Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara


“Balkanlarda Dini Aşırılıklar ve Etnik Barış” 

Stajyer Verda ŞENSOY
18 Eyl 2019 

KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.
Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç, Prof. Dr. Ramazan
Biçer, Doç. Dr. Ekrem Demirli tarafından telif edilen ve 2009 yılında TASAM
Yayınları’ndan çıkan alanında yapılmış ilk çalışma özelliğini taşıyan
“Balkanlarda Dini Aşırılıklar ve Etnik Barış” adlı eser, Bulgaristan merkezli
olarak Balkanlarda etnik barışın varlığını, dini ekstremist düşünce ve akımları
incelemektedir….
Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç, Prof. Dr. Ramazan
Biçer, Doç. Dr. Ekrem Demirli tarafından telif edilen ve 2009 yılında TASAM
Yayınları’ndan çıkan alanında yapılmış ilk çalışma özelliğini taşıyan
“Balkanlarda Dini Aşırılıklar ve Etnik Barış” adlı eser, Bulgaristan merkezli
olarak Balkanlarda etnik barışın varlığını, dini ekstremist düşünce ve akımları
incelemektedir. Bulgaristan hükümetinin sıkça vurguladığı “etnik tolerans model
siyaseti” konusunun, Bulgaristan vatandaşı Türkler gözünden söylendiği gibi
olup olmadığının bilgisini vermektedir.
Araştırma niteliğinde olan bu eser,
Bulgaristan’da yaşayan Türk toplumunun durumunu özetlemekte ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne Balkan politikası konusunda yol göstermektedir. Araştırma sahada
yapılmış olup yaklaşık iki bin anketin titizlikle değerlendirilmesini
aktarmaktadır.
Araştırmanın amacı Bulgaristan Türklerinin etnik
barış algısı, anlayışı ve değerlendirmesinin yanında, özellikle Ortadoğu
kökenli radikal dini akım mensuplarına karşı yaklaşımlarını içermektir. Bu amaç
doğrultusunda eser için; kısa bir önsözün ardından özet, giriş ve üç ana bölüm
planı uygun bulunmuştur.
Araştırma yöntemi olarak Bulgaristan ve
Balkanlarla ilgili literatür incelemesi ve anket tekniği uygulanmıştır. Veri
toplama araçları; kişisel bilgi envanteri ve demografik yapı, etnik barış ve
dini aşırılığı değerlendirme envanterleridir. Çalışma, iki ana bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölüm etnik barış iken, ikinci bölüm ise dini ekstremizm
konusunu içermektedir.
Kitabın giriş bölümü “Bulgaristan’daki Türk
Varlığı” adlı bölümdür. “Türklerin Balkan Politikası” adlı alt başlığında
Osmanlıların dini yayılma ve yayma politikaları üzerinde durulmaktadır. Yazara
göre Türkler Müslüman olduktan sonra “dinde zorlama yoktur” anlayışını ileri
düzeyde yansıtmışlardır. Yazar, bu argümanını destekleyici çeşitli veriler
sunmuştur. Osmanlıların Balkanları fethettiklerinde yerel halkın her türlü
kültürel ve dini yapısını koruma altına almış oldukları ifade edilmiştir.
Balkanların önemi üzerinde durulmuş, demografik yapısı hakkında bilgi verilmiştir.
Osmanlının Bulgar ve Balkan topraklarına nasıl yayıldıkları tarihi süreç
izlenerek aktarılmıştır. Balkan Savaşları ve buna müteakip gerçekleşen
Türklerin Bulgaristan’dan göçü üzerinde durulmuştur. Baş müftülük sorunu ve
Bulgar Müslümanları da denilen Pomakların etnik statüsünün Türkler ve Bulgarlar
açısından ne olduğu üzerinde durulmuştur.
Eserin “Bulgaristan Yönetiminin Demokratik
Sisteme Geçiş Sürecinde Türkler” adlı ikinci alt başlığında demokrasinin
Türklere ve diğer azınlıklara karşı olumlu bir gelişmenin olup olmadığı
noktasında durulmuş; Türk azınlığın kendini Bulgaristan parlamentosunda temsil
edebilme gücünün miktarı sorgulanmıştır. Avrupa Birliği’ne girdikten sonra
Bulgaristan’ın azınlık politikasını değiştirip değiştirmediği hakkındaki
gözlemler dile getirilmiştir.
Üçüncü alt başlık olan “Günümüzde Bulgaristan
Türkleri” konusundan bahsetmektedir. Yazar, günümüzde Bulgaristan Türklerinin
siyasi ve dini açıdan birlik sağlayamamalarını, güvensizlik ve karamsarlık
içerisinde olmalarına bağlamaktadır.
“Bulgaristan/Balkanlar ve Orta Asya Türk
Cumhuriyetlerinde Radikal Dini Oluşumlar ve Akımlar” adlı dördüncü alt başlık,
Haricilik ve Selefi-Vahhabilik hakkında bilgi vermektedir. Günümüzde terör ve
radikal eylemlere katılanların Selefi-Vahhabi akımlardan çok etkilendiği
söylenmektedir. Şiddetin ilk temsilcilerinden bahsetmektedir. Ve Orta Doğu
kökenli radikal dini-İslami akım mensuplarının bu yörelere neden ve nasıl
gelebildiği üzerinde durulmaktadır.
Kitabın birinci bölümü “Tanımlayıcı İstatistikleri”
adlı bölümdür. Bu bölümde ankete katılanların cinsiyeti, yaş değişkenleri,
doğum yeri değişkenleri, öğrenim durumları, gelir dağılımı, medeni durumu,
meslek durumu, dil bilgisi, Bulgarca bilgi seviyesi ve Bulgarca bilgisinin
cinsiyete göre dağılım grafikleri verilmektedir.
“Etnik Barış ve Ayrımcılık ile İlgili Bulgular”
adlı ikinci bölümde ise etnik kimlik ile ilgili sorunların neler olduğuna
değinilmiş, Bulgaristan Türklerinin yüzde kaçının etnik problem yaşadığı
belirtilmiştir. Etnik kimlik probleminin cinsiyete, yaş gruplarına, doğum
yerine, öğrenim durumuna, gelir durumuna, medeni durumuna ve mesleklere göre
dağılımları ve grafik üzerinde gösterilmektedir. Bulgaristan vatandaşı
Türklerin; geçmişte olduğu gibi gelecekte de baskı görecekleri konusundaki
korku ve endişeleri, etnik tolerans model siyaseti konusundaki görüşleri
yüzdeler halinde tablolar ile gösterilmektedir. Bulgaristan’da yaşayan ve
Bulgaristan Cumhuriyeti vatandaşı olan Türklerin Türkçe öğrenimi, Türklerin
Bulgar siyasetinde yeterince temsil edilip edilmediği, Bulgar hükümetlerinin
Türk isimlerini değiştirme girişimleri, Türk kökenli milletvekillerinin
Türkleri yeterince temsil edip-etmediği, Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçe
zorlanan akrabaları ile ilişki düzeyleri alt başlıklardan olup, bu konularla
ilgili de grafikler ve yüzdeler mevcuttur.
“Dini Aşırılıklar ile İlgili Bulgular” adlı
kitabın üçüncü bölümünde yerel halkı oluşturan Türklerin ekstremizme bakış
açıları, algılama biçimleri ve değerlendirmelerine yönelik çeşitli soruların
cevap yüzdeleri yer almaktadır. Ankete katılan deneklerin dindarlık durumu,
çevresindeki Türkleri dindarlık açısından nasıl gördükleri; Türklerin
Bulgarlarla evlenme durumu, komşuluk ve arkadaşlık yapma durumu; Bulgaristan’ın
Avrupa Birliğine kabulünden sonraki dönemde dini durum, Bulgaristan vatandaşı
Türk gençlerinin dini durumları, Bulgaristan’da aşırı dini gruplar/Selefiyye ve
Türklerin farkındalık durumları, Bulgaristan vatandaşı Türklerin Müslümanlık
algısı gibi konularda veriler sunmaktadır.
Kitabın sonunda ise “Öneriler” ve “Referanslar”
bölümleri bulunmaktadır. Öneriler bölümü 19 alt başlığa bölünmüş ve edinilen
veriler ışığında Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti
yetkililerinin ne yapması gerektiği konusunda sonuçlar içermektedir.
Kitabın giriş bölümünde Türk devletlerinin;
Balkanlarda ve egemenlik kurdukları diğer topraklarda azınlık nüfuslarına nasıl
muamele ettiğinin üzerinde durulması, Bulgar hükümetinin Türkler üzerinde
uyguladığı politikanın bir rövanş niteliğinde olup olmadığının cevabını
vermektedir. Kitabın birinci bölümünde tanımlayıcı istatistikler verilerek
ankete katılan deneklerin sadece bir kesime odaklanarak hazırlanmadığı
vurgulanmakta, elde edilen sonucun Bulgar Türklerinin genelini temsil ettiği
gösterilmektedir. İkinci ve üçüncü bölümde sorulan soruların cevapları olarak
verilen yüzdelerden ise Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ikinci sınıf vatandaş
muamelesi gördüğü sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuç giriş bölümünün ışığında
okuyucuyu Türklerin tarih boyunca uyguladığı “hoşgörü ve eşitlik” politikası
karşılığında gelen “ikinci sınıf vatandaş” muamelesinin sebebini aramaya
yöneltmektedir.
Etnik temizlik, göçe zorlanma gibi çeşitli insan
haklarına aykırı muameleye maruz kalmış olan Bulgaristan Türklerinin neden
bunları yaşadığı sorusunun cevabı olarak “ülke çıkarları” ndan farklı bir
insani cevap bulmak zordur. Kitabın sonunda yer alan “Öneriler” kısmı yapılan
araştırmanın faydası niteliğindedir. Bir nevi asimile etme politikası uygulayan
Bulgar hükümetinin, Türk kültürünü ve dilini unutturma yolunda gizli bir çaba
sarf ettiği görülmektedir.
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin etnik
ayrımcılık konusundaki endişelerini giderecek doğrultuda Türk dış politikası
daha proaktif olmalıdır. Dini aşırılık gösteren grupların etkisinden bölgeyi
arındırmak adına ise kitabın “Öneriler” bölümünde üzerinde durulmuş olduğu
üzere eğitim alanında destek sağlanmalıdır. Kitap, araştırma sonuçlarını belli
bir çerçeveden sentezlemekte ise de okuyucu, bu sonuçlar aracılığı ile farklı
perspektiflerden Bulgaristan Türklerine bakabilme olanağına sahip
bulunmaktadır. Bu tür araştırmaların sayısının artması daha nitelikli
sonuçların elde edilebilmesi konusunda elzemdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış