Ekonomik istihbarat (1)


2 .Dünya Savaşı’ndan sonra, gelişmekte olan ülkeler, tekrar bir savaş
çıkacağı korkusuyla, zihinsel enerji, zaman ve kaynak israfına sevk edilirken,
gelişmiş ülkeler arasında silahlı mücadele, yerini teknolojik ve ekonomik
istihbarat savaşlara bıraktı. 


2. Dünya
Savaşı’ndan sonra Türk Ordusu içindeki Almanya yanlısı paşalar tasfiye edilmeye
başlandı. Kalanlar (95 general) da 27 Mayıs Darbesi’yle ihraç edildi. Ordu,
Almanya’da yaşayan Türklere bile itidalle yaklaşır hale getirildi. İngiltere,
ordu üzerinde ağırlık kazandı. Bunun üzerine Almanya, İngiltere’yle
mücadelesini, kendisini daha güçlü hissettiği ekonomik sahaya kaydırdı, Türkiye’ye
şirketleriyle yöneldi (1945-1960), girişte Türk ortaklar kullanıldı. 


Aynı dönemde ABD,
Türkiye’de yeni idi, hem Almanya hem de İngiltere kadar Türkiye bilgisine sahip
değildi, burada henüz hâkimiyet tesis edememiş, bunu temin maksadıyla da
Safehaven Programı ile “Nazi altınlarını arıyoruz” diyerek, kayıtlarda
gözükmeyen ama Türkiye’nin elinde öteden beri var olduğu iddia edilen altın
rezervinin ve de Ergenekon’un peşine düşmüştü.
 


Londra,
Berlin’in Türkiye’ye ve dünyaya şirketleriyle geri dönmesinden rahatsızdı.
Almanya’nın itibarıyla oynamak, ona bir ders vermek isteyen İngiltere, Temmuz
1955’te ABD’den, Almanya’nın hammadde-maden tedarikçilerinin şemasının
çıkarılmasında istihbarat desteği istedi. Bu şema İngiltere’nin elinde
gerçekten yoktu.  


Almanya,
ihtiyacı olan kritik maddeleri dış dünyadan endirekt yollardan sağlıyordu, yani
tedarik zinciri deşifre değildi. Mesela Kobalt’ı Ekvator’dan Monaco’ya,
Monaco’dan Uganda’ya, buradan da Tayvan’a, oradan Almanya’ya çekiyorlardı. Bu
döngü, en az 9 ay sürüyordu.
 


Kalay,
dünyanın en stratejik madenlerinden biriydi, çünkü fiyatı konusunda rekabet
imkânı yoktu ve sağlanmasında kısıtlama ve güçlük söz konusuydu. Otomotiv
endüstrisinde motor yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava filtrelerinde
kullanılıyordu. Uçak ve gemi endüstrisi ile elektrik ve elektronik sanayiinde
geniş bir kullanım alanı vardı. Kimya sanayiinde boya, parfüm, sabun,
üretiminden diş macunu yapımına kadar geniş bir alanda tüketiliyordu. Bunların
yanında matbaacılıkta, cam endüstrisinde de kullanılmaktaydı. Almanya bütün bu
alanlarda faaliyet gösteriyordu ve bu nedenle de Kalay, Almanya için stratejik
bir madendi. 


Bu arada
hurdacılar vasıtasıyla Anadolu’dan toplanan kullanılmayan kalay kaplı parçalar,
gizlice endüstri ülkelerine aktı. Kalay, savaşlarda yapay sis yapmak için de
kullanılıyordu. 


Dünya Kalay
rezervinin sadece % 4,8’i gelişmiş ülkelerde, % 63’ü fakir ülkelerde, % 32’si
de Çin ve SSCB’nin elindeydi. Kalay tüketimi lideri ülkeler ise ABD, Almanya,
Japonya ve İngiltere idi. Başlıca istihsal sahaları olan Malezya, Endonezya,
Tayland ve Bolivya, Hollanda ve İngiltere’nin sömürge sahalarıydı. Dolayısıyla
dünya kalay piyasası, bu iki ülkenin ama daha çok İngiltere’nin kontrolü altındaydı.
 


Kalay, sanayi
toplumu için çok önemli bir yere sahiptir ve birçok uygulamada tamamen uygun
alternatifi yoktur.
Kalay, 4-5 bin yıl önce de stratejik bir madendi.
Anadolu, tunçtan sağlam silahlar yapabilmek için ihtiyacı olan kalayın
karşılığında Mezopotamya’daki Asur Krallığı’na altın ve gümüş verirdi. Asur
Krallığı’nın Anadolu’daki şehir devletlerine satış yapacak kadar bol kalayı
hangi kaynaktan sağlamıştı, bu soru hâlen cevapsızdır. Çivi yazılı belgelere
göre dışalımı sağlanan kalayın Anadolu dışına çıkartılması yasaklanmıştı. 


Tedarikçilerinin
deşifre olmaması için Almanya’nın başvurduğu bir başka yanıltma taktiği ise
şöyleydi: Malın, kaynak ülkeden çıkışı ve güzergâhtaki ülkelere de giriş ve
çıkışı, resmi kayıtlara sokulmaz, Almanya hesabına çalışan kaçakçılar üzerinden
yapılırdı. Kaçakçılar, Almanya’nın mallarının Almanya’ya ait olduğunu
bilmezlerdi. Almanya kaçakçıları özellikle kalay nakliyatında kullanırdı.
Ayrıca en çok Ukrayna’ya kalay aldırıyor, aldırdığını işlenmiş gibi gösterip
Almanya’ya çekiyordu. Kalay, Alman sanayisinin temel ihtiyacıydı.
Keyifle bindiğimiz araçlar, işte bu dolambaçlı yollardan taşınan madenlerin
Almanya’da toplanıp bilgiyle işlenmesiyle ortaya çıkıyordu. İngiltere bu
dolambaçlı yolların şemasının peşindeydi. 


Yarın devam
edelim. 


Ekonomik İstihbarat (2) 


Amerikan askeri malzemesi, Türkiye’ye 1948’de gelmeye
başladı.
Marshall Planı, özel  teşebbüs sahasında, Türkiye’de ilk mali yardımı,
bütün üretimini Birleşik Amerika’ya sevketmekte olan İskenderun’da Bilgin Krom
şirketine yaptı. Bu yıllarda Türk askeri tefekküründe Alman tesiri hâkimdi.
20 Bin Türk, Amerikalıların nezaretindeki eğitim kurslarından geçirilmişti.
Binden fazla Türk, Almanya ve Amerika’da ek eğitim görmüştü. Eğitim görenlerin
çoğu, kazandıkları bilgileri subay ve erlere göstermek üzere gene eski
birliklerine gönderilmekteydi. Türkiye’de subaylık için öğretim şartları
fakirlerin, çok az bir istisna ile hemen hepsini bertaraf ettiğinden,
subayların büyük çoğunluğu maddi durumu daha elverişli olan ailelerden
sağlanıyordu. 550 mevcutlu ve Tümgeneral William H. Arnold’un komutasındaki
Karma Amerikan Askeri Heyeti, Türk askeri birliklerini gezerken Alman usulünün
en iyi olduğu yolundaki görüşünü hala değiştirmemiş yaşlı subaylarla karşılaşıyor
ve bundan rahatsız oluyorlardı. Buna rağmen General Arnold şöyle demekteydi:
“Amerikan dolarlarının buradakinden (Türkiye) daha iyi sonuçlar aldığı bir
memleket tanımıyorum.”
 


1950-60’larda,
Almanya’nın İngiltere’ye yakalanmamak için kaçakçılar üzerinden sağladığı Kalay
cevherinin %72’si İngiltere İmparatorluğu sınırları içinde çıkartılıyordu. Daha
da önemlisi neredeyse bütün dünya kalayı yalnız İngiliz izabe (cevheri geri
kalanından ayırma süreci) tesislerinde üretiliyordu.
İngiliz hâkimiyet
sahalarında üretilen konsantrelerin ihracında uygulanan çok yüksek vergi,
bunların izabe olmayan diğer tesislere ulaşmasını engelliyordu. ABD de zaman
zaman elindeki stok Kalay’ı piyasaya sürerek fiyatları etkilemeye
çalışıyordu. 


Tüketimi
doğrudan doğruya bir ülkenin ekonomik gelişmesi ve yaşam standardı ile ilgili
olan Kalay, sık sık karaborsaya düşüyor, hatta zaman zaman stoklar tamamen
eridiğinden karaborsada dahi bulunamıyor, bakır kapların kalaylatılamaması
sebebiyle dünyada her gün zehirlenme vakaları yaşanıyordu. Gazetelerde sık sık
“Kaçak kalay yakalandı”, “Kilosu 15 liradan satılması gereken kalayı 100
liradan satmak isterken suçüstü yakalandı” gibi haberler ve kısa yoldan köşeyi
dönmek isteyen uyanıkların “Kalay satma” vaadiyle dolandırıldıkları da ortaya çıkıyordu. 


Bir çağa adını
veren Tunç (Bronz), bir Bakır-Kalay alaşımıdır. Kalay, korozyona dayanıklılığı
ve sürtünmeye mukavemeti sebebiyle endüstri, medeniyet ve teknolojinin
ilerlemesinde çok özel bir yere sahiptir. Geçmişte olduğu gibi bugün de baz
metallerin yıllık tüketimi 3-5 milyon ton iken Kalay’ın ki ancak 200 bin ton
civarındadır, buna karşılık Kalay fiyatları, her zaman diğer metallerin
fiyatlarından 10-15 kat daha fazla olmuştur. Ayrıca Kalay fiyatları ve
üretimi, diğer metal fiyatları ve üretiminin aksine daima kontrol altında
tutulmuş ve serbest bir Kalay piyasasının oluşması önlenmiştir.
Kalay, gıda
sanayiinde koruyucu kaplar imalinde ve her türlü lehimde “olmazsa, olmaz” bir
madendir. 


Kalay üretimi
daima ya bir devlet ya da milletlerarası bir kartel tarafından kontrol
edilmiştir. Kalay, stratejik bir metaldir, bu nedenle Hegemonlar, üretim ve
fiyatları daima kontrol altına alarak hem yüksek kâr elde etmişler, hem de
rakip ülkeleri politik baskı altında tutmuşlardır.
Kalay,
Güney Asya, Afrika ve Latin Amerika’da çıkarılıyor olmasına rağmen hakikatte
yalnız iki üretici ülke vardı: İngiltere ve Hollanda. İngiltere bu sahada uzun
süre rakipsiz kaldı. İzabe tesisleri de yalnız bu iki ülkenin elindeydi.
 


Temmuz 1955’te
Almanya’nın tedarikçilerinin tespitinde istihbarat yardımı isteyen İngiltere’ye
ABD’nin yanıtı olumlu olmadı. ABD, Almanya’nın tedarik zinciri şemasına
İngiltere’nin sahip olmasını istemedi. ABD’nin elinde bu zinciri deşifre edecek
bilgi gerçekten vardı. ABD, bu bilgiyi İngiltere’ye vermek istemedi, çünkü ABD,
Londra çökmedikçe kendisinin dünya sahnesine çıkmasının mümkün olmadığını
biliyordu
. (Perşembe günü devam edelim)