ORTA ASYA ÜLKELERİ İLE AB
İNSAN HAKLARI DİYALOĞUNDA ERMENİSTAN’A İLİŞKİN ÇİFTE ÖLÇÜTLER


Avrupa Birliği Konseyi, “İnsan haklarını AB gündeminin
merkezinde tutmak” Ortak Bildirisine uygun olarak, 2015-2019 dönemi için yeni
bir İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı kabul etmiştir. Bu Eylem Planı ile
Konsey, Avrupa Birliği’nin insan haklarını desteklemek, korumak ve dünya
çapında demokrasiyi desteklemek hususlarındaki yükümlülüğünü tekrar
doğrulamıştır.[1]


Eylem Planı, “AB’nin, ortak ülkelerle insan hakları
diyaloglarını ve istişarelerini derinleştirmeye devam edeceğini ve bu
diyalogların sonuçlanmasını sağlamayı amaçlayacağını” belirtmektedir.[2] Eylem
Planına göre “AB,  AB içinde ve dışında sivil toplumla düzenli diyalog
içinde olmaya büyük önem vermekte ve bazı ülkelerdeki sivil toplumun
bağımsızlığını kısıtlama girişimlerinden derin endişe duymaktadır.”[3]


Türkmenistan ile diyalog


AB basın açıklamasından, “Avrupa Birliği ve
Türkmenistan’ın 11. ‘İnsan Hakları Diyaloğunu’ 29 Mart 2019’da Aşkabat’ta
düzenlediğini” anlıyoruz.[4] Buna paralel olarak, Avrupa Birliği Ermenistan
Delegasyonu, 8 Nisan 2019 tarihinde “AB ve Ermenistan 10. İnsan Hakları
Diyaloğunu gerçekleştirdi” başlıklı “Ortak Basın Açıklaması” yayınlamıştır.[5]
Ermenistan’a ilişkin ortak basın açıklamasının, AB ve Ermeni yetkililerinin
birlikte kararlaştırdıkları bir yazımı yansıttığı görülmektedir.


Türkmenistan ile ilgili basın açıklamasında,
toplantıda ele alınan “çevrimiçi ve çevrimdışı görüş ve ifade özgürlüğü; medya
özgürlüğü; sivil toplum için elverişli bir ortam yaratmak; kadın, çocuk ve
azınlıkların hakları; işkence ve kötü muamelenin önlenmesi; din veya inanç
özgürlüğü; hareket özgürlüğü; çok taraflı forumlarda işbirliği” gibi konulara
dair ayrıntıları okuyoruz. Basın açıklamasında ayrıca, “AB, İnsan Hakları
Diyaloğu öncesinde, ülkedeki genel insan hakları durumuyla ilgili
değerlendirmelerini öğrenmek için sivil toplum temsilcileri ve bağımsız
gazetecilerle bir araya geldi” denilmektedir.


Temas edilen sivil toplum örgütlerinin Brüksel
merkezli Uluslararası İnsan Hakları Ortaklığı (IPHR) örgütünü de içermesi
olanaklıdır. IPHR, web sitesinde kendisini ve amaçlarını “2008 yılında kurulan
bağımsız bir sivil toplum kuruluşu… uluslararası düzeyde insan hakları
endişelerini dile getirmek ve savunmasız toplulukların haklarına saygı
duyulmasını teşvik etmek için farklı ülkelerden sivil toplum gruplarıyla
birlikte çalışmak” şeklinde tanıtmaktadır.[6] IPHR’nin 27 Mart 2019 tarihli en
son raporu “AB-Türkmenistan İnsan Hakları Diyalogu: Yeni temel ölçütlerin
uygulanması için baskı” başlığını taşımaktadır.[7] İnternet sitesinde
yayınlanan dokuz IPHR raporundan yedisinin Türkmenistan, Kırgızistan,
Özbekistan ve Azerbaycan ile ilgili olduğu dikkat çekmektedir. Diğer ikisi
Ukrayna ve Rusya ile ilgilidir. Orta Asya ülkelerinde “aile içi şiddet”,
“engellilik ” konularına ilişkin olarak IPHR web sitesinde bir dizi rapor da
görüyoruz. İlginçtir, web sitesinde Ermenistan’daki bir insan hakları konusu
ile ilgili son ve tek rapor 2017 yılına dayanmaktadır.


Ermenistan ile diyalog


10.AB-Ermenistan İnsan Hakları Diyaloğu ile ilgili
Ortak Basın Açıklaması, “AB ve Ermenistan toplantısında toplanma ve ifade
özgürlüğü, seçim reformları, cinsiyet eşitliği, ayrımcılık karşıtı politika, adli
ve cezaevi reformlarının yanı sıra işçi hakları” gibi konuların ele alındığını
belirtmektedir. Ortak Açıklamada, “AB, politikasına uygun olarak, İnsan Hakları
Diyaloğu öncesinde Ermeni ve uluslararası sivil toplum temsilcileriyle bir
araya gelmiş ve danışmalarda bulunmuştur. Diyalog toplantısı, gelecek yıl
boyunca gözlemlenecek ve izlenecek somut eylemler içeren işlevsel kararlarla
sonuçlanmıştır” denilmektedir. Bununla birlikte,  gelecek yıl takip
edilecek somut sonuçların neler olduğundan hiç söz edilmemektedir. Ortak Basın
Açıklamasının edilgen tonu, Ermenistan’da önemli bir insan hakları sorunu
olmadığı izlenimini yaratmaktadır. Bu gerçekten böyle midir?


İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün 2019 Dünya Raporu,
Ermenistan ile ilgili olarak bunun aksini ortaya koymaktadır. Raporda, “Ermeni
makamlarının, büyük ölçüde barışçıl protestoları bastırmak için aşırı güç
kullanma siciline sahip olduğu, bazı durumlarda protestocu katılımcılarda ve
gazetecilerde ciddi yaralanmalara neden olunduğu” belirtilmektedir.[8] Söz
konusu rapor, “Engellilerin Hakları” konusunda, “Hükümet, bazı yerleşime uygun
kurumları çocuklar için toplum merkezlerine dönüştürmeye ve aile temelli bakımı
desteklemeye devam ediyor, ancak bu programlar engelli çocukları diğer
çocuklarla eşit ölçüde içermiyor ” demektedir. “Kadın Hakları” ile ilgili
olarak raporda, “Aile içi şiddet Ermenistan’da ciddi bir sorun olarak sürüyor.
Polise göre, 2018’in ilk beş ayında, 223’ü aile içi şiddet vakası olan 864
kadına yönelik şiddet olayı kaydedildi… Kadın hakları savunucuları, aile içi
şiddetin yeterince bildirilmediğine inanıyor.” hususları vurgulanmaktadır.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği” ile ilgili
olarak da ciddi ayrımcılık vakaları bildirmektedir.


Ayrıca, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja
Mijatović ve beraberindeki heyetin 16 – 20 Eylül 2018 tarihleri arasında
Ermenistan’a yaptığı ziyarete ilişkin raporda da, “kadın hakları, cinsiyet
eşitliği ve aile içi şiddet; dezavantajlı veya korunmasız grupların insan
haklarının yanı sıra geçmiş insan hakları ihlallerinde hesap verebilirlik” gibi
çeşitli konulara değinilmektedir.[9]


Sonuç


Avrupa Birliği’nin, insan haklarını küresel ölçekte
yakından takip etmesi ve çaba sarf etmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konuda
tüm ortak ülkelerle diyalog geliştirmek takdire değer bir çabadır. Bu bakımdan,
Orta Asya ve Güney Kafkas ülkeleriyle diyalog yürütmek de önemlidir. Bu
diyalogun sonuçlarının adil bir şekilde yansıtılması büyük önem taşmaktadır. Bu
sonuçların yansıtılmasında, bazı ülkelerin üstü örtülü biçimde kayırılmaları ve
belirli bir ülkedeki gelişmelerin kasıtlı olarak gizlenmesi, AB’ye zarar
verebilir. Özellikle Orta Asya ülkelerinin ve Azerbaycan’ın haksız işlemlere
tabi tutulmaları uzun vadede ters etkiler yaratabilir. Avrupa Birliği’nin
Türkiye’ye karşı haksız tutumu bu ülkelerde çok iyi bilinmekte ve yakından
takip edilmektedir. Avrupa Birliği, bu ülkelere karşı Türkiye’ye yaptığı
haksızlıkları tekrarlamaktan kaçınmalıdır.


*Fotoğraf : https:www.avrupa.info.tr   


[1] “‘Keeping human rights at the heart of the EU
agenda’ – EU adopts new EU Action Plan on Human Rights and Democracy” (European
Union, 20 Temmuz 2015), https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-democracy/2528/keeping-human-rights-heart-eu-agenda-eu-adopts-new-eu-action-plan-human-rights-and-democracy_en.


[2] “‘Keeping human rights at the heart of the EU
agenda’ – EU adopts new EU Action Plan on Human Rights and Democracy”.


[3] “‘Keeping human rights at the heart of the EU
agenda’ – EU adopts new EU Action Plan on Human Rights and Democracy”, 12.


[4] “The European Union and Turkmenistan hold their
11th Human Rights Dialogue” (European Union, Mart 2019), https://eeas.europa.eu/regions/central-asia/60573/european-union-and-turkmenistan-hold-their-11th-human-rights-dialogue_en.


[5] “Joint Press Release – EU and Armenia hold 10th
Human Rights Dialogue” (European Union, 08 Nisan 2019), https://eeas.europa.eu/delegations/armenia/60765/joint-press-release-%E2%80%93-eu-and-armenia-hold-10th-human-rights-dialogue_en.


[6] “Who We Are”, International Partnership For Human
Rights, 2019, https://www.iphronline.org/about/who-we-are.


[7] “EU-Turkmenistan Human Rights Dialogue: Push for
implementation of new benchmarks” (International Partnership For Human Rights,
27 Mart 2019), https://www.iphronline.org/publications/statements-press-releases.


[8] “Armenia Events 2018”, Human Rights Watch, 2019, https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/armenia.


[9] Council of Europe. Office of the Commissioner for
Human Rights. Report of the Commissioner for Human Rights of Council of Europe.
Dunja Mijatovic.  Following Her Visit to Armenia From 16 to 20 September
2018. Strasbourg, 29 January 2019 CommDH(2019)1. https://rm.coe.int/report-on-the-visit-to-armenia-from-16-to-20-september-2018-by-dunja-m/168091f9d5