ARSLAN BULUT : PONTUS DEVLETİNİN BAYRAĞI AY YILDIZDI !


Pontus tartışmaları üzerine bazı tarihi bilgileri
hatırlatmak şart oldu. “Büyük Millet Meclisi”, Pontus
meselesinin ne kadar büyüdüğünü görerek, 1922 yılında hem Türk hem dünya
kamuoyunu bilgilendirmek için Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla, Ahmet Ağaoğlu’nun
nezaretinde “Pontus Meselesi” adlı bir kitap bastırmıştır.
Kitabı Arap alfabesinden aktaran, notlu ve tenkitli şekilde hazırlayan ise 2002
yılında Yusuf Gedikli olmuştur. Kitabı Bilge Karınca Yayınevi basmıştır.


Buna göre, Perslerin Pont bölgesi genel valisi Üçüncü
Mihirdad, M.Ö. 298’de Pontus devletini ilan etti, M.Ö. 280’de başkent Amasya’da
krallık tacını giydi. M.Ö. 183’te başkent Sinop’a taşındı. Pontus devleti, M.Ö.
63’te Doğu Roma tarafından yıkıldı. Pontus devletinin kurucusu da hanedanı da
tebaası da Yunanlı değildi. Kurucusu ve hanedanı Pers, tebaası Anadolu’nun
yerli kavimleriydi. Bu kavimler, Halibler, Haldiler, Kolhlar, Tibarenler,
Mosinekler, Makronlar, Diriller ve İskitlerdi. Bunlar, Anadolu’nun yerli
halklarıydı. Yunanlılar ise sahil kesimlerinde ticari koloniler kurmuştu.


Pontus’un ordusu milliydi, armalarında ay yıldız
vardı.


Pers ordusunun büyük kısmının İskitlerden oluştuğu
bilinir.


***


Doğu Karadeniz Tarihi yazarı Mehmet Bilgin’in verdiği
konferansta tuttuğum notların küçük bir kısmı da şöyledir:


“Doğu Karadeniz’de tarih boyunca
Yunanlı yaşamamış ki, burada yaşayanların soyunda bir Yunanlılık olsun. Doğu
Karadeniz’in Yunanlılaştırılması çalışmaları, 1800’lerde kurulan misyoner
okullarıyla birlikte başlamış, bölgedeki Hıristiyan unsurlara Yunanca
öğretilmek ve Yunan kimliği verilmek istenmiştir. Biliyorsunuz, Hıristiyan
Karamanlılara da Yunanlılık aşılanmak istenmiş ve bunlar mübadelede Yunanlı
diye Yunanistan’a gönderilmiştir. İbadetleri, mezar taşları bile Türkçe olan
Türkleri, Hıristiyan oldukları için önce misyonerlere sonra Yunanistan’a teslim
ettik. Doğu Karadeniz’de de aynı durum yaşanmıştır.”


Mehmet Bilgin, bölgedeki Hıristiyan unsurların hangi
etnik kökene sahip olduğunu da açıklamıştır:


“Osmanlı belgelerinde Türkçe isim
taşıyan Hıristiyan unsurlarla ilgili birçok kayıt vardır. Bu unsurlardan biri,
Osmanlı’dan önce Karadeniz’in kuzeyinde devlet kurmuş Kumanlardır. 1204’te
İstanbul’un Haçlı ordularınca işgal edilmesinden sonra Trabzon’da kurulan Rum
krallığını oluşturan askeri güç de Hıristiyan Kumanlardır. Kuman prensesleri
Trabzon Sarayı’na gelin olmuş, çocukları hem Türkçe hem Yunanca isimlerle
anılmıştır.


1916’daki Rus işgali sırasında Trabzon’daki
kiliselerin, İslami vakıfların bütün kayıtları Rusya’ya götürülmüştür. Bu
kayıtlar üzerinde araştırma yapan Moskova Devlet Üniversitesi profesörlerinden Rüstem
Şükürov, kilise kayıtlarından, o dönemin cemaatinin yüzde 40’ının Türkçe
isimler taşıdığını tespit etmiştir. İngiltere’nin kurduğu, masraflarının bir
kısmını Kıbrıs Rum devleti ve Yunanistan’ın karşıladığı Bizans kürsüsü de
vaftiz defterlerindeki bu kayıtları bulmuş ve yayınlamıştır. Başlangıçta, bu
isimlerin Türkçe olduğunu bilmiyorlardı, yoksa yayınlamazlardı… Fatih
Trabzon’a girdiğinde, Trabzon devletinin başbakanının ‘Altemur nam kafir’
olduğu, mülkünün müsaderesiyle ilgili tapu tahrir defterlerinde kayıtlıdır. Altemur’un
bir Hıristiyan Türk olduğu kesindir.”


***


Doğu Karadeniz üzerindeki yabancı emelleri
anlayabilmek için hiç değilse yakın tarihi iyi bilmek gerekir…


Mehmet Bilgin devam ediyor:


“1. Dünya Savaşı sırasında kilise,
Osmanlı devletindeki Hıristiyan azınlıkları, ‘Bizi desteklerseniz, size
bağımsız devlet kurduracağız’ vaadiyle kışkırtmış ve silahlandırmıştır.
Hıristiyan azınlıkların liderlerini, misyoner okullarında ve kiliselerde
yetiştirmişlerdir. Türklerin en zayıf zamanı olduğu halde, bütün çalışmalarına
rağmen, Doğu Karadeniz’de söz sahibi olamadılar. Buna karşılık ilk Türk
Cumhuriyeti Batı Trakya’da ilan edilmiştir. Anadolu’daki Rumlarla Yunanistan’daki
Türklerin mübadele edilmesi İngiltere’nin teklifiydi. O şartlarda, bu teklif Atatürk’ün
işine gelmişti. Yalnız gönderilenler arasında Türkçeden başka dil bilmeyen
Ortodokslar vardı… Onlar büyük acılar çektiler… Bugün Rumca konuşsalar
bile, ırk olarak Türk olduklarını biliyorlar. Dolayısıyla, Yunanistan’ı kendi
silahıyla vuracak; Yunanistan’ı bağırtacak durumdayız. Şimdi Rumları
katlettiğimiz iddia ediliyor. Oysa kendi yurdumuzda katledilen biziz.”


Çift Başlı Yılan’dan