ÜLKELER/KITALAR DOSYASI


Birbirine
yakın ülkelerin arasında doğal olarak gelişen durum bölgeselleşme ve onun
sonucunda ortaya çıkan örgütlere verilebilecek en güzel örneklerden biri de
MERCOSUR’ dur.  Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR)  örgütünün kurulmasını
sağlayan 3 önemli antlaşma vardır. Bunlardan ilki, 26 Mart 1991 yılında
Brezilya ve Arjantin’e Paraguay ve Uruguay’ın katılımıyla Avrupa Birliği (AB)
göz önüne alınarak hazırlanan ‘Asuncion Antlaşması’ olup, bahse konu Anlaşma
ile ‘Güney Ortak Pazarı’ (MERCOSUR) Organizasyonu oluşturulmuştur. İkinci
önemli Anlaşma, 17 Aralık 1994’te imzalanan ve ‘Asuncion Anlaşması’na ek yapılmak
suretiyle MERCOSUR’un kurumsal altyapısını düzenleyen ‘Ouro Preto
Protokolü’dür. Üçüncü önemli Anlaşma ise, 18 Şubat 2002’de imzalanan ve ilgili
ülkeler arasındaki ihtilafların çözülebilmesine dair esasları düzenleyen
‘Olivos Protokolü’dür. [1]


MERCOSUR’a
tam üye ülkeler: Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Venezuela’dır. Ortak
üye ülkeler Şili, Bolivya, Ekvator, Peru ve Kolombiya’dır.[2] Örgütün genel
merkezi Uruguay’ın başkenti Montevideo’dadır. Üye ülkelerden Brezilya ve
Arjantin geçmişte uzun bir süre boyunca ekonomik krizler ve askeri
müdahalelerle karşı karşıya kalmıştır. Bütün bu süreçler bittikten sonra iki
ülke yeniden demokratikleşmeye başlamış ve birbirine yakınlaşmıştır. 
Yakınlaşmanın sonucu olarak iki ülkenin devlet başkanı Alfonsin ve Jose Sarney,
30 Kasım tarihinde bir araya gelerek MERCOSUR’un temel taşı sayılacak Foz de
Iguazu Deklarasyonu’nu imzalamışlardır. İki ülkede ilk defa ekonomi
politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini bu bildirgede belirtmiştir.


29
Temmuz 1986 tarihinde 12 farklı sektörde işbirliği protokolleri içeren “el
Programa de Integración y Cooperación Economica” (PICE), yani “Bütünleşme ve
Ekonomik İşbirliği Programı” hazırlanmıştır.[3] 29 Kasım 1988 tarihindeyse iki
ülke arasında 10 yıl içerisinde ortak pazara geçişin tamamlanmasını öngören “Bütünleşme, İşbirliği ve Kalkınma
Antlaşması
” imzalanmıştır. Bütünleşme planı diyebileceğimiz bu
antlaşmayla ilk etapta gümrük politikası, iç ve dış ticaret, tarım, sanayi,
ulaşım, bilim ve teknoloji gibi alanlarda uyum düzenlemeleri yapılacağı ifade
edilmiştir.


MERCOSUR
örgütünün kurulmasındaki esas amaç Latin Amerika halklarının entegrasyonunun
sağlanması ve liberal ekonominin gerçekleştirilmesidir. Avrupa da aynı amaçlar
doğrultusunda İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntılarını azaltmak ve yanlış ekonomik
politikaları düzeltmek amacıyla 1957 yılında Roma Antlaşmasını imzalayarak
Avrupa Birliğini kurmuştur.  Bu yüzden MERCOSUR’a bir rol model olmuştur.
MERCOSUR’un kurulma amaçlarını daha özele indirgersek Güney Amerika ülkelerindeki
iç ve dış güvenlik çekinceleri ve gerçekleştirilen başarısız makroekonomik
politikaların etkili olduğu söylenebilir.


Şimdide
örgüt yapılanmasına bakalım: Örgütün 9 ana organı bulunmaktadır. 
Bunlardan Ortak Pazar Konseyi, Ortak Pazar Grubu ve Ticaret Komisyonu karar
alıcı organlardır.


Ortak
Pazar Konseyi (Consejo del Mercado Común)


Aldığı
kararlar bakımından MERCOSUR’un üst ve siyasi organıdır. Buna örnek olarak
48.  MERCOSUR Zirvesi’nde Bolivya’nın MERCOSUR’a tam üyeliğine ilişkin
yeni bir protokol ile Surinam-MERCOSUR ve Guyana-MERCOSUR Ortaklık Çerçeve
Antlaşmaları’nın imzalanmış olması gösterilebilir.[4] En az 6 ayda bir
toplantılar yapılır. Toplantılara üye ülkelerin Dışişleri Bakanları, Ekonomi
Bakanları ve Devlet Başkanları katılır.


Ortak
Pazar Grubu (Grupo Mercado Común)


MERCOSUR’un
yürütme organıdır. Konsey’e karar tasarıları önerme yetkisine de sahiptir.
Verdiği kararlar bütün üye ülkeler için bağlayıcıdır. Grubun üyeleri, birliğe
üye devletlerin gönderdiği memurlardan oluşur. Bu gönderilenler arasında
dışişleri ve ekonomi bakanlıkları ile merkez bankalarından temsilcilerin olması
mecburidir.


Ticaret Komisyonu (Comisión de Comercio del Mercosur)


Gümrük
birliği sürecinin yürütülmesinden sorumlu Ortak Pazar Grubu’na destek bir
organdır. Ortak dış tarifeleriyle ilgili her konu Ticaret Komisyonu’nun görevi
kapsamındadır. Komisyon üye ülkelerin gönderdiği memurlardan oluşur.


Mercosur Parlamentosu (Parlamento del Mercosur –
Parlasur)


MERCOSUR’a
üye ülke halklarının siyasi ve ideolojik olarak temsil edildiği yerdir.
Bağımsız bir kuruluştur. Aldığı kararlar tavsiye niteliğindedir. Üye ülkelerin
iç işlerindeki süreçlerin hızlandırmasını amaçlamaktadır. Parlamento Uruguay’ın
başkenti Montevideo’dadır.


Ekonomik ve Sosyal Alanda Danışsal Forum (Foro Consultivo
Económico-Social)


Özel
sektör temsilcilerinden oluşan Forum aracılığıyla sivil toplumunda MERCOSUR
bütünleşmesinde yer alması amaçlanmıştır. Ortak Pazar Grubu’na danışmanlık etme
işlevine sahiptir.


Sekretarya (Secretaría del Mercosur)


MERCOSUR’un
diğer organlarına danışmanlık ve teknik destek sağlar. Bu sekretaryanın işlevi
2002 yılı itibariyle değişmiştir. İdari Sekretarya’dan Teknik bir sekretaryaya
dönüşmüştür.


Daimi Gözden Geçirme Mahkemesi (Tribunal Permanente de
Revisión del Mercosur)


MERCOSUR’a
üye ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve uluslararası hukuku doğru
uygulayıp yorumlamak amacıyla kurulmuştur. Üyeleri; her ülkeden birer hakem,
oybirliğiyle seçilen bir hakem ve bir de sekreterden oluşur.


 İdare ve İş Mahkemesi (Tribunal
Administrativo-Laboral del Mercosur)


Bu
mahkeme, MERCOSUR bünyesinde çalışan kişilerle onların çalıştıkları organlar
arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesi için kurulmuş bir mahkemedir.


Hukuk Devletini Destekleme ve Geliştirme Merkezi (Centro
Mercosur de Promoción de Estado de Derecho)


 MERCOSUR bünyesinde gerçekleştirilecek akademik araştırma,
eğitim, değişim programı, konferans ve seminer gibi faaliyetlerle hukuk devleti
anlayışının üye ülkelerde geliştirilmesi amacıyla kurulmuş bir organdır.


MERCOSUR’un
ekonomik gelişimine bakacak olursak: MERCOSUR yaklaşık 275 milyon toplam nüfusu
ve cari fiyatlarla 3,5 trilyon ABD dolarına yaklaşan ekonomik büyüklüğü ile AB
ve NAFTA’dan sonra en büyük ticari blok olma özelliğini göstermektedir.[5]


Dengeli
ekonomik büyüme ile bölgedeki fakirlik oranı azalmış ve kişi başına düşen gelir
12 bin dolara yükselmiştir. Ayrıca MERCOSUR 2015 yılı itibariyle Avrupa
Birliğine 44.2 milyon Euro ihracat yapmıştır.[6]


Brezilya


2011
yılında yüzde 2,7’lik büyüme oranıyla yaklaşık 2,5 trilyon dolarlık bir
ekonomik büyüklüğe ulaşan Brezilya, dünyanın en büyük altıncı ekonomisi haline
gelmiştir. Latin Amerika bölgesinin en büyük ekonomisi olan Brezilya, dünya
GSYH’sinin yaklaşık yüzde 3’üne sahip bulunmaktadır.


Arjantin


Arjantin
ekonomisi genelde tarım ve tarıma dayalı sanayi ağırlıklı bir yapıya sahiptir.
GSYH’nin yüzde 10’u tarım, yüzde 31’i sanayi ve geri kalanı da hizmetlerden
oluşmaktadır. Hızla artan tarım ürünleri fiyatları Arjantin ekonomisi için
önemli bir büyüme kaynağı haline gelmiştir. Yaklaşık 270 bin km2 (toplam
yüzölçümünün %9,2’si) büyüklüğündeki bir alan tarıma elverişli durumdadır.
Soya, ayçiçeği, mısır, buğday, arpa, yulaf, pirinç, aspir, pamuk, fasulye, çay,
tütün, şekerkamışı, üzüm, narenciye, elma, armut ülkede yetiştirilen en önemli
meyve ve sebzelerdir.


Venezüella


Venezüella,
MERCOSUR’un Brezilya ve Arjantin’den sonraki üçüncü büyük ekonomisi
konumundadır. Büyük ölçüde petrol gelirleri üzerine kurulu bir ekonomiye sahip
olan ülke, küresel kriz sırasında petrol fiyatlarındaki gelişmelerden önemli
ölçüde etkilenmektedir. Venezüella, büyük değerlerde hizmet ticaret ve faktör
gelirleri açığı verdiği halde dış ticaret fazlası nedeniyle cari işlemler
fazlası veren bir ülkedir. 2012 yılı Ocak-Eylül döneminde 13 milyar doları aşan
cari işlemler fazlasının yılsonunda 18,5 milyar dolar olarak gerçekleştiği
tahmin edilmektedir. Yaklaşık 96 milyar dolar ihracat ve 56 milyar dolar
ithalat yapan Venezüella’da yılsonu dış ticaret fazlası yaklaşık 40 milyar
dolara ulaşmıştır.  Ülkenin en önemli ihraç kalemi olan petrolün toplam
ihracat içindeki payı yüzde 95’ler seviyesindedir. İhracatta yaklaşık yüzde
43’lük paya sahip olan ABD, Venezüella’nın açık farkla en büyük pazarı
konumundadır.


 Uruguay


Uruguay
yaklaşık 3,4 milyonluk nüfusu ile MERCOSUR’un nüfus açısından en küçük
ülkesidir. 2012 yılı itibarıyla 50 milyar dolara yaklaşan GSYH ile ekonomik
büyüklük açısından birliğin dördüncü ülkesi konumundadır. Uruguay’da, başta
bankacılık ve turizm olmak üzere hizmet sektörü diğer bölge ülkeleri ile
karşılaştırıldığında ekonomi içinde daha büyük bir paya sahiptir.


Paraguay


Yaklaşık
24 milyar toplam GSYH ve 3.500 dolar kişi başına gelirle MERCOSUR’un en küçük
ve en az gelişmiş ekonomisine sahip olan Paraguay, küresel kriz döneminde
ekonomisi en fazla dalgalanan ülke olmuştur. Paraguay ekonomisi, 2009 yılında
yaklaşık yüzde 3,8 oranında daralmakla birlikte 2010 yılında tarım ihracatının
büyük katkısıyla yüzde 13 oranında büyümüştür. 2011 yılında da yüzde 4,3
büyüyen Paraguay ekonomisi 2012 yılında yaşanan kuraklığa bağlı olarak soya
üretiminde görülen ciddi üretim azalışı nedeniyle daralmıştır.


Sonuç olarak: MERCOSUR üye ülkelerin ihracat oranlarının
artmasına büyük oranda katkıda bulunsa da daha küçük çaplı olan ülkeler
Paraguay, Uruguay ve Bolivya tam anlamıyla serbest ticaret bölgesine dâhil
olamamıştır. Bunun çözümü Arjantin ve Brezilya gibi örgütün iki süper gücünün
sahip olduğu haklara Paraguay, Uruguay ve Bolivya’nın da sahip olmasındır.
Ayrıca örgüt tam olarak ortak tavır ve tutumlar içerisinde davranmamaktadır.
Buna örnek olarak Venezüella’nın ve Bolivya’nın Amerikan karşıtı tutumlarının
aksine Brezilya’nın Amerika için İkinci Dünya Savaşındaki İngiltere’nin
konumunu üstlenmesi gösterilebilir.7 Bu durum örgüt içindeki uyumu bozar.
Toplam ihracatın örgüt üyesi ülkeler arasında %16’lık bir oranla AB ile yapılan
%20’lik ihracatın altında kalması örgütün kendi içindeki ihracatı arttırmasının
gerekliliğini göstermektedir.


Gizem DAŞ


1.    
http://www.mfa.gov.tr/guney-ortak-pazari.tr.mfa


2.    
 https://en.wikipedia.org/wiki/Mercosur


3.    
http://politikaakademisi.org/2013/02/02/mercosur/


4.    
http://ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail;jsessionid=js9x1UvwKC9Twrmuc3lfFiYYKdO5PvpfyHN43vOKk3cHvdpMvwZ_!-1909730536?news_id=EK-209484&_afrLoop=677821173952919&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D677821173952919%26news_id%3DEK-209484%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D18lk8dcmp8_4
Sao paulo Ticaret Ateşeliği


5.    
Ekonomi Bakanlığı 2012 MERCOSUR
Raporu


6.    
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/


7.    
Amerika’nı Dış Politikaya İhtiyacı
Var mı? /Henry Kissinger/METU Press/Ekim 2002 S.88MERCOSUR:
Latin Amerika İçin Bir AB Modeli
yazısı ilk önce TUİÇ Akademi üzerinde ortaya çıktı.