Devrin Tarihi, Hazırlayan: İsmail Dervişoğlu, Bengi Yayınları, İstanbul
2010, s. 426- 430.