Cialis 20 Mg Cialis Viagra Satış Cialis 5 mg Viagra sipariş elektronik sigara


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Serdar Palabıyık : Ulusal ve
Uluslararası Mahkemelerde 1915 Olayları ve İfade Özgürlüğü
 

Soykırım suçu hukuksal bir
kavramdır ve gerek tarifine, gerekse faillerinin yargılanması ve
cezalandırılmasına ilişkin süreçler bir uluslararası sözleşmeyle (1948 BM
Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi), yani bir hukuki
metinle belirlenmiştir. Şu ana kadar, 1915 yılında yaşanan olayları soykırım
olarak tanıyan bir ulusal veya uluslararası mahkeme kararı mevcut değildir.
Diğer taraftan, 1915 olaylarının soykırım olarak değerlendirilmesinin tek doğru
tarihsel gerçek olarak sunulmasını ve alternatif tarih okumalarının
inkârcılıkla suçlanmasını eleştiren ulusal veya uluslararası mahkeme kararları
mevcuttur.


Bu kararlardan birincisi Avrupa
Toplulukları İlk Derece Mahkemesi (İDM) tarafından alınmıştır. 2003 yılının
Ekim ayında iki Fransız vatandaşı Ermeni, Gregoire ve Suzanne Krikorian,
Euro-Arménie ASBL adlı bir diaspora örgütünün de desteğiyle İDM’ye başvuruda
bulunarak, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye adaylık statüsü vermesinin 1987
tarihli Avrupa Parlamentosu kararına aykırı olduğunu ifade etmişlerdir.
Krikorianlar bu kararda Ermeni soykırımının açıkça tanındığını ve bunun
inkârının Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğine engel teşkil edeceğini ileri
sürmüşlerdir. Dahası, Türkiye’ye adaylık statüsü verilmesinden rencide
olduklarını ifade ederek 1 avroluk manevi ve sembolik tazminat ile mahkeme
masraflarının ödenmesi talebinde bulunmuşlardır (İDM kararı, 2003, para. 1-2)


İDM ise başvuruyu inceleyerek ve
sözlü bir duruşma yapmaya usul gereği gerek görmeyerek davayı düşürmüş ve
30.000 avro tutan mahkeme masraflarının Krikorianlar tarafından ödenmesine
karar vermiştir. Burada asıl önemli olan İDM’nin 1987 tarihli Avrupa
Parlamentosu kararının hukuki bir sonuç doğuramayacağını karar metninde yer
alan şu ifadelerle açıkça belirtmesidir:


Şu kadarını ifade etmek yeterlidir
ki, 1987 kararı tamamen siyasi açıklamalar içeren bir belgedir. Bu karar
Parlamento tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu nedenle ne
kendisini yazanlar için, ne de daha güçlü bir sebeple, diğer davalı kurumlar
için bağlayıcı bir hukuki sonucu olamaz.


(İDM kararı, 2003, para. 19)


Bu ifadelerden, 1965 yılından
itibaren çeşitli ülkelerin yasama organlarında kabul edilen ve 1915 olaylarını
soykırım olarak tanıyan kararların da aslında siyasi mülahazalarla hazırlandığı
ve hukuki bir sonuç doğuramayacağı anlaşılabilir. Diğer bir deyişle, İDM’nin bu
kararı soykırımın kolaylıkla değiştirilebilen veya kaldırılabilen siyasi
kararlarla değil, ancak yetkili mahkemelerce tanınabileceğini vurgulamıştır.


1915 olaylarını soykırım olarak
tanımanın “tek tarihi gerçek” olarak sunulmasını sorgulayan bir mahkeme kararı
da Fransa Anayasa Mahkemesi (FAK) tarafından 2012 yılında alınmıştır. Bu
kararın arkasındaki hukuki süreç, Fransa Ulusal Meclisi ve Senatosu tarafından
2001 yılında tek cümlelik bir kanunun kabulüyle başlamış; bu kanunla Fransa
“resmi olarak 1915 Ermeni soykırımını” tanımıştır. Ardından Sosyalist Parti,
Ermeni soykırımının inkârının tıpkı Holokost’un inkârı gibi bir yıla kadar
hapis ve 45.000 avro para cezası ile cezalandırılmasını talep eden bir yasa
tasarısı hazırlamıştır. Bu tasarı 2006 yılında, 577 milletvekilinden oluşan
Fransa Ulusal Meclisi’nin 452 üyesinin katılmadığı bir oylamada, 106 lehte ve
19 aleyhte oyla kabul edilmiş; ancak Fransa Senatosu bu tasarıyı reddederek
gündemden çıkarmıştır (Laçiner, 2008, s. 320). Benzer içerikli bir tasarı
tekrar Ulusal Meclis’e sunulmuş, burada kabul edildikten sonra bu kez Senato’da
da kabul edilmiştir. Ancak bu defa da Fransa’daki en yüksek yargı organı olan
FAK, bu tasarıyı ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmiş ve anayasaya
aykırılığı nedeniyle geri çevirmiştir (FAK kararı, 2012, para. 4 ve madde 1).
Dahası FAK, bu tasarıya temel teşkil eden 2001 tarihli kanunun da “normatif
unsurdan” yoksun olduğunu ifade ederek, bu kanunun kanun olma vasfının dahi
sorgulanabileceğini ortaya koymuştur (FAK kararı, 2012, para. 6). Diğer bir
deyişle, Ermeni soykırımını tanıyan bu kanun da hukuki sonuçlar üretebilecek
normatif nitelikten yoksun bir kanun olarak değerlendirilmiştir.


Parlamento kararlarının siyasi
niteliği nedeniyle hukuki bir sonuç doğuramayacağını ortaya koyan İDM kararı ve
Ermeni soykırımının inkârının ifade özgürlüğü kapsamına girmesi gerektiğini
savunan FAK kararı dışında, henüz temyiz aşamasında olmakla beraber Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Perinçek Davası hakkında aldığı karar da son
derece önemlidir. Özünü tıpkı FAK kararında olduğu gibi ifade özgürlüğünün
oluşturduğu AİHM kararı, Ermeni soykırımının “tüm dünya tarafından kabul
edilmiş bir tarihi gerçek olduğu” iddiasını açıkça sorgulaması bakımından da
büyük önem arz etmektedir.


Bu kararın verildiği davaya giden
hukuki süreç, Doğu Perinçek’in Ermeni soykırımının inkarının suç olarak kabul
edildiği İsviçre’de düzenlediği bir dizi konferansta Ermeni soykırımını
“uluslararası bir yalan” olarak nitelemesi üzerine İsviçre’deki bir Ermeni
diaspora örgütü olan Switzerland-Armenia’nın 15 Temmuz 2005’te Perinçek’i
mahkemeye vermesiyle başlamıştır. 9 Mart 2007’de Lozan Mahkemesi Perinçek’i
mahkûm etmiş, Perinçek’in temyiz için başvurduğu Vaud Kantonu Mahkemesi’nin,
sonrasında da bir üst mahkeme olan Federal Mahkeme’nin de Lozan Mahkemesi kararını
onaması üzerine Perinçek bu mahkemelerin, kararlarıyla ifade özgürlüğünü ihlal
ettiğini ileri sürerek AİHM’ye başvurmuştur. AİHM, 17 Aralık 2013’te
İsviçre’nin Perinçek’in ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir (AİHM
Basın Açıklaması, 2013, s. 1-2).


Her ne kadar İsviçre Hükümeti’nin
başvurusu üzerine karar, gözden geçirilmek üzere AİHM’nin temyiz organı olarak
adlandırılabilecek Büyük Daire’ye götürüldüyse de, karar metni incelendiğinde
üç önemli noktanın altının çizildiği görülmektedir. Birincisi, karar, ihtilaflı
ve hassas konuların, kin ve nefrete tahrik ve ırkçılık unsuru olmaksızın
tartışılmasını ifade özgürlüğü, bu tartışmanın cezalandırılarak engellenmesini
ise ifade özgürlüğünün açık bir ihlali olarak değerlendirmiştir. Diğer bir
deyişle, 1915 olayları kesin olarak kanıtlanmış ve üzerinde uzlaşmaya varılmış
bir soykırım olarak değil, “ihtilaflı ve hassas bir konu” olarak tanımlanmıştır
(AİHM Basın Açıklaması, 2013, s. 1). İkincisi, karar uluslararası toplumun
tamamının 1915 olaylarını soykırım olarak tanımadığını, dünya üzerindeki
190’dan fazla devletten sadece 20 kadarının Ermeni soykırımını açıkça
tanıdığını belirterek bu konunun ihtilaflı ve hassas bir konu olduğunun altını
bir kez daha çizmiştir (AİHM Basın Açıklaması, 2013, s. 3). Son olarak, karar
Holokost ve 1915 olaylarını birbirinden tamamen ayırmaktadır. Kararda
Holokost’un hukuken aksi iddia edilemez bir soykırım olarak kabul edildiği ve
bu durumun yetkili bir uluslararası mahkeme (Nürnberg Mahkemeleri) kararıyla
sabit olduğu belirtilmiş, 1915 olaylarının böyle bir mahkeme kararı olmaksızın
hukuken soykırım olarak nitelendirilemeyeceği de dolaylı olarak vurgulanmıştır
(AİHM Basın Açıklaması, 2013, s. 3).


Sonuç olarak bu üç mahkemenin
aldığı kararlar, Ermeni soykırımının tek ve inkâr edilemez bir tarihsel
gerçeklik olduğu iddiasını doğrudan veya dolaylı olarak eleştirmektedirler.
1915 olaylarının soykırım olarak adlandırılıp adlandırılamayacağı başka bir
tartışma konusudur; ancak Soykırım Sözleşmesi’ndeki hükümlerde belirtilen yetkili
mahkemelerce karara bağlanmadığı sürece bir soykırım suçundan bahsetmek hukuken
mümkün değildir. Zaten mahkeme kararlarının altını çizdiği husus da tarihi
olayların özgürce tartışılmasına imkân verecek düzenlemeler yapılması gerektiği
ve bunun engellenmesinin temel hak ve özgürlükleri ihlal ettiğidir.


Kaynakça


Laçiner,
Sedat (2008), Ermeni
Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası
, Ankara


Avrupa
Toplulukları İlk Derece Mahkemesi Kararı, Krikorian v.d. v. Parlamento v.d.,
Dava no: T-346/03, 17 Aralık 2003. http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db34e25f0e6db74be187eabef9520c3498.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMbNb0?text=&docid=48869&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=142048(Son
Erişim: 22.04.2014).


AİHM
Basın Açıklaması, “Criminal conviction for denial that the atrocities
perpetrated against the Armenian people in 1915 and years after constituted
genocide was unjustified”, 17 Aralık 2013.. https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fwebservices%2Fcontent%2Fpdf%2F003-4613832
5581451&ei=8NbgVJO9JInxavejgegN&usg=AFQjCNGrVI2QmuCFhUm8tI8kovA-R8jkKg&sig2=BUTfCxl50pSuZLDE4HwuDw&bvm=bv.85970519,d.bGQ&cad=rjt


Fransa
Anayasa Konseyi Kararı, “Law on the punishment of denials of the existence of
genocides recognised by law”, No. 2012-647 DC, 29 Şubat 2012. Bkz. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/decision/decision-no-2012-647-dc-of-28-february-2012.114637.html[:en]


Laçiner,
Sedat (2008), Ermeni
Sorunu, Diaspora ve Türk Dış Politikası
, Ankara


Avrupa
Toplulukları İlk Derece Mahkemesi Kararı, Krikorian v.d. v. Parlamento v.d.,
Dava no: T-346/03, 17 Aralık 2003. http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30db34e25f0e6db74be187eabef9520c3498.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuMbNb0?text=&docid=48869&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=142048(Son
Erişim: 22.04.2014).


AİHM
Basın Açıklaması, “Criminal conviction for denial that the atrocities
perpetrated against the Armenian people in 1915 and years after constituted
genocide was unjustified”, 17 Aralık 2013.. https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Fwebservices%2Fcontent%2Fpdf%2F003-4613832
5581451&ei=8NbgVJO9JInxavejgegN&usg=AFQjCNGrVI2QmuCFhUm8tI8kovA-R8jkKg&sig2=BUTfCxl50pSuZLDE4HwuDw&bvm=bv.85970519,d.bGQ&cad=rjt


Fransa
Anayasa Konseyi Kararı, “Law on the punishment of denials of the existence of
genocides recognised by law”, No. 2012-647 DC, 29 Şubat 2012. Bkz. http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/english/case-law/decision/decision-no-2012-647-dc-of-28-february-2012.114637.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

deneme bonusu veren siteler | hd film izle | film izle | film izle | 4k film izle | bets10 giriş

cialis 5 mg viagra satın al Elektronik Sigara https://wwv.stag9000.shop http://umraniyetip.org/anadolu-yakasi/maltepe-escort/ perabet novagra satın al viagra satış