Dr. Ferruh DEMİRMEN : Soma Faciasında
Zihniyet


Cumhuriyet, 29 Mayıs 2014
Soma’da resmi
kayıtlara göre
301 kömür madeni işçisinin gereksiz yere ve feci bir
şekilde yaşamını yitirmesi
kamuda haklı olarak büyük sarsıntı yarattı. Şüphesiz, bu kadar kişinin kaybı iş
yerlerindeki güvensizliğin kanıtı. Ancak, sayıların ötesinde, ve belki de en
fazla efes edilecek bir husus, bu gibi olaylarda yetkililer tarafından ortaya
konan zihniyettir. Bu zihniyet devam ettiği süre işyeri kazalarının devam
edeceğini ve hatta daha vahim boyutlara ulaşacağını tahmin etmek için müneccim
olmaya gerek yok. Son 10 yılda değişik iş yerlerinde görülen – hızlı tren’den
Zonguldak Karadon maden ocağı ve Tuzla tersanelerine uzanan – aşırı ölçüdeki
kazalar, bu gidişatın ön habercileri oldu.
“Zihniyet” sözcüğünden kastımız nedir?
Bu terim, birçok dalda kendini gösteren tutum ve davranış olarak
algılanmalıdır. Soma faciası bu noktada iyi bir örnek: Özelleştirmenin teknik
ve m
âli yetkinlik değil, yandaşlık
çerçevesinde yapılması, işletmede taşeronluğun uygulanması, etkisiz
sendikalaşma, iş güvenliği ve sağlığı pahasına maliyeti düşürme, üretimi
arttırma ve k
ârlılığı
yükseltme çabaları, güvenliği arttırabilecek yatırımlardan kaçınılması,
yetersiz eğitim, yetersiz düzenleme ve standartlar, denetimlerin etkin
olmaması,
sorumluluğun reddedilmesi
Çağdaşlığı ve teknolojiyi
ink
âr edercesine, birtakım kazaları
sanki kaderin bir cilvesi gibi gösterilmeye çalışılması, ve bu vesileyle geçmiş
yüzyılda meydana gelen kazaların örnek olarak gösterilmesi de bu zihniyetin
başka bir parçası…
Durum o ki, yukarıda sözü
geçen “zihniyet” unsurları tek tek Soma faciasında kendini gösterdi. Örneğin,
madeni TKİ adına taşeron olarak işleten Soma Holding’in iktidarla yakın
ilişkisi,
yasa
ve uygulamalarla sendikalaşmanın etkisiz ve güçsüz hâle getirilmesi, havalandırma, erken algılama, kaçış yolları ve yaşam
odaları gibi konularda eksiklikler,
öte yandan ton başına işletme maliyetinin TKİ’ne kıyasla 5-6 kat
indirilebilmesi,
denetimlerin önceden haber verilerek yapılması, yöneticilerin, “
yangın
3-5 dakika içinde oluştu, nasıl oldu anlamadık”
şeklinde akla sığmayan açıklamaları, ve ihmalleri olmadığını
savunmaları.
Soma madenlerinin soruşturulması için muhalafetin Meclis’de
verdiği önergenin reddedilmesi, işyeri güvenliğine ve sağlığına yönelik
düzenleme ve standartların yetersiz olması, buna karşılık bu noktada güvence
verebilecek
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO)
176 sayılı Sözleşmesi’ni
hükümetin
imzalamaması da, bu zihniyete örnek olarak gösterilebilir.
Yanıt bekleyen
bazı sorular: Madende çalışanlar gereken eğitimi görmüşler midir? İçten içe
yanan kömürün yangın çıkaracağı nasıl oldu da önceden  saptanmadı?
Ocak içindeki gaz ölçüm cihazları çalışır durumda mıydı? Bu
cihazlar hangi aralıklarla ve kimler tarafından okunuyordu? Gaz değerlerini
uzaktan kumanda ile okumak olanakları var mıydı, gaz maskeleri ne ölçüde
işgörür idi? Şirketin ne gibi bir âcil eylem planı vardı? Soma Holding’e ne
gibi bir yaptırım uygulanacak?
Gariptir ki, ne Soma Holding, ne de hükümet Soma’da sorumluluğu
üstlenmedi. Oysa Soma olayı Türkiye’de gelmiş geçmiş en feci maden ocağı
kazası. Türkiye işyeri ölümlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü.
Uluslararası Çalışma Örgütü’ne göre 2002-2012
yıllarında Türkiye’de madencilik sektöründe1.000’den fazla emekçi yaşamını
yitirdi. Ancak bu rakam resmi verilere dayanıyor. DİSK-AR raporuna göre
Türkiye’de her 10 iş kazasından 9’u kayıt dışı. Bu demek oluyor ki durum çok
daha vahim.
Değişime örnek
2010 yılında ABD’de
Meksika Körfezi’nde meydana gelen “Macondo” faciası, zihniyet açısından Soma
faciası için örnek verici. “Macondo” faciası, bir dev deniz platformundan
petrol arama sondajı yapılırken kuyunun patlaması sonucunda oluştu. Su
derinliği yaklaşık 1.550 metre, kuyu derinliği ise deniz tabanından itibaren
4.050 metre idi. Böyle bir ortamda yapılan bir sondaj maliyet, risk ve teknolji
açısından kömür madeni operasyonlarına kıyasla çok daha ileri düzeydedir.
Patlama sonucu 11 platform çalışanı yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.
Yaklaşık 5 milyon varil hampetrol denize aktı, çevre kirlenmesi ile beraber
yerel turizm ve ekonomi ciddi hasar gördü. Sondajın sorumlusu BP (British
Petroleum) şirketi idi.
“Macondo” faciasından
sonra ne oldu? Olanlar kısaca: (1) Başkan Obama olayı şiddetle kınadı, kabul
edilemeyeceğini ilân etti, (2) Meksika Körfezi’nde sondaj faaliyetleri askıya
alındı, (3) ABD Kongre’sinde kaza ile ilgili bir soruşturma komisyonu kuruldu,
tarafsız bilirkişi heyetleri oluşturuldu, (4) Komisyon, sondaj maliyetini
düşürme çabalarının facianın oluşmasında baş rolü oynadığı sonucuna vardı, (5) BP’nin
borsa değeri 2 ay içinde 105 milyar dolar düştü, (6) BP’ye hükümet tarafından
büyük cezai yaptırımlar geldi, şirket aleyhine özel davalar açıldı, 4 yıl
süreyle şirket ruhsat ihalelerinden yasaklandı, (7) hükümet, iş güvenliğine
yönelik standartları yeniden düzenledi, (8) petrol sektörü kuyu kontrolü ile
ilgili bir milyar doların üzerinde yeni yatırımlar yaptı, (9) riske karşı
“sıfır tolerans” ilkesi sektörce kaçınılmaz bir ilke olarak benimsendi.
Bütün bu gelişmelerden
sonra ABD sularında petrol ve doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri büyük bir
değişime uğradı.
Şimdi sormak gerekir: Soma faciasından
sonra Türkiye’de maden işletmelerinde ve ona benzer iş yerlerinde köklü
değişiklikler olacak mı? Değişim, ancak bu gibi kazaların temelinde yatan
“zihniyet”in değişmesiyle olur. Benimsenecek en önemli ilke, insan sağlığı ve
hayatının k
ârlılıktan ön planda olduğu, ve
kazaların rastlantı eseri olmayıp önlenebileceğidir. Burada hem hükümete, hem
de işletmeciye yükümlülük düşüyor.
Bu vesileyle bir not
düşelim: Bir yıl önce yürürlüğe giren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nda işyeri
güvenliğine ve sağlığına yönelik belli başlı bir düzenleme yok. Kaza önlemi
operatörün takdirine bırakılmış. Özellikle deniz faaliyetlerinde bu bir
eksiklik. Petrol sektörünü teşvik edeceğiz derken iş güvenliği ve sağlığı arka
planda kalmamalı.