Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara


Kitap Analizi : “Devlet Adamlığı Bilimi” 

Stajyer Neslihan Ecem KAPAR
11 Eyl 2019 

KİTABI BURADAN
SATIN ALABİLİRSİNİZ.
“Devlet Adamlığı Bilimi” kitabı esas uzmanlık
alanı jeopolitik ve jeostrateji olan Dr. Nejat Tarakçı tarafından yazılmıştır.
Kitabın içeriğine geçmeden önce yazar hakkında şunları söyleyebiliriz; Kendisi
1949 yılında Sinop- Ayancık’ta doğmuş ve 1970 yılında Deniz Harp Okulu’nu
bitirerek Donanma’ya katılmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri’nde 31 yıl hizmet
etmiştir. 1974 Kıbrıs Harekatı’na katılan Nejat Tarakçı, 1981 yılında Deniz
Harp Akademisi’ni bitirerek Kurmay Subay olmaya hak kazanmıştır….
 

“Devlet Adamlığı Bilimi” kitabı esas uzmanlık
alanı jeopolitik ve jeostrateji olan Dr. Nejat Tarakçı tarafından yazılmıştır.
Kitabın içeriğine geçmeden önce yazar hakkında şunları söyleyebiliriz; Kendisi
1949 yılında Sinop- Ayancık’ta doğmuş ve 1970 yılında Deniz Harp Okulu’nu
bitirerek Donanma’ya katılmıştır. Türk Deniz Kuvvetleri’nde 31 yıl hizmet
etmiştir. 1974 Kıbrıs Harekatı’na katılan Nejat Tarakçı, 1981 yılında Deniz
Harp Akademisi’ni bitirerek Kurmay Subay olmaya hak kazanmıştır. 1999 yılında
emekli olan Nejat Tarakçı, NATO görevi esnasında birçok uluslararası kursa
katılmıştır. İktisat dalında ön lisans diplomasına da sahip olan Nejat Tarakçı,
2004 yılında tarih ve uluslararası ilişkiler alanında doktor olmuştur.
2000-2006 yılları arasında Ege, Yaşar ve İzmir Ekonomi üniversitelerinde kısmi
zamanlı olarak ders vermiştir. Çeşitli yerli yabancı dergi ve gazetelerde
makaleleri yayımlanan Nejat Tarakçı, bu yazıda bahsedilecek “Devlet Adamlığı
Bilimi” kitabında öncelikle devlet yönetiminde yer alan ve almak isteyen
kişilerin dikkat etmesi gereken noktalara ışık tutuyor.
Kitapta açıklanan temel kavramlar ilk olarak
jeopolitik sonrasında ise jeostratejidir. Tarakçı’ya göre devlet adamı olarak
yetiştirilen insanların bu vasfı kazanmaları için en başta bu kavramları
öğrenmeleri ve bu yönde eğitilmeleri gerekiyor.
Çünkü dengelerin devamlı değiştiği siyaset
dünyasında, bu değişimlerin gelecekteki yansımalarını öngörebilecek ve doğru
değerlendirmeler yapabilecek insanlara ihtiyaç vardır. Zira yanlış düşünülmüş
değerlendirmeler, kelebek etkisi yaratarak ülke sınırlarını aşar ve bir şekilde
tüm dünya bu yanlış değerlendirmelerden payını alır. Eser, devlet yönetiminde
yer almak isteyen kişilerin yanında güvenlik sistemi içinde yer alan asker ve
hatta başka ülkelere yatırım planları olan iş adamlarına da yol gösterici
prensipler sunmakta. Ayrıca yazar, eserin hazmedilmesinin ardından çok farklı
bir öngörüye sahip olacağınızı vaat ediyor.
 

Akıcı ve her kesim tarafından anlaşılabilir
dille yazılan bu kitap, jeopolitik kavramının açıklanmasıyla başlıyor, bu
kavramın çeşitli alanlarda kullanımının aktarılmasıyla devam ediyor, çünkü
jeopolitikte Alman ekolüne katkılarda bulunan profesör ve General Karl
Haushofer’in de dediği gibi ‘’jeopolitik bir rehber, devletin politik vicdanı
olmalıdır’’. Elimizdeki jeopolitiğe dair unsurları inceleyebildiğimiz ve analiz
edebildiğimiz müddetçe, jeopolitik, devletin yönetilmesine, uzun vadeli
stratejiler üretebilmesine yardımcı olur. Bu unsurların bazıları devletin
yönetim politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebilirken; bazıları ise
elimizde olmayan (sabit kalan) unsurlardır. Mesela ülkenin coğrafi konumu gibi
arazinin şekli ya da denizlerin durumu gibi bilgiler değişmez ve bunlar devlete
avantaj sağlayabileceği gibi dezavantaj da sağlayabilir.
Bunun yansıra, değişen unsurlarda etnik yapı,
din faktörü, eğitim, sanat gibi alt başlıkları görüyoruz. Zamanla değişerek önem
kazanan ya da kaybeden unsurların varlığından bahsediliyor. Mesela etnik ve
kültürel yapı başlığı altında verilen örnek ülkelerde, bu yapının ülkenin
siyasetini yakından etkilediğini görmüş oluyoruz. Zira Tarakçı’nın dediği gibi
etnik çatışma temelde, devletlerin gruplar arasında bir güvenlik duygusu
yaratamayacak kadar zayıflaması ve akabinde bu grupların kendi güvenliklerinden
endişe duymasıyla başlar. Bunun dışında nüfus popülasyonu gibi stabil kalmayan
bir unsurun devlet politikaları tarafından şekillendirilerek devlete yararlı
hale getirebileceğini görebiliriz.
‘‘Bir bölgenin coğrafi konumu değişmez;
jeopolitik konum ise bölgedeki, çevredeki ve dünyadaki güç odaklarında vaki
olacak her değişikliğe göre farklı bir değer gösterir.’’ Durum böyleyse, kitapta
da fazlasıyla yer verilen küreselleşme kavramını daha dikkatli okumalıyız.
Kitabın bu bölümü oldukça dikkat çekici ve okuduktan sonra sizi, durup bir süre
düşünmeye iteceğinden şüphem yok. Nejat Tarakçı burada globalleşen dünyayı
“Küresel Sistem” şeklinde değerlendiriyor ve bu sistemi “modern sömürgecilik
sistemi” diyerek nitelendiriyor. Peki neden sömürgecilik sistemi? Çünkü amaç
sistemin kontrolünü elinde tutan devletler tarafından sisteme dâhil edilmek,
böylece sermayenin serbest dolaşımı ve güvenliği sağlanabilir. Bunun dışında
ulus devletlerin zayıflaması hatta yıkılması ya da ABD dolarının liderliğinin
devamı da amaçlar arasında sayılabilir. Ekonomik amaçların temel olması
sebebiyle hedef ülkelerin ekonomisini kontrol altına almak öncelikli, fakat, bu
aşamada hedef ülke vatandaşları tarafından eleştiri almamak amacıyla, ülkeyi
ekonomik olduğu kadar kültürel boyutuyla da sisteme dahil etmek isteniyor. Bu
değerlendirmelerin doğruluğunu güncel haberlerde de izliyoruz. Hong Kong’da
yasa karşıtlığı ile başlayan protestoların, yasa geri çekildiğinde bile sona
ermemesi, hatta daha çok ivme kazanıp ABD büyükelçiliğinde soluğu alan
insanların, Birleşik Devletler tarafından “kurtarılmayı”, “özgürleştirilmeyi”
beklemeleri bize gösteriyor ki; ekonomik açıdan kritik öneme sahip Hong Kong’un
küresel sisteme dâhil edilme süreci ekonomik açıdan olduğu kadar kültürel
açıdan da tamamlanmış durumda.
Dr. Nejat Tarakçı’nın analizine göre ise;
Türkiye, içinde bulunduğu küresel sistemden vazgeçemez. Sistemin içinde kalarak
ulusal çıkarlarını korumalıdır ve öncelikle ekonomisini düzeltmelidir.
 

Küreselleşen dünyada her gün yüzlerce bilginin
bombardımanına uğruyoruz. Bu bilgilerin değerlendirilmesi için jeopolitik
teorilerine ihtiyaç vardır. Böylece etrafımızda yaşanan olaylara anlam
verebilir, geleceğe dair çıkarımlarda bulunabiliriz. Kitabın bu kısmında beş
adet kuramdan bahsediliyor. Bunlar; Kara Hakimiyeti, Deniz Hakimiyeti, Kenar
Kuşak, Saykıl, Hava Hakimiyeti kuramlarıdır. Bunlardan bazıları coğrafyaya,
bazıları kuvvete, bazıları ise her ikisine de bağlı olan kuramlardır. Yani
aslında temel fark, Tarakçı’nın dediği gibi başlangıçtaki hakimiyet noktasına
verilen önceliktir. Ayrıca bu kuramlar arasında en geniş etki alanına sahip ve
ülke içi siyasete en çok yön veren ‘’Deniz Hakimiyeti Kuramı’’ olmuştur.
Kitapta bahsedilen diğer bir kuram ise Nicholas J. Spykman’ın Avrupalı
teorisyenlerin jeopolitik düşüncelerini ABD’nin gereksinimlerine göre
düzenlediği ‘‘Kenar Kuşak Kuramı’’dır. 20. Yüzyıl öncesinde kendi sömürü düzenine
göre yapılandırılmış Avrupa merkezli haritanın, artık Avrupa’nın dünya
politikasını belirleyici konumuna ABD tarafından meydan okununca,
değiştirilmesi uygun görüldü. Ayrıca Nejat Tarakçı’nın belirttiği üzere bu
meydan okumanın sürdürülebilmesi için, ABD’nin Avrupa’da kuvvet bulundurması ve
olası bir ‘’Avrupa Federasyonu’na’’ karşı çıkması gerekiyor.
Kitabı okuduktan sonra Avrasya’ya olan ilginizin
artacağından şüphem yok. Süper güçlerin, özellikle ABD ve Rusya’nın hedefi
haline gelen Avrasya’nın önemi, bu bölgeye egemen olan bir gücün, dünyanın en
ileri ve ekonomik olarak en verimli olan üç bölgesinden ikisini kontrol
edebileceğinden geliyor. Ayrıca kitapta belirtildiği üzere Avrasya’nın gücü
Amerika’nınkini büyük ölçüde gölgede bırakıyor. Rusya’ya Alexander Geleviç
Dugin tarafından ‘’Avrasyacılık Tezi’’ sunulmuştur. Dugin’in modeline göre aynı
çatı altında toplanan devletler idari sistemde Avrasyalı federalizmi
oluşturacaktır. Çünkü Rusya Amerika’nın merkezde olduğu ‘’Küresel Sistemin’’
içinde kültürünü ve benliğini kaybetmek istemiyor. Bu şekilde bağımsızlığını
kaybedeceğini düşünüyor. Şu an Rusya Avrasyacılık tezinin hayata geçirilmesi
için çeşitli kanallar kullanmakta. Bunlardan birisi Putin’in desteklerini alan
‘’Avrasya Hareket Partisidir’’.


Sona gelmeden önce bahsedilmesi gereken diğer
bir kavram da ‘’jeostratejidir’’. Jeopolitikle yakından ilgili bu kavram
hakkında bilgi sahibi olunması da en az Jeopolitik kadar önemlidir. ‘’Strateji,
dünyaya bugünkü fizyonomisini veren jeopolitiğin değişken unsurlarından
etkilenir.’’
Yani strateji sadece savaşı idare etmekle
kalmamalı, rakibin jeopolitik hedeflerine ulaşıp kendini de savunmaya
çalışmalıdır. Etrafımızdaki olayları incelemeli, gözlemlemeli ve mesleki
etkilerden uzak kalarak gerçekçi çıkarımlarda bulunmalıyız diyor Tarakçı.
 

Kitabın en sonunda ‘’Milli Güç’’ kavramından
bahsediliyor.  Milli güç çeşitli
unsurlardan oluşur ve bu unsurlar jeopolitik unsurlarla hemen hemen aynı,
sadece jeopolitik milli güç unsurlarının dış politikaya faydalı hale gelecek
şekilde değerlendirilmesidir. Bu unsurlar yiyecek içecekten, hammaddeye, doğal
kaynaklara kadar genişletilebilir. Devlet, bu milli güç unsurlarını kombine
ederek güçlü ve etkili hale getirmek için çalışmalıdır.
‘’Devlet Adamlığı Bilimi’’ hiç şüphem yok ki
okuyanları hayal kırıklığına uğratmayacak ve vaat ettiği gibi öngörü
kabiliyetinizin gelişmesinde, birtakım olayların incelenmesi
değerlendirilmesinde size yardımcı olacaktır. Her güne devletler arası
olumlu/olumsuz ilişkileri içeren onlarca haberle uyanıyoruz. Olumsuz haberlerin
sonlandığı, Nejat Tarakçı’nın dediği gibi baskının, zorlamanın kullanılmadığı
bir dünya ümit etmek, gerçeklerden hayal dünyasına kaçmaktır. Zira mücadelenin
olmadığı bir dünya, üzerinde hayatın sona ereceği bir dünya olurdu. Bir düzen
içindeki dünya, hiçbir anlaşmazlığın yaşanmadığı bir yer değil;
didişmenin-mücadelenin, silahlı çatışma yerine politik ve hukuki kanallara
yönlendirildiği dünyadır. Dolayısıyla ‘’Devlet Adamı’’ olmak isteyen insanların
öncelikle bu bilimi öğrenmeleri gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış