Gizli Teşkilatlar ve Dilleri


Normal yaşam içindeki bir insan için, istihbari faaliyetler son derece
karmaşık ve anlaşılmazdır. istihbarat teşkilatlarının kendine özgü kuruluşları,
çalışma yöntemleri vardır. Amerikalılar her şey için bir kelime, kısaltma ve
bir terim üretmekle ünlüdürler. Keysofiser (Case Officer) gibi bazı terimler
Türkiye dahi birçok ülkede kullanılır. Bu terimler istihbaratın ortak
lisanıdır. Aşağıda, çeşitli ülkeler din istihbarat ve güvenlik teşkilatlarının
isimleri, alt kuruluşları, bazıları hakkında kısa bilgiler ve Amerikalıların kullandığı
istihbari terimlerin Türkçe açıklamaları okuyucuya bu karışık sistemin nasıl
çalıştığı hakkında fikir verebilecek bu kitapta geçen bazı olayların daha iyi
değerlendirilmesini sağlayacaktır.


İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI


ACSS- Assistant Chief of M16 – İngiliz Gizli Entelijans Servisinin Baş
Yardımcısı


AFOSI- Air Force Office Of Special Investigations- ABD Hava Kuvvetleri
Özel Araştırmalar Ofisi (OSI) olarak da tanınır.


AMAN- İsrail Askeri İstihbaratı


ASIO (ASIS)- Australian Security and Intelligence Organization (Service) -
Avustralya İstihbarat Teşkilatı (Servisi)


AVB – Allami Vedelmi Batosag – Macar İstihbarat Servisi


BCA – Bo Cong An-Vietnam İstihbarat Servisi.


BCRA- Bureau Central de Renseignements et d’ Action Fransız Merkezi ve
Harekat Bürosu.


BFV- Bundesamt für Verfassungsschutz- Batı Alman Güvenlik Servisi.


BND- Bundesnachrichtendienst – Batı Alman Entelijans Servisi


BSC – British Security Coordination – İngiliz Güvenlik Koordinasyonu.


Bundes Polizei – İsviçre Güvenlik Servisi.


CIA- Central Intelligence Agency – ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı, The
Company (Şirket) adıyla da tanınır. 1’inci Dünya Harbi sırasında istihbarat
işlerini yürüten OSS Office of Strategic Services (Stratejik Servisler
Ofisi)’nin devamı niteliğindedir. CIA, dünyanın en kuvvetli istihbarat
teşkilatlarından biridir. 1947’de Milli Güvenlik Kanunu ile kurulmuştur.
Langley Virginia’da. 219 hektarlık bir alanda bulunan karargahı 1961’de açıldı.
1947’de kuruluşundan sonra bazı düzenlemelerle örtülü ödenekten sarf yetkisi
kazandı. 1975’den beri çeşitli Kongre Komitelerinin denetiminde. 1982’de
“Kimlik Koruma Kanunu” ile CIA mensuplarının kimliklerinin açıklanmaması
güvence altına alındı. CIA’nın en hassas bölümü “Operasyon Direktörlüğü. CIA, kongre
ve basına zaman zaman çalışmaları hakkında brifingler verir. Personelini
seçerken seri mülakatlar yapar, güvenirlik araştırması, yalan makinesi
testinden geçirir. Alexandria, McLean, Virginia Williamsburg yakınındaki Camp
Peary’de eğitim yerleri vardır. Dış ülkelerdeki servis personelinin
güvenliğinin sağlanmasına özel bir önem verir. Dünyanın her tarafına iyi
yetişmiş, kabiliyetli memurlar yerleştirmede ve teknik destek ve araştırmada en
kuvvetli servistir. Dünyanın bütün ülkelerinde araştırmada en kuvvetli
servistir


Dünyanın bütün ülkelerinde bir gizli “İltica ve Taraf değiştirme” komitesi
bulunur. Bunlar bütün planları ile beklenmeyen olaylar için hazırlıklıdır.


CID- Connittee of Imperial Defeance – İngiliz Kraliyet Savunma Komitesi.


CIFE-Combined Intelligence Far East – İngiliz Uzak Doğu Birleşik
Entelijansı CIS- Combined Intelligence Service – İngiliz Birleşik Entelijans
Servisi.


COI- Coordinator of Information – İngiliz Enformasyon Koordinatörü.


CRO- Cabinet Research – Japonya İstihbarat Teşkilatı


CSIS- Kanada İstihbarat Servisi


CSS- Chief Of M16 – İngiliz Gizli Entelijans Servisinin Başkanı.


D Branch- (Counterespionage Branch ofM15) – İngiliz Güvenlik Servisinin
Kontrespiyonaj Bölümü.


DCI- Director Of Central Intelligence – ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı
(CIA) Direktörü.


DCSS-Deputy Chief Of M16- İngiliz Gizli Entelijans Servisinin Başkan
Yardımcısı DDCI-Deputy Director Of Central Intelligence – ABD Merkezi Haberalma
Teşkilatı (CIA) Direktör Operasyonlar Yardımcısı Teşkilat’ın 2’nci adamı.


DDO – Deputy Director for Operations – ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı
(CIA) direktör Operasyonlar Yardımcısı Operasyonlar Direktörlüğünün
(DO-Directorate for Operations) Başı.


DGI-Direccion General de Inteligencia- Küba İstihbarat Teşkilatı.


DGSE – Direction Generale de Securite Exterieur – Fransız Dış Güvenlik
(Entelijans) Servisi.


DIA-Defense Intelligence Agency – ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı.


DIE-Departmentul de Informatii Externe – Romen Dış İstihbarat Başkanlığı.


DMI- Director Of Military Intelligence- İngiliz Askeri Entelijans
Direktörü.


DNI- Director Of Naval Intelligence – İngiliz Deniz Kuvvetleri Entelijans
Direktörü.


DST- Direction de la Surveillance du Territoire – Fransız Güvenlik ve
Kontrespiyonaj Servisi. İngiliz M15 ve Amerikan FBI Teşkilatlarına muadildir.


DS- Drzaven Sigurnost – Bulgar İstihbarat Teşkilatı


FBI- Federal Bureau Of Investigation -ABD Federal Soruşturma Bürosu


FOE -Forsvarvarsftaben Operativ Enhat – İsveç Güvenlik Teşkilatı.


GCHO – Goverment Communications Headquartes – İngiliz Hükümet Haberleşme
Merkezi.


GCR- Groupement de Controles Radio-Electrique- Fransız İstihbarat
Servisinin Kripto Bölümü.


GRI- Çin İstihbarat Teşkilatı


GRU- Glavnoye razvedyvatelnoye Upravleniye – Sovyet Askeri İstihbaratı.
Sovyet Genel Kurmayına bağlı bir direktörlük


HVA- Hauptvewaltung für Auklarung – Doğu Alman İstihbarat Servisi


IIC- Industrila Intelligence Center – İngiliz Endüstri Entelijansı
Merkezi.


ISIC- Inter Services Intelligence Committee – İngiliz Servisler Arası
Entelijans Komitesi. MI5 ve MI6’yı kontrol eden komite


ISLD -Inter Services Liasion Department – İngiliz Servisler Arası Liyezon
Bölümü


JIC- Joint Intelligence Committee – İngiliz Birleşik Entelijans Komitesi.


KGB- Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnostri – Sovyet Devlet Güvenlik
Komitesi. Dünyanın en yüksek bütçesi olan istihbarat servislerinden. Şubat
1978’de yayınlanan Time mecmuasına göre en iyi dört istihbarat servisinden
biri.


KYP – Yunan İstihbarat Servisi.


MEIC- Middle East Intelligence Center- İngiliz Orta Doğu Entelijans
Merkezi.


MI5- British Security Service – İngiliz Güvenlik Servisi Eskiden İngiliz
Askeri Haber Alma teşkilatının 5. Kısmı (Military Intelligence) olduğundan bu
isim halen kullanılmaktadır. Amerikan, FBI Teşkilatı ile ana hatları ile aynı
tip bir kuruluş olmakla birlikte yurtdışında kontrentelijans faaliyetleri
yürütmez. Esas görevi İngiltere’de İngiliz sırlarının yabancı uluslara karşı
korunması, içte düzenlenebilecek sabotajlara karşı koymak, devlet sırlarının
çalınmasını ve yıkıcı faaliyetleri önlemektir.


MI6- British Secret Intelligence Service- İngiliz Gizli Entelijans
Servisi. Daha önce İngiliz Askeri Haber Alma Teşkilatının 6’ncı Kısmı. SIS
(Secret Intelligence Service) Gizli Entelijans Servisi olarak da tanınıyor. Bu
sivil kuruluş, Amerikan CIA Teşkilatına benzer. Görevi ülke dışından haber
toplamak ve stratejik görevleri yerine getirmektir. Şubat 1978 tarihine göre
analiz ve politik değerlendirme yapmakta üstündür.


MI9- Escape and Evasion Service – İngiliz Kaçma ve Kurtulma Servisi.


MOSSAD- Ha Mossad, Le Modiyn Ve Le Tafkidim Mayuhadim – İsrail Entelijans
ve Özel Operasyonlar Enstitüsü. Dünyada 20.000 tanesi faal, 15.000 tanesi
uyuyan olmak üzere toplam 35.000 ajanı bulunmaktadır. Şubat 1978 tarihli Time
dergisine göre dünyanın en iyi dört istihbarat servisinden biridir. Diğer
teşkilatlara göre üstünlüğü, iyi organize olmuş bulunması ve Mossad’a sızmanın
mümkün olmamasıdır. Şili İç Güvenlik Servisini, İran’ın Savak Teşkilatını,
Kolombiya emniyet kuvvetlerini, Arjantin, Batı Almanya, Güney Afrika’yı ve
Uganda Diktatörü idi Amin’in ve Panama eski Diktatörü Manuel Noriega’nın Gizli
Polis Örgütünü eğitmiştir.


MUHABERAT- Mısır, Suriye ve birçok Arap devletinin istihbarat servislerine
verilen isim.


NIC- National Intelligence Council – ABD Milli Haberalma Konseyi


NIS- Naval Investigetive Service – ABD Deniz Kuvvetleri Soruşturma
(İstihbarat) Servisi.


NSA- National Security Agency – ABD Milli Güvenlik Teşkilatı


OS- Overvaaksningst jeneste – Norveç İstihbarat Servisi


RCMP- Royal Canadian Mountain Police – Kanada Kraliyet Dağ Polisi.


SABO- Underrattelse Och Sakerhetsenhet – İsveç İstihbarat Servisi


SAVAMA- İran İstihbarat Servisi.


SB- Sluzba Bezpieczenstwa – Polonya İstihbarat Servisi.


SDECE- Service de Documentation Esterieur et Contre Espiyonage-Fransız Dış
Dokümantasyon ve Kontrespiyonaj Servisi.


SHABACK- İsrail İç Güvenlik Teşkilatı. FBI muadili


SIS – Secret Intelligence Service – İngiliz Gizli Entelijans Servisi
(Ml6)’nın diğer adı. STB- Stani Tajna Bezpecnost- Çekoslovakya İstihbarat
Servisi


UB- Polonya İstihbarat Servisi.


İSTİHBARİ TERİMLER


Accommodation Address – Aracı Adres – Normalde, o yerde oturmayan bir
gizli faaliyet mensubu için yollanılan posta malzemesinin gönderildiği adres.


Active Opposition – Aktif Mukavemet – Belirli bir operasyon bölgesindeki
gizli faaliyeti önlemeye veya istismar etmeye çalışan unsurlardır. Bunların
başında ilgili operasyon bölgesindeki güvenlik sistemi gelmekte olup, bu sistem
profesyonel güvenlik güçleri ile polis ve diğer bu uygulayıcı kuruluşlar gibi
yardımcı güvenlik unsurlarından ve gönüllü veya tesadüfi muhbirlerden
oluşmaktadır. Mukavemet sistemi diğer siyasi grupları veya üçüncü bir ülkenin
güvenlik servislerini de kapsam içine alabilir.


Agent Net – Ajan Şebekesi – Bir baş ajanın yönetiminde gizli maksatlar
için çalışan bir grup, şebeke.


Alias – Takma Ad- Bir şahsın temasta bulunduğu şahıslar veya
teşekküllerden hakiki kimliğini saklamak için kullandığı sahte isim. Bu isim
genellikle özel ve geçici bir operasyonel maksatla kullanılır.


Audio Surveillance – Teknik Dinleme – İstihbari açıdan ilgi çeken şahıs
veya şahısların konuşmalarını, her türlü ses alma, kayıt ve yayınlama
cihazlarını gizli bir şekilde kullanarak, tespit etmek.


Authentication Documentation – Dokümantasyon- (1) Ajanın, hayat hikayesine
uygun düşen, onu destekleyen mahiyette şahsi belgeler, hesaplar, teçhizat temin
için girişilen teknik destek görevi (2) Okuyucuya, güvenlik çerçevesi içinde
kalmak kaydıyla, bir haber raporunun bilinen veya muhtemel olan doğruluğunu
kaynağın tarifi gibi alametlere dayalı olarak kanıtlamak, doğruluğuna kara
vermek olgusu.


Backstop – Geri Destek – Maskenin tahkikata tabi tutulduğu takdirde,
bağımsız bir kaynak veya kaynaklar tarafından teyit edilebilecek şekilde
tertiplenmesi.


Blow Compromise (Burn) – Deşifre – Gizli bir teşkilat veya faaliyetle
ilgili personel, tesirler veya sair unsurların genellikle kasıtsız olarak açığa
vurulması.


Açığa vurmak keyfiyeti dost unsurlar tarafından kasıtsız, hasım tarafından
ise kasıtlı olarak yapılır.


Border Crossing – Saldırış – Bir hududu veya bir siyasi sorumluluk
sahasını legal veya illegal geçiş şekilde geçmek olayı gizli veya illegal geçiş
şeklinde de ifade olunur.


Brush Contact – Fırça Teması – Gizli bir teşkilatın iki mensubu arasında
maddi veya şifahi bir haberin dikkat çekmeden aktarılması için kazara yapıldığı
izlenimini verecek şekilde düzenlenen bir anlık temas.


Bug – Böcek- (1) Mikrofon gibi bir dinleme cihazı. (2) Böyle bir cihazı
yerleştirmek.


Build up Material – Yemleme Malzemesi – Bir istihbarat servisi tarafından,
karşı servise aktarılmak üzere bir dubl-ajana verilen hakiki bilgiler. Bu
bilgilerin veriliş maksadı ajanın hasım servis nezdindeki itibarını
artırmaktır.


Bury-Gömü-(1) Bir sorgulama veya sair mülakat sırasında asıl ilgiyi çeken
mesele, isim veya konunun etrafını, ona olan ilgiyi perdelemek amacıyla ona
benzeyen fakat direkt ilgisi olmayan unsurlarla sarmak (2) yere gömmek.


Cache – Zula – (1) Operasyonları ileride desteklemek maksadıyla ihtiyaç
duyulan malzemenin gizlenmesi. (2) Bu şekilde gizlenmiş malzeme genellikle
bozulmaktan da korunmuştur.


Case Officer – Keysofiser – İngilizceden Türkçeye adapte edilmiş olup,
herhangi bir istihbari vakayı yürüten, bu meyanda çeşitli kategorideki
elemanları sevk ve idare eden istihbarat görevlisi. Bu görevi masa başında
yapıp değerlendirmeye tabi tutan kişiye ise Deskofiser (desk officer) denilir.


Chicken Feed – Yem – Hasım bir servisi, müteakip, yanıltma malzemesine
heveslendirmek için özellikle hazırlanmış yemleme malzemesi.


Conducting Officer – Refakat Memuru – (1) Bir operasyon bölgesinde bir
ajan veya ajan grubuna sevk noktasına kadar refakat eden memur (2) istihbari
maksatlarla bir ajana veya dost servis temsilcisine bir yerden bir yere veya
bir ülkeden diğerine kadar refakat eden bir memur.


Consumer – Müşteri – Bir istihbarat teşkilatının ürettiği istihbari
bilgileri kullanan şahıs veya kuruluşlar, kullanıcı.


Countersurveillance – Kontr takip – Bir şahsın başka bir şahıs veya grup
tarafından takip edilip edilmediğini anlamak için sistematik bir şekilde
uygulanan takip ve gözetleme faaliyeti.


Cover Story – Maske Hikayesi – Bir gizli faaliyet elemanının faaliyetini
gizlemek için mevcut kimliğine, pozisyonuna ve yaşantısına uygun olarak
hazırlanmış hayat hikayesi.


Cover Disruptive Action – Örtülü (Gizli) Önleme Faaliyeti – yıkıcı
faaliyetleri önleme gayretlerine destek olmak amacıyla şahıslara baskı yapmak,
provokasyonlara girişip, isyanlara sebep olmak veya önlemek, sokak olaylarını
düzenlemek veya onları dağıtmak gibi faaliyetlerde bulunmak.


Covert Action Operations – Örtülü (Gizli) Faaliyet Operasyonları – Hakiki
organizatörü gizlemek ve gerektiğinde onun ilişkisini ve sorumluluğunu
reddetmek imkanı yaratmak amacıyla planlanan ve uygulanan operasyonlardır. Bu
operasyonlar, organizatörün istihbarat teşkilatının hedef ülkedeki resmi
temsilcilikleri tarafından yapılanlara ilaveten ve onları tamamlamak üzere
siyasi, ekonomik ve para-militer sahalarda ve organizatörün milli politikasını
o ülkede daha köklü uygulayabilmek amacıyla tatbik edilirler. Bu operasyonlarda
organizatörün kimliğini gizlemek için gizli faaliyet teknikleri uygulanmakla
birlikte, genelde gözle görülür bir sonuç elde etmek maksadıyla
uygulandıklarından, diğer gizli faaliyet operasyonlarından ayrı mütalaa
edilirler.


Dead-End- Çıkmaz Yol – Ha)Tat hikayesine dahil unsurların munzam bir
tahkikata imkan vermeyecek şekilde bir tıkanma noktasına getirilmek suretiyle
düzenlenmeleri.


Deception – Yanıltma – Bir millet, grup veya şahsı, yanlış yola sevk etmek
amacıyla düzenlenmiş faaliyet.


Defection – İltica, Taraf Değiştirme – Kişinin bir ülkeye, hükümete,
davaya, partiye, inançlara olan bağlılığını bilinçli olarak terk etmesi Genelde
o ülkeden kopan ve istihbari, operasyonel ve psikolojik değeri olduğu için
hasım ülkenin bağımlılığına giren şahıslar (Defector) için kullanılır.


Defection In Place – Yerinde Taraf Değiştirme- Bir şahsın bağlılığını
gizlice terk ederek, kendi hükümetinin hizmetinde kalmakla beraber, hasım
devlete çalışması. Yerinde Angaje (Recruitment in Place) terimi de aynı manada
kullanılmaktadır.


Denied Area – Kau Bölge – Giriş – Çıkış ve seyahatler üzerine sıkı
kontroller uygulamak suretiyle normal giriş-çıkışların zorlaştırıldığı bir ülke
veya bölge.


Dispatch – Resmi Yazı – Karargahla kuruluşları veya üniteleri arasında
veyahut ta bölge tesislerinin kendi aralarında kurye çantası içinde teati
olunan resmi yazılı belgeler.


Disposal – İz Silme – Bir ajanın ilişkisinin kesilmesine müteakip onu
kullanan gizli teşkilatın güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan işler ve alınan
tertipler.


Double Cover – Second Cover – Dubl Maske (İkinci Maske) Belirli bir gizli
faaliyet için kullanılan yedek bahane. Genellikle ilk kullanılan bahane veya
açıklamanın geçerli olmaması üzerine ufak çaplı bir suç veya yanlış bir
uygulamaya karışmış olma keyfiyetinin itiraf edilmesi halidir. Maksat esas
gizli faaliyetin ve niyetin saklanmasıdır.


Double – Agent – Dubl- Ajan – 1ki istihbarat veya güvenlik serisi ile ajan
ilişkilerini sürdüren, bir servise diğeri hakkında veya her iki servise de
birbirleri hakkında bilgi veren kişi.


EEFIS – Evasion And Escape Fingerprint Identification System- KKPTS-Kaçma,
Kurtulma ve Parmak İzi Teşhisi Sistemi – Bir şahsa ait parmak izlerinin
bulunduğu bölgede tasnif edildikten sonra şifreli olarak bir veri formuna
geçirilip daha kesin bir teşhis sağlamak amacıyla ilgili merciye telgraf vb.
yollarla gönderilmesi metodu. EEI – Essential Elements Of Information – EBU -
Esas Bilgi Unsurları – Esas itibariyle askeri bir tabir olup, elde edilmesi
istenilen ve lüzumlu olan istihbari bilgilerin tespiti anlamında kullanılır.


Elicit – Sızdırma – Bir şahısla yapılan konuşma esnasında ona kendisinin
istihbari maksatlarla kullanıldığını hissettirmeden ağzından laf almak.


Evasive Action – Adatma – Yakalanmayı, saldırıyı veya özellikle bir takibi
atlatmak için uygulanan hareket.


Exfiltration – Gizli Çıkış – Karşı tarafın veya düşmanın kontrolü
altındaki bölgelerde bulunan personelin gizlice oradan tahliye edilmesi.


Fabricator – Fabrikatör – Siyasi ve şahsi maksatlar için, genellikle
hakiki ajan kaynaklarına sahip olmaksızın uydurma veya şişirme haber üreten
şahıs veya grup anlamındadır. (Paper Mill) Kağıt Fabrikası tabiri de aynı
maksatla kullanılmaktadır.


Handolder – Rehber – Bir ajana, bir dost servisin temas unsuru veya
operasyonla ilgili bir başka şahsa; onların aşina olmadıkları bir bölge veya
şart için rehberlik ve refakat eden, genellikle servis mensubu bir şahıs.


Infiltration – Sızma – (1) Düşman arazisindeki bir hedefe bir ajan veya
bir başka şahsın, gizlice yerleştirilmesi. Bu faaliyet, mutat olarak bir hudut
veya muhafaza altındaki bir hattın geçilmesini gerektirir, (2) Bir veya daha
fazla şahsın, bir grup veya teşkilat içinde onları dinlemek veya faaliyetlerini
kontrol etmek amacıyla gizlice sokulması.


Informant Sub – Source – Tali Kaynak – (1) İstihbarat bilgisi veren angaje
edilmemiş, kontrol dışı bir kaynak (2) Rapor yazmada: Belirli bir bilgi veren
ve kendisine ana kaynağın kaynağı şeklinde atıfta bulunan şahıs.


Informer – Muhbir – Şüpheli telakki ettiği şahıslar veya faaliyetler
hakkında polise veya güvenlik servisine bilinçli olarak ve mutaden ve maddi
mükafat karşılığında bilgi veren şahıs.


Insulate – İzolasyon – Genel anlamda bir veya diğerinin deşifre olduğu
veya sızmaya maruz kaldığının bilinmesi veya bundan şüphe edilmesi hafinde; bir
şahıs, teşkilat veya bölgenin diğer gizli unsurlardan tecrit edilmesi.


Intelligence Audit – İstihbarat Muhasebesi – Bir istihbarat servisi
tarafından üretilen pozitif istihbarat haber raporları muhtevasının münferiden
ve kolektif bir şekilde yapılan değerlendirmesinin tetkiki; doğrulukları
zamanında ulaştırılmış olmaları, yeterlilikleri ve müşteri kategorisindeki kuruluşlar
için ifade ettikleri değer gibi faktörler göz önünde tutulmak suretiyle bu
raporların onları temin için sarf edilen çabaya değer olup olmadıklarının
kıymetlendirilmesi.


Katsa – Keysofiser – İsrail istihbaratında kullanılan terim.


Keysofiser’e bakınız.


Liaison – Liyezon – İki veya daha fazla ülkenin servisleri arasında resmi
ve kurumsal işbirliğinden, gayri resmi, son derece kural dışı veya şahsi ilişki
şekline kadar değişkenlik gösterebilen ilişkiler.


Liasion Operations – Liyezon Operasyonları – Bir yabancı servisin
mensupları ile ilişkilere dayalı olarak en basit anlamdaki işbirliğinden
başlayıp , ortak operasyonlara kadar yönelebilen her türlü faaliyet.


Motivation – Motivasyon – Motive etmek, yüreklendirmek anlamında
kullanılmaktadır.


Name Check – Fiş Kontrolü – Bir şahıs hakkında bilgi edinmek amacıyla
kayda geçmiş mevcut bilgileri araştırmak. Bu işlem normalde ilgili şahıs
hakkında menfi bir kasıt mevcut olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılır
ve onun güvenirliğine veya istihbarat sahasında kullanılabilir olup olmadığına
karar verme ameliyesindeki ilk adımı teşkil eder (Traces) ibaresi de aynı
anlamda kullanılır.


One – Time Pad – Bir Defalık Şifre Bloku – Belirli bir usulle
karıştırılmış harflerden meydana gelene bir şifre sistemi olup, bir kere
kullanıldıktan sonra terk edilir. Penetration – Hulul – Bir hedef kuruluşun
sırlarını öğrenmek veya faaliyetlerini etkilemek amacıyla o kuruluşa ajan
yerleştirmek, teknik yerleşme yapmak veya o kuruluşun içinden ajan angaje
etmek.


Project – Proje – Bir istihbarat örgütüne verilmiş belirli bir görevin
başarılabilmesi için hazırlanan operasyon planının onaylanmış şekli.


Recruitment – Angaje – Bir şahsı, bir gizli teşkilat için çalışmaya ikna
ve teşvik fili veya ameliyesi.


Recruitment In Place – Yerinde Angaje – Bir hedef kuruluş mensubunun o
kuruluştaki görevini muhafaza etmekle beraber bir istihbarat servisi ajan veya
tali kaynak olarak hizmet etmeğe ikna olunmasını amaçlayan bir faaliyettir.


Refugee – Mülteci – Değişik bir yöntem tarzıyla idare edilen her ülkenin
fiili veya sabık vatandaşı olup, o ülkeden kaçmış bulunan ve/veya oraya geri
dönmek isteyen ve aynı zamanda ikamet etmekte olduğu ülkenin ekonomisiyle
bütünleşmiş bulunan kimse.


Roll Up (Roll Back) – Temizlik – Mevcudiyeti ve faaliyetleri sızma yoluyla
veya belirli bir şekilde deşifre edilerek ortaya çıkarılan bir gizli örgütün
bir güvenlik servisi tarafından imhası.


Stake – Out – Sabit Takip ve Gözetleme – Bir şahıs, yer veya tesisin sabit
takip ve gözetlemeye alınması.


Termination – İlişki Kesme – Bir proje veya bir ajanın kullanımını sona
erdirirken uygulanan idari ve güvenlik usulleridir.


Third Country Operation – Üçüncü Ülke Operasyonu Bir istihbarat
teşkilatının bir yabancı ülkeden diğer bir ülkeye karşı yönettiği bir
operasyon.


Third Country Agent – Üçüncü Ülke Ajanı – Milliyeti kendisini kullanan ve
aleyhinde kullandığı ülkeden ayrı olan bir ajan.


Walk – In – Kendi Gelen – Başka bir ülkenin temsilcisine, taraf
değiştirmek, istihbari alanda hizmet etmek veya sair şekillerde yardımcı olmak
amacıyla gönüllü olarak başvuran kişi.


Kaynak : ATİN