BRİCS’leşen yeni bir
dünyaya doğru

3-5 Eylül 2017 tarihleri arasında Çin’in liman kenti
Şiamın, “Daha Parlak Gelecek İçin Daha Güçlü Ortaklık” temasıyla bir araya
gelen BRICS ülkelerinin 9. Zirvesine ev sahipliği yaptı. İlk defa 2006
yılındaki BM Genel Kurul Toplantısı’nda Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin
Dışişleri Bakanları seviyesinde dörtlü bir grup halinde toplanan ve 2009’da
liderler düzeyinde ilk zirvesini Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde düzenleyen
BRIC oluşumu, 2010’da Güney Afrika’nın da buraya katılmasının ardından
uluslararası arenada BRICS adında yeni bir örgüt olarak yerini almıştır.
Ekonomide
Sağlam Dayanışma Hedefi


Kuruluşundan bu yana dünya ekonomisindeki paylarını %12’den %23’e
çıkaran ve hâlihazırda dünya nüfusunun %40’na sahip olan BRICS’in temel çıkış
noktasının Amerikan tek kutupluluğunun ve onun ekonomik yapı taşlarının
uluslararası ilişkilerdeki etkinliğinin zayıflatılarak yerine çok kutuplu bir
dünya düzeni kurulması hedefine dayandığı ileri sürülebilir. Bu çerçevede
BRICS, sürdürülebilir ulusal kalkınma ve küresel ekonominin daha rekabet
edilebilir olması amacıyla her yıl sırayla bir üyenin ev sahipliğinde liderler
düzeyinde toplanmakta ve önemli kararların altına imza atmaktadır. Örneğin
2013’deki Güney Afrika/Durban Zirvesinde, ABD güdümlü
Uluslararası Para Fonu (IMF) rakip olacak yeni bir küresel tüzel kişiliğin
oluşturulmasına karar verilmiştir. Benzer şekilde bu zirvede kurulması
kararlaştırılan BRICS İş Dünyası Konseyi ilk toplantısını 19-20 Ağustos 2013
tarihlerinde Johannesburg’da gerçekleştirmiştir. Buna göre BRICS İş Dünyası
Konseyi;


– Üyelerin iş dünyası arasındaki iş, ticaret ve yatırım bağlarını
teşvik etmek ve güçlendirmek,


– Üyelerin iş dünyası ile hükümetleri arasında düzenli iletişimin
sağlanmasına katkı sunmak,


– Üyeler arasında daha büyük ticari ve yatırım bağlarının
oluşturulmasının önünde duran sorunları ve bunlara dair çözüm önerilerini
saptamak şeklinde bir çalışma konsepti benimsemiştir. Yine BRICS İş Dünyası
Konseyi bünyesinde Altyapı, İmalat, Finans, Enerji, Beceri Geliştirme, Tarım ve
Deregülasyon gibi 7 sektörel çalışma grubu oluşturularak ortak faaliyetlerde
profesyonelliğin ve verimliliğin yakalanması amaçlanmıştır.


2014’te Brezilya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen BRICS Zirvesinde
yayımlananFortaleza Bildirgesi’nde, her üyenin eşit payıyla ve toplamda 100
milyar dolarlık bir sermayeyle “Yeni Kalkınma Bankası’nın” (NDB) kurulması
fikri onaylanmıştır. Ayrıca aynı zirvede üye ülkelerde nakit döviz sıkıntısı
yaşanması durumunda mali istikrarı sağlamak amacıyla toplam sermayesi 100
milyar dolar olan “BRICS Birliği Rezerv Düzenlemesi” meselesi ele alınmış ve bu
havuza Çin’in 41, Brezilya, Hindistan ve Rusya’nın 18, Güney Afrika’nın da 5
milyar dolar yatırması kararlaştırılmıştır.


Yeni Kalkınma Bankası


Böylelikle 2015 yılı itibariyle BRICS Kalkınma Bankası NDB,
paydaşlar arasındaki işbirliğini güçlendirilmesi, çok taraflı ve bölgesel
finans kurumlarının küresel gelişime desteğini artırması ve sürdürülebilir ve
dengeli büyüme hedefine ulaşma konusundaki ortak çabalara katkıda bulunması
hedefiyle faaliyete başlamıştır. Nitekim NDB 2016 yılında BRICS ülkelerinde
yenilenebilir enerji ve ulaşım alanlarındaki bazı projeler için toplam 1,5
milyar dolar tutarında mali destek sağlamıştır. Dahası ilk yurtdışı temsilciliği
olan Afrika Bölgesel Merkezi’ni kısa bir süre önce Güney Afrika’nın
Johannesburg şehrinde açan NDB, “2021 Strateji Belgesi’ni” de yayımlamıştır.
Buna göre NDB sadece BRICS üyelerinde değil, aynı zamanda diğer az gelişmiş
veya gelişmekte olan ülkelerde de “kalkınma” konseptli çeşitli projeleri
desteklemeye açık bir anlayışla 2017’de 2,5 milyar, 2018’de 4 milyar, 2019’da 6
milyar, 2020’de 8 milyar, 2021’de ise 10 milyar dolarlık asgari bir mali rezerv
sağlamayı öngörmektedir.


“Ekonomik
Operasyonlara Karşıyız”


IMF’ye yönelik eleştirel tutumunu sürdüren BRICS, 2015 yılındaki
Rusya/Ufa Zirvesinde “2020 Yılına Kadar Ekonomik Ortaklık” stratejisinden,
kültür alanındaki işbirliğine varana kadar aldığı bir dizi yeni karara ek
olarak, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine karşı gelişmiş ülkelerin
yaptırımlar ve kur oynamaları aracılığıyla “ekonomik operasyonlarda”
bulunmalarını sert bir dille eleştirmiş ve yeni bir ortak para birimi üzerinde
çalışmaların yapıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu bağlamda özellikle
gelişmiş ülkeler tarafından kredi derecelendirme kuruluşlarının gelişmekte olan
ülkelere yönelik haksız bir şekilde operasyonel amaçlı olarak kullanılması 2016
yılındaki Hindistan/Goa Zirvesinde açıkça kınanmıştır. 2014’ten itibaren
ekonomik büyüme ve istikrar göstermesine rağmen kredi notunu BBB- seviyesinde
tutan Moody’s ve Standart&Poor’s gibi kuruluşları sıkça eleştiren
Hindistan’ın inisiyatifle BRICS bünyesinde kredi derecelendirme kuruluşunun
hızlıca kurulmasına onay verilmiştir. BRICS Tarım Araştırmaları Platformu,
BRICS Demiryolu Araştırmaları Platformu ile BRICS Spor Konseyi gibi yeni alt
birimlerin oluşturulmasının karara bağlandığı Goa Zirvesinde, sürdürülebilir
barışın sağlanması için daha adil, eşitlikçi ve demokratik çok kutuplu bir
uluslararası düzene geçişin gerekli olduğu görüşü yinelenmiştir.


BRICS Enerji Konseyi


BRICS içi ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğini artırmaya
yönelik faaliyetler 2017 yılında da hız kesmeden sürmüştür. Bu kapsamda Şubat
ayında Rus tarafının inisiyatifle BRICS Enerji Konseyi Moskova merkezli olarak
kurulmuş olup, Türkiye’nin de içinde yer aldığı “BRICS + 40 Dost Ülke” konsepti
kapsamında karşılıklı yarar temelinde enerji alanında ortak projelerin
üretilmesi, geliştirilmesi ve yatırıma dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Nitekim
birkaç yıldır bizzat Rus lider Putin tarafından zirve toplantılarında dile
getirilen BRICS’in kendi enerji birliğini oluşturması fikrinin BRICS Enerji
Konseyi’nin dışındaki bir diğer yansıması da üyelerin sürdürülebilir kalkınması
için son derece stratejik öneme sahip enerji alanında son Şiamın Zirvesi’nde
alınan Enerji Araştırmaları İşbirliği Platformu’nun kurulması kararı olmuştur.
Bu doğrultuda enerji sektörüne yönelik ortak araştırmaların derinleştirilerek
analitik ve bilimsel çalışmaların artırılması planlanmaktadır.


Şiamın Zirvesi


Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen ve 3000’den fazla yerli ve
yabancı basın mensubu tarafından takip edilen BRICS 9. Zirvesi’ne 80 farklı
ülke ve bölgeden 1200’ü aşkın iş dünyası temsilcisi katılmıştır. Zirveye ev
sahipliği yapan Çin Devlet Başkanı Şi açılış konuşmasında “kimsenin peynirini
önünden almayı planlamadıklarını, aksine, BRICS’in dünya ekonomisi pastasını
büyüteceğini” ifade ederek “açık ve kapsayıcı bir dünya ekonomisine, küresel
ticarette kazan-kazan modelinin geliştirilmesine” vurgu yapmıştır. Öte yandan
Çinli lider ticari ve teknik işbirliğinin geliştirmesine yönelik plan ve
projeler için BRICS’e ilave 80 milyon dolarlık mali destek paketini
açıklamıştır. Aynı zamanda BRICS dayanışmasının ve işbirliğinin “ikinci altın
on yılının” açılışını yapan liderler Şiamın Bildirgesi’nde “Batılı ülkelerin
Paris İklim Anlaşması’nı uygulamaya çağrılması, yeni bir küresel ekonomik
yönetişim anlayışının geliştirilmesini, Suriye’nin egemenliğini, bağımsızlığını
ve toprak bütünlüğünü koruyan kapsamlı bir “Suriye menşeili liderlikle” krizin
sonlandırılmasının gerektiği gibi mesajları ön plana çıkarmışlardır. Ayrıca
Kuzey Kore’nin nükleer denemesini eleştirmiş ve İsrail-Filistin çatışmasının
adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümle sonlandırılarak “20 bölgeli bağımsız bir
Filistin Devleti’nin” kurulmasını desteklediklerini duyurmuşlardır. Kültürel
işbirliği kapsamında ise Rus tarafının inisiyatifiyle Haziran ayında YouTube
üzerinde deneme yayınlarına başlayan BRICS TV’nin resmiyet kazandırılarak
Rusçanın yanısıra, diğer üye ülkelerin dillerinde de yayın yapan ortak bir
kanal olması önerilmiştir.


BRICS Plus Formatı


Şiamın Zirvesinde dikkati çeken bir diğer gelişme de Çin tarafının
önerisiyle kabul edilen BRICS Plus formatıdır. Esasında 2015’te Rusya’nın BRICS
ile ŞİÖ, 2016’da da Hindistan’ın BRICS ile BIMSTEC zirvesini eş zamanlı
yapmasından esinlenen Çin, BRICS zirvelerine katılmasının örgüt çıkarlarına
yarar sağlayacağı değerlendirilen başka ülkelerin de toplantılara davet
edilmesini öngören BRICS Plus formatını kurumsallaştırmayı önermiştir. Bu
anlayıştan hareketle Pekin Yönetimi son BRICS Zirvesine Kenya, Meksika, Mısır,
Tacikistan ve Tayland Devlet Başkanlarını davet etmiştir. Rusya Devlet
Başkanlığı tarafından desteklenen Valdai Düşünce Kuruluşu’na göre BRICS Plus
formatı bu örgüte stratejik açıdan ekonomik işbirliği perspektifi sunmaktır.
Öyle ki BRICS Plus sayesinde örgüt, Avrasya Ekonomik Birliği, SAARC, ASEAN,
MERCOSUR ve Güney Afrika Gümrük Birliği ile Avrasya Kalkınma Bankası, Güney
Afrika Kalkınma Bankası, Mercosur Yapısal Uyum Fonu, Çin Kalkınma Bankası,
Çin-ASEAN Yatırım İşbirliği Fonu ve NDB arasında doğrudan işbirliği mekanizması
kurabilecektir.


Gelişmekte olan ülkelerin daha adil ve uyumlu bir yeni dünya düzeni
kurma iradesini ve ortak stratejik aklını yansıtan BRICS’in 2018 yılındaki
zirvesine ise Güney Afrika ev sahipliği yapacaktır.


Ferit TEMUR


BRICS Enerji Konseyi
Türkiye Temsilcisi