31
Mart İsyanı, görünüş itibariyle Osmanlı tarihinde sıkça rastlanan askerî isyan
hareketlerinden birisi olma mahiyetinde görülmektedir. Ancak tarihimizde
“İrtica” ile özdeşleştirilmiş ya da özdeşleştirilmeye çalışılan bu isyanın
yeterince irdelenmediği ve isyanın nedenlerinin derinlemesine incelenmediği
görülmüştür. İsyanın gerçek mahiyeti günümüzde dahi anlaşılamamaktadır. Bu
durumun en önemli sebebi ise, olayda önemli bir yere sahip olan İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin arşivlerinin günümüze ulaşmamış olmasıdır. 31 Mart İsyanı
üzerine birçok eser, makale ve hatırat yazılmışsa da isyanın çıkışı konusu hala
bir “kara kutu” gibi sırlarla doludur. Yapmış olduğumuz bu çalışmamızda bu kara
kutuyu açamamışsak bile, olayın karanlık kalmış noktalarına arşiv belgeleri,
incelemelere hatıralara dayalı olarak az da olsa bir ışık tutmaya çalıştık.


“Bu konu hakkında
yapılan önemli akademik çalışmalardan biri olan Sıddık Yıldız’ın “Çıkışından
Bastırılmasına Kadar 31 Mart İsyanı” adlı eseri dikkat çeken tezlerden bir
tanesidir. Yüksek lisans tezi olarak yapılan bu çalışmada 31 Mart Vak’ası’nın
tarihi gelişini kronolojik olarak geniş bir şekilde ele alınmaktadır”


Prof. Dr. Necmettin
Alkan, Selanik İstanbul’a Karşı 31 Mart Vak’ası ve II. Abdulhamid’in Tahttan
İndirilmesi, s. 27-28.