Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara

GELECEĞİN TEKNİĞİ : SUÇ
İSTİHBARAT ANALİZİ

GİRİŞ

Modernleşen dünya ile klasik polis tekniklerinin yerini modern
polis teknikleri almaya başlamıştır. Klasik dönemde suç ve suçlu araştırma teknikleri
oldukça basit ve kolaydı. İletişim imkanları çok geniş olmadığı için, suçlular
arasında çok karmaşık irtibatın olması ve suçluların organize olması mümkün
değildi.

Ayrıca, eskiden insanların küçük topluluklar içinde yaşaması,
düzeni bozmaları durumunda kolayca dışlanmaları ve bu dışlanma  riskinin
onları suçtan uzak tutması, bireyleri suç işlemeden uzak tutmuş ve az sayıda
suçun işlenmesine sebep olmuştur.

Günümüzde büyüyen topluluklar arasında suç oranlarının artması ve
suçların daha karmaşık hale gelmesi, suçu oluşturan unsurların kolay ve
anlaşılır metotlarla ifade edilebilmesi gereksinimini doğurmuştur.

Bu kapsamda, modern tekniklerin arasında yer alan analiz
teknikleri ile, suç ve suçlular arasındaki ilişkilerin açıklanması, potansiyel
suç risklerinin bilimsel olarak ifade edilmesi ve analiz edilen bilgilerin en
anlaşılır şekilde uluslararası standartlara uygun olarak ifade edilmesi
amaçlanır (Fert:2002, 42-64).

Analizin temel amacı, suç ve suç ilişkilerinin en basit şekilde
evrensel olarak ifade edilebilmesidir. Suçların karmaşıklığı, suçlar arasında
bağlantıların büyüklüğü, bu bağlantıların doğru şekilde hatırlanabilmesi ve
ilişkilendirilebilmesi, tarihler arası bağlantı ve ilişkilerin sağlanabilmesi,
tüm zorluklara rağmen konunun en basit dil ile doğru aktarılabilmesi zaman
isteyen, sabır ve bilgi gerektiren bir konudur.

Araştırma yapan kolluk gücü çok zaman konuyu çok iyi kavramasına
rağmen, adli mercilere veya stratejik karar alma mekanizmalarına konuyu tüm
boyutu ile aktarmada zorlanabilir ve de gerektiği ölçüde başarılı olamayabilir.

Ancak bu yetersizlik, suç ve suçlu araştırma faaliyetlerinin
karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Zaten analiz çalışmalarında temel hedef, bu
olumsuz sebebin etkilerinin azaltılmasıdır.

Günümüzde konunun önemi, ortaya çıkış şekli ve zararlarına göre
polisiye analiz çalışmaları suç analizi, suç istihbarat analizi ve risk analizi
olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir.

1. SUÇ ANALİZİ, SUÇ İSTİHBARAT ANALİZİ VE RİSK ANALİZİ

Suç analizi, suç istihbarat analizi ve risk analizi birbirine
yakın ve aralarında az fark olan kavramlar gibi olsa da, başlangıç ve sonuç
bakımından bazı farklılıklar göstermektedir.

Suç analizi, polisiye ve adli uygulamalar amacıyla suç verileri
arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran ve tanımlayan bir kavramdır. Yani suç
analizinde, oluşmuş bir suçtan bahsetmek şarttır. Suç istihbarat analizinde
suçun oluşmuş olma şartı yoktur. Bu kapsamda suç istihbarat analizi, polisiye
ve adli uygulamalar amacıyla suç verileriyle, ilgili diğer potansiyel veriler
arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran ve tanımlayan bir kavram olarak tarif
edilebilir. Risk analizi ise gelecekte ortaya çıkabilecek problemlerin oluşum
olasılığını inceleyerek, potansiyel tehdit sinyalleri kapsamında gerekli
tedbirlerin alınması için kullanılır.

Bu çerçevede, risk analizi, potansiyel problemlerin önceden
belirlenerek, pro-aktif şekilde oluşumları analiz etmek ve değerlendirmek için
kullanılan bir süreçtir.

Risk ile belirsizlik, genellikle birbirinin yerine kullanılan
farklı kavramlardır. Karar verme mekanizmalarının, geleceğe yönelik olaylarla
ilgili muhtemel sonuçları bilmekle birlikte gerçekleşme olasılıkları hakkında
herhangi bir nedenle tahminde bulunamamaları belirsizlik olarak nitelendirilirken;
olayla ilgili muhtemel tüm sonuçların gerçekleşmesi konusunda olasılıkların
tahmin edilebilmesi riski analizi olarak adlandırılır.

Risk analizi, stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili
olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemler bütünüdür. Bir
başka deyişle, ilgi duyulan değişkene ilişkin kestirim, olasılık dağılımı
biçiminde ortaya konur. Olasılık dağılımını elde etmede farklı çözüm yöntemleri
kullanılmaktadır.

Son 30-40 yıldır, araştırmacılar suç ve suçlular arasındaki
ilişkiyi, insanların suç aktivitedeki bireysel rollerini, suçun oluşmasındaki
etkenler, suç ve suçlu profilleri çıkartılmasında dikkate alınması gereken
unsurlar, suç ve konum, iş oranı, iletişim metotları gibi diğer faktörler
arasındaki ilişkileri tanımlamaya çalışmışlardır. Suç analizinin avantajı,
uyuşturucu veya oto kaçakçılığı gibi organize suç gruplarının çeşitli
faaliyetleri ya da sürekli hırsızlık veya kap-kaççılık yapan zanlıların veya
katilin tanımlanması gibi yüksek derecedeki suçun yapısı ve oranı hakkında
düzenlenmiş metotları ve bir dizi teknikleri tanımlanmasıdır.

Temel tekniklerin standartlaşmış olması ve hatta bunların düzenlenmiş,
görsel yaklaşımla nitelendirilmiş olması sebebiyle, suç analiz uzmanının
yaptığı çalışma, herkes tarafından kolaylıkla anlaşılabilmektedir.

Risk analizi ise özellikle toplum asayişini korumada maksimum
önlemlerin alınması gerektiğini savunan devlet yapılanmalarında ön plana
çıkmaktadır.

Topluma büyük ölçüde zarar verebilecek ve bireylerin zarar
görmesine sebep olabilecek olaylarda, güvenlik güçlerinin ve istihbarat
teşkilatlarının değerlendirme yapması ve yapılan  değerlendirme
faaliyetleri ışığında zararın önlenmesi veya en aza indirgenmesi için risk
analiz çalışmaları yapılmaktadır.

2. İSTİHBARAT VE ANALİZ

İstihbarat kelimesinin değişik kavramlarla açıklanması farklı
şekillerde anlaşılmasına olanak tanımıştır (Fert:2002, 8). Ancak farklı kavramlarda
ortak olan bazı noktalar vardır. Bilginin toplanması, toplanan bilgilerin
işlenmesi, işlenen bilginin de kullanılması bu tanımlarda ifade edilen ortak
noktalardır (Schultz, and Norton; 1973, p. 40). Bu çerçevede genel olarak
istihbarat, toplanan bilgilerin (Grau, 1981; p.5-36-37), değerlendirilip analiz
edildikten sonra amaç doğrultusunda kullanılmasıdır (Richelson: 1989, 
p.1).

Genel olarak istihbaratın üç temel amacı vardır. Bunlar:

Adli davalar için delil toplamak,

Yasa dışı örgütleri bulmak ve yakalamak (Johnson, 1989; p.13),
İstihbarat teşkilatlarının mevcut bilgilerini geliştirmek.

İstihbarat teşkilatlarının bilgi toplama amaçları; suçluların
yakalanması, yargılanması veya bu eğilimlerin ortaya çıkarılmasıdır. Toplanan
bilgilerle delil elde edildiğinde bu bilgiler kolluk güçleri ile paylaşır.

Bu paylaşım vasıtasıyla olmuş veya olması muhtemel suçlar için
ortak bir arşiv oluşturulmuş olur.

Bu kapsamda, istihbarat çalışmalarının önemini altı başlık altında
sayabiliriz. Bunlar:

·        Adli
veya polisiye bir dosyaya ilişkin olarak bilgi edinmek.

·        Suç
ve suç eğilimlerini bilgi değerlendirme yoluyla ortaya çıkarmak, bilimsel
metotlar kullanmak.

·        Bilgi
değerlendirme, raporları inceleme, veri karsılaştırması ve suç analizi
yöntemleriyle suçluları bulmak.

·        Suç
dosyalarını mahkeme safahatına uygun hale getirmek.

·        Karmaşık
davalarda ve uzun zaman isteyen konularda polise yardımcı olmak ve desteklemek.

·        Planlama
ve kolluk güçleri için suç eğilimlerini projelendirmek (Cartel, p.8; 2000).

Kolluk güçlerinin istihbarat birimlerinin görevleri 
mantıksal ve kronolojik açıdan bakıldığında anlaşılması daha kolaydır.
Öncelikle, bilgi toplanılır ve düzenlenir. Bu düzenlemeyle suç ve suç
eğilimleri bilimsel olarak şekillenmiş olur. İstihbarat analizinden sonra, dava
mahkeme safhası için hazır hale gelmiş olur. Başlangıçtan sona kadar
değerlendirilen bilgilerden her zaman faydalanılabilir.

İstihbarat faaliyetlerini daha yakından incelemek için bir
diyagram oluşturulabilir. İstihbarat öğeleri arasındaki bu ilişkiyi Tablo 1
açıklamaktadır (Frost, and Morris: 1983, p. I-2).  Diyagramda belirtilen
bilgi toplama ve analiz etme faaliyetleri değişik istihbarat birimlerince uygun
bir bütün kaynak haline getirilmelidir. Böylelikle karar mekanizmaları daha sağlıklı
karar verebilir. İstihbarat diyagramı bilginin toplanmasından kullanılması ve
karar mekanizmalarınca değerlendirilmesine kadar olan aşamaları belirten bir
süreçtir. Genellikle bu diyagram altı aşama olarak nitelendirilir: planlama ve
yönetme, bilgi toplama, düzenleme ve değerlendirme, analiz ve üretim, dağıtma
(CIA: 1983, p.17) ve tekrar değerlendirme.

3. SUÇ İSTİHBARAT ANALİZ DÖNGÜSÜ

İstihbarat döngüsü, görevlendirme, analitik değerlendirme, bilgi
toplama, değerlendirme, karşılaştırma, entegrasyon, yorum ve sentez olmak üzere
sekiz aşamalı bir süreçtir (Fert:2002,11-18). Aşamalar şu şekilde

özetlenebilir:

3.1. Görevlendirme

Analiz talebinde bulunan kişi veya kurum analizin yapılma
gerekçelerini, beklentilerini ve süresini analiz uzmanına en başta
bildirmelidir.

Böylelikle yapılacak analizin kapsamı ve süresi açıkça bildirilmiş
olur.

3.2. Analitik Değerlendirme

Analiz kaynakları çok gibi görünmesine rağmen, bu kaynaklara
rahatça ulaşmak ve zamanında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle,
analiz uzmanı araştırmanın gerçekten öncelikli ve geçerli olduğu konusunda
garanti altına alınmalıdır. Çünkü kimi zaman bu çalışmalar bazı kişilerce
gereksiz ve zaman harcayıcı olarak görülebilir ve yapılan çalışma yarıda
kesilebilir veya sonuçlandırılmış çalışma gereksiz olarak değerlendirilebilir.

3.3. Bilgi Toplama

Veri toplama mevcut tüm kaynakların kullanılmasıyla ilgilidir.
Bilgi toplama faaliyetlerinin yetersiz olması durumunda kolluk güçleri görev ve
misyonlarını yerine getiremezler. Bu sebeple, belirli düzenlemeler ışığında
kolluk güçlerinin kişisel bilgi toplamalarının gerekli olduğu konusunda genel
bir görüş vardır (McAley and Cooper, 1985; p.95). Bilgi toplama aşaması ayni
zamanda en çok problemlerin yaşandığı aşamadır.

Anayasal hakların ihlali, etik olmayan ve polis standartlarına
uymayan davranışların süre geldiği süreç bu safhadadır (Cartel, 2000; p.169).

Bilginin toplanması demek amaçlanan hedef doğrultusunda
olabileceği kanısıyla bilgilerin biriktirilmesi anlaşılmalıdır. Bilginin
toplanması dört yolla olur. Birincisi umuma açık kaynaklar, ikincisi insan
kaynakları, üçüncüsü teknik araştırma ve sonuncusu kriminal kaynaklardır
(Richelson: 1989, p.2).

Umuma açık kaynaklar, herkesin ulaşabileceği, bu bilgilere ulaşmak
için istihbarat görevlisi olmanın gerek olmadığı kaynaklardır. Örneğin basın
açıklamaları, haberler, magazin, gazete ve internet sayfaları bu tip kaynaklara
güzel örneklerdir. Açık kaynak istihbaratı, suç istihbarat analizinde gittikçe
artan önemli bir rol oynamaktadır. Açık kaynaklar kamudan yasal olarak elde
edilebilen tüm bilgiler olarak tanımlanabilir.

Geçen beş yılda konuyla ilgili birçok dergi makalesi, konferans ve
seminer sunulmuştur. Açık kaynak istihbaratıyla ilgili açık konu mevcut
şablonun kavrayabileceğinin ötesine gitmektedir ancak bir kaç önemli düşünce
okuyucuya yardım edebilir. Herşeyden önce, suç ve risk analizinin nihai amacı istihbarat
değerlendirmesinin mümkün olduğunca doğru şekilde yapılmasıdır.

Kriminal kaynaklar, kriminal uzmanlarca elde edilen bilgilerdir.
Teknik araştırma kaynakları, teknik aletler aracılığıyla elde edilen
bilgilerdir.

Dinleme cihazları, kayıt cihazları, kamera ve mikrofon buna yaygın
örneklerdir. İnsan kaynakları kişilerle iletişim neticesinde elde edilen
bilgilerdir. Sorgu ve ifade alma bu şekle örnek olabilir.

İnsan kaynakları kişilerle iletişim neticesinde elde edilen
bilgilerdir.

Bu yolla yapılan istihbarata “Humint” (human intelligence) da
denilir. İnsan kaynaklarından haber alma aynen bir gazetecinin haber bulma veya
insanları konuşturma gayreti gibidir (Herman, 1996; p.61). İnsan kaynaklarından
haber alma  beş yolladır. (Cartel, 2000; p.174-176).

1-      
Doğrudan iletişim ki bu ifade alma, sorgulama, soru sormayla olur.

2-      
Gizli takiplerle,

3-      
Açık kaynaklardan elde edilen bilgilerle,

4-      
Ajan kullanımıyla,

5-      
Arama ve yakalama gibi fiziksel  güç kullanmayla.

Hangi bilginin derleneceği ve nasıl elde edileceği konusunda
dikkatli planlama yapılmalıdır. Suç ve risk analiz uzmanın amacı araştırılan
suç/suç eğilimi hakkında yeterli bilginin toplanması ve suçla ilgili şahısların
bağlantılarının ortaya çıkartılarak, suçların oluşumunda hangi unsurların
etkili olduğu konusunda genellemeler ve hipotezler üreterek, suç ve suçlulukla
mücadele kapsamında önerilerde bulunmaktır.

Derleme metotları, araştırma yönünde etkili olup olmadıklarını
değerlendirmek için gözden geçirilmelidir. Operasyon ya da stratejik proje
hakkında toplanan bilgilerle ilgili uygun planlamaya daha çok odaklanılmalıdır.
Bu şekilde kaynak ve zamandan tasarruf edilmiş olunur.

Analiz uzmanı, planlama aşamasında, verilerin düzenlenmesinde ve
daha fazla veri toplanması ve takip eden analizler için test edilmesi gerekli
hipotezlerin önerilmesinde yönetimle beraber çalışarak bilgilerin toplamasını
yönetmekte önemli bir rol oynar.

3.4. Değerlendirme

Planlama ve bilgi toplamadan sonra eldeki bilgilerin düzenlenmesi
ve değerlendirilmesi gerekir. Bu düzenlemenin bilgisayarla olması verimliliği
arttırır. Ancak bilgilerin belirli standartlara göre girilmesi ileride daha
verimli kullanılması açısından oldukça önemlidir. Bilgisayar kullanılarak
yapılan düzenlemeler bilgilerin gerektiğinde çok hızlı bir şekilde bulunmasını
sağlar. Özellikle arşivi büyük olan ulusal ve uluslararası görev yapan birimler
için bu teknolojinin kullanılması büyük önem arz eder.

Araştırma raporlarının belirli standartlara göre hazırlanması,
bilgisayar kayıt sisteminin temelini oluşturur. Kağıt üzerinde belirli standartlara
göre hazırlanan araştırma raporlarının dijital ortama yine aynı standartlarla
taşınmasıyla toplanan bilgiler düzenli bir şekilde sınıflandırılmış ve ileride
kolay ulaşılabilir kaynaklar haline getirilmiş olur.

İstihbarat analizi ve suç analizi arasında önemli bir fark vardır.
Suç veya araştırma analizinde dar kapsamlı işlenmiş bir suç ya da suçlu
hakkında analiz yapılır. İstihbarat analizinde ise suç işlemeye meyli olan kişi
veya kişiler hakkında toplanılan bilgilerin ileride zamanında kullanılması için
düzenleme ve analizler yapılır (McAley and Cooper, 1985; p.10).

Kısacası düzenleme ve değerlendirme faaliyetleri, kullanıma hazır
bilgilerin oluşturulması olarak adlandırılabilir. Suç ve risk analizi toplanan
bilginin doğru olup olmadığını yorumlamaya çalışmadan önce daima değerlendirmek
zorundadır. Güvenli bir şekilde çıkarım yapmak verinin kalitesine bağlıdır.

3.5. Karşılaştırma

Aslında derleme işlemiyle bilginin kolaylıkla yeniden elde
edilebilmesi için bilgi depolanır. Bu işlem, yazılı dosyalarla, indeksli
kartlarla veya bilgisayar kayıtlarıyla yapılabilir, ancak amaç, daima bilgiye
doğru ve süratli bir şekilde erişilmesine müsaade etmektir. Çeşitli yollarla
verilerin düzenlenmesiyle zaman ve çaba harcanmaması için planlama aşamasında
bilginin nasıl depolanacağını düşünmek yararlıdır. Analizin hızlı ve verimli
çalışması, karşılaştırma işleminin hızına bağımlıdır.

3.6. Entegrasyon

Analiz uzmanı için konunun daha açık olması amacıyla amaç, mevcut
bilgileri birleştirmek olmalıdır. Bir analiz uzmanı, verileri çeşitli
raporlardan ve kaynaklardan elde edilen bilgi parça ve kırıntılarını
birleştirerek tek bir grafikte gösterilmek üzere görsel formata dönüştürebilir.
Bu işlem veriyi daha kullanışlı hale getirir; analiz uzmanına her bir bilgi
parçasının birbiriyle olan ilişkisini anlama konusunda yardım eder ve analiz
uzmanı ile istihbarat biriminin ilgili ek bilgi üzerinde birleştirilmesi
gerekli olan bilgi konusunda odaklaşmaya başlar.

İstihbarat analiz ve üretimi diğer suç analizlerinden farklıdır.
Daha kompleks olmasının yanında, başlangıç noktasının bile bulunmasının zor
olması sebebiyle karmaşıktır. Bu aşama aynı zamanda istihbarat teşkilatlarının
koordinesi ve işbirliği ile yakından ilgilidir. Koordine ile bilgilerin
birleştirilmesi ve başarı sağlanması kolay iken, aksi durumda ise basit
olaylarda bile başarı sağlanamaz. Bu konu ileriki başlık altında
anlatılacaktır.

3.7. Yorum

Bu işlemin en önemli bölümüdür. Analiz uzmanı, suç faaliyetler,
bireylerin üstlendiği roller, metotlar vb. çıkarımları geliştirmek için
tümevarımsal mantık kullanmalıdır. Suç istihbarat analizinde, bilginin
bölündüğü yerde, kaynaklar çeşitlendiğinde ve karar vericiler gelecekteki
olayları ve eğilimleri tahmin etmek için sık sık ileriye baktıklarında bu tip
mantık özellikle çok kullanışlı olur.

Analiz uzmanı, mevcut bilgilere mümkün olduğunca objektif şekilde
bakmalı ve sonra gerçeklerin ötesine giderek hipotez ve tahminler üretmelidir.

Araştırmacı, olayın unsurlarını ve oluşumunu (kim uğraşıyor? , ne
yapıyorlar? , nasıl yapıyorlar? , nerede meydana geliyor? , ne zaman
oldu/olacak? , neden bu işi yapıyorlar?) çeşitli yönlerden düşünmek zorundadır.
Uzman tarafından üretilen hipotezin doğruluğu test edilmelidir.

3.8. Sentez

Son aşamada her şey tekrar gözden geçirilir, bilgi ve deliller,
sonucun önemi ile teşkilata etkisi tekrar değerlendirilir (Frost, and Morris:

1983, p. I-2).

4. ANALİZ ÇEŞİTLERİ

Analiz çalışmalarını bazı başlıklar altında toplamak istersek,
stratejik ve operasyonel (taktiksel) analiz olmak üzere iki ana başlık altında
incelenebilir.

Operasyonel Analiz, kanun uygulayıcılarının kısa vadeli,
tutuklama,yakalama gibi ani etkiye sahip amaçları doğrultusunda yönetilir.

Stratejik Analiz ise, gözlem ve orta vadeli temellerden uzun
vadeli temellere dayanan (uygun coğrafi alan ve suç çeşitlerine göre ayrılmış)
global suç gelişiminin durumunu tahminden oluşur.

Stratejik analiz, suç öncesi polislik faaliyetleri içerirken,
operasyonel analiz ise daha çok suç sonrası polislik faaliyetlerini
içermektedir. Her iki faaliyet de kapsamları geniş konuları içerir. Aşağıda tüm
analiz çeşitleri, alt başlıklar halinde incelenmiştir.

4.1. Suç Model Analizi

Suç model analizi veya coğrafik bilgi sistemi, belirli coğrafi
alanlar içinde cereyan eden suç ve suç meyilleriyle ilgili olayların doğasını,
boyutunu ve gelişimini incelemek amacıyla harita veya kroki üzerine ihtiyaç
duyulan bilgilerin aktarılmasıdır.

Bu tip analiz çalışması günümüz şartlarında değişik bilgisayar
programları ile yapılmakta olup, oluşturulan programlarda veriler grafik ve
harita üzerine işlenmesi sağlanır. Konuya ilişkin bir çok ülkede değişik
programlar hazırlanmış ve hazırlanmaktadır. Bu tip analiz çalışmalarının genel
amacı ekip otolarını ve görev yapan personeli en verimli şekilde
konuşlandırmaktır.

4.2. Suç Kontrol Metotları Analizi

Bu tip analiz çalışması, meydana gelen benzer olayların
incelenerek, bu olaylar kapsamında yapılan gerek adli gerekse idari müdahaleler
incelenerek, hangilerinin daha verimli olduğu bulunmaya çalışılır. Bu ifade
çerçevesinde suç kontrol metotları analizi, geleceğe yönelik daha iyi bir
uygulamanın sağlanması amacıyla benzer olaylarda kullanılan yöntemlerin ve
müdahalelerin incelenerek, en verimli uygulamanın analiz edilmesi olarak
tanımlanabilir.

Veri analizi yöntemi de kullanarak yapılabilen suç kontrol metotları
analizi, başta suç istihbarat analizi olmak üzere suç istihbarat analizi ve
risk analizi ile doğrudan bağlantılıdır. Daha önce yapılan uygulamalar verisel
olarak değerlendirilerek yapılan analiz şekli görüşmeler, edebi araştırmalar,
dosya araması, basın bilgileri, istatistikler ve düzenlenmiş raporlar ile
kuvvetlendirilebilir. Ayrıca, bu kapsamda yapılacak analiz çalışmaları suç
model analizi ile de desteklenebilir.

Kısacası bu analiz şekli bir çok benzer suçun oluştuğu olaylarda
ve diğer analiz çeşitlerinin desteği ile kullanılabilir. Özellikle asayiş
olayları olmak üzere, bazı olayların analizinde bu yöntem kullanılabilir.

4.3. Soruşturma Analizleri

Soruşturma analizi, takip edilen bir olayın çözülmesine ilişkin
yapılabilecek soruşturmalara ilişkin yapılan analizdir. Bu tip analizleri
soruşturmacı tarafından planlanarak yapılabilir. Özellikle delil yetersizliği
bulunan olaylarda, konunun çözülmesi sorgunun en verimli şekilde yapılmasına
bağlı olabilir. Başarılı bir sorgucunun yaptığı görüşmeler neticesinde çok
önemli bilgilere ulaşılabilir.

Günümüzde soruşturma analizi kapsamında önemli gelişmeler
yaşanmaktadır.

Özellikle “çapraz sorgununun” önem kazandığı dikkate alınacak
olursa, bu alanda yapılacak her türlü çalışmanın soruşturma analizine
sağlayacağı çok yarar olacaktır.

4.4. Özel Suçlu Profil Analizi

Kişilerin suç işleme nedenlerini, suçu işledikleri andaki
psikolojilerini ve suç ortamlarını kavrayarak ileride bu tip olayların
sayısının azaltılması için gerekli tedbir ve çalışmaların yapılabilmesi için
genellemeler ve hipotezler üretir.

Özel suçlu profil analizi, polisiye ve adli uygulamalar amacıyla
benzer yapıdaki suçların bir kişi tarafından işlenebileceğini değerlendirerek,
bu kişinin suç işleme nedenlerini, suçu işleme psikolojisini ve suç ortamlarını
kavrayarak, ileride buna benzer işleyeceği suçları tahmin etmek veya bu kişiyi
yakalamak amacıyla ilgili diğer potansiyel veriler arasındaki ilişkileri ortaya
çıkaran ve tanımlayan bir kavramdır.

Bu tip analiz yöntemi ile faili meçhul olayların işlenmesinde
benzerliklerin olması durumunda, yani benzer yapıdaki suçların aynı kişice
işlenmesinden şüphelenilmesi durumunda yapılan analiz çalışmalarını içeren bir
analiz yöntemidir.

4.5. Genel Suçlu Profil Analizi

Genel suçlu profil analizi, polisiye ve adli uygulamalar amacıyla
mevcut suçlulardan yola çıkarak, bu kişilerin suç işleme nedenlerini, suçu
işledikleri andaki psikolojilerini ve suç ortamlarını kavrayarak, ileride buna
benzer olayların azaltılması için genellemeler veya hipotezler üreterek, ilgili
diğer potansiyel veriler arasındaki ilişkileri ortaya çıkaran ve tanımlayan bir
kavramdır.

Genel Suçlu Profili, çok eleştirilere maruz kalmış ve çoğu zaman
yanlış olduğu veya genellemelerin yanlış yapıldığı iddiasıyla zayıf kalmış bir
analiz şeklidir. Analiz yapanların konuyu dikkatsizce genellemesi, yetersiz
veya eksik delillerle hipotezler üretmeleri ve hatta aksi ispat edilebilir
delilleri hipotezlerine temel kaynak olarak koymaları, bu analiz şeklinin zayıf
kalmasının temel nedenleridir. Bu sebeple, genel suçlu profil analiz yöntemi,
dünyada sadece bir kaç ülkece desteklenmektedir.

Genel suçlu profilinin eleştirilere maruz kalmaması için sağlam
temellere dayandırılmış hipotezlerin üretilmesi şarttır. Bunun yapılabilmesi
için hipotezin genelleme yapıldığında yüzdelik dilim olarak en azından %65’lik
kesimi kapsaması gerekmektedir. Yani, çoğunluğu kapsamayan, belki de %15-25
veya 35’lik kesimi kapsayan bir hipotezin başarılı temellere
dayandırıldığını söylemek pek inandırıcı değildir.

4.6. Dava Analizi

Olay Akış Grafiği; suç akış grafiği, topluluk akış grafiği ve
faaliyet akış grafiği olmak üzere üç alt başlık altında incelenir.

Olay Akış Şeması: Suç akış grafiği, olaylar arasındaki
kronolojik bağı oluşturmayı amaçlar. Olayların kısaca betimlenmesi,
birbirleriyle ilişkilendirilmesi, zaman ve tarihlerin belirtilmesi bu analiz
metodunda kullanılan unsurlardır.

Suç Unsurları Akış Şeması: Suç unsurları ile suçun oluşumunda
yer alan kişiler arasındaki ilişkinin anlatılması için kullanılan analiz
yöntemidir. Bu analiz yönteminde amaç, suçun oluşumunda etkili olan unsurları
da grafikte belirtmektir.

Faaliyet Akış Şeması: Birbiriyle bağlantılı olaylar
arasındaki ilişkinin gösterilmesi için kullanılan analiz yöntemidir. Özellikle
suçun oluşumunda bir aşamanın tamamlanması ve bu aşamanın tamamlanmasından
sonra bir sonraki aşamaya geçilmesi ile ilgili olayların grafik veya şema
haline getirilmesinde kullanılır.

4.7. Karşılaştırmalı Olay Analizi

Karşılaştırmalı dava analizi, benzer suçların aynı kişi tarafından
işlenip işlenmediğini araştırmak için yapılan analizdir. Her suçun muhakkak bir
sebebi vardır. Bu noktadan hareketle suçların araştırılmasında ortak noktalar
bulunmaya çalışılır. Kimi zaman suçlu acemi olduğu için ilk suçlarında hedefine
ulaşamayabilir ancak bu hedef farklılığından kaynaklanmadığı hatırlanmalıdır.
Örneğin, bir sapık, tecavüz etmek istediği bir kıza ilk saldırıda değil de,
ikinci veya üçüncü saldırısında tecavüz edebilir. Bu durumda hedefe ulaşamayan
suç ile hedefe ulaşan suçun aynı kategoride değerlendirilmesi uygun olur.

4.8. Suçlu Grup Analizi

Suçlu grup analizi, organize suçun oluşmasında yer alan ve
ilişkili olan tüm unsurlar arasında görsel ilişkinin kurulabilmesi ve kolay
anlaşılabilmesi için hazırlanan analiz şeklidir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Organize ve kompleks yapıdaki suç ve suç eğilimlerini, bunlar
arasındaki bağlantıları analiz edebilmek, analiz edilen konuları stratejik
karar alma mekanizmalarına veya adli mercilere aktarabilmek kolay olmayan,
zaman isteyen ve uzmanlık gerektiren bir konudur.

Suçların karmaşıklığı ve suçlar arasındaki bağlantılar, bu
bağlantıların doğru şekilde hatırlanabilmesi ve ilişkilendirilebilmesi,
tarihler arasında bağlantılar ve ilişkilerin sağlanabilmesi, tüm bu zorluklara
rağmen konunun en basit dil ile doğru olarak aktarılabilmesi ancak analiz
çalışmaları ile mümkündür.








































































































































































































































































































































































































































Dünyada istihbarat suç analizi çalışmalarına bakıldığında, hemen
hemen her ülkenin bu konuya ağırlık verdiği ve tüm polisiye çalışmaların bir
suç analizi merkezinden değerlendirilerek analiz edildiği görülmektedir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış