İTALYAN –
JAPON – ALMAN – FEDERAL ALMAN VE DOĞU ALMAN – İNGİLİZ – FRANSIZ İSTİHBARAT
SERVİSLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
İTALYAN
İSTİHBARAT SERVİSLERİ
Dünya gizli
servislerinin atak yılı İkinci Dünya Savaşı olmuştur. Gizli servisler
kuşkularından uyanmış ve hiper aktif hale gelmişlerdir. Bu gelişmelerden
etkilenen İtaylan gizli servisi de küçük ataklara başlar. Birinci Dünya Savaşı
sonunda İtalyanların ana istihbaratları diplomatık kanallardır. 30 kişiyi
geçmeyen Deniz kuvvetleri ikinci bürosu istihbarata bakmaktadır. Ama aralarında
casus olmayan 30 kadar personele sahiptirler. Daha sonra bu büro eleman
takviyesiyle genişletilirken İstanbul, Madrit ve Şanghay’da öncü bürolar,
ardından da Amerika, Portekiz ve diğer ülkelerde genişleme büroları
oluşturulur.

Bu ikinci
şubenin 4 ana birimi vardır.
B: Dinleme ve
kripto ile görevli olan birim. Diğer adı karanlık odadır.


D: İstihbarat
ile görevli birimdır.


C: Koordinasyon
, tahlil ve değerlendirme birimidir.


E:
İstihbarata ve casusluğa karşı koymayla görevli birimdir.
1960 da
yapılan bir tahmine göre Berlin’den sonra en çok casus barındıran kent Roma
olmuştur. Roma da tam 39 gizli servisin faaliyet gösterdiği ve 15 bin civarında
casusun bulunduğu sanılmaktadır. Buna karşı İtalyanlar bir gizli servis
reorganizasyonu gerçekleştirmişler ve bu alanda başarılı olmuşlardır.
İtalyan gizli
servisi askeri unsurlarla birlikte çalışmıştır. SIFAR adlı birim İtalyan gizli servisini,
CS adlı birim İtalyan güvenlik birimi Garabinieri içinde oluşturulmuş ve karşı
casusluk alanında örgütlenmiştir. Bu birim 1961 yılının Ocak ayında Puglia’daki
NATO üssünün planlarını Arnavut diplomatı Koko’ya veren İtalyan yüzbaşı
Spada’yı suçüstü yakalamıştır. Ayrıca Centro Cina ajansının binasında aramaları
sonucu 6 Çinli casusu yakalayıp sınır dışı etmeyi başarmışlardır. Ayrıca 1964
yılında Mordehay Luki veya Josef Dahan adlı İsrail casusunu ele geçirerek bir
sandık içinde Mısır uçağı ile Roma’dan kaçırmak isteyen Mısırlı diplomat casus
Salim Osman el Sayid ile Mohammed Moneim el Neklavi’nin planlarını alt üst
etmişlerdir. Bugün de dünyanın önemli gizli servisleri arasında
sayılmaktadırlar.
1967 yılında
adını SİD olarak değiştiren SIFAR, daha sonra 1977 yılında politize olduğu için
yeniden yapılandırılıp adı da SISMI ( Servizio İnformazioni e Sicurezze
Militare) olarak yenilemiştir. Daha sonra 09.05.1978 de bugün faaliyette olan
SİSDE adlı Demokratik İstihbarat ve Güvenlik Servisi kurulmuştur. Bunun
ardından da CESİS adlı Güvenlik ve İstihbarat Servisleri İcra Komitesi, SİSMİ
ve SİSDE arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulup faaliyete
geçirildi
JAPON GİZLİ
SERVİSLERİ
1911 yılında
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Japon özel polis servisi TOKKO (
Tokubetsu Koto Keisatsu) solcu akımlarla mücadele amacıyla yani iç isitihbarat
işi ön planda olmak üzere kurumuştur.
1920’den
itibaren Japonlar Amerika’da casusluk yapmak için harekete geçtiler. Bu
casusluk faaliyeti 1935’de deniz ateşesi Yamaguşi zamanında son derece etkin
bir noktaya ulaşır. Yamaguşi bazı Amerikalıları ajan olarak kullanmak ister.
William Thompson, John Farnsworth gibi iki askerle bir sivil ‘e hizmet teklif
eder. Ama bunda başarı sağlayamamıştır. Özel polis ( TOKKO) 1932’de organize
edilir. TOKKO başlıca 4 daireden oluşur.
1- Aşırı
akımları izler


2-
Japonya’daki yabancıları takip eder.


3-
Japonya’daki Korelileri izler


4- Sansür
işlerini yürütür.
Şanghay,
Londra, Berlin’de bürolar açmış olan TOKKO idarecileri iç istihbarat yanında
dış istihbarata da önem vererek Milli Savunma konularında sıkı güvenlik
tedbirleri almışlardır. Görev ve yetki alanında dış istihbarat servisi KEMPEİ (
İkinci büro) ile birlikte çılışmalar yaparlar. İkinci Dünya Savaşı öncesinde
Japonya’da gizli servisler, bağımsız daireler olarak çalışan, başlıca 4
oluşumdan ibarettir:
A- Dışişleri
Merkezi İstihbarat Bürosu:
İstihbarat daha ziyade diplomatlarca yapılır ajanlara yazılı emirleri
diplomatlar verir; yabancı ülkelerdeki bölge ajanlarını dışişleri tayin eder ,
elçiliklerde bunlara bürolar tahsis eder , muhaberelerini sağlar, maaşlarını
öder. Mesela Washington’daki Japon ikinci katibi TERASAKİ , Amerika kıtasındaki
japon istihbarat servisinin başkanlığını yapar.
Ancak
istihbarat servislerinin sefaretlerde bulunmasının sakıncaları barışta meydana
çıkmıştır. Savaşta ise durum feci olmuştur. Zira 1941 de Amerika’daki Japon
elçiliği kapatılınca buradaki şebeke de dağılıvermiştir.
B- Donanma
ikinci bürosu:
Japon
istihbaratının önemli bir servisidir, Pearl Harbor ‘un hazırlanmasında büyük
rol oynamıştır.
C- Kara
Kuvvetleri İstihbarat Servisi:
( Genelkurmay Şube 3) Bu servisin Japon anavatanı dışında, mesala Kuantung
( Mançurya) da adeta bağımsız kolları vardır.
D-
Kontrespiyonaj ile görevi 4. büro:
Bunun da KEMPEİ TAİ ( Kara Ordusu Gizli Polisi) TOKKOKA ( Anavatan polis
siyasi kısmı) adlı iki şubesi vardır.
Yukarda sayılan
bu servislere ek olarak Japonya’da 1970 lere kadar Tokyo Sanayi Koruma
Enstütüsü adını taşıyan bir ekonomik kontrespiyonaj okulu da oluşturulmuştur.
Enstitünün başkanlığını yapanlar arasında Japonya’nın eski Ankara
Büyükelçilerinden Tadaşi Kurihara da vardır.
Rivayetlere
göre yalnız Tokyo’da 380 özel müesse, bütün Japonya’da ise 1970 rakamlarıyla
ekonomik ve endüstriyel alanlarda 10 bin kişi casusluk yapmaktadır. Japon
yasaları imalatçıyı sanayi erbabını ekonomik ve endüstriyel casusluğa karşı koruyacak
hükümleri ihtiva etmediği için böyle bir okul veya enstütünün kurulması
kaçınılmaz olmuştur. Enstitüye çalışmalarında bir çok japon istihbarat uzmanı
yardım etmektedir. Japon istihbaratında ana unsur ekonomi ve teknoloji
alanlarındaki istihbarat faaliyetleridir.
ALMAN
İSTİHBARAT SERVİSLERİ
Prusya’yı,Avrupa’nın
büyük devletleri arasına sokan Kral Büyük Frederik (1712-1786) bir devletin iç
ve dış güvenliğinin istihbarat olmadan olmayacağını o zamanlardan anlamış ve
önmeler almıştır. Özellikle de askeri istihbarata çok önem vermiştir. Dönemin kusursuz
örgütleri arasında sayılan istihbarat servisini özenle oluşturmuştur. Alman
Birliğinin kurucusu ve Avrupa’nın şekillenmesinin mimarlarından Bismark’da (
1815-1898) Frederik in yolundan yürümüş, ayrıca siyasi istihbarat açığını da bu
alana verdiği büyük önem sayesinde kapatmayı bilmiştir. Yani Hitler’in iktidara
gelişine kadar Almanya’da güçlü ve kusursuz çalışan iki büyük istihbarat
oluşumu gerçekleştirilmiştir. Bunlardan birisi Genelkurmay istihbaratı (
Abwehr), diğeri siyasi istihbaratı yönlendiren Alman Dışişleri Bakanlığı
İstihbarat Servisi’dir. Bu iki kuruluş organize halde ve beraberce
çalışmışlardır.
Hitler’de
istihbarata son derece önem vermiştir. Abwehr onun döneminde 5 şube olarak
şöyle organize olmuştur:
1- Geheimer
Meldedienst adı verilen organizasyon. Bu şube espiyonaj ve kontrespiyonaj (
casusluk ve karşı casusluk) ile görevliydiler. Bu şubenin emrinde kara, hava ve
deniz birlikleri ve olanakları vardır. Ayrıca bu alanlarda uzmanlaşmış çok
sayıda personele sahiptiler.
2- Sabotaj
işleri: Bu şubece yerine getirilmiştir. Bu alanda uzman bombacılar, özellikle
elde tutulur bunların rahat kullanabilecekleri ve değerlendirecekleri bomba
türleri geliştirmişlerdir. Özelikle bomba patlatma ve yerleştirme konusunda bu
şube uzmandırlar. 1960 dan sonra Almanların bu konudaki uzmanlıklarından Türk
asker ve sivil istihbaratçıları da eğitimler yoluyla yararlandırılmışlardır.
3- Güvenlik
olarak adlandırılan bu şube Almanlara karşı girişilecek sabotaj ve diğer
casusluk faaliyetlerinin eylemlerine karşı organize olmuştur.
4- Dış
ülkelerdeki faaliyetlerle bu şube ilgilidir. Bunlar adam kaçırma, elde etme ve
organizasyonları sağlamakla görevlidiler.
5- Bu şubenin
görevi ise merkez koordinasyonunu sağlamak ve eşgüdüm içinde sorunsuz
çalışılmasını gerçekleştirmektir.
Almanlar
istihbaratı hep çok önemsemiştirler. 1939 yılında yalnız Berlin’de Abwehr’de
ünlü casus şefi Canaris’in emrinde çalışan ajan sayısı ( Bunlara V= Vertrauen=
mutemet denirdi)10 binin üzerindeydi. Bunlara hizmet veren teknik uzman
kadrosunun sayısı ise 18 bini aşıyordu. Ajan V ler ünlü Majino hattı planlarını
ele geçirmişlerdir. Canaris’in emrindeki bu kadro ayrıca 1937-1939 yılları
arasında İngiliz, kara, deniz ve hava kuvvetlerine ait çok önemli planları ,
bilgileri, savaş düzenlerini öğrenip bu güçlerin hareket ve idari yapılarına
kadar bütün bilinmeyenleri çözmüşlerdir.
Hitler
Abwehr’e ilaveten 1933 yılında saldığı dehşetiyle ünlü olan Gestapo ( Geheime
Staatspolizei) adlı devlet gizli polis teşkilatını kurmuş ve 1939 da bütün
polis servislerini merkezileştirme yoluna giderek bu yapıyı dev bir
organizasyon haline getirmiştir. Buna da RSHA ( Reichsicherheitshauptamt) adı
verimiştir.Ancak Abwehr de çalışmalarına devam etmiştir. Alman Güvenlik Yüksek
Dairesi olarak adlandırılabilecek olan RSHA veya Alman casusluk ve mukabil
casusluk teşkilatı başlıca 7 daireden oluşmuştur. Bunlar:
1. Daire:
Personel


2. Daire:
İdari ve ekonomik işler


3. Daire:
Parti işleri


4. Daire:
Gestapo ( rejim düşmanları, kilise ve yahudilerle mücadele ve yurda girip
çıkanları kontrol)


5. Daire:
Kripto- cinayet polisi, devlet organizmasıyla ilgili işler


6. Daire: Dış
istihbarat espiyonaj


7. Daire:
Dini ve ideolojik çalışmalar-belgeler, biyografiler, arşiv.
Hitler
ordularının 2. Dünya Savaşında yenilmelerinin ardından Almanya’nın ikiye bölünmesi
üzerine zafer kazanan devletler öncelikle RSHA’yı dağıtmışlardır. Ortadan
kalkan RSHA’nın yerine ikiye bölünen Almanya’da Doğu ve Federal Alman
istihbarat teşkilatları yeniden örgütlenmiştir. İki Alman istihbaratı artık iki
düşmandır.
FEDERAL ALMAN
İSTİHBARAT TEŞKİLATI
 

BUNDESNACHRİCHTENDİENST
( BND) = Federal Almanya İstihbarat Servisi= Gehlen teşkilatı.
Münih’e bağlı
Pullach’da, General Von Gehlen’in idaresinde kurulan Federal İstihbarat
Servisinin emrinde 10 bin uzman ve ajan çalışıyordu ve bütçesi de 40 milyon
markın üzerindeydi. General Gehlen’in çok kısa bir süre önce teşkilattan
ayrılmasına rağmen Gehlen Teşkilatı adıyla da anılan Federal Alman’ya
İstihbarat Servisi, küçük hücreler şeklinde örgütlenip çalışmıştır. Dost veya
düşman ayırd etmeden aynı titizlikle çalışan teşkilat Almanya’nın özel statüsü
gereği bu yıllarda CIA ile de büyük paslaşmalar ve dayanışmalar içinde
çalışmıştır.
Almanlar iç
istihbarat konusunda ise özel olarak oluşturdukları “ Batı Almanya Anayasasını
Koruma Ajansı”ndan yararlanmaktadırlar. Bu kuruluş aynı zamanda karşı casusuluk
örgütü olarak da faaliyet göstermektedir.Amerika’daki FBI’ya denk olan
kuruluşun karargahı Köln’e bağlı Ehrenfeld’de çalışmalara başlamıştır. Merkez
teşkilatında bine yakın görevlinin bulunduğu kuruluşa o zamanlar polis
teşkilatı ile askeri istihbarat da yardım vermiştir.
Alman
istihbaratında askeri bölüm çok önemlidir. Çünkü burada oluşturulan ve FOİ (
Field Operations İntelligence) adı ile anılan grup vurucu güçtür ve eylemleri
yapar. Eylemlerinde ünlü ve acımasızlığıyla bilinen bir güçtür.
Karargahı
Bonn’da bulunan BUNDESKRİMİNİLAMT da casusulukla mücadele eder. Bu birimin çok
ünlü laboratuvar ve teknik olanakları vardır.


Almanya’nın
savaş sonrası statüsü gereği CIA Frankfurtta, Berlinde, Stuttgart’da bürolar
açmıştır. Frankfurt’taki CIA bürosu DAD (Department of Army Detachment),
Münih’teki büro SD (Special Detachment) adını, Stuttgart ve Berlin gibi
yerlerdeki bürolararı ise US Mission ( ABD Misyonu) adını alırlar. Bunların ana
amaçları komünizme karşı mücade etmektir. Bu kapsamda Narodno Turudoyoz Soyuz
adlı anti komünist Rus müyteci teşkilatına öğretmen verirler.Bu dönemde
Almanlar ile CIA nın işbirliği sonucu 1949 da Hür Hukukçular Birliği kurulur.
Bu birlik Batıya ilticaları teşvik eden bir istihbarat yan kuruluşudur.
Alman
makamları 1968 yılında yaptıkları bir açıklamada ülkelerinde 15-16 bin kadar
casusun Doğu Bloku lehine çalıştığını sandıklarını, 1967 yılında bunlardan 167
, 1968 de de 350 kişinin yakalanarak mahkemeye sevkedildiğini belirtmişlerdir.
BND’nin
kuruluş yasası bulunmamaktadır. 12 Temmuz 1955 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına
dayanılarak kurulmuştur. BND içinde yaklaşık 7 bin personel görev yapmaktadır.
1995 de BND’nin Başkanlık koltuğunu Başbakan Kohl, muhalefet partisinden bir
milletvekiline vermiştir. BND değerlendirmelerinde Almanya’yı bir süper güç
olarak yorumlayıp ona göre analizler ve eylemler planlamaktadır.
BND bugün
askeri istihbarat, siyasi istihbarat, teknolojik ve bilimsel istihbarat, dış
istihbarat, terörizm, uluslararası kaçakçılık, illegal geçişler ve Almanyaya
sığınmalar konusunda istihbarat çalışmaları yapmaktadır. İnsan, teknoloji,
değerlendirme, idari işler, güvenlik, merkezi faaliyetler olarak yapılanan BND
etkinliği çok güçlü bir istihbarat örgütü konumunda bulunmaktadır.
Almanya’da
önemli bir kurluşta Federal Anayasayı Koruma Teşkiltı (BfV) dir. 3 bini aşkın
personeli ile çalışan kurum, 27 Eylül 1950 de kurulmuştur. Teşkilatın iç
yapılanmasında her ana ünite, toplama ve kıymetlendirme olarak iki bölümde
konumlanmıştır. Toplama bölümleri operasyonları yürütmektedir. Eyaletlerin
teşkilatları ile işbirliği bu bölümlerde esasdır.
1. daire
arşiv işleri ve üniteler arası koordinasyon,


2. daire sağ
terör ve radikal sağcı örgütlenmelerle ilgilenir,


3. daire sol
terör ve radikal sol örgütlenmelerle ilgilenir,


4. daire
kontr espiyonaj ile ilgidir


5. daire
araştırma ve güvenlik ile ilgili işleri yürütür


6. daire
idari işlerle sorumludur.
16 eyalette
örgütlenmiş durumda bulunan BfV demokratik yapının korunmasından da sorumludur.
Eyaletlerde örgütlü bulunan LfV adınrdaki servisler ise bağımsız hareket
etmekle birlikte , aralarındaki koordinasyonu BfV gerçekleştirmektedir.
DOĞU ALMANYA
İSTİHBARAT SERVİSLERİ
MFS = Doğu
Almanya Devlet Güvenlik Bakanlığı.
Almanların
ayrılmasının sonunda Sovyet nüfuz alanında kalan Doğu Almanya casusluğun adeta
yüreği olmuştur. Öyküleringerçeklerle karıştığı olaylar yaşanmıştır casusluk
adına Doğu ve Batı Almanya arasında. Doğu Almanya’da gizli servis geleneğini
geliştiren ve burasını Avrupa yani Batı dünyası içinde bir ileri karakol gibi
kullanan Moskovadır.
1950 yılında
mevcut oluşumların tek çatı altında toplanmasıyla Doğu Almanya Devlet Güvenlik
Bakanlığı kurulmuştur. KGB bu bakanlığı oluşturduğu bir konseyle kontrol
altında tutmuştur. Bakanlığın emrinde 22 bin subay, 5 bin polis, 3 bin komünist
partili memur çalışmıştır. karargahı Doğu Belirlin’de Normannenstrasse’de
bulunan MFS’in Batı Almanya ‘da adam kaçırma ve öldürme , yıkıcı faaliyet ve
propaganda işlerinde kullandığı 16 bini aşkın ajanının bulunduğu bilinmektedir.
İstihbarat bakanlığının başlıca daireleri ve görevleri şunlar olmuştur:
1. Daire :
Doğu Almanya ordusu içinde iç istihbarat yapmak, askerlerin rejime sadakatini
sağlamak.


2. Daire :
Batılı ülkelerde casusluk faaliyetlerinde bulunmak.


3. Daire :
Sovyet işgal bölgesinde her türlü ekonomik faaliyet sahasında casusuluk
çalışması yapmak.


4. Daire :
Din ile mücadele müesselere ortadan kaldırma.


“R” Dairesi :
Berlindeki müttefik askeri misyonların faaliyetlerini izlemek.
MFS ayrıca
idarecilerin güvenliğini sağlamak amacıyla 6300 kişilik bir muhafız kıtası da
oluşturmuştur.
Ayrıca HVA=
Ana İstihbarat Dairesi adı altında Doğu Almanya Komünist İstihbarat Teşkilatı
adı altında Batılı ülkelerde casus şebekeleri kurmak ve istihbarat işleriyle
görevli bir birim daha vardır. HVA MFS’e bağlı bir birimdir ama ayrıca bir
casusuluk okulu da vardır. Bu teşkilatların koordinasyonundan ise VFK =
Koordinasyon Dairesi adı verilen birim sorumludur. Bu da bir gizli servis gibi
çalışır. Elbe nehri üzerindeki Klietz’de bir casus okulları faaliyet
göstermiştir. Bunların teknik laboratuvarlarında gizli mürekkepler ve sahte
belgeler üretimi gerçekleştirilmiştir. Doğu Alman gizli servisi belge
üretiminde oldukça başarılı ve ünlü bir servis olmuştur. Bu konu gizli servislerde
büyük önem taşımaktadır.
Ancak bu iki
servisin kanlı bıçaklı günleri Doğu ve Batı Almanya’nın birleşme kararının
ardından tek çatı altında ortak çalışmaya dönmüştür. Bu birleşme sırasında Doğu
Alman casuslarla Batı Alman muhbirler büyük sıkıntılar çekmişler ama Batı Alman
istihbarat çatısı altında birleşmeyi başarmışlardır. Çok geniş bir arşivi
bulunan MfS ile 1991 birleşmesinden sonra çıkan durum sonucunda Alman Anayasayı
Koruma Teşkilatı sorumlu kılınmıştır. Arşiv bilgilerinin incelenmesi görevi bu
teşkilata verilmiştir.
Bu
birleşmeden ortaya çıkan bilgi ve ilişkiler ağı dünyanın en büyük istihbarat
arşivini ortaya çıkarmıştır. Önümüzdeki dönemde Almanların bundan kaynaklanan
güçlerini diğer ülkeler üzerinde kullanacaklarından hiç şüphe yoktur. Arşiv
bulgileri içinde Türklere ait bilgilerin çokça olması da doğaldır. Yani
önümüzdeki günlerde Almanya hesabına casusluk yapacak Türklerin sayısında bir
artışın olması da doğaldır
İNGİLİZ
İSTİHBARAT SERVİSLERİ
İngiliz gizli
servislerinin temeli Kral 8. Henri’nin Adalet BakanıThomas Cromwell tarafından
1530 da atılmıştır. Daha sonra gelen Kral 3. George’un Başmüşaviri Wıllıma Pıtt
oluşturulan servisi yeniden düzenlemiş ve eksiklerini gidermiştir. Bu krallık
geleneğinin devamını Birinci Dünya Savaşı’na kadar getirirsek, 1914 öncesi
İngiliz istihbaratının temelini oluşturan gizli servisleri şöyle sıralamak
mümkündür.
 

a) Özellikle
siyasi istihbarata önem veren Dışişleri Bakanlığı istihbarat servisi( Foreign
Office İntelligence Service)
b) Askeri
istihbarat çalışmalarını yürüten Milli Savunma istihbarat servisi ( War office
İntelligence Service)
 

c)
Sömürgelerin İngiltere’ye karşı tavırlarını, tasavvur ve gayelerini, orlardaki
aleyhte gelişmeleri , milliyetçilik hareketlerini ve buralardaki karşı sabotaj
hareketlerini organize eden Sömürgeler Bakanlığı isitihbarat servisi ( Colonial
İntelligence Service)
d) Ekonomik ,
endüstriyel ve ticari istihbaratı yürüten, devlet organizasyonu içindeki
olumsuz akımları saptayan da Ticaret Bakanlığı istihbarat servisidir: ( Board
of Trade İntelligence Service).
 

Bu servise
bağlı olarak bir de “Heyecanlı Haberler Bürosu” bulunmaktadır odönemde. Bu büro
1916 yılında Alman ve İngiliz donanmaları arasında Sakarejak’da yapılan savaşı
İngilizler kazandığı halde , Amerikalılara savaşı İngilizlerin kaybettiği ,
Almanların kazandığı şeklinde duyurmuştur. Buun üzerine İngiliz hisse
senetlerinin değeri borsada müthiş bir şekilde düşmüştür. İngiliz ajanları
bunun üzerine borsada çok düşük fiyattan İngiliz senetlerini toplamışlar,
ertesi gün İngilizlerin savaşı kazandıkları ortaya çıkınca İngiltere bu iki
günlük kazancını o dönemin 600 bin liraya kadar çıkartma olanağına kavuşmuştur.
Ancak
İngiltere’de Dıoşişlerine bağlı gizli servis uzunca bir süre eleştirilmiş ve
bunun sonucunda da Dışişleri Siyasi İstihbarat Servisi dağıtılmıştır. Ancak Çek
buhranının ardından tekrar oluşturulmuştur. 1938’de İngiltere’nin istihbaratına
ayırdığı para 400.000 Sterlindir. Bu paranın büyük bir kısmı da ajanlarla mücadeleye
ayrılmıştır.
 

1970 lerde
yeniden yapılandırılan İngiliz gizli servisleri şöyle sıralanmaktadır:
1- Askeri
İstihbarat servisleri:
 

Mİ: (
Military İntelligence) Kara Ordusu istihbarat servisidir Mİ-1 den Mİ-12 kadar
uzanan şubeleri bulunmaktadır. Mİ-11 gizli siyah propaganda ile görevlidir.
Nİ: Deniz
Kuvvetlerinin istihbarat servisidir. Amerikalıların ONİ adlı kuruluşunun
karşılığıdır. Deniz Kuvvetlerini ilgilendiren alanlarda casusluğa karşı
savaşır. Güvenlik tedbirlerini alır ve şifreleri korur.
 

Aİ: Hava
Kuvvetlerinin istihbarat servisidir.
İngilizlerin
en önemli istihbarat oluşumları ise Special Branch ya da Special İntelligence
adını verdikleri özel istihbarat birimidir. Bu birim 1829’da Robert Peel’in
çıkarttığı bir yasayla kurulmuş olan Scotland Yard adlı Londra polis
teşkilatının ilgili birimlerinden oluşturulmuşturulmuştur. Bu birimler iç
güvenlik ile yabancıları kontrol gibi görevlerin yanısıra bir de Kraliyet
ailesini korurlar. Bu teşkilatın casusulkula ilgili birimleri karşı casusluk
ile ilgili denetimleri de yaparlar. 1961 yılında Portland’da faaliyetteki ünlü
Rus casus şebekesini ortaya çıkartarak bu alandaki ünlerini pekiştirmişlerdir.
 

İngiliz
istihbaratında önemli bir birim de Mİ-5 adı verilen ve doğrudan doğruya
Başbakan’a bağlı olarak çalışan casusluk servisidir. Bu birim casusulukta her
alanda etkinlik gösterir ve Başbakanın korunmasından sorumludur. British
Counterintelligence olarak da adlandırılır. Karşı casusluk alanındaki ünü ile
tanınır.
İngiliz
Dışişleri Bakanlığı binasında çalışmalarını yürüten ve MI-6 olarak adlandırılan
istihbarat servisi ise sadece pozitif espiyonaj konusu ile uğraşır.
 

İngilizler
ayrıca Supply Mınıstry Security Service olarak adlandırdıkları ve İaşe
Bakanlığı bünyesinde bulundurdukları bir gizli servis ile de Atom enerjisi ve
füze teknolojileri konusunda casusluğa karşı mücadele verirler. Ayrıca
oluşturdutkları çok ileri teknolojiyle donattıkları bakteriyolojik ve kimya
laboratuvarlarını da bir kimsyasal savaşa karşı hazırlık için kullanırlar.
Bütün bu
birimlerin birbirleriyle ilişkilerini üçler konseyi adı verilen ve İkinci Dünya
Savaşı sırasında oluşturulan bir koordinasyon ünitesi sağlar. Bu koordinasyon
ünitesi aslında bizdeki Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’na benzeridir.
Bütün bunlara ilaveten İngilizlerin dünyanın her yerindeki ekonomik, siyasi ve
askeri elemanları da ayrı ayrı birer gizli servis elemanı gibi çalışır ve bilgi
toplarlar.
 

İngilizler
ekonomik casusluk alanında da önemli yollar katetmişlerdir. 1968 yılı sonunda
Edward Boyle adlı muhafazakar bir mebus İngiliz Avam Kamarasına endüstriyel
casuslukla ilgili bir yasa teklifi vermiştir. Bu nedenle yapılan açıklamalara
göre İngiltere ‘de endüstri alanında casusuluğu önleyici bir yasanın mevcut
olmaması yüzünden 1970 li yılarda yılda 70 milyon sterlin kayıp verilmiştir.
Endüstriyel sırların gizli tutulması için yapılan bu masraflara rağmen yine de
casusluk önlenememekte endüstriyel casuslar, telefon dinlemek, gizli seçikler
yapmak ve adamlar satın almak, çalmak yollarıyla rakiplerinin geliştirdiği
ürünlerin teknolojilerini çalmaktadırlar.
Bunlar
arasında bir ünlü kuruluş da dünyada çok saygın bir yeri bulunan yayın organı BBC’dir.
BBC’nin dinleme servisi İngiliz istihbaratında çok önemli bir yer tutmaktadır.
Örneğin 1958 Lübnan iç savaşı sonunda Amerikalıların Lübnan’a, İngilizlerin
Ürdün’e çıkartmalarına karsı Sovyet lideri Kuruçev’in batıya salladığı
tehditların blöf olduğunu BBC ortaya çıkarmıştır. BBC yaygın dinleme ve tahlil
markezleri sayesinde Kuruçef’in Sovyetlerdeki konuşmalarının tamamını dinlemiş,
bunlarda savaşa dair hiç bir ışık bulunmadığını anlayınca, halkın pisikolojik
olarak savaşa değil tahıl üretimini arttırmaya davet edildiğini ortaya
çıkartarak batıyı rahatlatmıştır.
 

Bugün İngiliz
istihbarat yapılanmasında J.I.C olarak tanımlanan Birleşik İstihbarat Komitesi
en etkin konumdadır. Bu teşiklat bütün kamu kesiminin uyacağı günlük raporları
hazırlar. “Kırmızı Kitap” olarak adlandırılan bu raporlar ulusal istihbarat
bilgilerinin analiz edilmiş halini oluştur.
Bunun dışında
İngiltere de şu servisler de bulunmaktadır:
 

1-
İstihbarata Karşı Koyma ve Güvenlik Servisi (M.I.5)
İçişleri
Bakanına bağlı olarak çalışmakta ve sıkı bir denetim mekanizması işletilmeye
çalışılmaktadır.
 

2- Özel
İstihbarat Servisi S.I.S (M.I.6)
Askeri
istihbarat servisidir. 1985 den sonra terör için özel eğitimli timleriyle
tanınmıştır.Hazırladığı terör ve uyuşturucu kaçakçılğı raporları ünlüdür.
 

3- Hükümet
Muhabere Karargahı ( G.C.HQ.)
İstihbarat
Komitesinin saptadığı ihtiyaçlar doğrultusunda haberleşme istihbaratını
yapmakla görevli birimdir. Şifreler ve çözümleri bu burumun en tecrübeli olduğu
daldır.
 

4- Savunma
İstihbarat Servisi (D.I. S)
Bütün askeri
yapının istihbaratını üreten bu kuruluş dört temel bölümden oluşmaktadır


FRANSIZ
İSTİHBARAT SERVİSLERİ
Dünyada etkin
bir istihbarat servisi de Fransızlara aittir. Fransızların istihbarat
servisinin kurucusu XII. Louis’in başmüşaviri Kardinal Rıchelıeu dur.
Richelieu’nun attığı temeller XIV. Louis zamanında Kardinal Mazarın tarafından
tamamlanıp geliştirilmiştir. Bunların ardından askeri casuslukta büyük başarı
sağlayan ve Fransız gizli servisini sağlamlaştıran kişi Napolyon olmuştur.Ancak
bu dönemlerin ardından İkinci Dünya Savaşına kadar Fransız gizli servisinin çok
büyük başarılarının olduğunu söylemek mümkün değildir. Fransızların istihbarat
çalışmalarını Genelkurmay yürütmektedir. Bu istihbarat anlayışında 4 servis
çalışmalarını sürdürmektedir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Fransız istihbaratı
dağınık, tembel ve değerlendirmelerden yoksun çalışmıştır. Ancak İkinci Dünya
Savaşı sonrasında bu durum değişmiştir. Fransızlar bütün istihbarat alanlarında
ilgili birimler oluşturmuşlar ayrıca bir Milli Emniyet ( Surete Nationale) adlı
genel istihbarat örgütü kurmuşlardır.İçişleri Bakanlığına bağlı olan bu
kuruluş, ayrı birimler yerine tek merkezden yönetim esasına göre
oluşturulmuştur. Kuruluş beş kısımdan oluşmuştur. Bunlar şöyle sıralanmaktadır:
1- Adli
polis. 1970 lerde 17 bölgede iki bine yakın kadrosuyla hizmet vermiştir.
2- Kırpolisi.
bu kadrolar taşrada görev yapmışlardır ve jandarma ile birlikte çalışmışlardır
3- Ulusal
Gözleme Müdürlüğü DST ( Direction de la Surveillance du Territoire) bir karşı
casusluk servisidir.
1942 yılında
işgal zamanı lağvedilmiş, fakat 1945’de yeniden faaliyete geçirilmiştir.
1970’lerde 1200 memur çalıştıran DST sert, etkili bir servistir. DST’nin
1947-1961 yılları arasında 473 kişiyi mahkemeye sevkettiği, 1300 kişiyi
sınırdışı ettiği, 75 diplomatın Fransa’dan geri çağrılmasına yolaçtığı, şüpheli
2700 yabancının Fransaya girmesine mani olduğu, 30 Fransızı vatandaşlıktan
attırdığı,120 gazete ve dergiyi kapattırdığı, 140 cemiyetin kapısını
mühürlettiği açıklanmıştır. Bu rakamlar servisin çalışmaları hakkında bir fikir
verse gerektir.
4- Genel
İstihbarat (RG- Renseignements Generaux) teşkilatı ise politik ve ekonomik
haberler başta olmak üzere bütün istihbarat değerleri ilgi alınana girer ve
ülkedeki yabancıları kontrol eder.
Fransada faal
durumdaki ajanların saptanmasına çalışır. RG arşivlerinde 1970 yılların başında
400 binden fazla kişi hakkında arşiv bilgisi bulunduğu bilinmektedir. Aynı
yıllar içinde Fransız polisinin arşivlerindeki fiş sayısı da 10 milyonun
üzerindedir. Fransız gizli polisi sendikacılardan, işadamlarına,yabancı gazetecilerden
devlet ve bilim adamlarına kadar herkesin fişini tutmaktadır.
5- CRS olarak
adlandırılan (Compagnies Republicanıes de Securite) seyyar polis teşkilatıda
olaylara müdahale için hazır güç olarak çalışır.
Fransızlarca
da itiraf edilmektedir ki teknik açıdan çok üstün olmamakla birlikte merkezi
sistemi ve kulandığı yöntemler açısından Frarsız servisi dünya istihbarat
servisleri arasında ön sıralarda yeralabilmektedir.
Fransız
istihbarat sisteminde en önemli şey muhbir veya haber kaynağı için getirilen
olanaklardır. Fransızlar bu iki unsuru teminat altına alan ve
koruyan bir
sistem kullanmaktadırlar. Onların suçlarını affeder ve korurlar. Oysa diğer
ülkelerde bu durum genellikle az bir ceza veya en hafif yoluyla göz hapsi
olarak uygulanmaktadır.Fransa’da
bugün iki ana istihbarat yapılanması gözlenmektedir. Bunlardan biri Dış
Güvenlik Genel Müdürlüğü olarak adlandırılan DGSE’dir. 2 nisan 1982 tarih ve
82?306 sayılı kararname ile kurulan birim Savunma bakanlığı çatısı altında
örgütlenmiştir. Bilgilerini Milli Savunma Sekreteryası (SGDN), Cumhurbaşkanı
Özel Genel Kurmayı ve Başbakan ile direkt bağlı olarak , bütün istihbari
birimlerle koordineli çalışmak zorulluğundadır DGSE’de 5 bine yakın eleman
görev yapmaktadır. Casus avcılığı bu birimin görevleri arasındadır. DGSE bir
Genel müdür, ve ona bağlı istihbarat, teknik, strateji, operasyon ve idari
işler birimleri tarafından çalıştırılmaktadır.
Fransız
istihbarat yapısının temel ikinci yapılanması ise 22 Aralık 1982 yılında
82/1100 sayılı kararname ile yeniden düzenlenen DST dir. Bu köklerini çok
eskilere götürebileceğimiz istihbarat yapılanması Fransa içinde her türlü
operasyonda en etkin kurumdur. Son dönemde ekonomik istihbarata karşı koyma ve
teknolojik casusluk konusunda da uzmanlaşmaktadır.
BU KONUDAKİ DİĞER DOKUMAN VE BİLGİLERİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.
TOPLU LİSTE
 1. “İSTİHBARAT
  BİRİMİNİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ”.pdf
 2. 21. YÜZYILDA
  İSTİHBARAT.pdf
 3. 21. Yüzyılda
  İstihbarat.pdf
 4. 27 – DUYURU -
  27.docx
 5. 2018-YAYINDA
  OLAN İSTİHBARAT KONULU KİTAPLAR VE YAYINEVLERİ.doc
 6. 2018-YAYINDA
  OLAN İSTİHBARAT KONULU KİTAPLAR VE YAYINEVLERİ.pdf
 7. ABD İstihbarat
  Topluluğunun Dünya Genelinde Tehditler Değerlendirmesi.pdf
 8. ABD
  İSTİHBARATINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLER.pdf
 9. ABD ÖZEL
  İSTİHBARAT ŞİRKETİ STRATFOR VE İSRAİL FUTURİZMİNİN TEMSİLCİSİ PASSİG’İN
  TEZLERİ.doc
 10. ABD ÖZEL
  İSTİHBARAT ŞİRKETİ STRATFOR VE İSRAİL FUTURİZMİNİN TEMSİLCİSİ PASSİG’İN
  TEZLERİ.pdf
 11. ABDÜLHAMİD
  HAN’DAN ATATÜRK’E TÜRK DERİN DEVLET GELENEĞİ.pdf
 12. AÇIK KAYNAK
  İSTİHBARATI.pdf
 13. ALİ YÜKSEL -
  ABD İçgüvenlik Bakanlığı.pdf
 14. Amerika
  Birleşik Devletleri İstihbarat Topluluğu’na Genel Bir Bakış.pdf
 15. AMERİKAN
  İSTİHBARATI – 2013.pdf
 16. Ankara’da bir
  İstihbaratçı Diplomat – Komer.docx
 17. Ankara’da bir
  İstihbaratçı Diplomat – Komer.pdf
 18. ATATÜRK VE
  İSTİHBARAT.pdf
 19. AVRUPA BİRLİĞİ
  İSTİHBARAT KURUMLARI.pdf
 20. BİLGİ SAVAŞI -
  SİPERLERDEN KLAVYELERE TAŞINAN HAREKÂTIN ANATOMİSİ.pdf
 21. BİLGİNİN ELDE
  EDİLMESİ VE KORUNMASINDA EKONOMİK İSTİHBARAT SİSTEMLERİNİN ROLÜ.pdf
 22. BİR İSTİHBARAT
  SAVAŞI – ÇİÇERO OLAYI.pdf
 23. BİR ZAMANLAR
  CASUSLARIN MERKEZİ İSTANBUL’DU.pdf
 24. Bundesbürger im
  Dienst der DDR-Spionage.pdf
 25. Bürokratik artıklık
  teorisi (BRT) ve Türkiye’deki istihbarat servisleri için uygulama.pdf
 26. Casusların
  Tehlikeli Dünyasında Kullanılan 21 Çok Gizli Cihaz.doc
 27. Casusların
  Tehlikeli Dünyasında Kullanılan 21 Çok Gizli Cihaz.pdf
 28. CONFIDENTIAL –
  USA v Apple et al E-Book Proposed Final Judgment.pdf
 29. Cybersecurity
  Services Pilot (JCSP).pdf
 30. DERİN
  DEVLET-GLADYO-İSTİHBARAT-KONTRGERİLLA İLE İLGİLİ KİTAPLAR.xls
 31. DÜNYA İSTİHBARAT
  TARİHİNE GEÇMİŞ ÖZEL AJANLAR VE İSTİHBARATÇILAR.doc
 32. DÜNYA
  İSTİHBARAT TARİHİNE GEÇMİŞ ÖZEL AJANLAR VE İSTİHBARATÇILAR.pdf
 33. Dünya Küresel
  Dinleme ve Takip Krizi Edward SNOWDEN İncelemesi.docx
 34. Dünya Küresel
  Dinleme ve Takip Krizi Edward SNOWDEN İncelemesi.pdf
 35. DÜNYACA ÜNLÜ
  TARİHHE GEÇMİŞ ULUSLAR ARASI CASUSLAR VE AJANLAR – (ALFABETİK
  SIRALAMA).doc
 36. DÜNYACA ÜNLÜ
  TARİHHE GEÇMİŞ ULUSLAR ARASI CASUSLAR VE AJANLAR – (ALFABETİK
  SIRALAMA).pdf
 37. DÜNYADAKİ
  ÖNEMLİ — İÇ VE DIŞ — İSTİHBARAT SERVİSLERİ (ALFABETİK SIRALAMA).doc
 38. DÜNYADAKİ
  ÖNEMLİ — İÇ VE DIŞ — İSTİHBARAT SERVİSLERİ (ALFABETİK SIRALAMA).pdf
 39. DÜNYANIN ÖNDE
  GELEN İSTİHBARAT SERVİSLERİ – CIA-MI6-MİT-BND-DGSE-MSS-ISIS VS….doc
 40. DÜNYANIN ÖNDE
  GELEN İSTİHBARAT SERVİSLERİ – CIA-MI6-MİT-BND-DGSE-MSS-ISIS VS….pdf
 41. EK  -13 – HEDEF ANALİZİ.ppt
 42. EKONOMİK
  İSTİHBARAT NEDİR.pdf
 43. Ekonomik
  İstihbarat Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Türkiye İçin Yeni Bir Model
  Önerisi.pdf
 44. Ekonomik
  istihbarat.docx
 45. EMEVİLER VE
  ABBASİLER DEVRİNDE İSTİHBARAT (HABER ALMA VE CASUSLUK).pdf
 46. Gizli servislerin
  açık operasyonları – Amatörlük mü strateji mi.doc
 47. Gizli
  servislerin açık operasyonları – Amatörlük mü strateji mi.pdf
 48. Going All In to
  Expose Intelligence Malfeasance.doc
 49. Going All In to
  Expose Intelligence Malfeasance.pdf
 50. Gueltekin Avcı
  – İstihbarat Teknikleri.pdf
 51. HIGH TECHNOLOGY
  THEFT APPREHENSION & PROSECUTION PROGRAM .pdf
 52. Hz.Peygamber
  Devrinde İstihbarat.pdf
 53. II. Dünya Harbi
  Yıllarında ZSA ZSA GABOR’un Türkiye Hakkında Görüşleri.pdf
 54. II.Dünya Savaşı
  – SOE (Special Operations Executive)’in İzmir Merkezli Çalışmaları.pdf
 55. II.Dünya
  Savaşı’nda İstihbarat Savaşları – İstanbul’daki Adamımız.pdf
 56. İki Devrin
  Perde Arkası – Teşkilat-ı Mahsusa Başkanı Hüsamettin Ertürk.docx
 57. Intellipedia
  Entries.doc
 58. Intellipedia
  Entries.pdf
 59. İran
  Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron.doc
 60. İran
  Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron.pdf
 61. İran ve İsrail
  istihbaratı birlikte çalışıyor, MOSSAD 
  casusları İran’da.doc
 62. İran ve İsrail
  istihbaratı birlikte çalışıyor, MOSSAD 
  casusları İran’da.pdf
 63. İSTİHBARAT
  BİRİMİNİN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ.pdf
 64. İstihbarat
  Çeşitleri ve Stratejik İstihbarat (Intelligence Strategies and Strategic
  Intelligence).pdf
 65. İSTİHBARAT
  DOSYASI – DÜNYANIN ÖNDE GELEN İÇ-DIŞ-ASKERİ-SİNYAL VE GÖRÜNTÜ İSTİHBARAT
  SERVİSLERİ.doc
 66. İSTİHBARAT
  DOSYASI – DÜNYANIN ÖNDE GELEN İÇ-DIŞ-ASKERİ-SİNYAL VE GÖRÜNTÜ İSTİHBARAT
  SERVİSLERİ.pdf
 67. İSTİHBARAT
  DOSYASI – DÜNYANIN ÖNDE GELEN İÇ-DIŞ-ASKERİ-SİNYAL VE GÖRÜNTÜ İSTİHBARAT
  SERVİSLERİ.xls
 68. İSTİHBARAT
  DÜNYASI.docx
 69. İstihbarat
  Fotoğrafçılığı.pdf
 70. İstihbarat için
  Kurulan Futbol Takımı.doc
 71. İstihbarat için
  Kurulan Futbol Takımı.pdf
 72. İSTİHBARAT
  KONUSUNDA TEMEL BİLGİLER.pdf
 73. İSTİHBARAT
  NEDİR – NE DEĞİLDİR.doc
 74. İSTİHBARAT
  NEDİR – NE DEĞİLDİR.docx
 75. İSTİHBARAT
  NEDİR – NE DEĞİLDİR.pdf
 76. İSTİHBARAT
  ÖRGÜTLERİNCE YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN FALSE FLAG OPERASYONLARI -
  İNGİLİZCE.doc
 77. İSTİHBARAT
  ÖRGÜTLERİNCE YAPILDIĞI İDDİA EDİLEN FALSE FLAG OPERASYONLARI -
  İNGİLİZCE.pdf
 78. istihbarat
  servisleri.pdf
 79. ISTIHBARAT
  TEKNIKLERI Aktörleri, Örgutleri ve Açmazları.pdf
 80. İSTİHBARATA
  KARŞI KOYMA EĞİTİMİ.pdf
 81. İSTİHBARATIN
  DEĞİŞEN SEYRİ – ULUSAL GÜVENLİK İSTİHBARATI VE KRİMİNAL İSTİHBARAT.pdf
 82. İSTİHBARATIN
  TARİHSEL TEORİSİ.pdf
 83. JEOPOLİTİK VE
  İSTİHBARAT SAVAŞLARI.pdf
 84. Kafkasya’ya
  Dair (1916-1917) Osmanlı İstihbaratının Yayımladığı Bir Rapor.pdf
 85. KAMU
  GÜVENLİĞİNDE İSTİHBARAT SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.pdf
 86. Klasik Dönemde
  Osmanlı Devletinin istihbarat Stratejileri – Ankara.pdf
 87. KLASİK DÖNEMDE
  OSMANLI DEVLETİNİN İSTİHBARAT STRATEJİLERİ.pdf
 88. Kritik
  Altyapılar & Endüstriyel Casusluk.pps
 89. Kritik
  Altyapılar & Endüstriyel Casusluk.ppt
 90. May 25, 1967
  Meeting Between Mossad and CIA.pdf
 91. METROPOL NOKTA
  İSTİHBARAT PERSONELİ ANKARA TREN GARINDA NEDEN YOKTU – İSTİHBARAT
  ZAAFİYETİ.doc
 92. METROPOL NOKTA
  İSTİHBARAT PERSONELİ ANKARA TREN GARINDA NEDEN YOKTU – İSTİHBARAT ZAAFİYETİ.pdf
 93. Necip
  Hablemitoğlu – Fethullahçı İstihbaratçılar Dosyası.pdf
 94. NIZAMÜLMÜLK’ÜN
  SIYASETNAMESI VE İSTIHBARATA YÖNELIK İLKE VE YÖNTEMLERI.pdf
 95. OPERASYON
  MERKEZİNDEN YÖNETİLEN SAHA AJANLARI, 
  TEKNİK TAKİP TEKNOLOJİSİ VE İSTİHBARİ TERİMLER.doc
 96. OPERASYON MERKEZİNDEN
  YÖNETİLEN SAHA AJANLARI,  TEKNİK
  TAKİP TEKNOLOJİSİ VE İSTİHBARİ TERİMLER.pdf
 97. Orduda
  istihbarat teşkilatına ihtiyaç var.doc
 98. Orduda
  istihbarat teşkilatına ihtiyaç var.pdf
 99. ORTAÇAĞDA
  İHTİYAT BAĞLAMINDA HÜKÜMDARIN ASLİ BİR VAZİFESİ – İSTİHBARAT ( YUSUF HAS
  HACİB VE NİZAMÜ’L MÜLK EVRENİNDE).pdf
 100. Ortadoğu’da
  İngiliz İstihbaratı; 1914-1918.pdf
 101. OSMANLILARDA
  İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR).pdf
 102. ÖRTÜLÜ
  OPERASYON ESASLARI.doc
 103. ÖRTÜLÜ
  OPERASYON ESASLARI.pdf
 104. ÖZEL BÜRO’dan
  İzlenmesi Gereken Film Önerileri #1 – İnsan Avı (A Most Wanted Man).doc
 105. ÖZEL BÜRO’dan
  İzlenmesi Gereken Film Önerileri #1 – İnsan Avı (A Most Wanted Man).pdf
 106. ÖZEL HAYATIN
  KORUNMASI KAPSAMINDA İSTİHBARAT FAALİYETLERİNİN HUKUKSAL SINIRLARI.pdf
 107. Post-Modern
  İstihbarat.pdf
 108. PSİKOLOJİK HARP
  İSTİHBARATI.pdf
 109. RUS GİZLİ
  SERVİSİ KRİPTO VE ŞİFRELEME UZMANI Igor Sergeyevich Gouzenko olayı.doc
 110. RUS GİZLİ
  SERVİSİ KRİPTO VE ŞİFRELEME UZMANI Igor Sergeyevich Gouzenko olayı.pdf
 111. Savaş ve
  Rekabetin Değişimi – Ekonomik İstihbarat.pdf
 112. Savunma ve
  İstihbarat.doc
 113. Savunma ve
  İstihbarat.docx
 114. Savunma ve
  İstihbarat.pdf
 115. Soğuk Savaş -
  Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek.pdf
 116. STRATEJİK
  İSTİHBARAT OLGUSUNUN TEORİK ÇERÇEVESİ, UNSURLARI VE TERÖRLE MÜCADELE
  POLİTİKALARI AÇISINDAN ROLÜ VE ÖNEMİ.pdf
 117. Stratejik
  İstihbarat ve Genel Yanılgılar (Strategic Intelligence and Common
  Mistakes).pdf
 118. Stratejik
  Istihbarat ve Türk Dış Politikası’na Etkisi.pdf
 119. STRATEJİK
  İSTİHBARAT.pdf
 120. SULTAN HAMİD’İN
  MEMLEKETİ SARAN İSTİHBARAT AĞI.doc
 121. SULTAN HAMİD’İN
  MEMLEKETİ SARAN İSTİHBARAT AĞI.pdf
 122. SULTANIN
  CASUSLARI – 16. YY’DA İSTİHBARAT, SABOTAJ VE RÜŞVET AĞLARI.pdf
 123. Şirket (iş)
  istihbaratı.pdf
 124. TARİHİ DERİNLİK
  İÇİNDE SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÜNYADA YENİ İSTİHBARAT KAVRAMI.pdf
 125. Teknolojinin
  Casuslukta Kullanılması ve Karşı Önlemler.pdf
 126. Terör çağında
  istihbarat.docx
 127. Terör çağında
  istihbarat.pdf
 128. Terörizmle
  Mücadelede İstihbaratın Rolü Kültürel İstihbarat Konsepti.pdf
 129. Teşkilat-ı
  Mahsusa – MİT’İN KURULUŞ HİKAYESİ VE İSTİHBARAT ÇEŞİTLERİ.doc
 130. The CIA and
  “Uncle Louie”.doc
 131. The CIA and
  “Uncle Louie”.pdf
 132. Tuncay Özkan -
  Milli İstihbarat Teşkilatı.pdf
 133. Turkey-U.S.
  Defense Cooperation.PDF
 134. Türk – Alman
  istihbarat birimleri, Amerikalılara külahı nasıl ters giydirdi.doc
 135. Türk – Alman
  istihbarat birimleri, Amerikalılara külahı nasıl ters giydirdi.pdf
 136. TÜRK İSTİHBARAT
  SİSTEMİ.pdf
 137. TÜRK İSTİHBARAT
  SİSTEMİNİN SORUNSALLARI.pdf
 138. TÜRK İSTİHBARAT
  TOPLULUĞU.docx
 139. TÜRK İSTİHBARAT
  TOPLULUĞU.pdf
 140. Türk İstihbaratının
  Yeniden Yapılandırılması Ne Anlama Geliyor.pdf
 141. Türkiye’de
  Güvenlik ve İstihbarat Kurgusunun Temel Sorunları.pdf
 142. TÜRKİYE’DE
  İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU.doc
 143. TÜRKİYE’DE
  İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU.pdf
 144. Türkiye’nin
  Askeri İstihbarat İhtiyacı.pdf
 145. Türkiye’nin
  etrafındaki Sinyal İstihbarat Savaşları.doc
 146. Türkiye’nin
  etrafındaki Sinyal İstihbarat Savaşları.pdf
 147. ULUSAL GÜVENLİK
  POLİTAKALARININ BELİRLENMESİNDE İSTİHBARATIN ROLÜ VE ÖNEMİ.pdf
 148. Ulusal Güvenlik
  ve İstihbarat Sisteminde Geleneksel Anlayıştan Modern ve Değişen
  İhtiyaçlar Dönemine Geçiş.pdf
 149. Ulusal Kamu
  Politikalarında İstihbaratın Önemi.pdf
 150. ULUSLARARASI
  GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ – İSTİHBARAT UYGULAMALARI.docx
 151. ULUSLARARASI
  GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ – İSTİHBARAT UYGULAMALARI.pdf
 152. Uluslararasi
  Iliskilerde Istihbarat.docx
 153. Uluslararasi
  Iliskilerde Istihbarat.pdf
 154. Uluslararası
  İlişkiler ve İstihbarat.doc
 155. Uluslararası
  İlişkiler ve İstihbarat.pdf
 156. Uluslararası
  İlişkilerde İstihbarat.docx
 157. Uluslararası
  İlişkilerde İstihbarat.pdf
 158. What a Coup!
  Afghan CIA Base Hit by Taliban.pdf
 159. YABANCI
  İSTİHBARAT SERVİSLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER -
  SISMI-SISDE-BND-DGSE-MI5-MI6.doc
 160. YABANCI
  İSTİHBARAT SERVİSLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER – SISMI-SISDE-BND-DGSE-MI5-MI6.pdf
 161. Yakın
  Tarihimizin Gizemli Şahsiyetlerinden Biri, Türkiye’nin Edward Lawrence’i
  Ahmet Esat Tomruk.doc
 162. Yakın
  Tarihimizin Gizemli Şahsiyetlerinden Biri, Türkiye’nin Edward Lawrence’i
  Ahmet Esat Tomruk.pdf
 163. YENİ MİLİS
  GÜCÜ.pdf
 164. YENİ”MİLİS”
  GÜCÜ.do
  c