Cemaat,
tarikat, felâket!
Sevgili
okuyucum; altı yıl önce yayımladığım yazıyı, yaşadığımız felâket karşısında
-uyanmak adına- güncelleyerek tekrar sunuyorum.
 

İstanbul’da
1630’lu yıllarda “Kadızâdeliler” adıyla dinî bir topluluk (cemaat) türedi.
İstanbul’un camilerinde vaaz veren bu adamlar, bıyık tipleriyle uğraşıyor;
dudakları taşan bıyıkların şeriata uygun olmadığını söylüyor; Arap giysileri
dışında giyinmenin, dinden çıkmak olduğunu öne sürüyorlardı… Avrupa’da müspet
bilim fırtınası eserken, onlar matematik eğitiminin dine aykırı olduğunu
savunuyorlardı. İstanbul’un fikir hayatı bunların yarattığı tartışma konuları
üzerine oturmuştu.
Padişahları
etkilemişler; halkı sindirmişlerdi. Öylesine şirret ve terbiyesizdiler ki;
birisi herhangi bir camide kendi fikirlerine uymayan bir konuşma yapsa, o
konuşmacıyı -vaizi-kürsüde taşlıyorlar; fırsatını bulunca da öldürüyorlardı.
Yakaladıkları insanları ölüm tehdidi altında, anlayışlarına göre “imana davet”
ediyorlardı. Oysa kendileri iğrençlik derecesinde ahlâksızdılar!
 

Devletin
başkentinde Kadızâdeliler cemaatinin terörü esiyordu! Saray’da tuttukları köşe
başlarıyla, bir anlamda devleti yönetiyor; tayinler yaptırıyor; görevden
aldırıyorlardı. Bu arada, Kadızâdelilerin etkisini kırmak için Abdülmecit
Sivasî Efendi de kendi tarikatını öne sürüyordu… Kısacası, bilim zihniyetiyle
silkinen Batı karşısında o değerli yıllar, cemaat-tarikat oyalanmalarıyla,
boşuna geçti gitti…
O yıllarda,
dinin siyasete bulaştırılmasına fikirleriyle direnç gösteren bir kişi vardı:
Kâtip Çelebi! Gerçek bir aydın olan Kâtip Çelebi, cemaat-tarikat fırtınasında
Mizanü’l Hakk (En Doğruyu Seçmek İçin Hak Terazisi) adlı kitabını yazarak bu
din tüccarlarıyla mücadele etti. Sonunda; Çelebi’nin yol göstermesi, Köprülü
Mehmet Paşa’nın sıkıyönetimi sayesinde halk, bu zalimlerden 1656’da kurtuldu.
(İliştiri: Geniş bilgi için bakınız: İ.H.Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, 17.
yüzyıl; Mevlüt Uluğtekin Yılmaz, Osmanlı’nın Arka Bahçesi).
 

Bir başka
felaketi Osmanlı yönetimindeki Arabistan’da yaşadık…
Muhammet bin
Abdülvehhab’ın 1750’li yıllarda kurduğu fikir tabanlı dinî hareket,
İngilizlerin Hindistan’a girmesiyle beraber, kısa sürede bir mezhep konumuna
geliverdi. Sonra da bu hareket silahlı güç olarak belirdi. Onlara Vehhabiler
deniyordu.
 

Vehhabiler,
19. yüzyılın başından beri çıkarttıkları isyanlarla -İngilizler yararına-
Osmanlı’yı tırmalamaya başladılar. 1. Dünya Savaşı sırasında da tam bir İngiliz
oyuncağı oldular; Osmanlı’nın güney kanadını çökerttiler!
Tüm bu
felaketlerin temelinde, halk dalkavuğu sözde ‘devlet adamlarının’ siyaset
karışımlı ‘dinî cemaat’lere -aynen günümüzde olduğu gibi- hoşgörüyle bakması
yatıyordu! Sözgelimi 1. Abdülhamit Han 1774 de tahta çıkınca, tehlikeyi fark
eder ve Vehhabilik hakkında bilgi ister. Cevdet Paşa Tarihi’ne göre; İstanbul
uleması -günümüzdeki Fetullah haininin hafife alındığı gibi- padişaha
verdikleri raporlarda konunun önemsiz olduğunu belirtirler. Gerçek şu ki, sadece
İstanbul’dakiler değil, Hicaz yöresinde görevli Osmanlı’nın devlet adamları da
burunları dibindeki olayı -din algısıyla-değerlendiremiyor; İstanbul’a
gönderdikleri raporlarda: “Vehhabilerin tehlikeli olmadığını, İslâm ilmi ile
meşgul bulunduklarını” ifade ediyorlardı.
 

İşte, o sözde
‘İslam ilmi’ ile meşgul olanlar, yıllar sonra 1. Dünya Savaşı’nda, kutsal İslam
toprağını ‘kâfirlere’ teslim ettiler!
İngiliz
Generali Allenby, 1917’nin Ocak ayında Kudüs’teki kutsal taşın üstüne çıkıp
“Haçlı ordularının yüzyıllardır başaramadığını başardık” dediğinde, en çok
alkışı o sözde ‘İslam ilmiyle’ meşgul olanlardan aldı!
 

İşte,
Fetullah haini de başarsaydı; o da, en coşkun alkışı, ABD denilen sözde
müttefikimizden alacaktı!
Kahraman Türk
milleti ve kahraman Polisimiz sayesinde, çok büyük bir ABD projesini atlattık…
Uluların ulusu yüce Tanrım, bizlere bir daha böyle bir felâketi yaşatmasın.
 

Esen kalın
efendim.
Mevlüt
Uluğtekin Yılmaz04 Temmuz 2016 – Yeniçağ Gazetesi