SON DAKİKA

Yurtsever ve Açık Bilgi Platformu | Özel Büro İstihbarat Grubu Özel Buro

KÜRT SORUNU & SÖZDE KÜRDİSTAN & AŞİRETLER

KÜRT SORUNU DOSYASI : KÜRT SORUNU TEMELİNDE CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU’NA AÇIK MEKTUP

KÜRT SORUNU & SÖZDE KÜRDİSTAN & AŞİRETLER
Bu haber 02 Ağustos 2020 - 0:00 'de eklendi.
Whatsapp Paylaş Telegram Paylaş


Sn. GENEL BAŞKAN;
Öncelikle
şahsınızda Sizin, tüm eski Genel Başkanlarımızın, Partimizin mevcut ve eski tüm
Genel Yöneticilerinin, İl ve İlçe yöneticilerimizin, özverili örgütümüzün, ailelerinizde
beraber Kurban Bayramınızı kutlar; Bayramın ülkemize hoşgörü, huzur ve barış
ortamı getirmesini dilerim.Sn. Genel Başkan; ‘Kurultay’da yapmış olduğunuz
konuşma çerçevesinde açıkladığınız 13 maddelik Kurultay  Bildirgesinin 5. Maddesini oluşturan “Siyasi
Ahlak Yasası” hedefinin özüne ilişkin görüşlerimi, 26 Temmuz 2020 tarihli yazım
ile açıklamıştım.
 

Kurultay 
Bildirgesinin 2. Maddesini ise “
Türkiye’nin
toplumsal barışı ve huzuru sağlanacaktır. Başta Kürt sorunu olmak üzere
demokrasi temelinde, TBMM’nin öncülüğünde çözülecek
.” ilkesi
oluşturmaktadır. 
Bu konuda bir
değerlendirmede bulunmadan evvel CHP açısından Kürt Sorununun hangi anlama
geldiği konusunda bazı hususları belgeler temelinde özetlemek istiyorum.

“HER ALANDA DEMOKRATİKLEŞME ve BİREYSEL KÜLTÜREL HAKLAR” CHP’NİN PROGRAMI VE
SİYASETİNİN TEMEL TAŞLARIDIR


“Etnik
kökeni ne olursa olsun, herkes Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit vatandaşıdır… Kimsenin
kimliği diğerinin kimliğinin altında değildir…”


Türkiye cumhuriyeti bir din, mezhep, ırk ve
kafatası cumhuriyeti değildir. Cumhuriyeti kuranlar laikliği ve etnik
çoğulculuğu temel ilke olarak benimsemişlerdir. Cumhuriyetimizin temel özelliği
onun bir siyasal bilinç Cumhuriyeti olmasındadır.
Türkiye’nin kültür zenginliğini, toplumdaki
çeşitliliği farklı ana dillerin varlığını ülke bütünlüğünün önünde bir siyasal
engel olarak görmek ve buna göre politika oluşturmak yanlıştır. 

Doğu ve Güneydoğu olayları ile ilgili yaşanan
iki temel yanılgının giderilmesi için toplumun her kesiminde önemli görevler
düşmektedir. Bu kapsamda;
§  Demokrasinin, insan haklarına saygının, hukuk devleti ilkelerine
uymanın ayak bağı değil, sorunların çözümünde en sağlam dayanak olduğudur.
Demokrasi içinde hak arama kanallarının soruna kadar açılması halk desteği için
önemli bir etkendir. 


§  Yanlış politikaların ve baskıya dayalı uygulamaların yol açtığı
haksızlıklara, tepki olarak gelişen umutsuzluk ortamıdır. Bu umutsuzluk, ülke
bütünlüğü içinde sorunların çözümüne olan inançsızlıktır.  Bu tür politika ve girişimlerin yöreye, yöre
halkına ve ülkeye yarar getirmeyeceği açıktır.
 

Ulus Devlet ve Üniter Devlet Yapısı Temel
Siyasal Tercihimizdir…
Ulusal bütünlüğü demokrasinin, kalkınmanın,
yurtiçi barışın ve bölge barışının temel unsuru olarak görüyoruz. Bütün
sorunların ulusal bütünlüğü koruyarak ve üniter devlet yapısı içinde
çözülebileceğine inanıyoruz. Ulusal sınırlar içinde yaşan insanların farklı
etnik kökenden gelmeleri, farklı kültürel, mezhepsel, dinsel özellikleri
taşımaları bir arada yaşamaya engel değildir. 


Bu farklılıkları kaldırma girişimleri bir
devlet politikası olamaz.  Toplumdaki
farklılıkların herhangi birisi üzerine devlet politikası oturtulamaz.


Devlet etnik kördür. Devlete göre sadece
yurttaş vardır. Devlet karşısında herkes eşittir. Devlette dini, ırkı, mezhebi
ne olursa olsun yurttaş vardır. Devletin kimseyi asimile etmeye hakkı yoktur
 

CHP Programında yer alan ETNİK DUYARLILIKLARA
DEMOKRATİK ÇÖZÜM ilkemiz;
§  İnançları ve etnik kökenleri ne olursa olsun, aralarında hiçbir
ayrım yapmamaksızın tüm yurttaşlarımızı, Türk Ulusunun eşit haklara sahip, aynı
hukuka sahip bireyleri olarak kucaklayan,


§  Her birinin kişisel kültürel haklarına saygıyı “önce insan, önce
insan hakları, önce demokrasi” ilkesine olan duyarlılığının gereği sayan,


anlayışımızın
politikasıdır.  


§  Partimizin bu yaklaşımda, hiçbir soruna,


ü “ırk
ayrımı temelinde çözüm” arayışlarına,.


ü “her
türlü şiddet ve baskı ile hukuksuzluk temelinde çözüm” arayışlarına,


kesinlikle yer
yoktur.


§  Etnik
Duyarlılıklara Demokratik Çözüm ilkemiz ile, her türlü sorunlar ancak,


ü Laik
Demokratik Cumhuriyetimizin anayasal kuralları ve hukuk sistemi içinde,


ü Ulus
Devlet ve Üniter Devlet yapımız temelinde,


ü Evrensel
insan hakları ve hukuk devleti normları çerçevesinde,


her
köken ve inançtan tüm yurttaşlarımızın eşitliği, hakları, huzuru boyutu ile,


ulusal
ve bölge barışına en üst düzeyde duyarlılıkla ele alınabilir, çözüme
taşınabilir.


BÖLGEDE YAŞAM NORMALLEŞMELİ, YAŞAM
KALİTESİ YÜKSELTİLMELİDİR… DOĞU ve GÜNEYDOĞU ANADOLU’da, öncelikle:


§  Ekonomik
ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması dengesizliklerin
giderilmesi…Bilinmelidir ki:


***Bölgesel kalkınma planı disiplini ve
tutarlılığı sağlanmadan “kalkınmada bölgelerarası dengesizliğin” giderilmesi,
sürdürülebilir bir dinamik yaratılabilmesi mümkün değildir…


***Devlet yatırımı ve öncülüğü olmadan Doğu ve Güneydoğu’nun
kalkınması sağlanamaz… Yerinden denetlenen bölgesel kalkınma planları disiplini
altında, Kamu yatırımları aracılığıyla bölgeye yoğun devlet müdahalesi
zorunludur.


***Başta GAP olmak üzere, Bölgesel Kalkınma
Plan ve Projeleri, “toplumsal kalkınmanın bütünlüğü” anlayışı içinde hızla
uygulanmalı ve tamamlanmalıdır. Bölgesel kalkınmada, insani gelişme ve adaletli
gelir dağılımı hedef alınmalıdır.


***Fiyat mekanizmaları ile bölgesel gelişme
farklılıklarını gidermeye yönelik kalkınma modelleri yeterli büyümenin
sağlanamadığı, sağlasa dahi yeterli istihdam yaratılamadığı görülmektedir. Bu
nedenle, her yıl, GSMH’nin asgari yüzde 1,5’i oranında KAMU kaynağının, genel
yatırım bütçesine ek olarak, sadece Bölgesel Sosyo-Ekonomik Kalkınmaya
ayrılmalıdır…


§  Aile
Sigortası dahil, koruyucu Sosyal Devlet politikalarının öncelikle bu yörelerde
yaşama geçirilmelidir.


§  Eğitim
ve sağlıkta yetersizliklerin hızla giderilmelidir… Bu kapsamda; Sosyo-ekonomik
alt yapının, özellikle eğitim, sağlık, ulaşım, haberleşme, iletişim
alanlarındaki yetersizlikleri hızla giderilmelidir… Yatılı kız okullarına
yaygınlık kazandırılmalıdır.


§  İstihdam
olanaklarının hızla artırılmasına, yaşam kalitesinin hızla geliştirilmesine
yönelik yeni Kamu Projeleri derhal uygulamaya konulmalıdır. İkiyüz bin kişiye
kadar kademeli olarak devreye sokulacak “Kırsal Kesim Geçici İstihdam Projesi”
BEŞ yıl süre ile uygulamaya konulmalı; Köy Koruculuğu sistemi, bu projeden de
yararlanılarak bu süre içinde tasfiye edilmelidir.


§  Terör
ortamının yaratmış olduğu ekonomik mağduriyetlerin (boşaltılmış olan köy ve
mezralar ile kapatılan meralar dahil) derhal giderilmesi ve onarılması,
gerekir… Çatışma döneminin mağduriyetleri hak ve hukuk temelinde giderilmelidir…
Herkes, yurttaş olmanın kıvancını yaşayabilmeli, anayasal hakkını, hukukunu
koruyabilmelidir. Anayasanın 125 inci maddesi gereğince idare, kendi eylemli
işlerinden doğan zararı ödemelidir…Bu kapsamda, ilaveten;


*** Uygulama, bölgesel kalkınma planı ile
bütünsellik içinde ve mezralar yerine doğrudan köyleri hedef alan yeni bir
mekansal planlama anlayışı içinde sürdürülmelidir:


Daha çok girişimcilik için kamusal destek
sağlanmalıdır. Kalkınmada Geri Kalmış Bölgelerde, kamu öncülüğünde
girişimcilik, yerel doğal kaynaklara, tarım ve hayvancılığa dönük işletmecilik
canlandırılmalıdır…


***Bölgede KOBİ’ler ve aile işletmeciliği
etkin olarak desteklenmelidir… Mikro kredi uygulaması yaygınlaştırılmalıdır…


***Meraları güvenli kullanıma açılmalıdır…
Özellikle ahır hayvancılığı, tarımsal ve orman ürünleri üretimi ve ev ekonomisi
faaliyetleri desteklenmelidir…


***“Toprak mülkiyetinde feodal ilişkilerin”
altında ezilen köylümüze sahip çıkılmalıdır… Toprağı işleyen köylünün hakları
korunmalıdır…


***Her yıl çiftçimize, tarım ve hayvancılığa
verilmekte olan destek, bu bölge için yaklaşık olarak GSMH’nin yüzde üçü
oranına) çıkarılmalıdır.
“DEMOKRATİKLEŞME, BÖLGESEL
KALKINMA VE TERÖRLE MÜCADELE” KONULARINDA (2010 Yılı Öncesi Döneme ait) “SHP/CHP”
RAPORLARI:
 

  1. DOĞU VE
    GÜNEYDOĞU SORUNUNA BAKIŞI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ RAPORU; (1989)
Komisyon-Çalışma Grubu Başkanı: Deniz BAYKAL (SHP
Genel Sekreteri, Antalya MV.) (Başta Ankara Mv. Eşref Erdem olmak üzere bir
Grup Parti yönetiicisinden oluşan Komisyon)


Bu Rapor nedeniyle; “din, mezhep, etnik
kimlik, köken ayrımı gözetmeyen, herkesi eşit yurttaş olarak kucaklayan,
bireysel kültürel hakları demokrasilerin vazgeçilmezi olarak değerlendiren” bir
demokratikleşme ve yeniden yapılanmayı savunduğu için DGM tarafından SHP
hakkında soruşturma açıldı. 

2- “DEMOKRASİ-EŞİTLİK-BÜTÜNLÜK” İÇİNDE
ÇÖZÜM; (Temmuz 1993)
CHP Merkez Yönetim Kurulu’nun Van
Toplantısına sunulan “Terör ve Kürt Sorununa İlişkin Görüşleri kapsayan Rapor”;


Raportörler: İsmail CEM (İstanbul MV.), Algan
HACALOĞLU (İstanbul MV.)
3.- CHP TUNCELİ RAPORU (1996)
Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım,
İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve
Erzincan Milletvekili Mustafa Yıldız`ın oluşturduğu komisyonun bölgedeki
incelemelerinin ardından yazılan 25 sayfalık Rapor.         


4- DOĞU VE GÜNEYDOĞU RAPORU; (Ocak 1999) 
**Komisyon Başkanı:
Algan HACALOĞLU (İstanbul MV., CHP MYK Üyesi),


**Komisyona Doğrudan
Katkıda Bulunanlar:
Sinan YERLİKAYA (CHP MYK Üyesi),
Orhan Veli YILDIRIM (Tunceli MV., CHP MYK Üyesi ), Mesut DEĞER (CHP
Diyarbakır İl Başkanı), Şerif ERTUĞRUL (CHP Muş İl Başkanı), Mervan BİLEK (CHP
Siirt İl Başkanı), Bekir GÜNDOĞAN (CHP Tunceli İl Başkanı), Halil PAYDAŞ
(CHP Şanlıurfa İl Başkanı), Aydın SARAÇOĞLU (CHP Mardin İl Başkanı), Muhittin ÇELİKER
(CHP Gaziantep İl Başkanı),  Celal DOĞAN (Gaziantep Bel. Başkanı), Mazlum ARSLAN
(Tunceli Bel. Başkanı), Gürbüz ÇAPAN (Esenyurt Bel. Başkanı), Nazan GÜNALP (Maden
Bel. Başkanı),  ),  Yiğit GÜLÖKSÜZ (Eski Toplu Konut İdaresi Başkanı),
Mehmet ŞİRİNYİĞİT  (Diyarbakır
Sanayi&Ticaret Odası Bşk.) 


**Bu rapor hazırlanırken yararlanılmış CHP
dışı kaynaklar:
Boşaltılan Köylerle İlgili TBMM
Komisyon Raporu, GAP İdaresi Raporları, DPT Özel İhtisas Komisyonu
Raporları,  Diyarbakır Ticaret&Sanayi
Odası Raporu, Hükümet Programları, Diğer Resmi Belgeler    

5.- DEMOKRATİKLEŞME ve İNSAN HAKLARI RAPORU (Ocak
1999);
**Somut Politikalar Çalışma Grubu Komisyon
Başkanı: Algan HACALOĞLU (İstanbul MV., CHP MYK Üyesi),


**Komisyon Çalışmasına Doğrudan Katkıda
Bulunanlar: Sinan YERLİKAYA (CHP MYK Üyesi), Orhan Veli YILDIRIM (Tunceli MV.,
CHP MYK Üyesi),Yaşar SEYMAN (CHP PM. Üyesi), Prof. Dr. louna KUÇURADİ, Prof.
Dr. Bülent TANÖR,  Prof. Dr. Zafer ÜSKÜL,
Mesut DEĞER (CHP Diyarbakır İl Başkanı), Şerif ERTUĞRUL (CHP Muş İl Başkanı),
Necati DEMİRHAN (CHP Batman İl Başkanı), Badulgani ÇALLI (CHP Hakkari İl
Başkanı), Bekir GÜNDOĞAN (CHP Tunceli İl Başkanı), Mustafa KURBAN (CHP Bingöl
İl Başkanı), Haydar YILMAZ (CHP Ankara İl Başkanı), Muhittin ÇELİKER (CHP
Gaziantep İl Başkanı), Etem CANKURTARAN (CHP İstanbul İl Başkanı), Hüsnü BOZKURT
(CHP Konya İl Başkanı), Celal DOĞAN (Gaziantep B.Şehir Bel. Bşk.), Gürbüz ÇAPAN
(Esenyurt Bel. Başkanı), Nazan GÜNALP (Maden Bel. Başkanı), Ethem Niyazi BUDAK (CHP
Diyarbakır İl Eğitim Sekreteri)


**Bu rapor hazırlanırken yararlanılmış olan
CHP dışı kaynaklar:
TOBB
Demokratikleşme Raporu, Boşaltılan Köylerle İlgili TBMM Komisyon Raporu, Faili
Meçhul Cinayetlerle İlgili TBMM Komisyon Raporu, İnsan Hakları Derneği
Raporları, İnsan Hakları Vakfı Raporları, TÜSİAD Demokratikleşme Raporu,
Diyarbakır Ticaret & Sanayi Odası Raporu, Hükümet Programları, Diğer Resmi
Belgeler    
NOT: DOĞU
VE GÜNEYDOĞU RAPORU ile DEMOKRATİKLEŞME ve İNSAN HAKLARI RAPORU çalışmaları
Diyarbakır,
Gaziantep, İstanbul ve Ankara’da sivil toplum örgütleri. meslek odaları.
sendikalar, aydınlar ve diğer ilgililerin de katıldığı yaklaşık biner kişilik
topluma açık salon toplantılarında tartışmaya açılmış; katılımcıların katkıları
Raporlara aktarılmıştır.
 

6- DEMOKRATİKLEŞME RAPORU: İNSAN HAKLARI ve
HUKUK DEVLETİ (Haziran 2001)
**Komisyon Başkanı Prof. Dr. Oya Araslı (CHP
Genel Başkan Yardımcısı)


**Raportör Algan HACALOĞLU (Genel Sekreter
Yardımcısı)


**Üyeler: Bülent BARATALI (CHP Gen. Sek.
Yar.), Sinan YERLİKAYA (CHP Gen. Sek. Yar.), Mesut DEĞER (CHP MYK Üyesi), Ali DİNÇER
(CHP MYK Üyesi), Prof Dr. Yakup KEPENEK (CHP MYK Üyesi), Atilla SAV (Eski
Çalışma Bakanı),


**Katkıda Bulunanlar: Prof. Dr. Süheyl BATUM,
Prof. Dr. Eralp ÖZGEN


NOT: Bu çalışma kitap olarak yayınlanmıştır
7.- CHP PARTİ PROGRAMININ İLGİLİ BÖLÜMLERİ
(2008)


(Parti Programının özellikle;
“31-34”, “46-52”, “86-98”, “113-123”, “287-295” inci sayfaları


GENEL NOT:


***Bu konuda, yapılmış olan muhtelif inceleme
gezileri sonrasında hazırlanmış olan İnceleme Raporları ile Program
Kurultay’ına veya MYK’ın değerlendirmesine yönelik hazırlanmış muhtelif Ara
Raporlar yukarıdaki listeye dahil edilmemiştir.


***İsimlerin yanındaki görev tanımları,
çalışmanın yapıldığı tarihte geçerli olan görevleri göstermektedir.


***Bu Raporların içeriklerinde PARTİ
Arşivlerinden ulaşılabilir.
 

Şimdi, CHP 37. Kurultay Bildirgesi ile KÜRT
Sorunu’nun TBMM öncülüğünde çözülmesi öngörülmektedir. Bu talep hiçbir şekilde
CHP’yi sorumluluktan arındıramaz. Tabiatıyla her türlü yasal düzenleme için
Parlamentonun/ İktidarın iradesine ihtiyaç vardır.
Ancak böyle talep ortaya konulduğu zaman,
haklı olarak bu konuya gönül koymuş, 2010 CHP Derin Komplosu’na değin katkı
sağlamış, topluma politika/çözüm önerileri sunmuş olan kesimlerin, CHP’lilerin,
en azından aşağıdaki soruları sorma hakları doğmaktadır:
 

SORU 1.- 90’lı yıllarda
boşaltılmış olan köy ve mezraların günümüzde ki durumları,
‘idari-güvenlik-ekonomik-sosyal-hukuksal’ boyutları ne konumdadır? Bu konuda,
2010 yılından günümüze; CHP olarak yerinde herhangi bir inceleme yapılmış
mıdır? Durum tesbiti ve çözüm önerilerini içeren herhangi bir yazılı ‘CHP Durum
ve Öneriler Raporu’ hazırlanmış mıdır? Hazırlandı ise, böylesine bir Rapor
varsa, halen nerededir?
SORU 2.- 90’lı
yıllarının ortalarından itibaren yöredeki insanlarımızın kullanımına ‘kapatılmış
olan meraların’ durumu hangi konumdadır? Yörede hayvancılık/ besicilik yapmakta
olan veya meraların durumu nedeni ile yapamayan kırsal kesim insanlarımızın bu
açıdan ‘durumları/şikayetlari/ihtiyaçları/mağduriyetleri’ ne durumdadır? Bu
konuda, 2010 yılından günümüze; CHP olarak yerinde herhangi bir inceleme
yapılmış mıdır? Bu konuda ‘durum tesbiti ve çözüm önerilerini’ içeren herhangi
bir yazılı ‘CHP Durum ve Öneriler Raporu’ hazırlanmış mıdır? Hazırlandı ise,
böylesine bir Rapor varsa, halen nerededir?
SORU 3.- 2010 yılından
günümüze; CHP olarak Bölgede her kademede “eğitim hizmetlerinin” ‘sorunları,
eksiklikleri, okulların durumu, öğretmen –öğrenci ilişkilerinin pedagojik
açıdan konumu’, “bireysel kültürel haklara saygı” ilkesi temelinde bölge eğitim
sisteminin değerlendirilmesi gibi boyutları kapsayan, bu alanlarda çözüm
önerilerini’ içeren herhangi bir yazılı ‘CHP Durum ve Öneriler Raporu’
hazırlanmış mıdır? Hazırlandı ise, böylesine bir Rapor varsa, halen nerededir?
SORU 4.- 2010 yılından
günümüze; CHP olarak Bölgede her kademede “sağlık hizmetlerinin” ‘sorunları,
eksiklikleri, sağlık kurumlarının durumu’ gibi boyutları kapsayan, bu alanlarda
çözüm önerilerini’ içeren herhangi bir yazılı ‘CHP Durum ve Öneriler Raporu’
hazırlanmış mıdır? Hazırlandı ise, böylesine bir Rapor varsa, halen nerededir?
 

SORU 5.- 2010 yılından
günümüze; CHP olarak Bölgede “çalışma yaşamının durumu ve işsizlik sorununun
boyutları” konularında, alınması gereken acil önlemleri kapsayan, bu alanlarda
çözüm önerilerini’ içeren herhangi bir yazılı ‘CHP Durum ve Öneriler Raporu’
hazırlanmış mıdır? Hazırlandı ise, böylesine bir Rapor varsa, halen nerededir?
SORU 6.- 2010 yılından
günümüze; CHP olarak Bölgede “Kamu Yatırımlarının düzeyi ve konumu”
konularında, ‘mevcut durumu, alınması gereken acil önlemleri ve çözüm
önerilerini’ kapsayan, herhangi bir yazılı ‘CHP Durum ve Öneriler Raporu’
hazırlanmış mıdır? Hazırlandı ise, böylesine bir Rapor varsa, halen nerededir?
 

SORU 7.- 2010 yılından
günümüze; CHP olarak Bölgede “demokrasi ve hukuk devleti normlarının işleyişi,
insan hak ihlallerinde durum” konularında, alınması gereken acil önlemleri ve
çözüm önerilerini’ içeren herhangi bir yazılı ‘CHP Durum ve Öneriler Raporu’
hazırlanmış mıdır? Hazırlandı ise, böylesine bir Rapor varsa, halen nerededir?
SORU 8.- 2010 yılından
günümüze; CHP olarak “Devletin /Güvenlik Güçlerimizin  sürdürmekte olduğu meşru ve gerekli “terörle
mücadele sürecinin” bölge toplumsal yaşamında konumu ve varsa yarattığı
mağduriyetlerle ile ilgili konularında, alınması gereken acil önlemleri ve
çözüm önerilerini’ içeren herhangi bir yazılı ‘CHP Durum ve Öneriler Raporu’
hazırlanmış mıdır? Hazırlandı ise, böylesine bir Rapor varsa, halen nerededir?
Bu soruların en azından “bir/ikisineé olumlu
yanıt veremeden, bölgeye ilişkin bu ve benzeri sorunlara, 2010 yılından
günümüze, somut araştırma ve bilgilere dayalı 
sorunları TBMM gündemine taşıyamamış olan bir Partinin, Cumhuriyet Halk
Partisi dahi olsa, KÜRT SORUNU’nun ( ne olduğu konusunda açıklama dahi
yapılmadan) TBMM tarafından çözüleceğini öngörmek gerçekci ve inandırıcı bir
“siyaset/politika” olamaz.
 

Bilgi ve Değerlendirmenize sunarım. Selam ve
Saygılarımla. Algan HACALOĞLU (İstanbul-31 Temmuz 2020)
NOT: Bu Çalışma mevcut ve eski CHP Milletvekilleri
ile paylaşılmıştır. (A.H.)

Etiketler :
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

TÜM KATEGORİLER
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER