DERİN DEVLET & İSTİHBARAT SERVİSLERİ


Ekonomik istihbarat

Ekonomik istihbarat ekonomik aktörlere geliştirmeleri açısından yararlı
bilginin toplanmasının koordinesi, işlenmesi ve yayımı etkinliklerinin
bütünüdür. Buna etkileme ve tanınmışlık etkinliklerini ve bilginin korunmasına
dair çalışmaları ilave edebiliriz. Ekonomik ve/ veya sınai casusluktan ayrılır,
zira açık olarak gelişir ve sadece beyaz veya gri bilgileri yasal hatta etik
araçlarla kullanır. Sonuçta, sektördeki bir çok profesyonel onu bir etik ve
meslek ahlakı esprisinde kabul ederler.  Bazı AB ülkelerinde oluşturulan
sendikalar üyelerine bir mesleki Şart’a uyma zorunluluğu getirmiştir. Ekonomik
istihbarat diğer “İstihbarat alanları” tarafından (Mesela diğer ekonomik
aktörlerin ortak performansı için bilginin karşılıklı paylaşımını düzenleyen
“sosyal istihbarat”) tamamlanmalıdır. Ekonomik istihbarat kavramı İngilizceden
“Rekabetçi istihbarat” kavramının tercümesinden Fransızcaya girmiştir. Alanın
uzmanları ekonomik istihbaratı üç kanatlı olarak özetlemektedirler: Gözleme
(Uygun stratejik bilgiyi alma), bilginin korunması (Hassas bilgilerin
bilinmesine açık olmama) ve etkileme (Stratejisini destekleyen bir bilgiyi,
davranış normlarını ve yorumunu yaymak).


Ekonomik
istihbarat bir kuruluş içinde kalıcı bir değer yaratmak için stratejik bilginin
elde tutulması ve işletilmesine dayalı bir yönetişim biçimidir. Gözleme/
önceleme, risklerin kontrol altında tutulması (Ekonomik güvenlik) ve çevre
üzerinde proaktif faaliyete (Etkileme) yaklaşır.


Ekonomik İstihbaratın Tarihi Gelişimi


Ekonomik
istihbarat olgusu 1990lı yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. Halen bütün
yönleriyle kavranabilmiş değildir. II. Dünya Savaşı sonrasında devletlerarası
rekabette batılı ülkeler ve Japonya gibi bazı Doğu ülkeleri tarafından yoğun
uygulanmaya başlanan ekonomik istihbaratın doğuşu çok daha öncelere
dayanmaktadır. Ancak temelli ve kapsamlı bir istihbarat yöntemi olarak uygulanması
ve geliştirilmesi, 1980’li yıllarda ABD istihbarat örgütlerinin ekonomi alanına
yönelmesiyle başlamıştır. 1990’li yıllarda ise, birçok Batılı ülke yetkilisi ve
kurumlarınca ciddi olarak üzerinde durulmaya başlanmış ve medya kanallarıyla
tüm dünya ülkeleri gündeminde konuşulmaya başlanmıştır.


İlgili kavramlar


En başta gelen
ilişkili kavram bilgi yönetimidir. Zaten Alwin Tofler’in Üçüncü Dalga
uygarlığında “Bilginin belirleyici rolü” açıktır. “Fikri Telif hakları”
kavramının bu derece öne çıkması teknolojik gelişmelerin doğal sonucudur. Kesin
olmayan tanımı ise “İşletmenin bilgi birikimini parasal kara çevirmek, işletme
tarafından kullanılan ve üretilen bir kısım bilgileri, bir zenginlikler bütünü
olarak görmek ve sermayeyi arttıracak şekilde bu bilgilerden çıkar
sağlamaktır.”


Şirketlerin
bilgileri Salt bilgiler ve Bilgi uygulama becerileri olmak üzere ikiye
ayrılmaktadırlar. İkinci kısımda Mesleki sırlar gibi bazıları açıklanamaz
bilgiler de bulunmaktadır.


Ekonomik İstihbarat


Ekonomik
istihbaratın tek bir tanımı bulunmamaktadır. Tanımların hepsine yer vermek
sıkıcı olabilir. Ancak genel olarak ekonomik istihbarat büyük bilgi kümelerinin
veya bilgiyi uygulama becerilerinin derlenmesini, işletimini, artı değer
kazandırılarak işletme içinde ve dışında yayımlanmasını, vb. içermektedir.


Uygulamada
ekonomik yapılar tarafından güvenlik alanındaki yeni sorumluluklarının
bilincine varılması denilebilir. Şirketlerin maddi olmayan varlıklarının
korunması, bu korumayı sağlayacak özgün yasal araçların güçlendirilmesini
içerir.


“Ekonomik
istihbarat, ekonomik aktörlerin kullandığı işletim ve bilgi açısından;
araştırma, işletim ve yayım etkinliklerinin koordine edilmiş bütünüdür.”
Ekonomik istihbarat kavramı, dokümantasyon, gözetim (bilimsel, teknolojik,
rekabete ilişkin, finansal, yasal, vb.) rekabetçi mirasın korunması, nüfuz etme
tedbirleriyle belirlenmiş çok sayıda etkinliğin uygulanmasını kapsar.


Çok genel
olarak son aşamada “Sınaî Mülkiyet Haklarını” koruma ön plana çıkmaktadır.
Günümüzde ekonomik istihbarat kavramı işletme güvenliğinin sağlanması gibi
kapsamlı kavramsal çerçeveye erişmiş bulunmaktadır.


Biz tanıtım
düzeyinde yalın cümlelerle ifade edersek aşağıdaki konularda global ve teknik
yaklaşımlar üretmekteyiz:


·        
Şirket retoriği oluşturmak ve kurgusal şemayı saha
realitesine uygulamak


·        
Şirket sahipleri ve çalışanlarında fikri mülkiyet
hakları veya sınaî mülkiyet hakları nosyonunu geliştirmek ve kurumsallaştırma
pratiklerini uygulatmak


·        
Şirketlerin kurumsal kalite ve düzey değerlendirmeleri
yapmak, tespitleri paylaşmak ve önerilerde bulunmak

Önerilerin şirket sahipleri veya yetkili kurullarınca müzakereler sonucu kabul
edilmesi halinde işle eş zamanlı eğitimleri gerçekleştirmek ve şirket sahasına
uyumlu çözümleri paylaşmak


·        
Şirket tasavvurunu, iş tanımlarını, tespitleri,
değerlendirmeleri, işle eş zamanlı eğitim sonuçlarını ve şirket sahasına uygun
çözümleri yazılı hale getirmek ve şirket fikri mülkiyet hakları kapsamında
kataloglara dönüştürmek


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir