BURAK İĞLİKÇİ – ERKAN MACİT : SEMBOLLER VE METAFİZİKSEL SAVAŞLAR
Başlıktan giriş yapalım, öncelikle sembol nedir
oradan başlayalım. Sembolizm yani simge bilimi, “olayların, objelerin
(nesnelerin) ve kullanılagelen deyim ve sözcüklerin, daha çok dinsel, felsefi
ve estetik açıdan yorumunu yapan sistem” olarak açıklanabilir. Bu tanımdan yola
çıkarak sembolizmin amacının, bir sembolün dış görünüşünün ötesinde, kişinin
hayal gücü, kültürel birikimi, bilgisi ve bakış açısı oranında, onların içinde
barındırdığı gizli anlamları bulması ve dile getirmesi olduğunu
söyleyebiliriz.Sembolizm elle tutulamayan şeyleri, ruhsal olayları, göze hitap
eden simgelerle anlatmaya çalışır. Sembolizmle muhatap olan kişi başta
sembolizme ilgi duymalı, bunu bilgi düzeyi ve hayal gücüyle de orantılı olarak
birleştirerek daha gerçekçi bir ortamın oluşmasını sağlamaya
çalışmalıdır.Sembolizmin kullandığı araçlar olan sayılar, renkler, şekiller ve
çizgiler, fikir, görüş ve yorumlar, antik çağlardan bu yana hemen her toplumun
kendilerine özgü yön ve amaçlar için kullandıkları birer şifreli dil
olmuşlardır. Cansız şeylerin boyutlarını, kapsamlarını genişletip, onları
bütünlemeye yaramışlardır.Ezoterizmde gizli tutulması gereken birçok bilgi
sembollerle anlatılmıştır. Bu sebeple ezoterizm açısından sembol kavramı son
derece önemlidir. Ezoterizmin Türkçe karşılığı, batınî, içrek, içrekçilik veya
iç dünya ile ilgili gizli ve soyut olaylarla uğraşan ve bunlarla ilişki kurarak
yorumlar yapan bir bilim dalıdır. Eski filozofların okulunda, onların gizli
doktrinlerine verilen bir ad veya sadece o mezhebin esrarına sahip olanlar için
kullanılan bir sıfattır. Okültizm de ezoterizm gibi gizli, esrarlı (majik) olay
ve olgularla ilgilenen bir bilimdir. lirli bir insan, nesne, grup ya da
düşünceyi veya bunların bileşimini temsil eden ya da bunların yerine geçen
iletişim öğesidir.Semboller, hazır olmayan veya algılanması olanaksız olan bir
şeyi, temsili bir karşılığa uyarak, bir başka şekilde ifade eder. Bunlar bir
desen, bir aygıt, resim, isim, diyalog, bir alegori, hatta bir kişi veya
kuruluş olabilir. Bazı sembollerin yüklendikleri anlamları anlamak için o
kişinin sonuçta aradığı bilgiye hazır olması gerekmektedir. Zaten hazır değilse
sembolün anlamını da anlaması söz konusu değildir.
Metafizik varlığı, varlığın ilk ilkelerini ve
nedenlerini konu alan en genel ve temel disiplindir. Varlıkları birbirinden
ayıran özellikleri bir tarafa bırakınca geriye kalan ilke ve nedenler
metafiziğin konusudur. Neyin gerçekten var olduğu ve görünüşün ardındaki
gerçeği arar.Fizikötesi ya da doğaötesi olarak Türkçeleştirilmiş, maddenin
ötesindeki nedene odaklanmıştır. Fiziğin ardındaki temellerle ilgilenir. Çağdaş
zamanlarda fiziğin ilgilenmediği şeyler metafizik olarak algılanmıştır. Bunun
sebebi deney ile ulaşılan bilgiyle yetinmemesi, varlığın ardındaki sebepleri
merak etmesidir. Din veya sezgi metafizik olmakla itham edilmişse de aslında
metafizik öte dünyalarla değil bu dünyadan yola çıkar. Yaşadığımız varlığın
özünü araştırır. Üst akılın geçmişten günümüze sürdürdüğü en etkin eski
savaşlar dan biride Sembol savaşlarıdır. Semboller üzerinden yapılan sinema
filmleriyle ,yayımlanan yazı ve  yazılara
iliştirilen Sembollerle devletler birbirlerine üstü kapalı mesajlar verirler.
Dikkat ettinizmi bilmem ama çok sevdiğimiz, kullandığımız bir çok ürünlerde
bile semboller vardır. Araba markalarında, seri sinema filmlerinde, devlet
adamlarının ülke dışı ziyaretlerinde kamuya açık alanda poz verdikleri yerlerde
bayraklar da armalarda her yerde sembol savaşı var. Gören gözler için hiç bir
şey gizli değildir.
Gelelim sembol savaşı ile birlikte metafiziksel
savaşlara. Son zamanlarda çok acayip şeyler oluyor. Hem de tuhaf şeyler.
Toplumun iç dinamik yapısını  hedef alan
ve zihinleri bulandıran şeyler. Semboller ve simgeler üzerinden kitleler
üzerinde psikolojik oyunlar oynanıyor. Medya kartelleri bu konuda gerek sanat
ve moda camiası gerekse  film ve dizi
camiasını ön planda tutarak bilinç altımıza 
sapkınlık  derecesine varan
mesajlar gönderiyorlar.Birileri oynuyor hemde çok tehlikeli oyunlar ile
üzerimize geliyorlar. En çok dikkatimi 
çeken ise  moda camiası oldu. Ünlü
sanatçıların üst  bikinilerini ters giyme
modası  ilk başta  bir akım gibi 
geliyor. Ama görüntü olarak 
üçgeni simgeleyen bir görüntü .Yeni trend olarak lanse edilen  bu akım kadınlar üzerinden bilinç altına
yollanan  üçgen  sembolüdür…Ve herkesi bu konuda  teşvik etmeye 
çalışılan bir akım..
Kısa sürede sosyal medya sayesinde büyük bir
akıma dönüştü bile. Türk halkı üzerinde CİNNET OPERASYONLARI yapılıyor…  Yurtdışı ödenekli arsız, uğursuz karakterli,
gayrimeşru YAPIMLAR… Şehvetli ve ihtiraslı hayatların özendirilmesi… ASİL
ROL MODELLERİN her alanda dışlanması vb. 
BARONLAR; kitle psikolojisini LABORATUVAR gibi kullanıyor! İlluminatinin
simgelerinden biri kilisenin şeytan ilan ettiği Lucifer (lusifer) dir, yani
ışık taşıyandır.  Resmi mührü henüz
bitmemiş olan bir piramit ve tepesinde tüm yönlere hakim bir gözdür.  Göz, illuminati kardeşliğinin Dünya’ya hakim
olma isteğini yansıtan büyük bir simgedir. Yeryüzü ve Gökyüzü’nün Evliliği:
üçgen = gökyüzü ters üçgen = yeryüzü üçgen ve ters üçgenin üst üste gelmesiyle
gökyüzü ile yeryüzü evliliği olduğu belirtilmektedir. Musa Peygamber Mısır’dan
ayrıldıktan sonra bu ezoterik sembolizmi iki üçgenin iç içe geçmesi ile dile
getirmiştir. Bu sembol daha sonraları İsrailoğulları’nın dinsel ve ulusal
simgesi haline gelmiştir. Şu anda Sionizmin sembolüne dönüşmüş olsa da temeli
yukarıda dile getirmiş olduğumuz gibi çok eskilere dayanmaktadır. Gökyüzü ile
yeryüzünün evliliğini ifade eden bu sembolün içerdiği ezoterik anlam, günümüzde
bu sembolü bayrak yapanlarca unutulmuş durumdadır. Tepe noktası yukarıya bakan
üçgen göğü, aşağıya bakan üçgen ise yerin sembolü konumundadır. Bunların iç içe
geçmesi tasavvufta “Vuslat” olarak ifade edilen göğün ve yerin
evliliğinin yani göksel bilgilerin yeryüzünde ortaya çıkmasını ifade eder ki,
bu durum varlığın şuurlanmasıyla ortaya çıkacak bir sürece karşılık gelir. Bir
başka deyişle göksel bilgilerin insanda tezahür etmesi anlamına gelir. Bu aynı
zamanda inisiyasyonun sonunu gösterir. Amaçlanan hedefe artık ulaşılmış ve
inisiye adayı büyük zincirin bir halkası haline gelmiş demektir. Üçgen sembolü
için  başka anlamlara göz atalım:
“Hep bir üstteki bir alttakinin tekamülüne hizmet eder. Kainatta
birbirlerini daima daha yükseğe çekmek, bütün varlıkların
vazifesidir.”(Ergün Arıkdal) Çevresinden köşeli sınırlarla ayrılmış
geometrik biçimlerin ilki olan üçgen, üç köşe ve üç kenardan oluştuğundan,
doğal olarak, üç rakamının biçimsel sembollerinden biridir, Aynı zamanda
koninin ve piramidin yatay izdüşümü ve dikey kesiti olduğundan, üç boyutlu bir
nesne olan koni ve piramit, eski uygarlıklara ait resimlerde, iki boyutlu
çizimlerde ve çeşitli tasvirlerde genellikle üçgen ile temsil edilmiştir.
Üçgen pek çok uygarlığın alfabesinde bir harf,
bir karakter olarak yer almıştır. Orhon ve Yenisey yazıtlarında görülebileceği
gibi, Proto – Türkler’in runik alfabesinde de kullanılmaktaydı. Alfabelerde
olduğu gibi, tradisyonlarda da üçgen sembolü genellikle, eşkenar üçgenle
belirtilmiştir. Üçgen sembolünün kullanımına tradisyonlardan bir bakalım ne
örnekler verebiliriz. – Kaide tradisyonunda yüce ışığın, nurun sembolü olan
üçgen. – Uygur tradisyonunda kutsal dağı temsil eden üçgen. – Maya
tradisyonunda ışığın ve tohumun sembolü olan üçgen. – Hindu tasvirlerinde
ateşin sembolü olan üçgen. – Graal efsanelerindeki Montsalvat’ı (Kurtuluş Dağı)
temsil eden üçgen. – J. Churchward’a göre 70.000 yıl önce, yitik Mu
uygarlığında spirituel Göğün, semavi üçlünün sembolü olan üçgen. – Eski Çin
tradisyonunda birliği ve ahengi ifade eden Si adı verilen üçgen, – Meksika’da,
Yukatan bölgesinde, Uxmal’daki mabetlerden biri olan,  J.Churchward’un 12.000 yıldan daha eski
olduğunu sandığı “kutsal gizlemler (misterler) mabedi “nin
inisiyasyon salonunda bulunan üç yıldızlı üçgen.
Örnek verelim ülkemizde son dönemlerde dövme
yapımı arttı. Yaptırdığınız dövmelerle farkında olmadan şeytani ritüellere alet
oluyorsunuz. Ley hatları ise dünyadaki stratejik enerji noktalarını belirtmektedir.
kutsal geometri , ley hatları ve mimari birbiri ile uyumlu halde
kullanıldıgında bir yıldız kapısı olusturmaktadır. farklı boyutlara kapıların
açılmasına izin vermektedir.


Osmanlıdan günümüze sembol ve metafiziksel
savaşlar  yazısıyla devam edeceğiz.
Kaynak : BURAK İĞLİKÇİ – ERKAN MACİT