Makedonya’da Türk Varlığı

19. asrın ikinci yarısında birçok
Makedon şehrinde nüfus olarak çoğunluk Türklerden oluşmaktaydı. Ancak Balkan
Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Türklere yapılan baskılar
sonucunda söz konusu yerlerde Türklerin nüfusu iyice azalarak bazı yerlerde
azınlık durumuna düştüler. Birinci Dünya Savaşı’nın neticesinde kurulan
Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı’nın 1921 ‘de yaptığı nüfus sayımında Makedonya’da
150.000, Yugoslavya’da ise 430.000 Türkün yaşadığı tespit edilmiştir.

1918-1941 yılları arasında Türkler,
Yugoslavya’dan özellikle Vardar Banlığı adı verilen Makedonya’dan Türkiye’ye
göç ettiler. İkinci Dünya Savaşı yıllarında İtalyanlar tarafından işgal edilen
Batı Makedonya, Arnavutluk’a devredildi. Arnavut idarecilerin buralarda yaşayan
Türklere eğitim, kültür, ekonomik ve benzeri alanlarda uyguladıkları haksızlık
ve baskıların neticesinde Türklerin bir kısmı Arnavutlaştırıldı.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki
yıllarda Yugoslavya idarecileri Türklere dil, din, eğitim, kültür,
sosyo-ekonomik ve siyasi baskılar yaptılar. Bu baskıların neticesinde
onbinlerce Türk, Türkiye ye göç etti. Komünist bir Balkan federasyonu kurma
hayaline kapılan Tito ve yandaşları, Arnavutluk’u yanlarına çekmek için
Makedonya’nın Batı kesiminde yaşayan Türkleri Arnavutların ellerine teslim
ettiler. Bu fırsattan yararlanan Arnavut idarecileri, 1941-1944 yılları
arasında Türkleri tamamen eritme politikası gütmeye başladılar.

Bütün bu baskı, eritme ve
haksızlıklara maruz kalan Türklerin bir kısmı 1948 nüfus sayımında kendini
Arnavut göstermek mecburiyetinde kaldı. Bu nüfus sayımında Makedonya’da toplam
95.940 Türkün yaşadığı tespit edildi. Bu sayıma göre Türklerin çoğu Üsküp’te ve
Makedonya’nın Doğu kesiminde yaşıyordu. Ancak bu tespit doğru değildi, çünkü
Makedonya’nın batı kesimindeki birçok şehir, kasaba ve köylerin nüfusunun büyük
bir çoğunluğu Türkler oluşturuyordu.

Batı Makedonya Türklerinin azınlık
durumuna düşürülmesine Makedonya hükümeti tepki göstermeyerek seyirci kaldı.
Ancak, Yugoslavya’nın Mart 1948’de Sovyetler Birliği’yle arası açılınca devlet,
Arnavutluk’a ve Makendonya Arnavutlarına karşı tavrını değiştirdi. Bu sırada
Türkler biraz rahatladı.

1950-51 ders yılından itibaren
birçok Batı Makedonya şehrinde Türk ilköğretim okulları açılmaya başlandı.
Böylece o güne kadar çeşitli sebeplerden dolayı kendilerini Arnavut olarak
gösteren Türkler yeniden kimliklerine sahip çıkmaya başladılar. 1951 nüfus
sayımında, Makedonya’da 203.398 Türk’ün yaşadığı ve bu sayının Makedonya
nüfusunun %15,6’lık önemli bir kısmını oluşturduğu görülmektedir.

1950’lerin başında Makedonya
Türklüğü büyük bir tehlikeyi atlatmak üzereyken Türkiye Cumhuriyeti ve
Yugoslavya arasında “Serbest Göç Anlaşması” imzalandı. Buradaki Türk varlığına
büyük darbe indiren bu anlaşmanın imzalanmasıyla Makedonya Türklüğü çözüldü.
1952-1959/60 yılları arasında Makedonya’dan Türkiye’ye onbinlerce Türk göç
etti. Birçok aile parçalandı, kalanlar ise perişan oldular. Balkan savaşları
kadar feci sonuçlar doğuran bu göç yüzünden Makedonya Türkleri geleceklerine
ait tüm umutlarını kaybederek, bir ölüm kalım savaşı vermeye başladı.

1961 nüfus sayımında Batı
Makedonya’da yaşayan Türklerin sayısında bir artış kaydedildi. Ancak bu artış,
Makedonya’nın bu kesiminde yaşayan bazı Arnavutların Türkiye’ye göç etmek için
kendilerini Türk olarak göstermelerinden kaynaklanıyordu. Bu nüfus sayımı
Makedonya’da 131.481 Türkün yaşadığını ve bunun Makedonya nüfusunun %9,4’ünü
oluşturduğunu gösterdi.

1968 yılında Makedonya’da
hızlanmaya başlayan Arnavut milliyetçiliğinden Türkler de nasibini aldı. Bu olaylardan
sonra bazı Arnavut aydınları “Makedonya’da Türk yoktur. Türkçe konuşan veya
Türkleşmiş Arnavutlar vardır” tezini öne sürmeye başladılar ve dil, eğitim,
kültür, sosyo-ekonomik ve siyasî haksızlıklar yaparak Türkleri eritmeye
çalıştılar. Bunun neticesinde Türk nüfusunun, 1971 nüfus sayımında 22.932
kişilik bir azalmayla 108.552’ye düştüğü görüldü. Bu göçler olmamış olsaydı, şu
anda Makedonya’daki Türk nüfusunun sayısı 380.000-450.000 veya toplam sayının
%19-%22’si olacağı tahmin edilmektedir.

Makedon Komünist idarecileri söz
konusu yıllarda bazen Türkleri, çoğu zamanda ise Arnavutları destekleyerek, bu
iki Müslüman unsuru birbirine kırdırma siyaseti uyguladılar. Aslında
Makedonların gözünde Arnavutlarla Türklerin çok fark yoktu. Tarih boyunca
Arnavutlarla beraber “ortak düşmanları” Türklere karşı savaştıkları tezini öne
sürerek, Arnavutları kendilerine bağlamaya çalıştılar. Ancak uygulanan
politikalardan en büyük zararı gören sadece Türkler oldu. Nitekim 1981 nüfus
sayımında Türklerin sayısı 86.591’e düştü.

1981-1990 yılları arasında son
günlerini yaşayan Makedon totaliter rejimi Türklere ve Arnavutlara her zamandan
daha çok baskı yaptı. Makedon idarecileri bu yıllarda Müslüman olan herkese
kuşkuyla baktılar. Devlet dairelerinde, eğitimde ve bilim alanında Türk ve
Arnavutlara birçok kısıtlamalar getirdiler.

Başta Türkler olmak üzere Makedon
olmayanların temel hak ve hürriyetlerini esirgeyerek onlara yabancı muamelesi
yaptılar. Bu etnik unsurların sayılarını olduğundan çok daha az ve istedikleri
kadar gösterdiler.

Günümüzde
Türklerin Durumu

2002 yılında gerçekleştirilen
nüfus sayımına göre Makedonya’da 77.959 Türk yaşamaktadır. Ancak bu resmî
rakamlara karşılık Türk topluluğu önderleri bu rakamın 150-200 bin dolayında
olduğuna inanmaktadır.

Üsküp, Manastır, Gostivar,
Kalkandelen, Ohri, Resne gibi şehirlerde yoğun olarak yaşayan Türkler
genellikle tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşmaktadırlar. Türklerin kurduğu
birçok siyasi partinin yanı sıra Türkçe yayın yapan radyolar da mevcuttur.

Makedonya’da Türkler arasında
eğitim Türkçedir. Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı şehirlerde Türkçe eğitim
verilen ilkokul ve liseler mevcuttur. Ancak Makedon Üniversitelerinde Türklere
çok az bir kontenjan ayrılmıştır. Buralarda eğitim gören Türk öğrencilere
zorluk çıkartılmakta, özellikle Türk toplumun geleceğini ilgilendiren ekonomi,
tıp, mimarlık, siyaset gibi bölümlerde okuyan öğrenciler bir elin parmaklarıyla
sayılacak kadar az bir yekün teşkil etmektedir. Binbir zorluğa rağmen, mezun
olmayı başaran öğrenciler de iş bulma konusunda zorluklar yaşamaktadırlar.

Makedonya’yı bugün Makedon ve
Arnavut partilerinden oluşan bir koalisyon hükümeti idare etmektedir. Hükümete
bağlı bakanlıklarda veya müesseselerde çalışan Türk bulmak neredeyse
imkansızdır. Her alanda Türkleri dışlayan Makedon-Arnavut Hükümeti ülkede
Türkler yokmuş gibi hareket etmektedir.

Dr.
ALİ DİKİCİ

LİNK : http://akademikperspektif.com/
LİNK : http://www.yenidenergenekon.com/933-makedonyada-turk-varligi/