Komplo
teorileri iklimi


Kerem Karaosmanoğlu’nun
Komplo Teorileri : Disiplinlerarası Bir Giriş kitabı İletişim Yayınları
tarafından raflarda yerini aldı. Karaosmanoğlu kitapta komplo teorilerinin bir
“teori” olarak tarih, felsefe, siyaset, psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal
disiplinlerin yardımıyla bir okumasını yaparak, okurlara
birçok aydınlatıcı fikir ve farklı bakış açısı sunuyor.


 “Dünya’yı
gerçekte kimler yönetiyor?”, “İlluminati nasıl bir oluşum?”, “Tapınak
Şövalyeleri aslında kimler?” Bu gibi sorular ve bunlara türetilen cevaplar hem
Batı’da hem de Türkiye’de oldukça yaygın. Komplo teorileri artık internet
sayesinde oldukça hızlı ve etkili şekilde yayılabildiği için, toplum açısından
bunları anlamanın da önemi artıyor. Özellikle Türkiye gibi hem ‘yerli’ hem de
yabancı komplo teorilerine maruz kalan ülkeler için bu durum daha da büyük bir
önem taşıyor.


Tarihi incelendiği zaman Türkiye’de ‘komploculuğun’
hem siyasi hem de sosyal hayatta yaygın olarak görüldüğü anlaşılabilir. Gerek
‘Cumhuriyeti parçalamak isteyen dış mihraklar’, ‘bölücü’ler, FETÖ ve benzeri
‘yerli’ komplolar, gerek Tapınak Şövalyeleri ve İlluminati gibi ‘şeytani’
örgütler, birçok insanın zihninde yer etmiş durumda. Peki, komplo teorilerini
nasıl anlayabiliriz? En basit ve mantıklı yol, komplonun gerçek olduğunu
varsayarak hazırlanan eserler yerine muhtemelen komplo teorileri üzerine
yapılmış daha akademik çalışmalara yönelmektir.


Kerem Karaosmanoğlu’nun kaleme aldığı Komplo
Teorileri: Disiplinlerarası Bir Giriş
tam da bunu sağlayacak bir kitap.
Vurucu başlıklar taşıyan komplocu kitapların aksine, okuruna bilimsel bir bakış
açısı sunan bu kitap, bir bakıma ‘komplo teorilerinin teorisi’ni yapıyor. Yani,
çeşitli komplo teorilerinin bir özetini vermenin ötesinde, komploculuğun uzun
tarihsel, psikolojik, siyasi, felsefi ve kültürel arka planını aydınlatıyor.


‘MODERN KOMPLOCULUĞUN TANIMI’


Komplo teorilerini tanımlarken kitapta birçok farklı
kaynaktan yararlanan Karaosmanoğlu, kendi tanımlarını da geliştiriyor. 18.
yüzyılda Aydınlanmacı Avrupa’da aynı sınıftan, meslekten insanların bir araya
gelip sosyalleştiği örgütlerin yaygınlaşması, zamanla bu cemiyetlere karşıt
görüşteki insanların da gayretleriyle modern komploculuk anlayışının zeminini
oluşturur hale geldi. En ünlüleri İlluminati ve Masonlar olan bu örgütler,
komploculuğun tarihsel gelişimini sembolize ediyor. Aydınlanma çağı Avrupası’ndan
20. yüzyılın endüstri toplumuna kadar uzanan süreç ve beraberinde getirdiği
köklü sosyal ve siyasi değişimler, komplo teorilerinin “başyapıtları” olan
birçok unsuru da (Protokoller, Awful Disclosures of Maria Monk) beraberinde
getirdi; belirli gruplar (Yahudiler, Katolikler vb.) “mutlak şeytan” ilan
edildi. Karaosmanoğlu’nun bu noktadan sonra vardığı sonuç, aslında tam da
modern komploculuğun tanımı şeklinde: “Bir komplo teorisi
kazara gerçekleşmesi muhtemel tarihi veya siyasi bir hadiseyi, kasıtlı bir
failliğin, yani çok güçlü oldukları varsayılan bir veya bir grup insanın,
gizlice örgütlenerek şeytani amaçlar doğrultusunda gerçekleştiğine dair
açıklama tarzıdır.”


Komplo Teorileri, Kerem Karaosmanoğlu, 248 syf.,
İletişim Yayıncılık, Haziran 2019.


‘KOMPLO TEORİLERİ CEVAPTAN ÇOK SORU YARATIR’


Yazar, komplo teorilerinin yalnız tarihselliğini
değil, felsefi boyutlarını da tartışıyor, komplo teorilerinin ‘sakat’ bir epistemoloji
üzerine kurulu olduğundan ve bu nedenle kalıtsal sıkıntılar çektiğinden
bahsediyor. Bir neden-sonuç çerçevesinde ‘bilimsellik’ kazanmaya çalışan komplo
teorilerinin aslında soru soruldukça karmaşıklaşan, fantastikleşen bir yapıda
olduğuna dikkat çeken Karaosmanoğlu, komplo teorilerinin bir kısır döngü içinde
olduğunu gözler önüne seriyor. Kısaca, güvenirliliği belirsiz kaynaklardan
(örneğin Protokoller) yola çıkarak oluşturulan teoriler yeni, elle tutulur
kanıtlara dayanmadan ortalığa salınırken, sorulan her soruyla olayı, gerçek
kanıtlar sunmadan, daha da karmaşıklaştırmak üzerine dayalı. Bu açıdan komplo
teorileri cevaptan çok soru yaratır denebilir. En nihayetinde, zorlayıcı
nedensellik (soru soruldukça karmaşıklaşma ve fantastikleşme durumu) ve birbirine
bağlılık (İllüminati, Tapınakçılar, Yahudiler vb. hepsi aynı amaca hizmet
etmektedirler örneğin) komplo teorilerini epistemolojik açıdan zayıf kılar.
Karaosmanoğlu’nun üstünde durduğu bu zayıflık, birçok komplo teorisi için
geçerli olsa bile her komplo teorisi gerçek dışı değildir ve gerçek olabilecek
komplo teorilerini gerçek dışı olanlardan ayırt etmek için bu felsefi boyut
anlaşılmalıdır.


Komplo teorilerine bakışın bir başka önemli tarafını
da psikolojik açı oluşturuyor. Karaosmanoğlu, kitabında sosyal psikoloji ve
evrimsel psikoloji üzerinden “Komplo teorisine kimler inanır?” ve “Komplo
teorisine inanmak normal midir?” gibi önemli sorulara cevap veriyor. Evrimsel
psikolojide komploya inanmak paranoyadan türemiş bir yan etki gibi okura
sunuluyor, bu nedenle de bir “savunma mekanizması” olarak gelişen paranoya ve
komplo teorisine inanma durumu normal olarak gösteriliyor. Sosyal
psikolojideyse toplumda belirli (ani ve köklü) değişimlerin bir “komplo iklimi”
yaratabildiğini ve dolayısıyla komploya inanan insanların bu doğrultularda
kimler olabileceğinin tespit edilebileceğinden bahsediliyor. “Bir düşünceye bir
kişi inanıyorsa paranoya, iki kişi inanıyorsa ‘paylaşılmış psikotik bozukluk’,
ama topluluklar inanıyorsa ‘kültür’ deniyor olabilir” sözü psikoloji ve
komploculuğun bağlantısını mükemmelen özetliyor.


Karaosmanoğlu’nun kitabının ‘disiplinlerarası’ bir
özetlemede bulunması birçok açıdan önem arz ediyor. Komplo teorilerinin bir
“teori” olarak tarih, felsefe, siyaset, psikoloji ve sosyoloji gibi sosyal
disiplinlerin yardımıyla bir okumasını yaparak, okurlara
birçok aydınlatıcı fikir ve farklı bakış açısı sunuyor. Geniş bir kitleye
tarafsız ve aydınlatıcı bilgiler sağlayan bu çalışma, birçok kişinin hayatında
yeri giderek artan bir “komploculuk” iklimini daha iyi kavramak, neye nasıl
kulak vermemiz gerektiğini öğrenmek konusunda hepimize yardımcı olabilir.