Burak İğlikçi : SELÇUKLULARDA İSTİHBARAT NASILDI ???

IX. yüzyıldan itibaren
İslam Coğrafyası sınırları i
çerisine giren  Türkler,  burada da 
istihbarat  faaliyetlerine 
önem  vermeye ve 
casuslar kullanmaya devam ettiler.
Özellikle  Selçuklular  döneminde  geniş 
bir  haber  alma ağına 
sahip  olduğu  kaynaklarda 
belirtilmektedir. B
üyük  Selçuklu  Devleti’nin  en 
ileri  devlet  adamlarından 
olan  Vezir  Nizam
ülmülk, devlet  yönetimi  ile   ilgili 
kaleme aldığı  eseri  Siyasetname’de  bu 
konu hakkında  etraflıca  bilgi 
vermektedir.  O , cahiliye  ve 
İslami  d
önemde  padişahların  bütün  şehirlerde   olup 
bitenden  haberleri  olması 
i
çin  ” Sahib-i 
beridi ”  olduğunu 
örnek  göstererek  Selçuklu  hükümdarının  da  uzakta 
ve  yakında ,  ordu 
ve   raiyyetin  ahvalini 
arayıp  sormak ,  olup 
biteni  az 
çok  bilmek 
g
örevi  görevi  olduğunu 
belirterek  ş
öyle  devam eder.


” O  böyle  yapmazsa 
ayıp  olur  gaflet, tembellik  ve 
zulme  hamlederler  ve 
memlekette   olup   biten 
fesadı   ve  zulm
ü  biliyor 
ve ya bilmiyor.  Eğer  biliyor da  
meselenin 
çaresine  bakmıyorsa  tıpkı 
onlar  gibi  zalimdir 
ve  zulme   rıza 
g
östermiştir   ve 
eğer  bilmiyorsa  gaflete 
d
üşürülmüştür. Tembel  ve 
cahildir. Bu  her  iki 
husus  da  iyi 
değildir.  Mutlaka  haberciye 
( Sahib-i  berid )  ihtiyacı 
vardır.   Bu  bilgileri 
veren  Nizam
ülmülk , daha  sonra  
habercilik  yapacak  olan 
kişiler  ile  ilgili 
ayrıntıları  sunar.


Aslında  Selçuklularda  Berid 
Teşkilatı’nın  kurulması  sancılı 
olmuştur.  Sultan  Alparslan, 
kendi devri  boyunca   Berid 
Teşkilatı’nın  k
öklü  bir 
şekilde  yapılanmasını  istememiş, teşkilatı  tasfiye 
etmiştir. 
Çünkü  Alparslan’a 
g
öre   Berid devletin  üst  kademesindeki 
herkesin  y
önlendirmesine  açık  ve  doğrudan  
merkeze,  yani  Alparslan’a 
bağlı  değildir.  Berid Teşkilatı’nın  kaldırıldığı 
d
önemde , Batıni  örgütler  Selçuklu  Devleti’ne  epey 
zorluk 
çıkarmışlardır.  Bu  eksikliğin 
doğurduğu  sıkıntıların   farkında 
olan  Nizam
ülmülk,sonunda  Sultan 
Melikşah  zamanında  k
ökleri  derinlere 
kadar  uzayacak  bir 
haberleşme   sistemi  kurmaya 
başlayacaktır.  Ayrıca  Siyasetnamesinde , istihbaratın  bir 
devlet  veya  idareci 
i
çin  ne 
denli 
önemli  olduğunu  uzun 
uzadıya  anlatmıştır. Buna  g
öre,  uzak 
veya  yakın  şehir 
ve  halklarının  durumunu 
sormak, az  veya 
çok  olup 
biteni  bilmek  padişahların 
vazifelerinden  biridir.  Sahibi 
Haber   ve  m
ührü   tayin  etmek  
ve  habercilere sahip  olmak, 
padişahların  uyanık  bulunarak 
ülkelerini  adaletle  
y
önetmelerinin  bir 
vasıtasıdır.  Bunun  i
çinde  ülkenin  her 
tarafına  t
üccar , seyyah, sufi  ve  ayak 
satıcıları kılığında 
casuslar  g
önderilmelidir.  Bu  sayede 
ıkta  sahipleri  ve 
memurlardan  isyana  meyli 
olanların 
önceden  saptanarak   haklarından 
gelinmesi  m
ümkün  olacaktır. 
Aynı  şekilde,
ülke  topraklarına  saldırmak 
niyetinde  olan  d
üşmann hükümdarlarının  çabalarını  neticesiz 
bırakmanın yolu  da  istihbarata  
gereken 
önemi   vermekten  geçmektedir.


Nizamülmülk  ayrıca, 
istihbarat  faaliyetlerinde 
çalıştırılacakların,evvela  haklarında 
ş
üphe   duyulmayan 
kimselerden  olmasına  dikkat 
etmek  gerektiğini  belirtir. 
Haberciler, doğrudan  doğruya  h
ükümdara   bağlı  olmalı 
ve   h
ükümdar  tarafından 
tayin  edilmelidir.


Haberlerin   doğru 
oluşturulması  i
çin  aylıkları  hazineden 
ödenmelidir.  Edindikleri 
bilgileri, sadece  H
ükümdar  ile 
paylaşmalıdırlar. Nitekim ,Melikşah  zamanında 
doğrudan  sultana bağlı  bir 
istihbarat  teşkilatı  kurulmuş  
ve  Sel
çuklu’nun  son  dönemlerine  kadar  
bu  istihbarat  teşkilatı 
varlığını  s
ürdürmüştür.


Selçuklulardaki  istihbarat  teşkilatının 
Nizam
ülmülk  ile  yeniden  
kurulması  ile  Sel
çuklu  sistemine 
bir  başka  yenilik 
daha gelmişti.


Berid  Teşkilatı 
lağvedilmeden  evvel  casus 
olarak  kullanılanlar  arasında , 
üst  düzeyde devlet  adamlarının 
g
üvendiği  askerler 
ve  memurlar  vardı. Dolayısı  ile  
devlet  adamlarının kendi 
çabalarıyla  yetiştirdiği 
kişiler  arasından  casuslar 
se
çiliyordu.  Ancak 
Berid Teşkilatı 
merkezileşerek  ve  doğrudan 
Sultana   bağlı  olarak  
ikince  kez  kurulduğunda, 
doğrudan  devletin  eğitim 
sisteminden  ge
çirilerek  ve  doğrudan 
devlet  hazinesinden  maaş 
verilerek  bir  yapı 
oluşturulmuştur.  Asıl 
önemli  olan farklılık  ise, tüm  bu 
yapı  i
çin  özel  bir  okulun 
Nizam
ülmülk  tarafından  kurulduğudur.


Osmanlı  İmparatorluğunda  da 
istihbarat
çıların  özel  bir 
okulda  eğitildiği
kaynaklarda  mevcuttur. 
Özel  olarak 
yetiştirilen   bu  
öğrencilerin  çoğu,  daha 
sonra  Sultanın  Muhafızları 
olarak  g
örevlerini  sürdürürler.  Türk  ve  İslam 
devlet  mekanizmasının  en 
önemli   ayağı  olan 
Sultan, Padişah  veya  Bey ‘in 
en  yakının da  olan 
Muhafız Teşkilatı’dır.  Bu  Muhafız 
Teşkilatının ismi  Candar  olarak 
bilinmektedir. Candar 
Teşkilatının  başında  olan 
ve  Sultan’ın   yanından 
ayrılmayan   kişiye  Emir-i Candar 
denilirdi. Candar 
Teşkilatına  se
çilenlerin  bir  diğer  önemli  görevi  de  casusluk 
vazifesini  g
öremeleri  idi .  Devlet  
tarafından  muhafızlar  olarak 
yetiştirilen  Candarların  en 
önemli  görevleriydi  casusluk  faaliyetleri.


Büyük  Selçuklu  Devletinin 
yıkılması  ile sahip  olduğu 
coğrafyada   temeli  Gazilik 
misyonuna  dayanan  Gazi 
Beylikleri kurulmuştur.  Gazi  Beyliklerin 
temelinde  bulunan  Gazi 
Yiğitleri  teşkilatlanmış  idiler. 
Bu  teşkilatlanma  F
ütüvvet  Teşkilatı  misyonu 
doğrultusunda   yola 
çıkan  Gazi 
Yiğitlerin  kurduğu   Gazi 
Beyliklerini  bir  merkezde 
toplayabilecek  g
üce  erişecek  olan 
Anadolu   Sel
çuklu  Devleti, yine  bir 
Gazi  Yiğiti  olan 
Tuğrul  Bey  tarafından 
tesis edilmiştir.Kadim Devletlerin Kadimden Gelen Vizyonları OlurKaynak : Baran  AYDIN-  Burak 
İĞLİK
Çİ.