Nizamülmülk – Büyük
Selçuklu Veziri KİMDİR ????

Devlet hizmetindeki hayâtı, babası ile berâber Gazne
Devletinin Horasan vâlisi Ebü’l-Fâzıl Es-Suri’nin hizmetinde bulunmakla
başladı. 1040 yılındaki Dandanakan Savaşından bir süre sonra Alp Arslan’ın Belh
vâlisi Ali bin Şadan’ın maiyetine girerek, vilâyet işlerinin yürütülmesiyle
vazifelendirildi. Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin vefatı ile Alp Arslan ve
kardeşi Süleyman Bey arasındaki taht mücâdelesi sırasında yerinde görüş ve
tedbirleriyle dikkatleri çekti ve 1063 yılında Alp Arslan’ın yanında hizmete
başladı. Alp Arslan Sultan olunca 1064 yılında Selçuklu Devletine vezir tâyin
edildi. Zamânın halîfesi Kâim bi emrillah tarafından
Nizâmülmülk ünvânı ile taltif edildi. Bu ünvânıyla tanındı.

Nizâmülmülk, vezir olduğu 1064’ten, şehit edildiği
1092 senesine kadar aralıksız yirmi dokuz sene Büyük Selçuklu Devletine, tam
bir dirâyet ve adâletle hizmet etti. Vazifeli olduğu için katılamadığı
Malazgirt Meydan Muhârebesi hâriç, bütün Selçuklu fütûhatında bulundu. Sultan
Alp Arslan’ın vefâtıyla veliaht Melikşah’ın tahta geçmesini sağlayıp, nizam ve
âsâyişin korunmasında muvaffak oldu. SultanMelikşah’a muhâlefet eden veya
başkaldıran Selçuklu prenslerinin itâat altına alınmasında büyük hizmeti geçti.
Sultan Melikşah, devletin idâresinde ona çok büyük ve geniş yetkiler verdi.
Nizâmülmülk’ün akıllı, tedbirli ve adâletli idâresi sâyesinde de, Melikşâh’ın
saltanatı, aynı zamanda Büyük Selçuklu Devletinin de en parlak ve en şanlı
devri olmuştur.

Nizâmülmülk’ün Selçuklu Devletindeki bütün düzenleme
ve değişiklikleri ciddî bir şekilde tetkik eden, devlet idâresinde kendi
görüşlerini, icrâatını ve bunların gerekçelerini gelecek nesillere intikal
ettirmek maksadıyla Fârisi olarak yazdığı Siyâsetnâme isimli eseri, bugün
siyâset ilmiyle uğraşanların el kitapları
arasında sayılmaktadır. Siyâsetnâme’de Türk-İslâm devletlerinin idârî, mâlî,
siyâsî, askerî, sosyal ve kültürel yönlerini incelemektedir. Tam doğru metin ve
ilâvesiz nüshası, İstanbul’da Süleymâniye Kütüphânesi,Molla Çelebi kısmında 114
numarada mevcuttur. Siyâsetnâme, birçok dilleretercüme edilerek, yayınlanmıştır.
NIZAMÜLMÜLK’ÜN SİYASETNAMESİ
VE İSTİHBARATA YÖNELİK İLKE VE YÖNTEMLERİ
ADLI DÖKÜMANI BURADAN
İNDİREBİLİRSİNİZ.