SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ KİTAP İNCELEMESİ


 Siyasal
düşünce alanında yetkin ve bir o kadar gelişmiş bu eser siyasal düşünüşün
sistematik bir değerlendirmesini içermektedir. Eser Alaeddin ŞENEL tarafından
kaleme alınmış olup siyasal düşünüşün nüvelerinin atıldığı dönemden günümüze
kadar bu alanda yaşanan gelişmeleri tarihsel, kültürel ve düşünsel boyutta
tasnif ederek ortaya koymuştur.Yazar genel olarak siyasal düşünce noktasında
olayları,olguları ve kavramları dönemin önde gelen düşünürlerin görüşlerini ön
plana çıkararak anlaşılır bir dille açıklamaya çalışmıştır. Bu minvalde eseri
üç bölüme ayırarak değerlendireceğiz.


 Yazar
birinci bölümü ilkel topluluklardaki yaşam tarzı,toplumsal durum ve siyasal
düşüncenin ortaya çıkışı üzerinde tahliller yaparak incelemiştir. Eski taş
çağından yeni taş çağına kadar meydana gelen insan yaşamının ilk evre
yaşanmışlıklarını bununla birlikte ilkellikten uygarlığa geçişin ilk evresi
olan bu evreyi metaforik bir anlatış tarzıyla işlemektedir. Bununla birlikte
Yunan öncesi ve Yunan sonrası siyasal düşünüş diye ikiye ayırdığı ve alt başlık
olarak işlediği bu bölümde Mezopotamya Medeniyetinden Mısır Medeniyetine,
Perslerden Romalılara kadar öne çıkan devlet ve medeniyetlerin toplumsal
gelişmelerini yöntemsel ve bilimsel açıdan inceleyerek bu medeniyetler arasında
sosyolojik ve siyasal gelişmeleri kronolojik olarak değerlendirmiştir.


 İkinci
bölümde ise genel olarak Ortaçağ döneminde toplumsal ve siyasal düşünüş
üzerinde durmuştur.Özellikle Bizans dönemindeki gelişmeleri toplumun siyasal
örgütlenişini ve gelişimini düşünsel tabanda nasıl gerçekleştiğini sade bir
dille işlemiştir.Bu aşamada  Ortaçağ Avrupa’sında kilise ve kralın bilme
karşı oluşturdukları pasif, pejuratif ve bağnaz anlayışın nasıl şekillendiğini
ve kilise ve aristokrat feodalların arasındaki duygusal bağın bu gelişmelere
nasıl yansıdığını titizlikle eserine yansıtmaktadır.


 Son
bölümde ise Yeni Çağda Toplum ve Siyasal Düşünüş başlığında feodalitenin
yıkılış öyküsünü buna karşı burjuvazinin haçlı seferleri sonrası aristokrasiye
karşı kazanımını anlatmıştır. Demokrasi, ulus devlet, milliyetçilik akımı,
özgürlük kavramlarının ortaya çıkış öykülerini ve nasıl bir kalıba sokulduğunu
dönemin önde gelen düşünürleri örnek verilerek açıklamıştır. Montesquieu’den
John Locke’a, Thomas Hobbes’tan J.J Rousseau’ya Jean Bodin’den
N.Machiavelli’ye kadar bir dönemi düşünsel anlamda etkilemiş dönemli
düşünürlerin siyasal hayata yön verişlerini fikirsel açıdan değerlendirmiştir.


 Genel
olarak yazar değerlendirdiğimiz bu eserinde siyasal düşünüşün gelişimini bir
DNA şifresi kodları intizamında işlemiş düşünce alanındaki ayrıntıları bir
zanaat ustası maharetinde önümüze koymuştur. Bu ve bu gibi yapıtlar ülkenin
gelecek siyasetinde rol alacak kişilerin okuması ve yararlanması gereken
başvuru kaynaklarındandır.


AZİZ ERSOY


KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ iMAM üNİVERSİTESİ İ.İ.B.FSİYASET BİLMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER/4.SINIF