“Şeriat isteriz” diye darbeye kalkıştılar


LİNK : https://odatv.com/seriat-isteriz-diye-darbeye-kalkistilar-07091923.html
  


Hurşid Paşa’nın gözünden, 31 Mart İsyanı ve takip eden süreçte
yaşananlar devrin önemli şahsiyetlerinden birinin tanıklığıyla ortaya kondu.


Hurşid Paşa’nın anıları31
Mart İhtilâli’nin Tarihçesi
” Yeditepe Yayınevi’nden çıktı. Hakan
Özdemir’in yayına hazırladığı kitapta, İkinci Abdülhamit döneminin önde gelen
üst düzey askerî erkanından olan Hurşid Paşa’nın 31 Mart İsyanı’na dair
gözlemleri aktarıldı.


31 Mart İsyanı’nı bastırmak için gelen Hareket Ordusu’nda görev
alan Hurşid Paşa, 31 Mart yargılamalarında da Divan-ı Harb-i Örfîlerde görev
almıştı. Hurşid Paşa’nın gözünden, 31 Mart İsyanı ve takip eden süreçte
yaşananlar devrin önemli şahsiyetlerinden birinin tanıklığıyla ortaya kondu.


Kitabın “Muhâkemelerden Muktebes Fıkralar” başlıklı bölümünde,
şeriat isteyenlerin sokaklarda nazırlara ve zabitlere saldırdıkları anlatıldı.
Hurşid Paşa’nın ifadelerinde, “Şeriat ve kavânîn hilâfındaki hareketleri bu
derece-i cinâyâta varan bu adamların ‘şeriat isteriz’ demelerinin hiçbir manası
yoktu” sözleri yer aldı.


İşte “Muhâkemelerden Muktebes Fıkralar” başlıklı bölümde tarihe
düşülen notlar:


“ŞERİAT İSTERİZ”


“Asâkir-i âsiye ve onların harekât-ı bâgiyânelerine memnuniyet ve
meserretle iştirak eden müfisdler ve ahmaklar ‘şeriat isteriz’ diyorlardı. Bu
şeriat isteyenler sokaklarda nâzırlara ve zabitlere kurşun atıyorlardı. (Ve)
atanları teşci ve takdis ediyorlardı. Şeriat ve kavânîn hilâfındaki hareketleri
bu derece-i cinâyâta varan bu adamların ‘şeriat isteriz’ demelerinin hiçbir
manası yoktu. Zaten Osmanlı Hükûmeti’nde mâzîde vukua gelmiş bulunan emsâl
ihtilâllerde dahî dâimâ din perdesi isti’mâl olunmuştur.


SARIKLILAR


Ulemâdan olmayıp yalnız sarıklı olmaları avâm üzerinde şeklen ve
maddeten tesir icra eden bir gürûh-i sûhteler ihtilâli kızıştırmıştır. Bunlarda
acîb bir düşünüş vardır, hükûmete karşı olsun da nasıl olursa olsun. Ne
istediklerini kendileri de bilmezler, bugün istedikleri yapılsa yarın bu
yapılanın aleyhinde bulunurlar. Aklı başlında bulunan sahih ulemadan bir hayli
zavât nesâyih-i lâzıme-i mümkineyi ifâ ederek, ihtilâli tesk’ıne gayret
etmişler ise de bu zevât efrâd-ı âsiyenin tehdidâtına maruz kalmışlardır.


Şehâdet için Divân-ı Harb’e celbedilen bir kazaskerin tahlifi
iktizâ-yı usûl olmasından kendisine hürmeten doğru söyleyeceğine dâir bizim
dalâletimize hâcet kalmadan yemin etmesi teklif olundu. Yemin etmek usulünü
bilmediği görülerek bir kazaskerin bu hâline taaccüb ve teessüf edilmişti.
Memâlikimizde be memalik-i sâire-i islâmiyede kisve-i ulemaya hürmet-i umumiye
vardır. Nâs ilmen şüphelerini ulemaya sorarlar ve a’mâl ve ef’âlde onlara
tebe’iyyet ederler. Zamanımızda hiç olmaz ise ulûm cve fünûnun mebâdîsini
bilmek ve iki cihette ihtisas sahibi bulunmak ve ehemmiyetli ecnebi lisanlardan
hiç olmaz ise birisini okuyacak ve yazacak derecede tanımak elzemdir. Akvâm ve
edyân-ı muhtelifeye mensup nazîrlerinin derece-i tahsillerini görmek bizi
utandırmaz mı?”


Odatv.com